Skovridergården Louisenlund

Ombygning og istandsættelse

Se mere

Skovridergården Louisenlund

Ombygning og istandsættelse

Realiseret

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2

Beskrivelse

TANKERNE BAG

Intentionen med ombygningen har været at sikre Skovridergårdens fremtidige mangeårige levetid og virke som privatbolig. Det hvidpudsede gårdanlæg med de halvvalmede tage beliggende midt i skoven har stor kulturhistorisk værdi for Aarhus som en formidler af en svunden tid samt et uddødt erhverv.

Ved at bevare det oprindelige udtryk med fine detaljer og med anvendelsen af materialer af høj kvalitet, er der gjort plads til enkelte nye tilføjelser tilpasset stedet og området og med afsæt i historien.

HISTORIEN BAG

I 1771 blev Anders Loft skovfoged ved Marselisborg Gods og opførte i forbindelse med sin flytning til skoven et hus, på det sted, hvor Louisenlund ligger i dag. Loft døde i 1817, og gården blev overtaget af Jens Schou, der var jæger ved Marselisborg, men blev skovrider i 1923. Schou døde i 1839.

Den nye skovrider hed Kristian Johan Pries, og han overtog stedet i 1840, hvor han lod opføre et nyt grundmuret stuehus med tegltag. Stedet kom herefter til at hedde Louisenlund. Til huset hørte dengang en stald til hest og køer, en lade og en vognport.

Pries døde i 1885 og blev efterfulgt af sin søn Arthur Pries. Han var født på Louisenlund og uddannet forstmand som sin far. Han døde i 1919. Hans efterfølger blev N. J. Bang, som fik ideen til anlæggelse af Forstbotanisk Have og Dyrehaven. Bang tog sin afsked i 1946, hvorefter Kjeld Ladefoged var skovrider frem til 1984. Peter Brun Madsen overtog stillingen og fratrådte efter eget ønske i 2003, hvor skovriderhvervet ophører i Aarhus. Dermed flyttede den sidste skovrider ud af boligen, som siden kun har været beboet i kortere perioder ad gangen.

Ejendommen blev i 2014 solgt til en familie fra Aarhus, og fungerer nu som familiebolig samt erhverv. Ombygningen og istandsættelsen blev afsluttet i 2018.

Uddrag fra Aarhus wiki.

OMRÅDET OMKRING

På en del af Skovridergården jorde anlagdes Forstbotanisk Have i 1923 i et indtil da ufremkommeligt sumpområde, hvor der tidligere var tørvegrave.
Haven er på 7,5 hektar og rummer 1.400 forskellige træarter og buske fra alverdens lande. Der er offentlig adgang til haven døgnet rundt til fods.

Haven ligger syd for Marselisborg Slotshave i den del af Kirkeskoven, som engang hed Jægerskoven. Kirkeskoven på ca. 37 ha. består af Mindeparken, Marselisborg Slotspark, Forstbotanisk Have, Donbækken, Skovlunden og Sortemose.

SKOVRIDERVEJ

De eneste andre bygninger på vejen er en kommunal Skovløberbolig, en skovbørnehave (tidligere savværk) samt det militæreområde med Gardergården. Mod syd ligger Haveforeningen Skovlunden på jord der tidligere hørte under Skovridergården.

Mellem 1920 og 1950 omlægges Skovridervej som på de første kort drejer skarpt omkring stuehusets østlige hjørne. Vejen forløb ændres og får det udtryk vi kender i dag.

BYGNINGERNE

Det har ikke været muligt at finde de originale tegninger fra opførelsen samt navnet på arkitekten, som tegnede anlægget på den skrånende grund omkring den pikstensbelagte gårdsplads med den klassicistiske stuehus som tjenestebolig til skovridderen, kuskebolig, staldbygning og garage bygget af sten fra skovens teglværk efter datidens gedigne byggetraditioner.

Skiftende behov og funktioner har afstedkommet en del om- og tilbygninger gennem årene. Stadsarkitekten tegner i 1926 en ombygning af stuehusets tagetage, hvor der tilføjes kviste på både nord- og sydfacaden. Den midterste skorsten fjernes og de resterende skorstene gøres lavere.

I 1956 tilføjes stuehuset en tilbygning på vestgavlen indeholdende entré, forkontor samt toilet.

Den stråtækte staldbygning får tilføjet en sidebygning mod nord indeholdende vaskehus omkring 1937 som så fjernes igen. Staldfunktionen ophører med hestenes exit i erhvervet og bygningen har efterfølgende haft betegnelserne folkerum (1972) med sauna, bade- og omklædningsrum, kimerhus (1984) og kuskeboligen har i en periode tilmed fungeret som hønsehus.

Den nuværende funktion som Skovridergården lægger rammer til, krævede en ombygning og istandsættelse som bringer bygningerne op til nutiden og bevarer dem for fremtiden, med respekt for de bærende bevaringsværdige værdier som stedet besidder.

Bidrag til omgivelser

Det hvidpudsede gårdanlæg med de halvvalmede tage har stor kulturhistorisk værdi for Aarhus, som er blevet vakt til live ved renoveringen.

Udførelseskvalitet

Der har været fokus på detaljer og materialer af høj kvalitet med afsæt i de eksisterende arkitektoniske kvaliteter. Nye koblede trævinduer, håndlavede kulbrændte vingetagsten, traditionelt smedet trappeværn, genanvendte engelske natursten er eksempler på anvendte materialer.

Sted

Skovridervej 22
8000 Aarhus C