fbpx

Bredgade 40

Renovering og genskabelse af husets identitet

Se mere

Bredgade 40

Renovering og genskabelse af husets identitet

Læs projektets egen beskrivelse

Forsikringsselskabet Baltica opførte i 1954-58 et domicil i helt moderne stil på adressen Bredgade 40 med Svenn Eske Kristensen (1905-2000) som arkitekt. Den oprindelige smuk¬ke modernistiske indretning, og dermed husets identitet, er siden gået tabt gennem flere om¬bygninger.

Projektet omfattede istandsættelse og udvikling af ejendommen, hvor den oprindelige arkitektur er vakt til live og hvor behovet for fleksibilitet og komfort er løftet til et niveau med en moderne kontorejendom.

Domicilet for Bredgade 40 var oprindeligt et smukt eksempel på den funktionelle tradition indenfor modernismen, som ikke var prangende, men snarere ydmygt og med et humanistisk afsæt. Det har været styrende for projektet at bevare denne tilgang i ombygningen og dermed genskabe husets identitet som bygning og som del af den byggede kulturarv.

Fotos: Karina Tengberg og Jeudan.

Bilag

Blik for brugerne

Bygningen blev opført som enbrugerhus og var inden ombygningen ikke muligt at opdele i flere lejemål. Bygningen er nu gjort mere anvendelig ved en stør¬re ombygning til flerbrugerhus med butikslokaler og ny udbygget indbydende foyer. Der er skabt mulighed for fleksibilitet i dels størrelse på lejemål, men også igennem detailprojektering er det sikret at skillevægge let kan opsættes og nedtages uden indgreb i ventilations- eller brandforhold. Dermed kan brugeres skiftende behov imødekommes over tid. Ved tidlig brugerinddragelse af såvel lejere som driftsfolk, er hvert enkelt lejemål tilpasset brugernes behov, ligesom attraktive fællesfaciliteter er indrettet i den fælles stue- og kælderetage. I arbejdet med udvikling af ejendommen udviklede teamet indledningsvis en værdisætning og sidenhen en designstrategi, som dannede grundlag for hele udviklingen af ejendommen. Projektet havde på daværende tidspunkt ikke et konkret funktionsprogram. Værdisætningen og designstrategien blev styrende værktøjer i den videre udvikling af projektet, hvor både hele rådgiverteamet, bygherre, driftsfolk og brugere kunne involveres. Den fælles forståelsesramme for projektet har været afgørende for at kunne træffe væsentlige beslutninger i såvel udarbejdelse af hele projektet fra først byggeprogram til slutteligt det færdige projekt.

Eksempelværdi

Ejendommen er tegnet af Svenn Eske Kristensen i 1958 og er et fornemt eksempel på modernistisk byggeri, der tilpasser sig omgivelserne i det historiske Frederiksstaden. Ejendommen er gennem en totalrenovering blevet et flerbrugerhus med mulighed for opdeling af de enkelte etager i flere lejemål. Ny central trappe med elevator er blevet etableret for at muliggøre dette og give husets størst mulig anvendelsesgrad, samt forbedre det indre flow. Bygningens arkitektoniske hovedtræk blev udtrykt gennem en rationel byggeskik, hvor synlige betonsøjler og bjælker, var en væsentlig del af det arkitektoniske udtryk, ligesom en nøje detaljering er et gennemgående træk. Bygningen var oprindeligt opført med naturlig ventilation og med ganske lidt isolering i nogle slanke og raffinerede brystningspartier. Bygningen havde før istandsættelsen store trækgener og et højt energiforbrug, som tidligere har været forsøgt afhjulpet med mekanisk ventilation bag nogle voldsomt nedhængte lofter. Dette resulterede i at konstruktionerne blevet skjult bag kraftigt nedhængte lofter, ligesom de oprindelige slanke brystningspartier blevet gemt bag påbyggede installationer. Dermed var husets oprindelige modulære karakter og raffinement forsvundet. Projektet har introduceret et nyt specialdesignet loft, der understøtter husets modulære karakter i markante flådeinddelinger. Loftet er placeret så højt, at de oprindelige betonkonstruktioner kommet til syne, ligesom de oprindelige slanke brystningspartier er blevet retableret og efterisoleret. En ny trappe og elevator er udført med afsæt i bygningens oprindelige materialeholdning – stål, glas beton – hvor stålets præcision, glassets lysledende kvaliteter og betonens stoflighed er bragt i spil i en ny sammensætning. Mod Bredgade er der etableret en ny butik og tilhørende ny facade i stueplan, ligesom der er opført en ny tilbygning med foyerområde, der knytter forhus og baghus sammen. Bygningen er samlet set blevet bragt tilbage til sin oprindelige pragt med fokus på dels de store arkitektoniske hovedtræk, relationen til byen, samt med en nøje omhu og respekt for detaljeringen.

