fbpx

Kløvermarksvej 70A

Omdannelse af tidligere administrationsbygning til arkitektkontor

Se mere

Kløvermarksvej 70A

Omdannelse af tidligere administrationsbygning til arkitektkontor

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet er en enkel omdannelse af den eksisterende ejendom på Kløvermarksvej til nye rammer for Over Byen Arkitekter.
Kløvermarksvej 70A blev opført i 1960-62 som administrationsbygning til Danbritkem A/S, et datterselskab til Mærsk og Skandinaviens første råplastikfabrik. Bygningen er modernistisk og funktionel med sit taktfaste byggesystem i en søjle-dækkonstruktion og åbne facader, der naturligt muliggør åbne, lyse rum.
Projektet tager afsæt i ønsket om at undersøge potentialet i nye, bæredygtige materialer og foretage en respektfuld, ressourcebesparende og enkel indvendig transformation med forståelse for husets eksisterende udtryk og historie.

Blik for brugerne

Inspirationen til indretningen af Over Byens nye kontor var et dobbeltsidet ønske om på en og samme tid at minimere støjmæssige og visuelle forstyrrelser og samtidig sikre en åbenhed, der fordrer fællesskab og samtaler på tværs af bordene. I stueetagen afskærmes arbejdszoner af lette og tunge gardiner, der mindsker visuel og lydmæssig støj. På 2. salen er mødelokalerne trukket ind mod midten og skaber lange kig ned langs den indre facade og igen i midtergangen. På den måde opnår vi en sammenhæng på hele etagen, samtidig med at vi får skabt små miljøer mellem kernerne.

Inspirerende ressourcetiltag

Projektet på Kløvermarksvej eksperimenterer med det nye biogene materiale; hempcrete. Hempcrete-væggene er udført med kalkbaseret mørtel og puds, der sikrer, at væggene kan ånde og på den måde bidrage positivt både til akustik og indeklima. Vi har opsat genanvendte akustikplader fra et andet byggeprojekt, hvor de stod til udsmidning. De fliser, der blev nedtaget, er opsat igen i en anden bygning. Der er anvendt mørtel fra Stark, som murerfirmaet C.F. Hansen har indgået aftale med ift. poser, der er beskadiget og står til udsmidning. Der er anvendt genbrugsgasbeton og genbrugsmursten. Overordnet har der været et fokus på genanvendelse og en bevidsthed om ressourceforbrug og materialeanvendelse, der har gennemsyret processen både fra rådgiver/bygherrer og de udførendes perspektiv. Det er tydeligt, at der er et potentiale i at arbejde klogt med materialer og ressourcer, som kan opskaleres og videreføres til andre og større projekter.

Eksempelværdi

Omdannelsen af Kløvermarksvej 70A er et eksempel på, hvordan vi med så få og enkle tiltag som muligt kan bidrage til udviklingen af en mere bæredygtig praksis for omdannelse af den eksisterende bygningsmasse. Og et eksempel på, hvordan vi kan få noget særligt ud af noget almindeligt — en disciplin, der i stigende grad er nødvendig i takt med, at vi får øjnene op for værdien af hverdagsbyggeriet og dets bæredygtige potentialer. Renoveringen af den gamle administrationsbygning har vi betragtet som et forsøgsprojekt, der undersøger potentialet i nyere biobaserede materialer på markedet for at opbygge en erfaring med dem, så vi med en bedre funderet faglighed kan anbefale dem og arbejde med dem fremover. Projektet er på den måde et godt eksempel på, at når vi som rådgivere går forrest og afprøver nye materialer, så skaber vi vigtig erfaring og får udbredt nye, fornuftige løsninger hurtigere. Grundpræmissen for omdannelsen var at bevare flest mulige oprindelige træk og elementer, inklusiv oprindelige mahognidøre og den røde bankboks (i dag kopirum) — og tilpasse de tilføjede tiltag efter husets eksisterende logik og materialer. Renoveringen har bestået i at skrælle de senere tilførte inddækkende strukturer af, så konstruktioner og elinstallationer er synlige, og bygningens takt fremhæves. Der er tilføjet mødekerner opmuret i hempcrete med kalkfuger, der udvendigt står upudset, dels for at udnytte materialets akustiske egenskaber bedst muligt, dels for at spare på materialerne. Samlet set står projektet som et koncept for en enkel renovering med bæredygtige tiltag, der ikke forsøger at domesticere en bygning, der er repræsentant fra den industrielle kulturarv fra 1960’erne.

Solidt samarbejde

Projektet har medvirket til at udvikle ny fællesfaglig viden indenfor bearbejdning og udførsel af hempcrete-vægge muret op med kalkmørtel og pudset indvendigt med kalkmørtel, leveret af Havnens Hænder og udført af murerfirmaet C.F. Hansen.

Faglig kvalitet

Bygningen har dannet base for det æstetiske eksperiment i at lade konstruktioner, lofter og el stå synlige, ubearbejdede og u-inddækkede, som et eksempel på, at de minimale, rigtige tiltag ofte fungerer bedre end en klassisk renovering. Vi har arbejdet ud fra et dogme om at lade bygningens eksisterende rammer være dikterende for de tilføjede elementers udtryk. At tilføjede elementer også underordner sig bygningens hovedstruktur og hovedlogik er med til at opretholde muligheden for fremtidige renoveringer og transformationer, fordi vi ikke forstyrrer de klimamæssigt tunge bygningsdele. Vi anser derfor projektet som en enkel omdannelse, der med få tiltag moderniserer og fremhæver bygningens eksisterende bærende værdier.

Levende bygningskultur

Kløvermarksvej 70A fremstår efter renovering stadig som en del af det lille, sammenhængende industrikvarter nord for Kløvermarken. Vi har ikke foretaget udvendige ændringer, udover at vi har plantet blomsterløg i haven og opsat skiltning i tråd med nabohuset Copenhagen Distillery; malet på gavlen. På den måde bidrager huset stadig til liv og aktivitet i nærområdet med et udvendigt udtryk i sammenhæng med sine omgivelser.

Parter bag projektet

Bygherre: Over Byen Arkitekter
Rådgiver: Over Byen Arkitekter
Hovedentreprenør: Muldgaard Entreprise A/S
Herunder murerfirma Byggeselskabet C. F. Hansen

Sted

Kløvermarksvej 70A
2300 København S

Fotos: Niels Nygaard

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2