fbpx

Nomineret 2023

A.C. Bangs Hus

Fornyet Funkis

Se mere

A.C. Bangs Hus

Fornyet Funkis

Begrundelse for nominering

“Man har set A.C. Bangs hus som en del af et system, som også skal give mere til området. Således at de, der er udenfor, kan se og nyde byggeriet på samme måde som dem, der er inde i byggeriet. Dette ses tydeligt med renoveringen af facaderne, markiserne og det ikoniske vartegn. Det giver til omgivelserne, og det er unikt, at man kan gøre dét.”
“Projektet er et rigtig godt eksempel på, at man har haft respekt for det oprindelige byggeri, samtidig med at man har optimeret det til nutidens behov og krav til erhvervslejelokaler. Vi har blandt andet nogle CO2-krav i dag, som man ikke havde i 30’erne. Her er projektet lykkedes med at reducere en stor del af energiforbruget, og denne klima- og energibevidsthed kan også være med til at tiltrække nye lejere til bygningen, da bygningen har fået både en DGNB certificering og en DGNB Diamant.”

 

(Citater fra Renoverprisens Nomineringsudvalg)

Læs projektets egen beskrivelse

På kanten af middelalderbyen, omkranset af Bremerholm og Strøget, ligger A.C. Bangs Hus som et markant pejlemærke, på en af de mest synlige og befærdede matrikler i København. Det bevaringsværdige hus (SAVE 3) indskriver sig her i en kompleks kontekst, hvor ornamentik, kuppeltage og kirketårne blander sig med industrielle facader og funkisbygninger. Nyt og gammelt flyder sammen, og området fremstår som et levende kvarter i konstant udvikling.

A.C. Bangs Hus er én af de fine forretningsbygninger, som blev opført i 1930’ernes København, i en stil og konstruktion – funkis og jernbeton – som var helt ny i.f.t. byens traditionelle murstensbyggerier.
I de mellemliggende årtier er meget forandret i byen, men bygningen i Østergade 27 stod i alt væsentligt som den var bygget. Den var blevet slidt og utidssvarende på en række punkter, men havde samtidig markante bevaringsværdier.

Efter en lang proces med analyse og planlægning, dialog med myndigheder og udarbejdelse af lokalplan, anvendelse af tekniske nyskabelser og af produkter og materialer af høj kvalitet, udført i godt håndværk, står bygningen nu med en kombination af bevarede værdier, genskabte værdier og nye værdier som har øget dens funktionelle og arkitektoniske kvaliteter.

På gadefacaderne er travertinbeklædningen repareret, og de keramiske gesimsbånd er reetableret. De uelegante vinduer fra 1980’erne er udskiftet til nye med slanke rammer som de oprindelige stålvinduer, og der er monteret markiser som er med til at løse et indeklimaproblem.

Opgangen mod Lille Kongensgade, gavlene og gårdfacaden stod i rå beton, med afskallet maling og gav et trist og ufærdigt indtryk, både mod Strøget set fra Amagertorv og fra Nikolaj Plads. Gadefacader og gavle er nu beklædt med travertin, på gavlene med felter af indfældede solceller. Gårdfacaderne er pudset og malet og monteret med store altaner som giver hver etage et udeareal.

Da huset blev opført var den øverste etage den mindst attraktive. Her blev der bygget et lavloftet pelslager, der som afslutning opadtil virkede uforløst og ude af takt med den underliggende facade – til forskel fra de lidt yngre artsfæller og næsten naboer, Fonnesbechs hus og Overformynderiet, der begge har klart definerede tagmotiver.

I projektet er lagerrummet revet ned og der er bygget to nye etager. Mod gaden trækker etagerne sig tilbage fra facaden i to takter, mod gården er facaderne trukket ud og flugter med fronten af de underliggende etagers nye altaner.

De to nye etager giver bygningen den arkitektoniske afslutning, som tidligere manglede.
De nye tagetager og tilbagetrækningen giver samtidigt et flot mod- og medspil til den restaurerede skulptur ”Pigen og pelsdyret” som står højt over Østergade på sin lysende søjle, som vartegn for A.C. Bangs Hus.

