fbpx

FRA HERSKAB TIL FÆLLESSKAB

Historisk Villa forvandlet til Kontorfællesskab

Se mere

FRA HERSKAB TIL FÆLLESSKAB

Historisk Villa forvandlet til Kontorfællesskab

Læs projektets egen beskrivelse

På Vestergade 62 i Silkeborg ligger den over 100 år gamle bevaringsværdige patriciervilla ”Ved Lunden”, oprindeligt opført for Direktør J.W. Darr, forvandlet fra oprindeligt at være en herskabsvilla til nu at danne rammen om et kontorfællesskab for mindre firmaer.

Den eksisterende bygning er renoveret med stor respekt for – og i særlig dialog med – eksisterende løsninger, materialer og konstruktioner.
Mange bygninger som denne er i fare for at blive revet ned, da de i dag ikke er tidssvarende og ikke altid opfylder vores behov. Projektet er et eksempel på, hvordan bevaringsværdig og historisk arkitektur kan bearbejdes og forvandles og derigennem bevares og fungere vidnesbyrd for denne periodes arkitekturhistorie. Det er et eksempel på, hvordan arkitektoniske perler som denne, kan føres videre gennem velovervejet renovering og opfylde vores moderne krav og behov.
føres videre gennem velovervejet renovering og opfylde vores moderne krav og behov.
Netop kravene til den moderne arbejdsplads er i projektet gået hånd i hånd med ønsket om at respektere de historiske spor og den intime atmosfære i og omkring bygningen.

Blik for brugerne

Bygherren er selv en af brugerne af bygningen, som er et ”kontor-hotel” for SMV’ere, - små og mellemstore virksomheder. Bygherrens blik for kvalitet og ønsket om en moderne arbejdsplads er kombineret med den eksisterende bygnings skæve vinkler og finurlige konstruktioner, som er indarbejdet i så stor grad som muligt. Det er med til at skabe en behagelig atmosfære, som bidrager til et godt arbejdsmiljø. Bygningen er placeret ud til Kalgårdsø – en del af Silkeborg Langsø, og er centralt placeret tæt på en af de store indfaldsveje med meget offentlig transport. Samtidigt er det er på kanten af city og det charmerende Realskole-kvarter. Nærheden til både by og natur giver brugerne mange muligheder for at drage nytte af bygningens omgivelser. Der er særdeles gode til- og frakørselsmuligheder, og de bedste forudsætninger for at komme til og fra stedet både til fods og med offentlig transport. Ud mod Vestergade placeres parkering i et grønt layout med opholdsmuligheder og en grøn kantzone med bænke og græsser/buske mv. På havesiden, som er den stille side af bygningen, er der mulighed for ophold ud mod søen på den store balkon – med direkte adgang fra bygningens høje stueetage. Vi ønsker at bygningen skal give noget tilbage til byen. Der er derfor arbejdet med kantzonen mod byen og Vestergade, hvorved bygningen fremstår indbydende i dens omgivelser. Man kommer i en særlig stemning af at arbejde i en centralt beliggende palæ-lignende bygning, med udsigt over Silkeborg Langsø.

Inspirerende ressourcetiltag

Ejendommen er alene ombygget i stedets ånd, men med en mere intensiv og stedlig udnyttelse end tidligere. Der er tilvejebragt en bedre tilgængelighed til de forskellige dele af bygningen. Med den bedre og mere intensive udnyttelse har bygningen fået et større potentiale end tidligere, da der er skabt bedre adgang til tagetagen og underetagen, hvorved flere kvadratmeter udnyttes optimalt. Tagetagen er ændret fra at være mørkt og nærmest utilgængeligt loftsrum, til at være en maksimalt udnyttet kontoretage med et godt lysindfald og fritlagte oprindelige konstruktioner, som gør etagen spændende og levende. Den nederste etage er ændret fra at være kælder, til at være fælles mødefaciliteter og kantine, beliggende i et parterre med en udgravet terrasse/lysgård i forlængelse af og med direkte adgang fra kantinen. Med den ønskede anvendelse og ombygning er udført en bæredygtig renovering, hvor materialer og konstruktioner er genanvendt i så stor udstrækning som muligt. Herved har byggeriet haft et minimalt CO2-aftryk i modsætning til at nedrive/bortskaffe byggematerialer og komponenter og tilføre nogle nye i stedet. I projektet er samtlige nedrevne mursten fra væggene i kælderen blevet genanvendt på de øvrige etager. Den nænsomme renovering med så stor grad af genanvendelse som muligt, er den mest bæredygtige måde at anvende bygningen og stedet på. Der er indarbejdet ressourcebesparende installationer i projektet, hvor der er taget højde for bygningens brug og energiforbrug. I nærmeste fremtid etableres der ladestandere til elbiler på nogle af parkeringspladserne.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på at transformere en historisk patriciervilla til en tidssvarende og moderne arbejdsplads. Transformation er nødvendig, hvis vi skal udføre bæredygtige renoveringer. Der ses talrige eksempler på at transformere tidligere udtjente industribygninger til boliger/kontorer. Men også tidligere villaer som er udtjente, kan transformeres fremfor at blive revet ned, som det sker i stor stil. Byen udfordres hele tiden ved at cityfunktionerne kræver mere plads. Og arbejdspladserne overtager på den måde et større område af byen. Ved transformation af de gamle utidssvarende boliger/villaer til arbejdspladser, kan vi bevare mere - og på den måde få en moderne by med historiske spor. Vi ønsker med denne transformation at sætte fokus på at stoppe den store trend, hvor gamle udtjente villaer nedrives og erstattes med ny bebyggelse. Dette kan foregå alle steder og i forskellig skala - alt efter hvilken by og hvor i landet det foregår.

