fbpx

Søhusene

Læs projektets egen beskrivelse

Søhusene (tidl. Riddersborgparken)

Den almene boligbebyggelse Riddersborgparken i Nakskov er ved en gennemgribende renovering blevet omdannet til Søhusene – en attraktiv, landskabelig og energibesparende rækkehusbebyggelse opført i smukke, naturlige materialer.

Baggrund

Riddersborgparken var en almen boligbebyggelse opført 1976-1982. Afdelingen var inden renoveringen præget af udlejningsproblemer, dårlig økonomi, en udfordret beboersammensætning og et prædikat som nedslidt ghetto. En boligsocial helhedsplan kunne ikke alene vende udviklingen. Derfor blev det på baggrund af flere undersøgelser, besluttet at omdanne og renovere Riddersborgparkens 414 boliger til 191 boliger, primært i form af rækkehusbebyggelse.

Renoveringens karakter

Boligområdet er blevet totalt ændret gennem fire bygningsmæssige hovedgreb:

 • 13 etageblokkene er blevet nedrevet til over stuedæk. Ovenpå de eksisterende stuedæk og kældervægge er opført 104 nye rækkehuse, der følger de oprindelige bærende tværvægges moduler. Omtrent halvdelen af kældrene er bevaret, i de resterende er nedknust materiale fra nedrivningen anvendt som opfyld. Desuden er nedknust materiale anvendt til terrænregulering, som har muliggjort spændende splitlevel-boliger i to niveauer. De nye rækkehuse fremstår med loft til kip og smukke, gennemlyste hovedrum med stue og køkken. Et stort markant ovenlys tilfører hovedrummet ekstra dagslys og giver bygningerne karakter. Boligerne har niveaufri adgang og store badeværelser, der opfylder krav til venderadier, men fremstår hjemlige og venlige. Alle boliger har terrasser mod nord og haver mod syd. Bygningerne fremstår i en meget høj kvalitet med naturskifer på facader og tag, trælistebeklædte vægge, døre og lofter omkring overdækkede terrasser samt inddækninger og tagrender i zink. Energiklasse 2015.
 • To boligblokke er energirenoveret med nye, højisolerende vinduer samt nyt skifertag med indbyggede solceller til fælles el. Endvidere er der opført nye, tilgængelige adgangsveje til alle boliger.
 • 41 eksisterende rækkehuse er blevet renoveret med nye højisolerende vinduer, helt nye badeværelser, nyt ventilationsanlæg og nye skiferbeklædte skure/indgangspartier, der skaber en arkitektonisk samhørighed med de øvrige rækkehuse.
 • Udearealerne er omdannet og renoveret, så de nu fremstår som en attraktiv, varieret haveby, hvor grøfter og regnbede skaber en samlet LAR-løsning, hvor alt tagvand fra de nye rækkehuse nedsives på grunden.

Renoveringen af Riddersborgparken gik i gang april 2014. Primo juli 2015 var halvdelen af boligerne beboet og på nuværende tidspunkt er alle boliger beboet.

Proces
Renoveringen af Søhusene indeholder mange delelementer og inddragelse af mange interessenter:

