fbpx

Vendsysselvej

Bæredygtig udvikling

Læs projektets egen beskrivelse

Tagrenovering med solceller mod syd nu med 100 % selvforsyning af grøn strøm, regnvandsgenbrug af tagvand til fællesvaskeri med 60 % genbrug, fratrukket tørkeperioder og reduceret indpumpning af kildepladsvand samt 100 % afkobling af regnvand til hovedkloak med lokal social bygherrebeslutning og 100 % økonomisk budgetoverholdelse, har gjort boligerne på Vendsysselvej bæredygtige.

Der er tale om et renoveringsprojekt med udvendige solcellerpå 121.5 kWp på tagfladen,  12  x 10 KW indvendige invertere kabeltræk og nye el-skabe og 99 intelligente bimålere, med fjernaflæsning fra gaden. Dette dækker nu 90 % af el-forbruget og er totalt co2 neutralt.

Regnvandsanlæg blok 2 med opsamling af regnvand fra 720 m2 tagflade der genanvendes via 22 m3 regnvandstank i terræn, hvorfra regnvandet oppumpes til en maximatank og herfra til vaskemaskiner i fællesvaskeriet. Alt EL drives af solcelle energi.

Der er sket 100 % afkobling af regnvand fra alle 3 blokke ialt  2160 m2 tagflade. Der er monteret  1 x 22m3 faskine/ overløb fra regnvandstank ifm. skybrud og monteret 2 x 20 m3 faskiner på blok 1 og 3. Tagrender af zink er coated indvendigt, så zink ikke udskilles til grundvand.

Der er 89 boliger på 2 og 4 rum. Arbejdet er foretaget fra stilladser mod syd uden fraflytning.

Der er givet byggetilladelser og nedsiivningstilladelser fra Københavns Kommune og tilladelser fra Dong og Energinet – El.

Læs og se mere til projektet i vedhæftede bilag.

Blik for brugerne

Der er tale om bæredygtig udvikling i praksis: Miljømæssigt, socialt og totaløkonomisk. Energikrav og el produktion: Målet har været størst mulig lokal selvforsyning med grøn strøm, der kan bidrage til co2 reduktion i København. CO 2 reduktion beregnet til ca. 102 tons/ sparet pr. år. Det store Solcelleanlæg på 121,5 kWp er opdelt i 4 anlæg, hvoraf det ene forsyner fællesvaskeriet. Der er oplagt 450 monokrystalinske solcellepaneler af 270 watt. 150 stk. på hver tagflade underopdelt i 4 falder/ klaser der underordner sig bygningen rytme, proportion, skorstene og placeret mellem taghætter til ventilation og aftræk. De 4 anlæg på de 3 blokke er bundet sammen vandret under terræn og under kælderlofter og med lodrette kabelføringer i trapperum til 12 invertere. Disse er samlet parvis med 20 kW effekt på loftet på brandvæg på nordsiden og 99 bimålere, heraf er de 10 er fælles bimålere og 89 til boligerne. Bimålerne fjernaflæses fra gaden af bestyrelsen til årsregnskab og opkrævning. Genbrug af regnvand reducerer behov for årlig indpumpning af ca. 438,5 m3 HOFOR kildepladsvand fra hovedstadsområdet og el/ Co 2 til dette og reducerer presset på HOFOR`s hovedkloak og rensningsanlæg med ca. 1315 m3 årligt herunder kloakaflastning ifm. skybrud. Boligforeningen får ikke vand i kælderen længere.

Brugskvalitet

Solcelle og regnvandsanlægget har betydet at beboerne er stolte af at bidrage til Københavns Co2 reduktion og selv bidrage til bedre miljø og klimaforhold og at man følger vejrliget. Uanset om solen skinner eller det regner, sparer man penge. Solcelleanlæggets produktion kan dagligt følges på et overvågningsanlæg på computer eller smartphone. Regnvandet fra taget er blødt vand uden kalk, som gør tøjet blødere og reducerer behov for ind pumpning af ca. 438,5 m3 HOFOR kildepladsvand fra hovedstadsområdet og el/ co til dette.

Bidrag til omgivelser

Den arkitektonisk fine bebyggelse opdelt i 3 ensartede kulbrændte gulstensblokke, havde med tiden fået lagt et tag Brass Zenith betontagsten, som var billigere end vingetegl og understrøget med tjære, som bandt det sammen. Dette er dækket udvendigt af højeffektive Solar World refleksfri solcellepaneler mod syd, oplagt i 3 sals højde. Sorte solcellepaneler matcher de gule sten Regnvandsanlægget og afkobling til hovedkloak ligger under terræn og er ikke synligt udefra. Der er lagt ny belægning som binder de 3 blokke sammen med de private haver og fællesanlæg. De sociale forhold er været håndteret ift. Generalforsamling, bestyrelsesmøder, møder med rådgiver og entreprenør i rollen som grundejer, bygherre og bruger i daglig drift.