Faglig kvalitet

Særligt den tekniske opgradering af Bredgade 40 har været udfordrende, da husets bærende konstruktioner i udgangspunktet ikke kunne gennembrydes. Projektet er, dette til trods, lykkedes med at integrere mekanisk ventilation og tekniske installationer i et nyt specialdesignet loft, der er placeret over bjælkeniveauer. Dette er gjort gennem en nøje 3D scanning og registrering af bygningen, herunder alle eksisterende gennembrydninger i betonbjælker. I nært samarbejde mellem arkitekt- og ingeniørdiscipliner, er det lykkedes at genanvende alle gennembrydninger og etablere et ventilationsprojekt, som tillader fri indretning af lejemål uden ændringer i ventilationsinstallationerne. Det specialudviklede loft har, foruden ventilation, alle installationer integreret og sidepaneler til flåderne er designet så de kan demonteres og retableres ved opstilling eller nedtagning af skillevægge. Dermed er bygningen tilpasset lejeres skiftende behov for indretning af lejemål, som er et uomgængeligt vilkår i udlejningsbranchen.

Levende bygningskultur

Svenn Eske Kristensen (1905-2000), der tegnede ejendommen i Bredgade 40, var en dansk arkitekt og kongelig bygningsinspektør i perioden 1961-1975 og en af de mest produktive, funktionalistiske arkitekter i efterkrigstiden. Ejendommen blev i 1959 præmieret af Københavns Kommune og er i dag bevaringsværdig. Det oprindelige hus var, trods sin enkelhed, nøje detaljeret og proportioneret med en omhu for materialet og stoflighed. De indvendige ombygningsarbejder på bygningen er udført i tråd med bygningens oprindelige arkitektoniske grundprincipper, men er tilpasset nutidens behov, såsom energioptimering, komfort, fleksibilitet og rentabilitet. Igennem den nøje detaljering af de tekniske løsninger, fremstår disse i dag naturligt integrerede i bygningen, så husets enkelhed og elegance igen er kommet til sin ret. Udadtil lykkedes Svenn Eske Kristensen med at skabe et moderne hus, som indpassede sig i det historiske Frederiksstaden. Med ganske nænsomme tiltag på facaderne, har projektet respekteret og videreudviklet facaderne, så de fortsat indpasser sig i de historiske omgivelser og husets identitet er bevaret. Den nye facade mod Bredgade tager f.eks. afsæt i nogle oprindelige skitser af Svenn Eske Kristensen, som aldrig er blevet gennemført. Med den nye facade bidrager huset både til mere liv i bygningen og til omgivelserne.

Parter bag projektet

Arkitekt: Elgaard Architecture
Ingeniør(er): JL Engineering, Stokbro Rådgivende Ingeniører
Projekterings- og byggeledelse: NT Consult, MIERA Rådgivning
IKT-ledelse: Elgaard Architecture
Bygherre: Jeudan A/S

Yderligere information om projektet

https://elgaardarchitecture.com/project/bredgade-40-3/

Sted

Bredgade 40
1260 København K

Fotos: hhv. Karina Tengberg eller Jeudan (fremgår af billedfiler)

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

5.001-20.000m2