fbpx

Vognsbøl Børnehus i Esbjerg

Integreret daginstitution i Esbjerg

Se mere

Vognsbøl Børnehus i Esbjerg

Integreret daginstitution i Esbjerg

Læs projektets egen beskrivelse

Vognsbølparken Børnehus ligger midt i Vognsbølparken. Et fantastisk område i Esbjerg, som tilbyder sø, skov og et væld af aktiviteter som boldbaner, træningszoner, stiforløb og stadion. Et aktivt, grønt område midt i Esbjerg.

Den integrerede daginstitution i Vognsbølparken tilbyder et moderne, fleksibelt og fremtidssikret børnehus, som appellerer til både børn og voksne. Den nye institution skal markere sig i byen og vise hvor Esbjerg ønsker at udvikle sig på børneområdet. Stedet og grunden i Vognsbølparken er begunstiget af den gamle Vandværksbygning fra 1846, som indarbejdes som et aktivt centrum og omdrejningspunkt i det nye ’Vognsbøl Børnehus’. Den gamle bygning har vist sig at være kæmpe aktiv for institutionen.

Vognsbøl Børnehus huser 55 vuggestuebørn, 160 børnehavebørn og 44 ansatte. Daginstitutionen opbygges omkring idrætspædagogiske aktiviteter og intentionerne i ’Active Living’. Daginstitutionen rummer en idrætssal til motorik og bevægelse som er indrettet i den gamle vandværksbygning. Bygningskomplekset og de tilhørende udearealer skal invitere og opfordre til leg og bevægelse og styrke børnenes sociale egenskaber.

Bygningerne og uderum indeholder rum i mange skalaer, således det bliver muligt for børnen dels at samles i større og mindre grupper, og dels at finde ’rum i rummene’, nicher, siddesteder, rum under tag, rum ude, rum midt imellem, rum inde – herved skabes variation i oplevelsen af stedet.

Det er vigtigt at daginstitutionen rummer tilbud til forskellige alderstrin, og ude- og inderum skal styrke børnenes sociale relationer i leg og læring.

Personalegruppen skal sikres optimale arbejdsforhold, være lettilgængelige og tilbydes de fysiske rammer, som kan lette og udvikle dagligdagen og samtidig være fleksibel ift. fremtidige muligheder.

Blik for brugerne

Bevaring og transformation af eksisterende og særligt område- og arkitekturtypologisk karakteristiske strukturer er vigtig for vores selvforståelse og historiske kulturarv.

I Vognsbøl Børnehus er der bygget nyt og transformeret gammelt. Begge dele er sket ud fra bæredygtige principper. Nybyggeriet er udført efter højeste standard, og samtidig har man genbrugt, transformeret og revitaliseret den gamle Vandværksbygning til at kunne rummet Motoriksal, store-børns-grupperum og et uopvarmet værksted. Alt sammen med respekt for bygningen og med fremtidige kvaliteter for daginstitutionen for øje.

Vandværksbygningen er med transformationen energirenoveret til nye standarder med tilføjelsen af nye tekniske installationer, ny efterisolering og nye energirigtige facadepartier. De nye facadepartier og nye vindueshuller viser, at bygningen er transformeret, men også at den er tilpasset nutidens krav.

"Rød, grøn eller blå - miljø og bæredygtighed har ikke nogen partifarve - det er sund fornuft. Vi kan udrette rigtig meget på miljøet, hvis vi allerede i daginstitutionen kan lære børn om bæredygtig adfærd.", ERIK TIEDGEN (EL)

Inspirerende ressourcetiltag

STEDETS POTENTIALER
Grunden rummer en række landskabelige kvaliteter - ’Bagtæppet’ - skovkanten mod Vognsbøl Parken, ’Haven’ - vandmesterens gamle have samt ’nicherne’ - rum formet af eksisterende beplantning. Den gamle historiske vandværksbygning fra 1846 bevares som et inspirerende centrum for den nye børneby.

GRUPPERUM MED RELATION TIL SKOV OG PARK
Grupperum og fællesrum etableres primært i ’Længen’ mod nordøst, som grænser op til ’Bagtæppet’ - det høje træbælte i Vognsbølparken. Ved at placere bygningen her bevares mest muligt af stedets grønne kvaliteter som træer, buske og krat.

GRUPPERUM MED RELATION TIL LEGERUM
Grupperum og fællesrum i ’Længen’ har stærk relation og let udgang til legeområderne mod syd. Disponeringen på grunden sikrer veldefinerede legeområder for børnene og en optimal solorientering.