 • En grundig afdækning af behovet for renovering vha. ventelisteundersøgelser, beboerundersøgelser og en bestilt rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), som undersøgte efterspørgslen på Vestlolland. SBIs hovedkonklusion var, at ældre og midaldrende i Vestlolland udviste stor interesse for at flytte i almene ældreegnede rækkehuse med nærhed til byen.
 • En byggeproces karakteriseret af et tæt samarbejde i byggeudvalget. Afholdelse af adskillige workshops, hvor beboere og borgere er blevet inddraget i indretningen af lejlighederne, husorden og planlægning af udearealerne. Ansatte og bestyrelsesmedlemmer fra Boligkontoret Danmark samt Nakskov Kommune, andre arkitektvirksomheder og almene boligselskaber har været på rundvisning for at se Søhusene som det gode eksempel
 • En omfattende markedsføring af Søhusene med henblik på at tiltrække interesserede borgere samt ændre områdets image. Her kan bl.a. nævnes:
  • Udarbejdelse af omfattende udlejningsmateriale
  • Brug af byggeskilte som i stedet for at promovere byggeriets parter promoverer det nye boligområde
  • Tidlig påbegyndelse af udlejning og opskrivning til venteliste
  • Afholdelse af informationsmøder og åbent hus arrangementer
  • Navnekonkurrence for boligområdet ifbm. open-by-night i Nakskov
  • Vandringer i boligområdet, den omgivende natur samt Nakskov by for at fremvise områdets kvaliteter
  • Afholdelse af rejsegilde for byens borgere, hvor borgmesteren sammen med en lokal børnehave afslørede boligområdets nye navn ”Søhusene”
  • Desuden er der samarbejdet med flere lokale virksomheder, bl.a. en lokal interiørforretning, som indrettede fremvisningsboligerne, og en lokal ejendomsmægler, som ved samme arrangementer havde en stand i beboerhuset, hvor de fortalte om mulighederne for at sætte sin bolig til salg.
 • Et boligsocialt fokus, hvor den boligsociale helhedsplan i boligområdet har bidraget med aktiviteter for beboerne, men også til processen omkring genhusning af beboerne i forbindelse med renoveringen. De boligsociale medarbejdere hjalp drifts- og byggefolk, så der opstod synergi faglighederne imellem, og så kommunikationen med især de udsatte beboere blev fremmet. Dertil kommer et samarbejde med Nakskov Kommune omkring fleksibel udlejning, som også har været et redskab til at styrke beboersammensætningen. Der er desuden efter indflytningen afholdt en fest for alle beboere i Søhusene for at danne grobund for et godt naboskab og fællesskab.

Resultat

Søhusene fremstår i dag, som et fremtidssikret boligområde, som både er tidssvarende ift. bebyggelsernes standard, men også ift. de fremtidige boligønsker fra borgerne på Vestlolland. Der er opnået markante energibesparelser, og desuden benyttes de mange processer omkring renoveringen som det gode eksempel for andre arkitekter og boligselskaber.

Projektet er et markant eksempel på, hvordan et renoveringsprojekt med det rette fokus kan forandre ikke kun en boligafdelings bygninger, men også beboersammensætning, image og økonomi.

Afdelingens boliger er nu efter renoveringen fuldt udlejet til en ændret og stærkere beboersammensætning, hvorfor den boligsociale helhedsplan i afdelingen er blevet nedlagt. Det er især seniorer fra ejerboligmarkedet, som har solgt deres parcelhus og er flyttet ind i Søhusene, ligesom de forudgående undersøgelser forudså, og der er nu venteliste til boligerne. De nuværende aktiviteter bæres af engagerede beboere.

Søhusene har fået et helt nyt image og positivt omdømme i lokalområdet. Hvor området tidligere af beboere og borgere blev anset for at være en nedslidt ghetto, anses det nu for at være et attraktivt boligområde med gode boliger og indbydende udearealer.

Blik for brugerne

Angivet i selve beskrivelsen

Brugskvalitet

Angivet i selve beskrivelsen

Bidrag til omgivelser

Angivet i selve beskrivelsen

Eksempelværdi

Angivet i selve beskrivelsen

Solidt samarbejde

Angivet i selve beskrivelsen

Økonomi og værdiforøgelse

Angivet i selve beskrivelsen

Udførelseskvalitet

Angivet i selve beskrivelsen

Parter bag projektet

Bygherre: Nakskov Almene Boligselskab v/ Boligkontoret Danmark Totalrådgiver, arkitekt: Arkitema Architects Underrådgiver, ingeniør: Alectia A/S Udførende: Enemærke & Petersen

Sted

Nakskov

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal