fbpx

Thorsgården Transformation

Thorsgården Transformation er en energirenovering af den eksisterende ejendom på Thorsgade 59, som forener bygningens industrielle kulturarv med fremtidens ressourceoptimerede og præfabrikerede teknologier.

Se mere

Thorsgården Transformation

Thorsgården Transformation er en energirenovering af den eksisterende ejendom på Thorsgade 59, som forener bygningens industrielle kulturarv med fremtidens ressourceoptimerede og præfabrikerede teknologier.

Læs projektets egen beskrivelse

Thorsgårdens Kulturarv

Thorsgården Transformation er en energirenovering af den eksisterende ejendom på Thorsgade 59, som forener bygningens industrielle kulturarv med fremtidens ressourceoptimerede og præfabrikerede teknologier.
På Nørrebro i København har tidligere ligget en del industri. Fabrikker og produktionsvirksomheder har været en bærende kultur på Nørrebro, som gennem tiden har været med til at definere bydelen, som et københavnsk arbejderkvarter. Nørrebro og Nordvest adskiller sig i dag fortsat fra byens øvrige kvarterer qua sin blanding af boliger og kreative erhvervsdrivende. Mange af de oprindelige fabrikker og produktionsvirksomheder er i dag forsvundet fra bydelen og industribygninger blevet revet ned. I dag er København begyndt at værne om de tilbageværende industribygninger, og flere er blevet fredet.
Thorsgården blev opført i 1942 og husede frem til 1973 en fabrik, MEC – Mekanisk Elektrisk Company, der fremstillede elektronik og mekanisk-elektriske produkter. Bygningens oprindelige formål er tydeligt karakteriseret i dens oprindelige arkitektur. Bygningen er opført som en in-situ støbt betonbygning med store industrielle glaspartier med jernsprosser. Arkitekturen fremstod robust og monolitisk i sin oprindelige form og er tegnet af den danske arkitekt Axel Wanscher.
Thorsgården fremstod inden renoveringen i en lidet flatterende forfatning. Bygningen har gennem tiden gennemgået en række lavpraktiske moderniseringer, herunder er lofter blevet sænket, vinduer er formindsket og udskiftet med 1. generations termovinduer i træ, facaden er blevet pletvis. Den fremstod således slidt og uden sammenhæng med de omkringliggende bygninger.

Thorsgården for mennesker

Tegnestuen LOKAL har stået for at transformere den nedslidte industribygning til en energioptimeret og nutidig erhvervsbygning med plads til alt fra fysioterapi til kreative erhverv. Thorsgården er et projekt, som giver et nuanceret bud på, hvordan en industribygning transformeres til fremtidens bæredygtige standarder og samtidig bevarer og styrker sin egen kulturarv. Med transformationen skabes der bedre rammer for de mennesker, som bruger bygningen qua bedre daglysforhold og indeklima. Ved at give bygningen nyt liv skabes også en bedre sammenhængskraft med gaden. De, som bor, lever og færdes i nærområdet, føler at gaden har fået et markant løft.
Det har været ambitionen, at bygningens ydre fremtræden skal bringe bygningen tættere på sit originale udtryk og samtidig sikre, at bygningen i fremtiden vil have en positiv påvirkning på sine omgivelser, både gennem sin arkitektur, materialitet og ikke mindst energiforbrug.
Vinduerne er udskiftet til 3 lags energivinduer, som udfylder vindueshullernes originale hulmål, skaber større vinduespartier og derigennem bedre dagslys i erhvervslejemålene. Vinduernes opsprosning er ført tilbage til samme takt som de originale industrivinduer. Vinduernes nye opsprosning er opdelt således, at den tager hensyn til renhold og skaber de bedste forudsætninger for et godt indeklima og naturlig ventilation qua sine højtsiddende oplukkelige vinduer.
Bygningens nye facade er løftet fra gaden for at skabe et mere nutidigt udtryk. Facaden i stueetagen er pudset med antrasitgråt puds og og har fået en behandling med et sukkerholdigt materiale, som sikrer, at graffiti let kan fjernes fra facaden. En reces mellem stueetage og øvrige etager skaber et lille fremspring og en skyggepåvirkning mellem etagerne.
I forbindelse med renoveringen er ejendommens interiør ført tilbage til sit oprindelige udtryk, hvilket tydeligt frembringer bygningens originale kvaliteter, herunder bygningens aftegninger af in-situ støbte vægge og lofter.

