fbpx

Nomineret 2024

Transformation af Valhøj Skole

Transformation af parterre-etage og facade til nye, optimerede læringsmiljø

Se mere

Transformation af Valhøj Skole

Transformation af parterre-etage og facade til nye, optimerede læringsmiljø

Læs projektets egen beskrivelse

Beskrivelsen nedenfor er projektets egen beskrivelse. Du kan desuden finde begrundelsen fra Nomineringsudvalget for Renoverprisen for at nominere projektet, en artikel om projektet og en film under “Nyheder” her. 

Renoveringen af parterre-etagen del af en større transformation af de eksisterende bygninger på Valhøj Skole. Skolen blev opført i 1958 og årene derpå, og som så mange andre skoler fra sin tid bærer den præg af at være blevet både brugt og elsket af børn, der i tidens løb har udfordret bygningens fysiske rammer. Alligevel står arkitekturens originale æstetik stadig frem; dens insisterende, gennemgående geometriske rytmer, som blødes op af det varme træ i kontrast til de rene linjer. Skolen står karakteristisk frem i bybilledet, og selvom værdsættelsen ikke er til en SAFE-værdi, bærer den både historien om arkitektur-, lokalhistorie og ikke mindst tidens udvikling af skolen som institution.

Projektet indebærer en udskiftning af vest-facaden i parterre og stueetage, samt etablering af en ny kreagang og kantine i parterre-etagen. I transformationen er den nedslidte, gamle facade udskiftet med en ny trækonstruktion beklædt med frasorteret fyrretræ – træ som ellers var endt til forbrænding og som er frasorteret på grund af de ujævnheder og knaster, som her er med til at give materialet skønhed. Proportionerne trækker referencer til den oprindelige facade gennem en analyse og fortolkning af de vertikale og horisontale bånd og rytmer, hvilket gør at facaden indgår i en helhed med de øvrige facader, der også står overfor renovering de kommende år. Skolens parterre-etage er omdannet fra ubrugbare kældergange, depoter og nedslidte faglokaler til en ny kreagang og kantine. Alle lokalerne er nu en del af et optimeret læringsmiljø, hvor der er fokus på fleksibelt brug, bevægelse og indeklima. Omdannelsen er lavet ud fra et princip om at skabe åbne rum og lade den legende arkitektur flytte ind – barriererne er nedbrudt ved at åbne op mellem lokalerne og den nye facade opbløder tærsklen til landskabet ude. På den måde opstår et organisk flow der kan bruges aktivt i undervisningen og taler ind i den idræts- og bevægelsesprofil som skolen har.

Det særlige ved projektet er, at de oprindelige lokaler ikke indbød til ophold. Ved at acceptere etagens præmisser og gennemtænke brugernes processer og behov, lykkedes det at forandre de mørke kælderrum til et inspirerende læringsmiljø med stor variation af zoner til ophold og rum til læring. Det arkitektoniske koncept balancerer dét at nedrive mindst muligt og samtidig indfri nutidens ønsker om åbenhed og tværfaglighed i undervisningsmiljøet. Enkeltheden i bygningens principper er bevaret i det konstruktive system og rytmerne i facade og lofter, og de oprindelige træk fremhæves i kontrasten til det legende, farverige landskab, der udfolder sig på gulvet. Det originale skoleinventar er omdannet og genbrugt i et rummeligt inventarprojekt og bidrager på den måde til et let forståeligt narrativ om fortiden, der møder fremtiden, som er helt tæt på børnene.

Blik for brugerne

Parterre-etagen er blevet transformeret fra at være statisk til levende, og giver brugerne mulighed for at indfri en tidssvarende og kreativ tilgang til undervisningen. Et sted, hvor man kan undervise på tværs af fagene. Der er åbnet op imellem rummene, i væggen til den tidligere kældergang, og tærsklerne mellem ude og inde er opblødt i den nye facade. Derved føles etagen ikke længere som en kælder, der er afkoblet fra resten af skolen. Synergien mellem rummene inde og ude giver et organisk flow der opfordrer til bevægelse, synliggør aktiviteter og inviterer til engagement. Med den nye facade er uderummet let tilgængeligt fra alle rum, hvilket giver anledning til at trække undervisningen ud. Indeklimaet er optimeret med integreret ventilation i facaden, som sørger for optimeret ventilation; et system, der både er energivenligt og sparer materiale i form af kanalføring. Udover ventilation er der indarbejdet bænke i facaden, både inde og ude, som inviterer til ophold og styrker kontakten. Det indbyggede inventar rummer udstilling og opbevaring og en variation af rumligheder med nicher, der betyder, at alle børn har mulighed for deltage. Det fungerer som små mødesteder på tværs af fagene, og overfladerne bidrager til et godt akustisk indeklima. Løsningerne giver skolen mulighed for at lukke alle deres materialer inde og frigive plads til andre formål som leg, gruppearbejde, temauger, forsamling eller som supplement til SFO’en. Det samme gælder i kantinen, som er indrettet som ét stort rum, med mulighed for afskærmede zoner med akustikregulerende gardiner, så den nu kan bruges både til kantine og til undervisning.

