fbpx

Toftebo Boligbebyggelse

Pragteksemplar på totaløkonomisk renovering

Se mere

Toftebo Boligbebyggelse

Pragteksemplar på totaløkonomisk renovering

Læs projektets egen beskrivelse

Den energirenoverede boligbebyggelse Toftebo i Værløse, er et unikt eksempel på, hvordan en holistisk, ambitiøs og totaløkonomisk tilgang til renovering af en eksisterende bygningsmasse kan muliggøre en hurtigere og nødvendig energi- og CO2 besparende renovering af almene boliger. Toftebo som eksempel og svaret på fremtidens almene bolig, kan i større skala spare Danmark for milliarder af kroner i opvarmning og forurening/CO2.

Gennem Toftebos ultralav-energi-renovering har det totaløkonomiske fokus også bidraget til et sundt indeklima, byggekonstruktiv fremtidssikring og afhjælpning af tryghedsproblemer til ellers almindelige renoveringssager. Energirenoveringen tager afsæt i passivhus-standarden, som er den førende standard indenfor lavenergibyggeri, og omhandler en renovering af boligbebyggelsens facader, tage, altaner og tekniske installationer, heriblandt ventilationsanlæg. Til eftervisning af de økonomiske fordele ved at energirenovere til passivhus-standard er der udført totaløkonomiske beregninger på baggrund af den udførte helhedsplan med energiscreening af bebyggelsen.
Toftebo, består af 83 familieboliger med et mix af 2-5 rumsboliger. Bygningerne er opdelt i 2 blokke, hver udformet som et L omkranset af et grønt areal og i 2 etager med udnyttet tagetage. Fra begyndelsen udformede BJERG Arkitektur to parallelle forløb; Et almindeligt forløb med udarbejdelse af en helhedsplan med fokus på en landsbyggefondssag og et forløb med fokus på et totaløkonomisk passivhus-scenarie, hvor driftsbesparelserne blev taget i betragtning og inddraget i det mulige renoveringsscenarie. Gennem den parallelle proces blev det afdækket, at det ville være totaløkonomisk billigere, hurtigere og mere værdiskabende for beboere og boligselskab at udføre den komplette, ultralavenergi, passivhus-renovering, end det ville være at udføre de nødvendige reparationer med støtte fra landsbyggefonden.

Blik for brugerne

Energirenoveringen tager afsæt i Passivhusstandarden, som er den førende standard indenfor lavenergibyggeri. Renoveringen er foretaget først og fremmest ved at forbedre og optimere bygningens klimaskærm, og udnytte den energi der er i boligen bedst muligt. Dette er opnået ved at efterisolere bygningskroppen og skifte til super-lavenergi vinduer, samt etablere effektive varmegenvindingsanlæg, der både sikre frisk luft i boligerne og genanvender varmen med op til 85 %. Dermed er det muligt at udnytte den gratis solar-energi fra solen, og den energi som personerne og apparaterne i boligen afgiver, til at opvarme boligen.

Brugskvalitet

Beboerne udtaler at de oplever at byggeriet efter renovering, bliver betragtet som et meget mere eftertragtet og eksklusivt sted at bo. Tidligere var lejlighederne præget af datidens forældede konstruktionsformer – de var utætte og kolde, varmeregningen høj og indeklimaet ringe. Beboerne udtaler at de har mærket en markant ændring i form af et betydeligt nedsat varmeforbrug. Efter renovering oplever flere beboerne, at de ikke har behøvet at tænde for varmen før i starten af december, hvor imod de tidligere har været nødt til at tænde for varmen allerede omkring september, grundet træk og kuldegener. Der kan måles en helt konkret værdi for beboerne, idet energiforbruget i bebyggelsen efter renoveringen reduceret med op imod 90 %.

Bidrag til omgivelser

Udearealerne har så vel som selve bygning været et fokus for at skabe integration mellem de indre og ydre rum. Inden renoveringen blev gennemført var det for beboerne kun muligt, at komme til det grønne område ved at gå udenom bygningen, eller via kælderen. I forbindelse med etablering af selvbærende terrasser og altaner-elementer, er der nu skabt en halvoffentlig zone foran lejlighederne hvor det bliver muligt at tage ophold i det grønne på terrassen – ved terrassen eller imellem terrasserne. Desuden har beboerne fået en ekstra rum idet de eksisterende altaner er omdannet til udestuer/orangerier, hvorpå den selvbærende altankonstruktion ydermere gør det muligt, at komme helt ud idet fri uanset hvilken etage man befinder sig på.

