fbpx

Christianshavns Skole

Bygninger og byrum er transformeret om til et urbant og oplevelsesrigt læringsmiljø på det historiske Christianshavn.

Se mere

Christianshavns Skole

Bygninger og byrum er transformeret om til et urbant og oplevelsesrigt læringsmiljø på det historiske Christianshavn.

Læs projektets egen beskrivelse

Christianshavns Skole er placeret på to matrikler på det historiske Christianshavn i København. Skolen har gennemgået en etapeopdelt renovering, ombygning og udvidelse fra 3 spor til 4 spor. Skolen bestod oprindeligt af 4 bygninger – heraf to bevaringsværdige og én fredet. Der er i forbindelse med en helhedsrenovering tilføjet en helt ny bygning – ScienceLAB, og skolens gymnastiksal, Annekset, har fået en ny overbygning og infill.

Opgaven har været kompleks på flere niveauer, bl.a. i forhold til pladsudnyttelse, inddragelse af mange interessenter, varetagelse af kulturarv, bygningernes bevaringsværdi, lokalplansproces og opgradering af undervisningsmiljø i forhold til den nye folkeskolereform.

Riv ned eller bevar
Christianshavns Skoles matrikler har gennem tiden huset pestkirkegård, krudtfabrik, Røde Kors hospital, benzintank, sindssygehospital, tobaksfabrik o.m.a. Den ældste bygning stammer fra 1758, opført som landvilla dengang Christianshavns stadig var ubebygget. Skolen stod overfor den sammen udfordring, som mange Københavnske skoler står overfor i dag, nedslidte bygninger, dårligt indeklima, stigende elevtal, pladsmangel og et ikke tidssvarende design i forhold til den nye skolereform.

RUBOW arkitekter var med fra projektets spæde start, og lavede de indledende analyser for den politiske beslutningsproces, om hvorvidt der skulle bygges en helt ny skole eller projektet skulle tage udgangspunkt i de eksisterende historiske bygninger og matrikler.

I den udbyggede skole møder man nu bydelens mange historiske lag som inspiration i både nye og renoverede bygninger, uderum og læringsflader. Skolen er blevet et rigt katalog af stedspecifikke muligheder og historiske fortællinger som alternativ til at bygge en helt ny skole.

Blik for brugerne

Projektet eksemplificerer en bæredygtig strategi baseret på genbrug – hvor genanvendelsen af 100-300 år gamle bygninger har skabt både økonomisk, arkitektonisk og pædagogisk værdi for sine brugere og omgivelser. Alle eksisterende bygninger og rum har fået ny mening. Skolen er blevet opgraderet i forhold til dagslys, indeklima og akustik. De eksisterende rammer er udnyttet optimalt, og der er tænkt i robuste løsninger med en høj grad af fast inventar med integrerede tekniske løsninger. Nye løsninger er udformet med flere funktioner, både når det gælder rum og møbler. Uderum er ligeledes blevet transformeret, så de kan bruges til både leg, ophold og undervisning og er generelt tænkt offentligt tilgængeligt. Der er indarbejdet LAR i form af grønne tiltag til optag af regnvand, boldbaner som forsinkelsesbassin, sedum på flade tage og permeable overflader for nedsivning. Biodiversiteten øges med insekthotel, kompost, biodiverse bede og beplantning, artsvariation og træplantning af store træer på skolen.

Brugskvalitet

Byggeriet fungerer godt i praksis og vurderes positivt af brugerne. De trange bymæssige forhold er tilføjet en række nye muligheder, uden at rumlighed og plads opleves reduceret. Skolens afdelinger er reorganiseret i forhold til bygningernes funktionelle potentialer, så man i dag oplever logiske og velfungerende afdelinger trods de mange bygninger på to forskellige matrikler. Skolen er et eksempel på kvaliteten af en byskole som en integreret institution i en bydel, og værdien af arkitektonisk mangfoldighed som ramme for børns dannelsesrejse.