PERSONALEHUS SOM NY ANKOMST
Det nye Personalehus ligger som ankomstbygning mod vejen. Bygningen huser personalefaciliteter, mødefaciliteter, en boldbane på taget, og er herudover forbundet til Værkstedsbygningen.

UDEAREALER
Udearealer og legepladser til daginstitutionen er placeret for hver sin ende af Værkstedsbygningen og ud for ’Længen’ samt på taget af Personalehuset. Ankomstplads findes ved Personalehuset og leder ind til området. Bygningernes placering sikrer bedst mulig solorientering på grunden og udearealerne og mindst mulig selvskygge fra bygningerne.

De beskrevne ’greb’ i projektet sikrer at Vognsbøl Børnehus bidrager til sine omgivelser ved at respektere de blivende værdier i området – naturen, vandværksbygningen, solorientering og indarbejde dem i det nye bygningskompleks på en stærk og samtidig nænsom måde. Daginstitutionen inviterer indenfor og skaber et nye aktivt sted i ormådet.

"Man kan jo kalde det en skovbørnehave midt i byen - det er der ikke mange andre storbyer, der kan prale med.", NÆSTFORMAND I BØRN & FAMILIEUDVALGET, JESPER FROST RASMUSSEN (V).

LÆNGENS rationelle og modulære opbygning skaber præcise og klart definerede rum og stuer til børnene. Alle stuer har sammen to og to egen indgang og fælles garderobe. Denne opdeling sikrer en følelse af hjemlighed og nedbryder skalaen i den relativt store institution. Der er aldrig langt fra stuerne og ud i naturen - et vigtigt element for bygherre og brugere at få indarbejdet i projektet. Insititutionen er en del af Esbjergs Kommunes ’Active Living’ koncept og skal opfordre og gøre det let at komme udendørs og at bevæge sig.

Stuerne har opholdsnicher og store vinduer mod naturen og udsigten samt ovenlys, som giver lys fra to sider på stuerne. Væggene er beklædt med træ og reoler er indtænkt og indarbejdet i samme træ som vægpanelerne. Det sikrer optimal brug af pladsen, et rart indeklima, god akustik og smukke varierede overflader at se på.

Vandværksbygningen rummer højloftede rum, som skaber mulighed for helt andre aktiviteter end i LÆNGEN. Her kan der spilles bold, males i værkstedet eller hygges med de store børn. Kvaliteten i de forskellige rumligheder både inde og ude giver institutionen stor variation og god mulighed for at lave aktiviteter med forskellige grupper af børn.

Eksempelværdi

Vognsbøl Børnehus er et eksempel på at der med rette vision fra bygherre/kommune og vilje til samarbejde og fornuftig brug af ressourcerne, kan skabes en smuk, taktil dagsinstitution med rum af helt særlig karakter for børn og personale. Kravet fra bygherreom om at genbruge eksisterende bygningsmasse har tilført projektet helt uvurderlig karakter, som man ikke har kunne bygge sig til.

Arkitekteamets egen vision om at bevare så meget eksisterende beplantning på grunden som mulig, har også tilført projektet kvaliteter i form af store træer, krat og buske, som det under normale omstændigheder ville tage mange år at opnå. Vognsbøl Børnehus står frem med helt særlige kvaliteter ift. materialevalg, disponering, transformering af eksisterende bygning og en meget grøn karakter, som bestem ikke er en selvfølge, hvis man ser på sammenlignelige daginstitutioner fra perioden. Alles kompetencer er sat i spil og samarbejdet med bygherre har været forbilledligt.

Levende bygningskultur

Overalt er nye elementer tilført med respekt og med udgangspunkt i det oprindelige. Den nye længe er beklædt med sortmalet træ. Den eksisterende bygning er restaureret og har fået nye vinduer i samme stil som de eksisterende.

Indvendigt er de nye bygninger præget af smukke træpaneler – udført med præcision og kompetence. Hvis et panel bliver beskadiget, kan det udskiftes, da alle paneler har sit eget nummer.

Udearealerne er udført i robuste materialer med fokus på at få de blivende værdier i landskabet i spil. Legeområderne er tænkt som egne landskaber, som arbejder med koter og beplantning og skaber helt nye steder for børnene.

Parter bag projektet

Arkitekt
TRANSFORM
TEKT Arkitekter
VEGA landskab

Ingeniør
Olav Kristensen Rådgivende Ingeniører

Udførende
Udført i fagentreprise af div. underleverandører.

Bygherre
Esbjerg Kommune

Yderligere information om projektet

https://transform.dk/da/project/vognsbol-bornehus

Sted

Gl. Vardevej 97
6700 Esbjerg

Fotos: Rasmus Hjortshøj

Realiseret

2018

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000 m²