fbpx

Gladsaxe Gymnasium

Fra svømmehal til auditorium ||| Fra udtjent til fremtidssikret - med historien i behold

Se mere

Gladsaxe Gymnasium

Fra svømmehal til auditorium ||| Fra udtjent til fremtidssikret - med historien i behold

Læs projektets egen beskrivelse

Rejsen fra Gladsaxe Gymnasiums svømmehal til multifunktionelt auditorie og studiezoner tager afsæt i en grundig analyse af bygningens bevaringsværdighed og historie, og resultatet lægger sig – ligesom det oprindelige byggeri – i spændingsfeltet mellem arkitektur og design.

Gladsaxe Gymnasium er tegnet af Eva og Niels Koppel og er et meget tidstypisk og smukt byggeri fra 1950’erne. Bebyggelsen ligger elegant på grunden og skaber forskelligartede uderum, både hvad angår den overordnede bebyggelsesstruktur samt bygningernes placering, skala, lys, funktionalitet, byggeteknik, materialitet, detaljer mm.

Svømmehallen ligger i den midterste af tre identiske bygninger ud mod Gladsaxe Ringvej og er dermed en del af det landmark, man ser, når man passerer gymnasiet.

Dall & Lindhardtsens helt overordnede tilgang til arkitektur er, at vi tror på, at vi får en rigere og mere alsidig bygningskultur at overlevere til vores kommende generationer, hvis vi forstår den bygning, vi bygger videre på; at vi forstår de historiske og tekniske lag, de byggetekniske løsninger og dens detaljer, således, at det nye vokser ud af – og højner kvaliteten – af det, der allerede er.

I svømmehallen på Gladsaxe Gymnasium er det bl.a. bevægelsesmønstre, materialer og et helt særligt grid, der har været og fortsat er efter transformationen. Griddet går igen på alle vertikale og horisontale linjer, indendørs som udendørs.

DE TRE BEVÆGELSESRETNINGER
Bygningen har tre bevægelsesmønstre, der identificeres som værende bærende for det oprindelige design, hvorfor det medtages som centrale fokuspunkter i transformationen:

DEN VERTIKALE BEVÆGELSE
Den vertikale bevægelse ned og op af vandet. En bevægelse, der i det oprindelige byggeri underbygges i den vertikale lagdeling af rummet i form af bassinbund, bassinkant, hulkelsten, overkant af vægfliser m.m. I det nye auditorium er bevægelsen ned og op understreget ved, at man indtager det ved at gå ned i bassinet og sætte sig på et siddetrin.

DEN CIRKULÆRE BEVÆGELSE
Bassinet er det centrale element i hele bygningen og ligger symmetrisk placeret i det store rum. Bevægelse i rummet er altid foregået omkring bassinet og er underbygget i form af flere bygningsdele, som afløbsrende, den blå flisevæg og hulkelkant m.m. I det nye siddemøbel indarbejdes denne cirkulære bevægelse ved, at et trin i møblet går i niveau med bassinkanten – det er fra dette niveau man går ind og rundt, ned eller op på valgte siddetrin.

Dette niveau sikrer også, at alle, uanset behov for tilgængelighed, har adgang til ophold på auditoriemøblet.

DEN LANGSGÅENDE BEVÆGELSE
Den langsgående bevægelse er den retning, der er angivet ved de fire originale svømmebaner i bassinet. Retningen er – bl.a. – understreget ved svømmebanernes markering i bassinbunden og bliver i transformationen understreget, både af møblets sidderækker og af lampernes placering i loftet.

Ved at holde os til det eksisterende grid og bygge videre på de i forvejen eksisterende bevægelser og retninger i bygningen og rummet, skabes der ro og sammenhæng til det oprindelige og bevarede design – samtidig med, at vi bryder symmetrien og skaber en ny indretning, der fremstår som et selvstændigt, nutidigt og samtidigt tidløst design.

AUDITORIEMØBLET
Bassinet omdannes til et åbent auditorium. Auditoriemøblet, som indtager bassinets gulv som base, ’flyder op’ og ’ud over bassinets kanter’. De kolde, hårde og klare materialer, som eksisterer i rummet i forvejen, akkompagneres af varme materialer og detaljer i egetræsfinér, som føjer stoflighed til den nuværende materialesammensætning – og som med sin elegance relaterer sig til bygningens oprindelige tid og arkitektur.