Thorsgårdens miljømæssige kvaliteter

Bygningens nye facade er udført med med hensyntagen til bygningens kulturarv og med et klart fokus på at nedbringe bygningens miljømæssige påvirkning på dens omgivelser, både på den korte og på den lange bane. Kulturarven lægger sig i tråd med de industrialiserede processer, som var gældende for bygningen ved opførelsen. Beton facaden var i sin tid den funktionelle og optimerede løsning bygningsteknisk og var derfor den optimale løsning på daværende tidspunkt. I dag handler industrien byggeteknisk i højere grad om at minimere i forbindelse med produktionen af nye materialer.
Af miljømæssige hensyn er det også vigtigt, at vi nu og i fremtiden kan adskille og genanvende de ressourcer vi producerer vores byggematerialer af. Det er vigtigt, at vi skaber bygninger og facader, som er så fleksible som muligt. Måske ændres funktionen i fremtiden, eller temperaturen stiger yderligere, så vi skal finde en ny måde at opvarme/køle vores bygninger på.
Projektteamet valgte at benytte et præfabrikeret facadesystem bestående af galvaniserede stålreglar og facadekassetter i 1,5 mm cortenstål. Derigennem blev mængden af materialespild samt arbejdstid på byggepladsen nedbragt fra 9 til 5 måneder. Facaderenoveringen kunne dermed gennemføres uden at, de eksisterende lejere måtte flytte ud.
Valget af et præfabrikeret facadesystem uden tolerancer, som er blevet monteres på denne in-situ støbte ejendom fra 1942 skabte en anelse bekymring hos entreprenøren. Udfordringerne blev løst i projekteringen ved at opmåle facaderne med hjælp fra en landinspektør. Dermed kunne facadekassetterne produceres på præcise mål, som blev tilpasset bygningens skævheder og vrid. Projektet viser, at denne fremgangsmetode er yderst brugbar og med en stor besparelse i anlægsperioden til følge.
Facadesystemet på Thorsgården er ydermere let at samle, men også let at skille ad igen. Med dette facadesystem er det muligt at genanvende materialer, idet alle bygningsdele kan adskilles ned til de enkelte komponenter og materialer i sine rene form, således at materialerne kan recirkuleres.
Facaden er beklædt med en tyndplade i korrosionstrægt stål, bedre kendt som cortenstål. Facaden vil, når den udsættes for solen, vinden og regnens påvirkning, patinere smukt og forskelligartet, hvilket vil skabe et spil i facaden og tilpasse sig stedets egenart, som primært består af røde teglhuse.
Bygningens nye facade byder på robust arkitektur, som er indpasset i omgivelserne og i egen kulturarv.

Foto: Kirstine Mengel

Blik for brugerne

Projektet er en energirenovering, hvor facaden er efterisoleret og vinduerne er udskiftet. Det særlige i denne sammenhæng er at det er gjort uden at gå på kompromis med bygningens industrielle kvaliteter og med hensynstagen til omgivelser. Ved brug af præfabrikerede løsninger i facadeopbygningen er det til og med muligt at skille huset ad, ligesom materialernes samlede miljøpåvirkning er lav og økonomisk rentabel.

Bidrag til omgivelser

Projektet indskriver sig positivt i sine omgivelser. Ved brug af en Cortenstål facade tilpasser huset sig gadens røde teglsten samtidig med at huset fremstår robust og bevarer sine industrielle kvaliteter.

Eksempelværdi

Projektet kan inspirere i og med at en energirenovering, som bygges udenpå facaden, ofte kan forstyrre eller ødelægge en bygnings historiske og kulturelle kvaliteter. Med dette eksempel er det lykkes at styrke bygningen iboende kvaliteter, samtidig med at huset er gjort tidssvarende.

Parter bag projektet

Arkitekt: Tegnestuen LOKAL og Bygherre: Per Gottlieb

Yderligere information om projektet

https://www.tegnestuenlokal.dk/thorsgade

Sted

Thorsgade 59
2200 København N

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2