Solidt samarbejde

Parterne i projektet har alle haft en stor interesse i at genanvende og bevare så meget som muligt under transformationen af bygningen. Både bygherre, rådgivere og udførende håndværkere har bidraget til at kvalificere projektet. Også bygningsmyndighederne har bidraget til at muliggøre de bedst mulige løsninger i projektet, hvor de historiske, arkitektoniske og kulturelle værdier er taget i betragtning. Projektet bærer præg af en særlig stor grad af involvering af dels bygherre og udførende håndværkere, samt et særligt godt samspil mellem restaureringsarkitekt/bygherre/udførende. Hele projektets forløb har været præget af vidensdeling og sparring på tværs af fagligheder, hvor det gode samarbejde har resulteret i mange vellykkede og veludførte løsninger.

Faglig kvalitet

Restaureringsarkitekt, ingeniører og bygherre har afstemt de valgte løsninger ud fra parametrene: Funktionalitet, bæredygtighed, levetid, historiske spor, bygningens værdier og ikke mindst hvilken atmosfære der har kunnet skabes for de fremtidige brugere af bygningen. Renoveringen er udført med skyldig respekt for den eksisterende patriciervillas arkitektur og kontekst. Samtidig er der arbejdet med at nyt og gammelt skal tale sammen i en bæredygtig kontekst. Der er eksempelvis anvendt naturmaterialer, som viderefører den eksisterende villas karakter på en moderne måde. Det har været en stor prioritet at projektet skal besidde høj håndværksfaglig kvalitet. Det gælder bl.a. te-køkkenerne på alle etager, som er specialfremstillede snedkerkøkkener i gode og holdbare materialer. Projektets tekniske løsninger er indtænkt i arkitektoniske løsninger, som også bidrager til et godt arbejdsmiljø. De nye kviste er lavet i god kvalitet og holdbart håndværk. De er skabt med afsæt i bygningens typologi og bidrager til gode, brugbare rum med flot lysindfald. Her har den særlige bevarende lokalplan for området været med til at definere retningslinjerne for bygningens ydre bearbejdning, når det kommer til kvistenes udformning og materialer.

Levende bygningskultur

Projektet er et eksempel på en villa, som har levet et langt liv og har haft mange forskellige ejere og anvendelser. Gennem tiden er mere og mere af bygningens originalsubstans gået tabt, og projektets afsæt var i en villa i stærkt forfald, hvor kun bygningens krop og struktur kunne overleve. Fokusset blev derfor på de meget få historiske og bevaringsværdige elementer, som havde overlevet tiden. Opgaven blev at bevare og fremhæve disse og samtidigt arbejde med at genskabe en atmosfære og stemning i bygningen, som både skuler mod fortiden og fremtiden. Målet var at fortælle bygningens historie – fra opførsel til i dag. Renoveringen er udført med stor respekt for den historiske og bevaringsværdige patriciervilla. Nye bygningselementer er udført som moderne tilføjelser, som snakker flot og godt sammen med den eksisterende bygning samt med den bygningskultur, som villaen indskriver sig i. Bygningens sjæl er bevaret - men på en moderne og autentisk måde. Historiske spor og konstruktioner er blotlagt på en sådan måde, at villaens oprindelige ånd stadig er bevaret i en grad, hvor den stadigt bidrager til en tryg og velkommende stemning. Nye indgreb i bygningen er gjort på en måde, hvor der trækkes tråde til bygningens oprindelige arkitektur, samtidigt med at de adskiller sig fra det eksisterende. I dette samspil imellem det nye og det eksisterende er der skabt et tidssvarende hus med mange spændende lag. Den eksisterende arkitektur er respekteret ved at tilføjelser og ændringer er udført i lødige og gedigne materialer, i fuld harmoni med den eksisterende bygnings udtryk. Projektet bidrager på den måde til en levende bygningskultur ved at være et foregangseksempel på, hvordan man tilføjer byens eksisterende bygninger nye og tidssvarende anvendelser. Bygningen er for stor til at huse en moderne familie og med den nye anvendelse som kontor-hotel, får bygningen et moderne liv og brug. Med den nye anvendelse får bygningen et mere intensivt liv og anvendelse, og der kommer flere mennesker ind i byen i dagtimerne, hvorved livet i Silkeborg midtby styrkes.

Parter bag projektet

Bygherre: Skovhus Ejendomme
Arkitekt: Gjørtz Andersen Arkitekter
Ingeniør: Drias
Tømrer: Balle Tømrerfirma
Murer: Mariehøj Murerforretning
Maler: Gramberg Malerfirma
VVS: Gjessø VVS
El: Funder El-VVS Service
Ventilation: Niels Kalhave
Gulve: Design Gulve
Anlæg: Christians Anlæg

Yderligere information om projektet

https://www.gjortzandersen.dk/post/vestergade-62

Sted

Vestergade 62
8600 Silkeborg

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

1-500m2