fbpx

Stadionkvarteret

Under forandring

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af de store murede boligbebyggelser er stadig et nyt område i Danmark, og renoveringen af Stadionkvarteret i Glostrup med sine 1.235 boliger er i sin skala et pionerprojekt, hvor man med udgangspunkt i den originale arkitektur fremtidssikrer parkbebyggelsen. Første etape af en af Danmarks største renoveringer er gennemført med succes.

Det murede forstadsbyggeri fra 50’erne og 60’erne har været en stor succes for den almene sektor.

Stadionkvarteret er opført fra 1955 til 1966 for at skaffe boliger til de mange medarbejdere på det nye Glostrup Amts Sygehus.

Et byggeri er et spejl af den tid, det blev tænkt, planlagt og opført i. Stadionkvarteret er med sine mere end 50 år bag sig historien om, hvordan forstæderne udviklede sig. Hvor folk flyttede fra de små, dårlige lejligheder inde i byen til nye, moderne boliger med bad, køkkener og plads til alle. Med grønne områder lige uden for døren, arbejdspladsen tæt på og fritidstilbud om hvert eneste hjørne.

Men 50 år er længe. Og byggeriet ændrer sig, bliver slidt og trænger til at blive opdateret til de krav og behov, der er til de næste 50 år.

Første etape består af 19 blokke med 252 boliger opført i 1959-61.

De vigtigste arbejder i etapen er:

 1. At der etableres 120 boliger som tilgængelighedsboliger. I hver opgang vil blive etableret en elevator, og lejlighedernes indretning ændres fuldstændig med nyt køkken og bad, for at kunne opfylde de plads- og funktionsmæssige krav, der gælder for en moderne lejlighed, som også skal kunne bruges af kørestolsbrugere.
 2. At 36 eksisterende et-rums lejligheder sammenlægges til 3 to-rumslejligheder og 15 tre-rumslejligheder. Lejlighederne får nye køkkener og badeværelser.
 3. At 114 såkaldte moderniseringsboliger bevarer den eksisterende indretning. Badeværelserne renoveres.
 4. Følgende nødvendige vedligeholdelses- og genopretningsarbejder er desuden indeholdt:
  1. Klimaskærm: Sikre blokkenes klimaskærm og reducere trækgener, reparation af murværk, nye tage, nye lavenergivinduer og døre i lejligheder og kældre. Hulmursisolering hvor det er muligt.
  2. Indgangspartier: Renovering af indgangspartier med nye baldakiner og udskiftning af hoveddøre til alle boliger.
  3. Altaner: Udvidelse af eksisterende altaner.
  4. Tekniske installationer: Udskiftning af faldstammer samt varmt- og koldtvandsrør.
  5. Ventilation: Etablering af mekanisk ventilation i alle boliger.

Blik for brugerne

I projektets opstart blev udvendig efterisolering som ville ændre bebyggelsens karakter markant overvejet, men løsningen var ikke rentabel. Renoveringer har lagt vægt på at vælge lavt hængende frugter i energirenoveringen: Nye termoruder, efterisolering på loftrum, hulmursisolering hvor det er muligt, isolering af rør og returløb på det varme vand samt ventilation med varmegenindvinding. Løsninger, som ikke var standard ved opførslen, men som i dag er selvfølgelige, og som reducerer energiforbruget fremover.

Brugskvalitet

Udover den generelle opgradering af Stadionkvarterets mange boliger er sammenlægningen af de mindre lejligheder til større og tilgængelighedsboligerne to tiltag, der styrker områdets sociale bæredygtighed helt i tråd med den almene sektors ambitioner om at være et inkluderende boligtilbud. Beboerne er særdeles tilfredse med resultatet af renoveringen.

Bidrag til omgivelser

Stadionkvarteret har mange beboere, som har boet her næsten hele livet. Her er den nye tilgængelighed en velkommen håndsrækning til ældre beboere. Med helhedsplanen tiltrækker man nye borgere og familier til bebyggelsen. Det sikrer mangfoldigheden i området og tager hånd om beboerne i alle livsfaser.

Eksempelværdi

Målet har været at fremhæve parkbebyggelsens stærke sider i en ny tid. De noget mørke lejligheder har fået bedre lysindfald. Der er ryddet op i tidligere tiders mindre vellykkede løsninger, eksempelvis de inddækkede altaner og plastikvinduer fra 80’erne. Med projektet er det lykkedes at give bebyggelsen et arkitektonisk løft. Området er et klassisk eksempel på periodens almene byggeri, hvor man i overgangen til det industrielle byggeri kombinerede klassiske håndværkermetoder med præfabrikerede elementer. I forbindelse med renoveringsarbejdet har det vist sig, at der, på trods af datidens ambitioner om at systematisere byggeprocesserne, er anvendt forskellige løsninger på den samme type byggeopgaver. Det betyder, at man løbende er nødt til at tilpasse renoveringsarbejdet til de aktuelle forhold, der varierer fra boligblok til boligblok. Erfaringerne med murværkets tilstand og byggeriets varianter er vigtigt viden at medtage i fremtidige renoveringer af det murede byggeri fra 50’erne og 60’erne.

