fbpx

ELEFANTHUSET

Nyt aktivitetscenter i tilknytning til Center for Kræft og Sundhed København

Se mere

ELEFANTHUSET

Nyt aktivitetscenter i tilknytning til Center for Kræft og Sundhed København

Læs projektets egen beskrivelse

Et levende hus
Elefanthuset i de Gamles By på Nørrebro i København er opført i 1890’erne som kapelbygning, tegnet af Stadsarkitektens kontor og De Gamles By’s arkitekt Vilhelm Petersen. De sidste mange år har bygningen levet en tavs og noget fattig tilværelse som centralarkiv for institutionerne i De Gamles By. I den forbindelse er der blevet tilføjet en stilladsagtig konstruktion med trappeforbindelser til to indskudte etager i kapellets oprindelige fine dobbelthøje rum.

Efter et gennemgribende transformationsprojekt er der kommet nyt liv og indhold i den historiske bygning. Elefanthuset er blevet åbnet op og forvandlet til en smuk og omsorgsfuld ramme omkring et nyt aktivitetscenter til Center for Kræft og Sundhed København. Center for Kræft & Sundhed København er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og tilbyder støtte, rehabilitering og rådgivning til borgere i Københavns Kommune, der har eller har haft kræft og til alle der på den ene eller anden måde er berørt af kræft.

Udgangspunktet for ombygningsprojektet er en nedrivning af centralarkivets to midlertidige indskudte etager, som er blevet erstattet af en ny tømret etageadskillelse, som næsten fordobler kapellets oprindelige etageareal.
Aktivitetscenteret rummer efter ombygningen to multisale, omklædningsfaciliteter i forbindelse med træning inde og ude, samt møde- og samtalerum. Desuden aktivitetscenteret et klubhus med værksted og køkkenfaciliteter, kaldet ‘Mænds Mødested’ eller ‘Mens Shed’ efter internationalt forbillede, som ramme om aktiviteter målrettet kræftramte mænd.

Det er projektets vision – gennem en transformation af den smukke kapelbygning og i respekt for husets oprindelige håndværksmæssige og arkitektoniske kvaliteter, at forvandle Elefanthuset til et oplevelsesrigt og stemningsfuldt aktivitetscenter med smukke nye rumligheder, og en performance der på bedste vis understøtter rummenes fremtidige brug, anvendelse og aktiviteter.

Blik for brugerne

Robust arkitektur Smukke huse er bæredygtige huse. De huse som taler til os som mennesker, kalder også på at vi tager vare på dem – hvilket betyder, at de lever længere. Elefanthuset er gennemført i en omhyggelig – og omsorgsfuld – transformation af det eksisterende: Ligefremme og robuste løsninger, som er til at bygge og som derfor er smukke mange år frem. Kodeordene i ombygningsprojektet har således været robusthed, skønhed, tilpasningsdygtighed og åbenhed. Overalt i huset er der anvendt naturlige og sunde materialer – både til konstruktioner og på overflader, for at sikre et hus med et sundt indeklima, der kan tage vare på en brugermålgruppe der har behov for at tage vare på sig selv. Tilpasningsdygtighed Elefanthusets ældste del er den østlige sidefløj, som er opført omkring år 1880. I 1890’erne tilbygges hovedskibet og den vestlige sidefløj og huset tages i brug som kapel igennem de næste mange år. Siden har huset været anvendt som centralarkiv i De Gamles by. Med indflytningen af aktivitetscenteret i Elefanthuset, har bygningen endnu en gang skiftet ham og ændret anvendelse og indholdsprogram. Husets historie vidner således om den tilpasningsdygtighed og robusthed, som mange af vore historiske huse rummer – dels pga. af reversible og forståelige konstruktioner bygget af materialer der kan skilles ad og genanvendes, men også pga. en enkelhed i planløsningen og husets organisation og indretning. Arkitekten Kaj Gottlob skriver om traditionens og bygningskunstens betydning: (…) ’Disse bygninger skal ikke værnes og bevares fordi de er gamle, men fordi de er smukke og har en bygningskulturel værdi. Og de værnes bedst ved at bruges og indgå i dagliglivet, ikke som museumsgenstande, men som brugsgenstande, der forener den skønhed, det gode håndværk har givet dem med en anvendelse og indretning, som hører til i dag’ Transformationen af Elefanthuset søger at bygge videre på det historiske hus’ særlige ’robusthed’ og tilpasningsdygtighed og åbne op for fremtidige nye anvendelsesændringer. Dette gøres gennem en enkel og funktionel plan, der åbner op for at huset også i fremtiden vil kunne tages i brug med et nyt ændret indhold. Og gennem brugen af materialer, der omhyggeligt er sammenbygget med det eksisterende på en måde, sådan at disse kan ændres eller skilles ad efterfølgende.