Eksempelværdi

Passivhus standard som drivkraft: Den grundlæggende tanke, som ligger i projektets arkitektur, var som udgangspunkt at understøtte den eksisterende facadekomposition ved at bygge videre på disse proportioner og samtidigt løse de konstruktive problemer bygningerne havde, og herved byde ny herlighedsværdi til. Forbindelsen mellem det grønne område og bygningens lejligheder var oprindelig af uvæsentlig grad, og højnelsen af dette forhold, mellem ude og inde - lejlighed og grønt område - er skabt. Som en del af den totaløkonomiske screening, er der indarbejdet en glasinddækning af de eksisterende altaner i form af 3 lags glas, med gående og faste partier, samt nødvendig solafskærmning. Dette har afhjulpet mange af de konstruktive problemer der var med altanerne, og har været med til at mindske det nødvendige arbejde på disse, da altanerne herved er trukket indenfor i bygningernes klimaskærm. Toftebo er ikke enestående arkitektonisk set, men bygningerne har kvaliteter rent arkitektonisk set, som gennem renovering er bevaret og understøttet. Proportionerne i facadernes komposition, dvs. spillet mellem de lodrette altan-“søjler” og selve facadens masse, er bevaret og indarbejdet i bygningernes klimaskærmen. Den eksisterende altan konstruktionen er udført i selvbærende lette stålkonstruktioner og friholdt fra konstruktionen for at eliminere alle kuldebroer. Altanerne virker som skyggeelementer for de sydorienterede vinduer. For vestorienterede facader er en beskygning mod den lavere solindstrålings vinkel ønskværdig, og i tråd med at designe og bygge efter passivhusstandart.

Solidt samarbejde

Der har igennem hele projekterings og byggeprocessen væren en løbende dialog mellem alle parter. Op til byggeriets begyndelse og undervejs i processen afholdtes flere beboermøder samt en række udviklingsmøder mellem den nedsatte styregruppe, som bestod af arkitekt, bygherre og entreprenør. Der blev afholdt beboerworkshops, hvor det blev klarlagt hvilke ønsker og behov der vægtede højest. Der blev i projektudvikling, gennemgået foreløbig helhedsplan, byggeteknisk gennemgang, arkitektur og landskab, fremtidssikring, energiscreening og totaløkonomi. Idet hele byggeprocessen blev gennemført uden genhusning, var det fra begyndelsen en åbenlys faktor for et vellykket og tilfredsstillende forløb, at al kommunikation måtte være yderst effektiv og klar. Beboerne blev indkaldt til beboer workshops samt flere præsentationsmøder, hvor der var fremvisning af materialeprøver, gennemgang af økonomi på ønskede ekstra tiltag, samt præsentation af den videre proces hvor beboerne havde spørgemulighed. Desuden afholdt styregruppen udviklingsmøder, og præsentation af konklusioner fra styregruppen blev fremlagt for beboerne.

Økonomi og værdiforøgelse

Når man taler passivhus renovering, er det vigtigste parameter helhedsorienteringen; ved at optimere bygningen helhedsorienteret opnår man både merværdi og bedre investeringen: - Merværdi, fordi de enkelte tiltag, sammenholdt, kan give bedre løsninger. - Bedre investeringen fordi de enkelte tiltag, sammenholdt, kan optimeres til den bedste løsning, uden eventuelle ekstraomkostninger. I energiscreeningen som er udført i forbindelse med renovering af Toftebo, viser beregninger at der opnås en energibesparelse på over 75% til opvarmning af boligerne. Efter renoveringen er efterspørgslen på boligerne steget. Beboerne oplever positiv respons fra folk udefra på baggrund af bygningens positive fremtoning i området, og vigtigst af alt oplever beboerne en forøget herlighedsværdi og ikke mindst livskvalitet.

Udførelseskvalitet

I renoveringen er der tilstræbt et enkelt og robust materialevalg, hvor den primære facadebeklædning er teglfarvet puds akkompagneret af et sokkelfelt med teglklink beklædning, samme farve og taktilitet, med respekt for det eksisterende udtryk. Bygningerne er opført i røde mursten og med røde vingetegl på taget. Lejlighederne har indgang fra gaden/ankomstsiden, og deler fælles adgang gennem kælderetage til det grønne areal. For at holde projektets økonomi på et bæredygtigt leje, er der som udgangspunkt for screeningen arbejdet med en kombineret skalmuring og pudsbehandling af facaderne, hvor farverne holdes i rødlige og brændt brune nuancer for at respektere relationen til nærmiljøet. De hvide selvbærende altaner står i smuk kontrast til det teglfarvede puds og er med til at understrege Toftebos nye udtryk. Gennem det arkitektoniske greb fremstår den renoverede boligbebyggelse indbydende, spændende og af høj kvalitet for både nuværende og kommende beboere i Toftebo – en bebyggelse der både understøtter fællesskabet og individualiteten i hverdagen.

Parter bag projektet

Bygherre:
Boligforeningen DAB, afd. 2903, Toftebo 1

Hovedentreprise:
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S

Arkitekt og rådgiver:
BJERG Arkitektur A/S

Yderligere information om projektet

http://www.bjerg.nu/projects/toftebo/

Sted

Toftebo I
3500 Værløse

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

501-5.000m2