Eksempelværdi

Projektet på Vendsysselvej er et bæredygtigt modelprojekt til efterfølgelse, idet det udmønter Brundlandrapportens og FN`s Rio erklæring Miljømæssigt, socialt og totaløkonomisk. Projektet har været udført i 3 etaper og 3 faglige discipliner. Solenergi, regnvandsgenbrug og Klimaforebyggelse/ skybrudshåndtering ift. øget nedbørsmængde: Etaper: 1. Solcelleprojekt på blok 1,2 og 3 Pilotprojekt udmønter Helios strategi, Landsbyggefonden. 2. Regnvandsanlæg til fællesvaskeri på blok 2, opsamlet tagvand fra begge tagflader og drevet af solcellestrøm samt afkobling af regnvandsledning til HOFORs hovedkloak og ny belægning på gårdside. 3. Afkobling af regnvand fra taget på blok 1 + 3 til HOFOR ́s hovedkloak, Lokal Afledning af Regnvand/ nedsivning via 2 faskiner og ny belægning mod gårdsiden. Anlægget er forberedt for evt. senere udnyttelse af tagvand til toiletskyl på blok 1 + 3.

Økonomi og værdiforøgelse

Hvad enten solen skinner eller det regner, sparer man penge på Vendsysselvej EL: år 2015 : Forbrug 130.000 kWh. Afregningspris 1.77 kr. pr. kWh. 90 % lokal energiproduktion. Dong indkøbspris 2.29 kr. pr. kWh EL: år 2016 : Forbrug 120.720 kWh. Afregningspris 1.64 kr. pr. kWh. 100 % egen energiproduktion Dong indkøbspris 2.36 kr. pr. kWh Målerleje sparet årligt 605 kr. incl. moms x 99 stk. Bimålere. Indkøb og montage af bimålere medførte mindre huslejestigning. Energinet betaler 60 øre pr. kWh iht. nettomålerordning, retur til nettet. Vandforbrug i 2015 og 2016: Genbrugt regnvand fra taget på blok 2: 877 m3 HOFOR vand: 600 m3. Dette da der har været ca. 6 måneders tørkeperioder ud af 24 måneder. HOFOR vand pris 36 kr pr. m3. Der er sparet 1⁄2 spildevandsbidrag på 18 kr. pr. m3 - HOFOR måler. Hver beboer fik en måneds husleje tilbage i foråret 2015 pga. El og vandbesparelser. Bygherre har forestået finansiering. HOFOR har ydet kloakrefusionsmidler, svarer til 2160 m2 tag.

Udførelseskvalitet

Arbejdet er udført i høj håndværksmæssig, ingeniørteknisk og arkitektonisk kvalitet, totalentreprisekontrakter og rammetidsplaner er overholdt. Det samlede tidsforbrug har været 3 år. Myndighedsbehandlingen har taget hovedparten af tiden. Solcelleanlægget blev udviklet og realiseret mens Folketingets solcellelovgivning fra dec. 2012 afventede EU`s notificering.

Parter bag projektet

Bygherre og grundejer: Boligforeningen Vendsysselhus
Bestyrelsens Bygherre: Jakob Scholmark
Administrator: KAB. Hjemtagelse af lån og garantistillelse mm.
Arkitekt og Totalrådgiver: Solar Lightning Consultants ved Arkitekt & Byggeøkonom, projektleder Martin Dietz
Ingeniør: Okholm ApS
Totalentreprenør: Solar Lightning Entreprise ApS
Fagentreprenører: Farum El - Installation ApS, Green Energy ApS, RA Entreprise ApS, Tvilling ApS - VVS, CMC Maskinstation A/S. Herudover stillads- og kranfirma oa.
Leverandører: Solar Opti ApS: Solcellepaneler, skinner, kabling, invertere og overvågningsanlæg. Kamstrup A/S, El Bi- målere. Nyrup Plast A/S. Regnvandsanlæg og faskiner

Myndigheder: Solcelleanlæg.
Byggetilladelse indhentet hos Københavns Kommune, samt tilladelser hos Energinet og Dong. Regnvandsanlæg og afkobling til Hovedkloak.
Nedsivningstilladelse og byggetilladelse indhentet hos Københavns Kommune og HOFOR A/S.

Yderligere information om projektet

http://vendsysselhus.dk/

Sted

Vendsysselvej 3-37
2720 Vanløse

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017