Inde i bygningen er to slidte trapperum renoveret med vægge malet i typiske funkis-farver, ny belysning, nye indgangsdøre til etagerne, lyddæmpning samt en ny-etableret og en totalrenoveret elevator.

For de eksisterende erhvervslejemål har fokus været på bedre indeklima og adgang til udearealer. Facaderne er blevet isoleret (indvendigt mod gade, udvendigt på gavle og gård), og der er etableret nyt varmeanlæg og etableret fjernkøling. Hvert lejemål har individuelt ventilationsanlæg med varmegenvinding, kølemulighed og mulighed for regulering efter behov og ønske i de forskellige kontorer.

Blik for brugerne

Indsatsen for bedre indeklima blev kombineret med en indsats for at reducere ejendommens høje energiforbrug, og på den måde opnå både markante komfortforbedringer og store energibesparelser. Energibesparelserne er opnået ved forbedringen af den eksisterende klimaskærm og den nye højisolerede klimaskærm omkring de nye tagboliger.

Det beregnede fremtidige energibehov (energiramme) er ca. 90 kWh / m². Det er en reduktion på over 75% i.f.t. tidligere og vil bringe bygningen i Renoveringsklasse 2. og energimærke B. Dette mål nås når den sidste resterende renovering af stueetagens butik er afsluttet.

Energieffektiviteten er også øget på forsyningssiden, med fjernkøling, varmeanlæg forberedt til lavtemperatur-fjernvarme og med solceller til egenproduktion af el, der leveres til ejendommens brugere.

Som ramme for en koordinering og optimering af indsatsen for bæredygtighed valgte bygherre at lade projektet præcertificere til DGNB sølv. Det gav et bredt sæt af kriterier for bæredygtighed og et værktøj til at prioritere mellem de forskellige tilgange, og opnå det bedst mulige resultat i.f.t. de bindinger der ligger i en eksisterende bygning.

Projektet ligger nu til behandling hos Green Building Council, som forventer at projektet vil opnå en DGNB Sølv certificering samt en DGNB Diamant for særlig arkitektonisk kvalitet

Blandt de bæredygtigheds-tiltag, som bidrager til DGNB-præcertificeringen, kan nævnes:

• Energi- og indeklima-optimeringen, som følges op af en commissioning-proces, der sikrer at de etablerede anlæg fungerer ved afleveringen, og en information til brugerne, så anlæggene fremover bliver brugt korrekt og bliver ved med at fungere efter hensigten.

• Nye udearealer på bygningen – udvidet lysgård og nye store altaner på kontoretagerne, terrasser på halvdelen af taget og grønt tag på den anden halvdel.

• Fleksibilitet opnået ved at opgradere bitrappe i Lille Kongensgade til hovedtrappe – det giver mulighed for at opdele etagerne i to lejemål. Installationsføringer og konstruktioner giver mulighed for både at lade hver etage fungere som ét stort rum og for at dele den op i mindre enheder. Fleksibiliteten gælder også muligheden for at konvertere erhvervslejemål til boliger, hvor lokalplanen for de to nye tagetager åbner for begge typer anvendelse.

• Gode dagslysforhold på alle adgangsarealer og arbejdspladser – og mulighed for afskærmning når solen står på.

• Niveaufri adgang til alle lejemål, via ny elevator i Lille Kongensgade.

• Fokus på materialer, både håndtering af farlige stoffer i eksisterende bygning og anvendelse af certificerede og robuste materialer med lang levetid og design for disassembly til brug for fremtidig udskiftning af solceller og naturstensplader.

Inspirerende ressourcetiltag

Efter renoveringen fremstår ejendommens lejemål med optimal indretning som aftalt med brugerne. Butikken har fået bedre personale- og lagerforhold, kontorerne har fået ny reception og mødelokaler, klinikken har fået helt nye faciliteter og teknisk anlæg er flyttet til kælderen, kontorerne på de øverste etager er indrettet som åben plan med masser af lys, og alle har fået nye toilet- og badefaciliteter, et markant bedre indeklima og adgang til det fri på de nye altaner.