Brugskvalitet

Omsorgsfuldhed Transformationen af Elefanthuset har skabt en arkitektonisk ramme, som omfavner brugerne med dagslys, varme, autentiske materialer og robuste detaljer, udført med en detaljering, der kalder på nærvær og menneskelig varme. Alle husets rum er tænkt så de drager omsorg for mennesker – fordi omsorgsfulde rum, kan rumme sårbare mennesker. Det oprindelige kapelrum er blevet åbnet op via nye høje dobbelte glasdørspartier, der udført som tilføjelser til husets to store portåbninger mod nord og syd, men på en sådan måde at de originale porte bevares og kan åbnes og lade lyset fylde rummene. Mænds Mødested Med ombygningen af Elefanthuset er der desuden realiseret et mødested for kræftramte mænd, kaldet ’Mænds Mødested’ eller ’Men’s Shed’ efter internationalt forbillede, der er et nyskabende initiativ i dansk sammenhæng. Mænds Mødested er et tilbud og samlingssted for kræftramte mænd, hvor mændene selv bestemmer over mødestedets rammer og aktiviteter. Det har derfor i ombygningsprojektet været målet at etablere de fysiske rammer med størst mulig fleksibilitet og åbenhed ift. at mændene fremadrettet selv kan ’flytte ind’ og ’bebo’ stedet. Mødestedet rummer et funktionelt og robust køkken, et samlingsrum med plads til et stort spisebord og et hårdført værkstedsrum med indbyggede værkstedsreoler og plads til høvlebænke mv.

Bidrag til omgivelser

Transformationen af Elefanthuset åbner huset op – både for en ny anvendelse, men også fysisk og mentalt for byen og byens borgere. Elefanthuset ligger i nær tilknytning til Center for Kræft og Sundhed København og med centerets udetræningsbane og har som mål at væve disse tre steder sammen til ét sammenhængende og inviterende bygningskompleks. Et nyt stort vindue eller øje i Elefanthusets østfacade åbner for en direkte visuel kontakt mellem Elefanthusets nye træningssal og centerets bygning på Nørre Allé. Og nye omklædningsrum i Elefanthuset faciliterer udetræningsbanen, og muliggør et sammenhængende træningsforløb inde og ude.

Eksempelværdi

Et levende hus Elefanthuset fremstår som eksempelprojekt på hvorledes en gennemgribende bygnings- og programmæssig transformation, kan forvandle huse og steder der tilsyneladende er tømt for liv og indhold, sådan at disse åbnes op som ramme for nye fællesskaber i byen. I processen har det stået særligt tydeligt, at den eksisterende bygningsarv og det historiske hus som typologi, rummer et enormt og værdifuldt potentiale – en helt særlig robusthed og tilpasningsdygtighed – ift. at kunne ’vendes på vrangen’ og invitere nye programmer og indhold indenfor. Det enkle og ærlige Elefanthuset har status som en bevaringsværdig bygning, og ombygningen er sket i respekt for husets oprindelige håndværksmæssige og arkitektoniske kvaliteter. Projektet har særlig eksempelværdi ift. en (gen-)opdagelse af autentiske materialer og det gode håndværk. Det enkle og ærlige. Projektets materiale- og farvevalg er opstået i en direkte aflæsning og oversættelse af det historiske hus og kapelrummets originale dekorerede kassettelofter. Tømrede konstruktioner i træ, terrazzogulve og kalkblok-vægge. Blå massive døre, faste indbyggede skabs- og reolvægge i rød indfarvet Mdf, rustfri stålkøkkener, blå sokkelfliser, rødlakede radiatorer osv. Ved at tage udgangspunkt i det eksisterende, knyttes husets nye rum til historien og rummene får selv en historie.