Solidt samarbejde

Stadionkvarteret er en del af den almene boligsektors kærneland med mange ældre beboere, som har boet det meste af livet i kvarteret. Derfor har Glostrup Boligselskab valgt at udvide den beboerdemokratiske proces: - Etapeopdelt beslutning og gennemførelse - Mindst 3 områdemøder i hver etape før beslutning - Valgt følgegruppe i hver etape - Mulighed for individuelle valg og tilvalg - Nedsættelse af temagrupper - Etablering af prøveboliger - Åbent hus i prøvebolig flere gange om ugen - Mulighed for hjemmebesøg Udvidelsen af den beboerdemokratiske proces har medført, at beboerne har taget medejerskab til projektet. Beboernes hverdags viden har aktivt bidraget til væsentlige forbedringer af projektet. Langt over halvdelen af beboerne har deltaget til beslutningsprocessen, hvilket er usædvanligt i en stor bebyggelse. På grund af helhedsplanens størrelse har Glostrup Boligselskab i samarbejde med Kuben Management A/S, JJW-Arkitekterne samt Molt Wengel Advokatfirma udarbejdet en udbudsstrategi. Udbudsstrategien tager udgangspunkt i, at Glostrup Boligselskab ønskede et samlet udbud af alle 6 etaper for at sikre en gennemgående entreprenør. Hensigten er at opnå ensartede tekniske løsninger, god kontakt med beboerne og reducering af gener under udførelsen, finansieringsmæssige forhold samt reduktion af byggepladsomkostninger. Udbudsstrategiens formål er at identificere de udbudsstrategiske og juridiske udfordringer, modellen giver anledning til, og der gives konkrete anbefalinger til løsningsforslag samt risikominimering. Første etape er udbudt på hovedprojektniveau. De øvrige etaper på dispositionsforslagsniveau. Alt udbydes i en samlet hovedentreprise. Forud for igangsættelsen af en ny etape (etape 2-6) gennemføres i samarbejde med entreprenøren en optimeringsrunde, hvor der skabes grundlag for en erfaringsmæssig såvel som pris- og tidsmæssig optimering forud for detaljeringen af de enkelte etaper. Formålet med optimeringsrunderne er at udnytte erfaringerne fra de tidligere etaper – specielt i kraft af en høj grad af gentagelseseffekt på ensartede bygningsdele. Udførelsen af etaperne sker i tæt forlængelse af hinanden, men med enkelte overlap.

Økonomi og værdiforøgelse

Det murede forstadsbyggeri fra 50'erne og 60'erne. Stadionkvarteret har været en stor succes i sine første 50 år. Nu fremtidssikrer vi en succes for de næste 50 år. Der er prioriteret gennemprøvede løsninger når nedslidte bygningsdele udskiftes, f.eks. tærede overliggere og udtjente sålbænke. Helhedsplanen er med til at udbygge og genfortælle forstaden i en ny og moderne form. Renoveringen af Stadionkvarteret handler ikke kun om en nødvendig istandsættelse. Renoveringen handler også om, at byggeriet forbliver attraktivt, så den moderne familie – i al sin mangfoldighed – kan finde en bolig, der matcher netop deres behov og bliver en ramme for livet, uanset hvor i livet, man er. Renoveringen er en fremtidssikring, som skal holde i mange årtier fremover. Når vi vælger løsninger, er det derfor altid med bæredygtighed holdbarhed i baghovedet. De valgte bygningsmaterialer har en høj kvalitet og lang levetid.

Udførelseskvalitet

RENOVER prisen gives til projekter, hvor håndværk, ingeniørtekniske ydelser og arkitektur er udført på et højt fagligt niveau. Lejlighedsplanerne i de nye lejlighedstyper er eftertragtede. Det har været et stort ønske hos beboerne, at de nye udvidede altaner blev inddækkede, som de fik i 80’erne. Det er lykkedes for arkitekterne at udforme altanerne, så beboernes ønsker efterkommes samtidig med, at den oprindelige arkitektur ikke ødelægges, men i stedet styrkes.

Parter bag projektet

Bygherre /Glostrup Boligselskab
Ingeniør / Danakon
Arkitekt & Totalrådgiver / JJW

Sted

Stadionkvarteret afd. 9
2600 Glostrup

Realiseret

2016

Indstillingsår

2017

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017