fbpx

Søsporten

Bæredygtigt mødested for vandsport

Se mere

Søsporten

Bæredygtigt mødested for vandsport

Læs projektets egen beskrivelse

Søsporten blev opført i 1936 som klubhus for Aarhus Roklub og Aarhus Dame Roklub som et resultat af datidens større fokus på sundhed og idrætsudøvelse. I dag er der 3 foreninger i huset med samlet over 600 medlemmer.

Husets oprindelige arkitektur er med dets enkle form og rene linjer stærkt inspireret af funkisstilen, og er i det arkitektoniske udtryk særegent for Aarhus Lystbådehavn. Huset er tegnet med fokus på god funktionalitet, som også kommer til udtryk i de simple konstruktionsprincipper og robuste materialer i beton og tegl.

Aarhus Kommune har besluttet, at den byhistoriske bygning skal bevares som en af de få oprindelige bygninger i den nye bydel Aarhus Ø.

Søsporten har i mange år trængt til at blive renoveret og moderniseret. Det var et ønske fra både Aarhus Kommune og fra foreningerne at transformere Søsporten med respekt for den oprindelige arkitektur.

Med renoveringsprojektet var det ambitionen at bibeholde så mange af de eksisterende elementer som muligt og samtidig skabe en bygning, der kan danne en levende ramme om foreningslivets mangfoldige aktiviteter. Ved at åbne facaderne op blev der etableret en bedre sammenhæng mellem bygningen og havnerummet, der som helhed er blevet et attraktivt sted for såvel brugerne af Søsporten som byens borgere.

Søsporten har med projektet fået større fleksibilitet samt øget kapacitet til både klubaktiviteter, træning og motion, kursusaktivitet, foredrag, generalforsamlinger og events – for klubberne i bygningen og for udefra kommende brugere. Projektet forbedrer samtidig bygningens og arealets tilgængelighed for personer med handicap.

Blik for brugerne

Søsporten har i mange år været nedrivningstruet, og er derfor ikke blevet vedligeholdt tilstrækkeligt i en længere periode. Derfor var der et stort behov for at modernisere de energimæssige konstruktioner. Bygningen er indledningsvist blevet screenet med fokus på både konstruktioner og energioptimering for at kortlægge det faktiske behov for opgradering af bygningen.

I renoveringsprojektet har der især været fokus på brugen af byggematerialer. Brugen af byggematerialer er tænkt ind i hele byggeprocessen fra indledende skitser til nedrivning og efterfølgende byggeri med fokus på at sikre de rette valg set over materialernes samlede levetid. Ambitionen var, at så mange materialer fra den eksisterende bygning som overhovedet muligt skulle genanvendes i det nye byggeri.

Tilførte (nye) materialer er samtidig valgt ud fra et stort fokus på både CO2 aftryk under produktion, fremtidig brug samt et attraktivt indeklima for de fremtidige brugere af Søsporten.

Et af de bæredygtige elementer i ombygningen var en såkaldt ressourceperson på byggepladsen, som havde ansvar for, at byggeaffaldet blev håndteret så bæredygtigt som muligt. Det blev bl.a. gjort ved hjælp af en ressourcebank, hvor alle materialer, der kunne genanvendes i ombygningen, blev samlet. For eksempel blev de oprindelige mursten, toiletter og døre genbrugt. Det affald, der ikke kunne genbruges, blev omhyggeligt sorteret. Samtidig blev der indsamlet data for genanvendelsen, så erfaringerne fra projektet kan videreføres til andre byggeprojekter.

Aarhus Kommune opstillede desuden en container uden for byggepladsen, hvor borgerne frit kunne forsyne sig med ikke-forurenede byggematerialer, der egnede sig til gør-det-selv-projekter i hjemmet. På den måde sikrede man, at en del gode materialer, som Aarhus Kommune ikke selv kunne bruge til ombygningen, ikke gik til spilde.

Søsporten er blevet energioptimeret med valg af simple og kendte løsninger. Herunder bl.a. naturlig ventilation, fugtabsorberende puds, russer-vinduer, udskiftning af belysningsarmaturer, pumper, termostater og køleskabe samt efterisolering.

Effekten af de mange forskellige tiltag i Søsporten i relation til bæredygtighed vil mærkes både i driften og i bygningens CO2 aftryk.

Inspirerende ressourcetiltag

Søsporten fra 1936 var uhensigtsmæssigt udnyttet. Huset er med simple, fornuftige og bæredygtige løsninger blevet forvandlet til et moderne byggeri, der i de næste mange år fortsat vil kunne danne rammerne omkring vandsporten og husets mange brugere.

Moderniseringen af Søsporten sikrer først og fremmest en betydelig større kapacitet, primært gennem en større fælles udnyttelse af bygningens arealer. Grundidéen bag moderniseringen er, at foreningerne skal være fælles om de fleste faciliteter; omklædnings- og baderum, træværksted, metalværksted, køkken, motionsrum samt møde- og kursuslokale. Samtidig vil balkonen på 1. etage danne et naturligt fællesområde for de tre foreningers udeliv.