De renoverede trapperum med friske funkis farver, specialfremstillede håndtag og beslag og ny belysning er blevet rigtigt godt modtaget af ejendommens brugere og gæster.

Ejendommens kælder er ombygget med henblik på at sikre nemmere adgangsveje og bedre faciliteter for butikkens personale og varehåndtering, intern gennemgang imellem ejendommens to opgange, cykelparkering samt sikring af de bedste muligheder for håndtering af affald, og anden nødvendig service til ejendommen

Projektets væsentligste bidrag til omgivelserne er de arkitektoniske kvaliteter, den genskabte søjle med ”Pigen & Pelsdyret”, de bevarede og renoverede gadefacader, samt de arkitektonisk gentænkte gavle og de to nye tagetager.

De nye tag-etager kendetegnes af en klar rytmik der følger de underliggende etager, og en materialitet der afspejler eksisterende forhold 1:1: Lys italiensk travertin, mørk diabas, kobberdetaljer og mørke vinduesrammer. De to nye etager fremstår således i en moderne fortolkning, der respekterer og understreger den eksisterende bygnings rytmer og materiale-hierarki, men samtidig giver hele A.C. Bangs hus en opdateret, moderne identitet.

De to gavle mod hhv. strøget og Nikolaj Plads fremstod tidligere som grå og lukkede, og bidrog på ingen måde til den samlede karrés arkitektoniske værdi. Ved at beklæde gavlene i samme travertin som de eksisterende facader, og placere solcellerne i en takt med reference til bygningens vinduessætning, er der skabt to store flader der både bidrager til bygningens bæredygtighed og drift, og samtidig er en tydelig forskønnelse, til gavn for nærområdet.

Eksempelværdi

Projektet har potentiale til at inspirere andre på blandt andet følgende punkter: • Kombination af bevaring og fornyelse – at ”tage tråden op” fra der hvor man nåede til ved bygningens opførelse (den bevaringsværdige gadeside) og gøre dét færdigt, som man efterlod ”ufærdigt” (gårdside og tag)

• Konsekvent anvendelse af en stilart – her ”Funkishuset” – ved valg at former og farver i håndteringen af eksisterende og udformningen af nye bygningsdele i projektet.

• Varme-, køle- og ventilationsanlæg med høj effekt til optimering af indeklima, projekteret og monteret så de fungerer uden støjgener og uden skæmmende kanalføringer hverken inde eller ude. Og isolering udført med nye, kompakte materialer, så den markante forbedring af klimaskærmen opnås samtidig med at det ”slanke” udtryk bevares.

• En ejendom må gerne være en identitet i sig selv, og give tilbage til byen i form af navngivning, belysning, udsmykning og ”udstilling” af sig selv i byens rum.

• Ejendomme med høj bevaringsværdi og central beliggenhed kan både få tilført udearealer og kraftigt energiforbedres, uden det kompromitterer de arkitektoniske værdier.

• At udførelse af renoveringsprojekt efter DGNB standarden er muligt på denne ejendomstype.

Solidt samarbejde

Udviklingen og gennemførelsen af det ambitiøse projekt er sket i tæt dialog med relevante parter i de forskellige faser.

Det startede med dialog og forhandlinger med kommunen om facadeudtryk, brandsikkerhed og tagetagernes udseende og om forpligtigelser som følge af udvidelse af bygningsarealet.

Da rammerne var fastlagt fortsatte dialogen med rådgivere og leverandører om virkeliggørelse af bygherres ambitioner og arkitektens visioner. Undervejs opstod nye idéer og aftalegrundlaget med kommunen blev opdateret så også de kunne realiseres. I byggeperioden stod bygherre for byggeledelse, byggeplads og arbejdsmiljø og styrede processen i tæt dialog med de mange fagentrepriser og bygherreleverancer.