Bidrag til omgivelser

Filialen, Philip de Langes Villa, Hovedskolen, Annekset og det nye ScienceLAB bidrager til et mangfoldigt Christianshavn. Skolegårde er behandlet som små lommepladser med forskellig karakter, hvor leg, læring og bevægelse flettes sammen med historisk sjæl og rytme. De smukke historiske bygninger er renoveret med respekt for de oprindelige detaljer. Eksisterende vinduer er nænsomt renoveret, og nye er udført som special producerede snedkerleverancer. Nødvendig solafskærmning er tilføjet som markiseløsninger, der er tilpasset bygningernes forskellige arkitektur. Nye bygninger er tilføjet med inspiration fra de eksisterende, men i moderne udtryk og byggeteknik, og med nye pædagogiske muligheder. Skolen åbner sig mod verdenen udenfor, og fritids- og foreningsliv inviteres indenfor. Alle faglokaler er relokaliseret, så de opleves synlige fra omgivelserne og let tilgængelige fra gaden. Vinduesnicher i nye undervisningsområder er indrettet til ophold, så eleverne ligeledes kan nyde det fantastiske udsyn til omgivelserne fra skolens trygge rammer.

Eksempelværdi

Vores arbejde bestod ikke i at opfinde en ny fortælling, men derimod at tage fat i det overflødighedshorn af allerede eksisterende fortællinger, som blot var glemt, og få disse historier indarbejdet på forskellig vis igennem nye tiltag og forbedringer. Eksempelvis er det gamle sindssygehospital (i dag indrettet som hovedskolen) renoveret med ny ventilation, el, nye vinduer og solafskærmning. Ventilationsføringer er indbygget i det faste inventar, der har konverteret de brede hospitalsgange til ophold, gruppearbejde og udstillingszone i toner, der referer til de oprindelige funktioner. Den oprindelige skolebygning Filialen er facaderenoveret og ligeledes suppleret med ny ventilation. Indenfor er overflader genopfrisket med afsæt i bygningens historie og nænsomt tilført nye pædagogiske lag. Den historiske Philip de Langes villa er som fredet bygning diskret renoveret og indrettet med inspiration fra de oprindelige prydstuer. I dag fungerer den som mediatek og personalehus. Som ny og nær nabo ligger ScienceLAB og trækker historiske linjer fra de gamle fabrikker på stedet til nutidens moderne læringsmiljø for naturvidenskabelige fag. Referencer til fortiden popper også op i nye tiltag i de renoverede uderum, som f.eks. ’jorden er giftigt’ anlægget ved den gamle benzintank, trædækket over en ukendt voldlinje og røde-kors bænke der illustrerer perioden under krigen, hvor hospitalet blev anvendt af Røde Kors og senere besat af tyskerne.

Solidt samarbejde

Projektet er gennemført på baggrund af et tæt samarbejde med brugerne fra projektets start. Særligt skal fremhæves et gennemgående byggeudvalg bestående af skoleledelse og udvalgte lærere og pædagoger. Ønsker, behov og problemstillinger er blevet klarlagt gennem forskellige aktiviteter, hvor også bygningernes og stedets udfordringer og potentialer er blevet kortlagt. Den udvidede inddragelsesproces med deltagelse af byggeudvalg, borgere, lokaludvalg og politikere har sikret et lokalforankret projekt, der åbner for nye anvendelser og fællesskaber.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Kommune
Hovedentreprise v. Elindco
Totalrådgiver, arkitektur og landskab: RUBOW arkitekter A/S
Ingeniør: Wissenberg A/S

Yderligere information om projektet

https://rubowarkitekter.dk/?projekter=christianshavns-skole-3&rubowtax=1798

Sted

Prinsessegade 45, Christianshavn
1422 København K

Fotos: Laura Stamer

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

5.001-20.000m2