Moderniseringen sikrer desuden en fleksibilitet i bygningen, der gør, at den kan anvendes på tværs af de tre foreninger, og gør at den kan anvendes af mange forskellige brugere på forskellige tidspunkter af døgnet og afhængigt af behov.

Projektet forbedrer samtidig bygningens og arealets tilgængelighed, idet der sikres markant bedre adgangsforhold for personer med handicap i form af handikapparkering, ramper, lift, bredere døre og handicaptoiletter mv.

Fællesskabet i og omkring Søsporten rækker ud over de tre foreninger i huset. I de seneste år er antallet af mennesker, der bruger havnen rekreativt, vokset enormt. Det moderniserede Søsporten er foruden at være et stærkt center for vandsport i lige så høj grad til glæde for de mange borgere og gæster, der bruger havnen som en del af byens rekreative områder.

Eksempelværdi

Renovering af Søsporten har været et ambitiøst pilotprojekt i Aarhus Kommune som en del af et større udviklingsprojekt, hvor der er fokus på klimaudfordringerne ved kommunale byggerier. Et projekt, der har til formål at kortlægge nye måder at arbejde med bæredygtighed på, hvor totalværdi, arealudnyttelse og genanvendelse er omdrejningspunktet for de valgte løsninger. I sammenhæng hermed indgår renovering af Søsporten i udviklingen af nye interessante måder at arbejde med genbrug af allerede eksisterende ressourcer – både hvad angår energi, vand og materialer.

Erfaringerne med renovering af Søsporten kan derfor fungere som inspiration til andre byggeprojekter til, hvordan man kan renovere og modernisere bæredygtigt.

Solidt samarbejde

Udviklingen af projektet og disponering af byggeriet er fremkommet gennem en grundig proces med deltagelse af Aarhus Kommune, Lokale- og Anlægsfonden og husets nuværende brugere, hvor ønsket om fællesskab og bedre udnyttelse af arealerne har været de store fokuspunkter gennem hele forløbet. Der har været et nært samspil mellem Aarhus Kommune og brugerne både før byggeriet og under selve byggefasen.

Efter ombygningen er foreningerne i modsætning til tidligere nu fælles om de fleste faciliteter. Foreningerne har derfor etableret et fælles brugerråd, der er ansvarlig for den daglige administration af bygningen. Foreningerne har besluttet, at alle beslutninger i brugerrådet skal træffes i enighed.

I samarbejde med de nærmeste naboer er der udarbejdet et fælles landskabsprojekt for Søsportens udearealer, hvor interessenterne er blevet inddraget om udearealernes anvendelse og et fælles udtryk, herunder belægning, belysning, adgangsveje, beplantning, ramper, moleanlæg samt trafikafvikling i forhold til cyklister.

Levende bygningskultur

Søsporten er et af de ældste byggerier på Aarhus Lystbådehavn, og den er arkitektonisk speciel med sit funkis-look. Moderniseringen er sket med stor respekt for husets historie, arkitektoniske formsprog og byggeriets autentiske værdi for havneområderne i Aarhus. Projektet bevarer bygningens klassiske look samtidig med, at bygningen er blevet ombygget og moderniseret.

Kunst i byggeriet
Det er ikke kun de gamle mursten og fliser, der er blevet genbrugt i Søsporten. En gammel billedfrise har fået nyt liv, og så er der kommet en hel ny frise med historiske genstande op. Bag murene på den gamle Søsport var der en billedfrise i loftet. I stedet for at rive den ned i forbindelse med byggeriet, er den nænsomt blevet bevaret og fremhævet. Frisen viser livet ved havnen i 1930’erne og er skabt af den danske kunstmaler M.A Fisker i forbindelse med opførelse af Søsporten i 1936. Samtidskunstneren Lasse Krog Møller har fremhævet frisen og samtidig skabt en hel ny frise af historiske genstande fra foreningerne, der bruger søsporten. Det er bl.a. gamle fotografier, dykkerflag, en knækket åre og fund fra havets dyb.

Indenfor i den moderniserede bygning har Lasse Krog Møller valgt farver, der er inspireret af det maritime miljø, og ved indgangen har han skabt et kunstværk med farver fra kendte malerier af hav. Desuden er der indsat citater fra beskrivelserne af havet i litteraturens verden.

Parter bag projektet

Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: Gjøde og Partnere Arkitekter
Rådgiver: Cowi
Hovedentreprenør: Juul & Nielsen Vest A/S
Kunstner bag indvendig udsmykning: Lasse Krogh Møller
Donation: Lokale- og Anlægsfonden

Yderligere information om projektet

https://juul-nielsen.dk/projekter/sosporten-aarhus/

Sted

Hjortholmsvej 2B
8000 Aarhus C

Fotos: Fotograf Steen Knarberg

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Kultur

Areal

501-5.000 m²