For at sikre akustikken i auditorierummet, designes auditoriemøblet med akustikforbedrende funktioner, ligesom der monteres akustikregulerende loftsplader mellem tagbjælkerne.

FRA BADERUM TIL STUDIEZONE
Det gamle omklædningsrum og baderum indrettes som studiezone. Det oprindelige vaskemøbel i støbt terrazzo bevares, mens de nedfældede brusekar, ligeledes i terrazzo, lukkes af med et ”nedsænket låg” af egetræsfiner. Hermed fås et plant og brugbart gulv i studierummet, uden at lægge skjul på originale detaljer i det nye studierum.

Centralt i bygningen findes den nye hovedindgang, hvor man bydes velkommen med et direkte kig ind i auditoriet og en varm væg i egetræ, der tilbyder indbygget garderobeplads til elever, personale og udefrakommende gæster ved særlige arrangementer.

TILGÆNGELIGHED
I forbindelse med renoveringen er bygningen optimeret og med simple greb er gulve, rumovergange og niveauer udlignet, så der nu er lige adgang for alle.

Læs mere om projektet her.

Blik for brugerne

At bevare og bygge videre på vores byer og vores bygninger er ikke bare bæredygtigt, det er også en grundlæggende tilgang og holdning til bygningsarv som Dall & Lindhardtsen står for. Vi mener ikke, man bør være bange for at transformere vores bygninger og både skrive videre på og tilføje lag til vores historie - så længe man gør det med respekt for det, der var, er, og det, som kommer. Det primære materiale, som tilføres bygningen, er træ - et miljø- og klimavenligt materiale. Det tilføres i form af et langtidsholdbart, robust og driftsvenligt design, der kan holde til den daglige brug af skolens elever. Indeklimaet er optimeret, både hvad angår luftkvalitet, det termiske, det visuelle, samt akustikken. Akustikken i en (tom) svømmehal vil altid være udfordrende pga. de mange hårde overflader og det var det også her. De akustiske forhold var derfor et vigtigt opmærksomhedspunkt gennem hele ombygningen af Gladsaxe Gymnasiums svømmehal, hvor både forholdene blev indarbejdet og udfordringerne løst til slut, dels Troldtekt monteret i loftet mellem betonbjælkerne, dels blev alle stødtrinnene i auditoriemøblet udformet af trælister med bagvedliggende akustikregulerende materiale.

Inspirerende ressourcetiltag

Gladsaxe Gymnasiums rektor Eva Krarup Steensen er stolt af resultatet og fortæller i forbindelse med hædringen af projektet ved Årets Byggeri, at gymnasiet og dets brugere er meget glade for deres 'nye og anderledes lokaler'. - Det oprindelige bassinrum er et meget reelt og rektangulært rum, som i sin geometri egner sig godt til auditorium. Bassinet er placeret centralt og ved at tage lade siddemøblet udspringe herfra, opnår man et unikt auditorium, hvor alle pladser er orienteret mod oplægsholderen. Niveauforskellene i det gamle omklædnings- og baderum er nivelleret og der er støbt et nyt polyurethangulv, som er malet i samme farve som de oprindelige gulvfliser. I baderummet er de oprindelige nedsænkede brusekar nænsomt lukket med et egetræsgulv, mens at det oprindelige terrazzogulv fortsat er synligt.