Inspirerende ressourcetiltag

Projektet har en jordnær bæredygtighedsprofil, hvor der tages hensyn til miljøet ved at optimere kvadratmeterne og sikre den fremtidige brug af bygningen samtidig med skolens akutte behov. Helt essentielt for ressourcetiltagene står transformationen af gangarealer og ubenyttede arealer, der gøres brugbare i nye tidssvarende undervisningsmiljøer. Her kombineres tiltag, som er gode for funktionen og samtidig minimerer ressourceforbruget og dermed lykkes det at gentænke eksisterende kvadratmetre frem for at bygge nyt. Arealer til undervisning og ophold placeres mod facaden og dagslyset, og den gamle kældergang og dele af depotet fungerer nu som en udvidelse til faglokalerne, hvor eleverne kan skære i pap, opbevare deres materiale mellem arbejdsgange, illustrere projekter på tavler, vaske grej og i det hele taget udføre opgaver, hvor de opholder sig i kortere tid. Den nye facade sørger for forbedret dagslys og ventilation i et område, der ellers er udfordret på dagslys og loftshøjde. Den åbne planløsning mindsker behovet for flere kvadratmetre ved at optimere og sammenlægge de funktioner, alle gør brug af. Inventaret integrerer de gamle møbler og er opbygget i lette materialer, som gør, at funktionen ikke er bundet til bygningsmassen, og dermed gøres bygningen tilpasningsdygtig til fremtiden. Lokalerne er indrettet, så de kan bruges til flere formål, hvilket minimerer skolens umiddelbare behov for ekstra arealer.

Eksempelværdi

Skole- og undervisning er et af de områder, hvor praksis har ændret sig drastisk, siden de gamle skoler blev opført. Det er tydeligt at de gamle bygningsmasser ikke længere imødekommer de behov, undervisningen stiller, og har brug for et løft for at understøtte den viden, vi har om børns trivsel og indlæringsevner i dag. Konkret står transformationen af parterre-etagen på Valhøj Skole som et eksempel på, hvordan man, med minimal nedrivning, kan udnytte potentialet i det eksisterende, i stedet for at bygge nyt. Transformationen giver den klassiske skole fra 60’erne et løft og matcher et tidssvarende undervisningsmiljø med respekt for historien. Den repræsenterer de rige muligheder for transformation og genbrug, der ligger i de eksisterende bygningsmasser hos de offentlige bygherrer.

Solidt samarbejde

Fundamentet for samarbejdet er lagt i en gensidig tillid og åbenhed mellem bygherre, rådgivere og skolens personale, som er opbygget igennem et uformelt samarbejde med dialogen i fokus allerede i projektudviklingen. Særligt for renoveringsprojekter som dette er, at det udføres på en skole i drift, hvilket stiller høje krav til kommunikationen mellem byggeledelsen, entreprenørerne og skolen i det daglige. Under udførslen er branchens bureaukrati blevet nedbrudt af en uformel, venskabelig tone som har været en styrke i projektets udvikling. Byggeledelsen og de tekniske rådgivere har vist respekt for de udførendes viden og erfaring, og dermed skabt et frugtbart, tværfagligt samarbejde, hvor alle har en plads i den fælles koordineret indsats.

Faglig kvalitet

Udover at holde varmen inde i bygningen, er facaden også kilde til dagslys og ventilation, og overvejelser om energi og indeklima er tæt koordineret mellem arkitekt, konstruktør og ingeniør for at sikre at der trækkes en rød tråd til bygningens oprindelige æstetik. De decentrale ventilationsenheder er nøje placeret, så de bliver en integreret del af facaden. De trækker luft gennem perforerede lysninger og mellemrum mellem trælamellerne ude, og er afsluttet med indvendige træpaneler, som skaber sammenhæng mellem ude og inde, og forsyner rummene med frisk luft gennem perforerede træpaneler. I de gamle lokaler og depoter gemte sig oprindeligt skoleinventar, borde, stole, arkivskabe og høvlebænke – møbler med charme, som tåler at blive brugt og som kan være med til at fortælle historien om skolen. Forud for projektet udførte rådgiver en kortlægning af eksisterende inventar, som havde potentiale for at kunne omdannes og genbruges i det nye projekt – både det gamle skoleinventar, men også mindre charmerende kontorarkivskabe, som skolen har opbevaret i depotet i årevis, har fået nyt liv. Møblerne er enten blevet brugt som de er, blevet sat i stand, fået udskiftet plader og/eller blevet malet.

Levende bygningskultur

Transformationen bringer nyt liv i bygningen og styrker undervisning, bevægelse og inklusion. Omdannelsen transformerer mørke og dybe rum uden dagslys, som er afkoblet fra resten af skolen, til livlige, lyse, kreative rum, der afspejler den energi som er særlig for skolens børn, der har et behov for at udforske og opleve de fysiske rammer de er i. Her er plads til skolens mangfoldighed, plads til at udfolde og udtrykke sig. Inventarprojektet tager udgangspunkt i børnenes skala, og skaber rum der inviterer til samling og fordybelse, alle er en del af fællesskabet og der skabes møder på tværs af fag og årgange. Projektet respekterer og bevarer store dele af den oprindelige arkitektur, og lader samtidig eleverne flytte ind og tage ejerskab. Kombinationen af den gamle historie og den nye kultur bidrager til sammenhængen til lokalområdet og skaber bevidsthed om de ressourcer vi har, og med få træk kan bringe til moderne standarder.

Parter bag projektet

Bygherre: Rødovre Kommune

Hovedrådgiver, arkitekt: Matters Arkitekter
Underrådgiver: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Fagentreprenører:
JHH entreprenør, Porsdal og Nielsen, Lund tømrer & snedker, Tømrerfirmaet Søren Schultz, JJI Akustik, Malerfirmaet Geert Hansen, Aktiv Gulvservice, Demskov-el, KVT Engelgaar VVS, Leif Larsen Ventilation.

Øvrige samarbejdspartnere:
Ultima-K, A:gain, LivingArt, Dampa, InVentilate, A3 Byggeledelse, m.fl.

Yderligere information om projektet

https://www.mttrs.dk/transformation-af-valhoj-skole.html

Sted

Rødager Allé 102
2610 Rødovre

Fotos: Rasmus Hjortshøj

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2