Solidt samarbejde

Elefanthuset er det første gennemførte eksempelprojekt i et nyt strategisk partnerskab kaldet DSP PLUS mellem Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen v/ Byggeri København, arkitektrådgiver og den udførende totalentreprenør. Processen vender byggeriets traditionelle processer på hovedet, og inddrager den viden der ligger hos den udførende entreprenør og hos håndværkerne, tidligt i projektet. Dermed knyttes håndværket og løsningerne på byggepladsen direkte sammen med designprocessens valg og beslutninger. Samtidig inviterer den strategiske partnerskabsproces til en ny åbenhed mellem partnerskabskredsens deltagende interessenter, hvilket i det aktuelle projekt har haft en tydelig og værdifuld betydning for engagementet og medejerskabet til projektet. Åbenheden knytter sig dels til ’åbne bøger’ ift. projektets økonomi, sådan at partnerskabet i fællesskab har kunnet prioritere valg og tiltag for opnåelse størst mulig værdi for pengene, men knytter sig ligeledes til en bred og tidlig vidensdeling mellem bygherre, brugere, arkitekt, ingeniører, udførende entreprenør og den fremtidige driftsorganisation. Resultatet har været en overvældende og kommet til udtryk i en fælles lyst og glæde i partnerskabet ved at bygge – og bygge godt. Projektet blev afleveret før tid og indenfor den økonomiske ramme. Brugernes engagement Det er en gammel hemmelighed, at bag ethvert godt projekt, står en engageret bygherre eller bruger. Denne hemmelighed er eksemplificeret i Elefanthuset, hvor projektets særlige kvalitet, stemning og karakter mere end noget andet er resultatet af et stærkt engagement fra Center for Kræft og Sundhed København. Projektets oplevelsesmæssige kvaliteter, ’kant’ og funktionalitet er simpelthen opstået i en tæt dialogproces med centrets fremtidige brugere, medarbejder, ledelse og frivillige støttepersoner - baseret på tillid, lydhørhed og nysgerrighed.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet forvandler Elefanthuset fra en tom skal uden indhold, til et levende og aktivt hus, der inviterer byen indenfor. På den måde skaber projektet værdi - ikke kun for bygningens ejer, men for byen og byens borgere som helhed. Det handler om, at give noget tilbage til byen.

Udførelseskvalitet

Elefanthuset fejrer det gode håndværk. Både det historiske håndværk som rejste huset for mere end 120 år siden, men også det nye håndværk, moderne metoder og effektiviseringer på byggepladsen, som har været nødvendige for husets omdannelse til aktivitetscenter. Elefanthuset udtrykker tydeligt, at det er et hus bygget af hænder. Sten lagt på sten, tømrede samlinger og historiske detaljer. Det har været vigtigt i ombygningen, at også husets fremtidige brugere mærker den omsorg, der er lagt i håndværket – både det gamle og det nye. Husets nye indskudte etageadskillelse er valgt udført som en bjælkelagskonstruktion – et stort stativ i limtræ friholdt af de eksisterende vægge, der taler sammen med husets oprindelige tømrede tagkonstruktion. Nye indvendige vægge er opført i kalkblokke, der fremstår som blankt murværk med filtset overflade og med specialstøbte eksponerede betonoverliggere. Selvom væggene er rejst af enkle og tilsyneladende ’simple’ materialer, fremstår de alligevel på en gang eksperimenterende i deres udtryk, samtidig med at de står frem med en selvfølgelighed som om de har været med fra husets begyndelse.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Bestiller: Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Bruger: Center for Kræft og Sundhed København

Projektet er udført som totalentreprise af det strategiske partnerskab DSP PLUS, indgået mellem Byggeri København og Jakon A/S.

Udførende totalentreprenør: Jakon A/S
Arkitekt, totalrådgiver: LETH & GORI
Ingeniør, konstruktioner: Anders Christensen Rådgivende Ingeniører
Ingeniør, installationer: JL Engineering

Yderligere information om projektet

http://www.kraeftcenter-kbh.dk/

Sted

Thit Jensens Vej 4
2200 N København

Fotos: STAMERS KONTOR

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019

Anvendelse

Institution

Areal

1-500m2