Eksempelværdi

Dommerbetænkningen fra Årets Byggeri 2020 beskriver eksempelværdien således: ”Her har vi en meget fræk løsning på en problemstilling om, hvor meget man kan genbruge eller acceptere, som det er. Det er et eksempel på, hvad man kan gøre for at tilføje nytænkning og nye funktioner uden at bruge en masse omdannelseskræfter. For hallen her er jo ikke omdannet. Der er blot føjet til. Svømmehallen er, hvad den er. Det er ikke nødvendigvis en metode, man kan anvende alle steder, men som et indspark til debatten er dette projekt fremragende. Og så kan det da godt være, at nogen har brug for en svømmehal om ti år, og så kan de gå tilbage. Der er mange muligheder. ” Vi har i arbejdet med at transformere den gamle svømmehal til et nyt auditorium, været meget opmærksomme på analysen og forståelsen af, hvad den eksisterende bygning på Gladsaxe Gymnasium er og kan. Det betyder bl.a., at vi i de indledende faser af projektet har lagt ressourcer i at afklare hvilke materialer, bygningsdele, rumligheder og stemninger, der er vigtige, når vi med vores løsning vil styrke historien og videreføre fortællingen om bygningens oprindelige funktionalitet i dens nye kontekst. For vores – og ikke mindst bygherres - ønske var, at man efter transformationen fortsat skulle kunne aflæse den tidligere funktion af svømmehal. Vi blev interesserede i at undersøge, hvor lidt der faktisk skal til, for at tilføje en ny funktion til en eksisterende bygning ved at lægge til - uden at trække fra.

Solidt samarbejde

Gladsaxe Gymnasium, og særligt rektor Eva Krarup Steensen, er meget bevidst om, at de har en smuk skole. At det både er en skole, der udgør en vigtig del af vores bygningsarv og skal værnes om, samtidig med, at de fysiske rammer løbende skal udvikles for at kunne opfylde en nutidig uddannelsesinstitutions behov for moderne læringsmiljøer. Dall & Lindhardtsen A/S forstår dette og arbejder ud fra samme mission i arkitekturen, hvorfor der fra første dag har været en meget konstruktiv dialog og et godt samarbejde mellem bygherre og arkitekt. Det har været en stor fornøjelse. Dialogen med entreprenøren har ligeledes været givende. Projektet ligger i spændingsfeltet mellem arkitektur og design og detaljerne i snedkerarbejdet er meget vigtige for oplevelsen og bæredygtigheden af det færdige resultat. Det gode samarbejde med den valgte hovedentreprenør har været essentiel for kvaliteten af slutresultatet og håndværkerne på byggepladsen har fra dag et forstået vigtigheden i, at deres engagement, viden og erfaring, var afgørende for det gode resultat. Vi mener, at Gladsaxe Gymnasiums transformation er godt håndværk fra idé til udførelse og rummer mange flotte detaljer, takket være alle vores samarbejdspartnere.

Levende bygningskultur

Bygningen er opført i få robuste materiale som beton, mursten, træ, fliser og rustfrit stål, der er patineret og kun blevet smukkere igennem de sidste 70 år. Bygningsdetaljerne er elegante, pragmatiske og er der af byggetekniske eller funktionelle årsager - ikke som unødvendigt pynt. Med det nye auditorium bygger vi videre på denne materialitet og detaljeringsgrad og tilføjer et auditoriemøbel opført i egetræ, der, som de øvrige materialer, kan holde til endnu 70 års daglig slid og brug af unge studerende. Et møbel, som fylder bassinet ud og tilpasser sig dets form helt ned i den enkelte detalje, eksemplificeret ved den måde, møblet og den eksisterende overløbsrande møder hinanden. I samspillet mellem det eksisterende og det nye, svømmehallen og auditoriet, skabes der et unikt rum, som bygger videre på traditionerne fra Eva og Nils Koppels oprindelige byggeri - og tilføjer et moderne studie- og undervisningsrum til Gladsaxe Gymnasium, til glæde for skolens lærere, elever og gæster.

Parter bag projektet

Arkitekt og totalrådgiver: Dall & Lindhardtsen A/S
Ingeniører: Jan. E. Nielsen og Karsten Bach Rådgivende Ingeniører
Bygherre: Gladsaxe Gymnasium v. Rektor Eva Krarup Steensen
Bygherrerådgiver: Gymnasiefællesskabet
Hovedentreprenør: Carlsen & CO

Yderligere information om projektet

https://dall-lindhardtsen.dk/projekt/gladsaxe-gymnasium/

Sted

Buddinge Hovedgade 81
2860 Søborg

Fotos: Fotograf Kirstine Mengel / Dall & Lindhardtsen Arkitekter

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

1-500 m²