Både i planlægnings- og i byggeperioden var der en tæt dialog med lejerne i ejendommen. Først om aftaler angående omfang af renovering af deres lejemål og specifikke ønsker fra de forskellige typer anvendelse, herunder forventningsafstemning og illustration af hvilke forbedringer af indeklima og arkitektonisk værdi bygherre ønskede at opnå Og siden om håndtering og minimering af generne fra byggeriet.

Det var en ambitiøs udfordring at gennemføre den dybe renovering mens bygningen var i funktion. Bygningen var- og er – en markant erhvervsejendom med flere virksomheder. Renoveringen og udbygningen af ejendommen skulle derfor ske under hensyn til, at ejendommen i videst muligt omfang stadigt skulle kunne fungere i det daglige for ejendommens brugere. Bygherre udpegede en fast kontaktperson som ejendommens brugere kunne have den direkte dialog med, både i forhold til generel orientering om projektets forløb, men også for planlægning af adgang, og varsling af midlertidig nedlukning af lejemål eller visse funktioner heri.

Ejendommens centrale placering med tætte naboer både som beboelse og erhverv, gav en særlig udfordring i forhold til koordinering af støjende og støvende arbejder. Bygherre prioriterede derfor naboinformation og løbende orienteringsmøder, med henblik på størst mulig hensyntagen til og forståelse for, den igangværende byggeproces.

Levende bygningskultur

Der var helt fra starten fokus på, at arkitekturen skulle være på et højt fagligt niveau, for at håndtere den komplicerede helhed af bevarede og nye bygningsdele og nå et resultat der stod mål med bygningens meget eksponerede beliggenhed

Tilsvarende blev der inddraget ekspertviden til projektering af de tekniske installationer og energirenoveringen for at sikre et resultat med høj komfort og lavt energiforbrug.

Til udførelsen er der valgt kvalitetsprodukter i specialudførelse til både facadebeklædning og vinduer og til ud- og indvendig aptering, og arbejdet er udført i fagentrepriser med særligt udvalgte håndværkere.

Det var planen at genskabe A. C. Bangs Hus som en ejendom byens beboere og gæster kendte og satte pris på som en del af bymiljøet og Københavns historie. Ejendommen skulle igen kendes som ”Bangs Hus” og ikke ”Østergade 27”.

Projektet skulle samtidigt vise, at denne type betonejendom kan renoveres og optimeres, også i et bæredygtighedsperspektiv, uden at der gås på kompromis med den arkitektoniske værdi.

Bygherre ønskede ejendommen løftet arkitektonisk, energimæssigt og med en markant tilførsel af brugsværdi. Som et frivilligt benspænd valgte bygherre at ejendommen skulle DGNB certificeres, hvilket ikke tidligere var foretaget på denne type ejendom. Slutteligt ønskede bygherre at få konverteret 160 m2 ikke anvendt pelslager på ejendommens tag til to nye fuldt anvendelige etager på 337 m2, og dermed få en permanent bedre udnyttelse af bygningens placering og driftsforhold.

Parter bag projektet

BYGHERRE

Aage Bangs Fond

RÅDGIVERE

ArupHvidt Bygherrerådgiver
Rönby.dk Arkitekt – planlægning
HerboForm Arkitekt – skitsering
Novaform Arkitekt – projektering
Ekolab Energi – Indeklima - DGNB
Henrik Thorup Ingeniør – konstruktioner

ENTREPRENØRER

Tagsnedkeren Tømrer – nye tagetager
Børge Nielsen Tømrer – indvendige arbejder
K.E.S.Køng Beton
H.S.Hansen Vinduer
Londero Mosaik Natursten facader
Christoffersen og Andersen VVS

Yderligere information om projektet

https://aruphvidt.dk/projekter/ac-bangs-hus/renoverprisen2022

Sted

Østergade 27
1100 København K

Fotos: Fotograf Dorte Krogh

Realiseret

2021

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2