fbpx

Skoleparken i Hillerød

Helhedsrenovering af almennyttigt boligbyggeri

Se mere

Skoleparken i Hillerød

Helhedsrenovering af almennyttigt boligbyggeri

Læs projektets egen beskrivelse

Den almennyttige bebyggelse Skoleparken i Hillerød er en del af en stolt tradition i dansk byggeri, og for at sikre denne traditions overlevering til næste generation er der udarbejdet en helhedsplan, der skal fremtidssikre boligblokkene igennem en gennemgribende renovering samt bevare og løfte byggeriets eksisterende kvaliteter.

Skoleparken bar tydeligt præg af nedslidning, blandt andet med skader på facadeelementerne, problemer med tage, installationer og badeværelser, og helhedsplanen for renoveringen er udviklet i dialog med beboerne og afdelingsbestyrelsen. Efter ønske fra beboerne blev der etableret altaner i alle lejligheder og forhaver til stuelejlighederne, hvilket har givet et både funktionelt, arkitektonisk og oplevelsesmæssigt løft. Skoleparken er således en respektfuld arkitektonisk opgradering af det oprindelige Larsen & Nielsen byggeri. Med opbakning fra underentreprenørerne har byggeledelsen desuden kunnet optimeret arbejdsprocesserne i en sådan grad, at projektet blev afleveret med et minimum af mangler og endda to måneder før tid.

Skoleparken består af tre afdelinger med 426 lejligheder, som efter sammenlægninger i dag rummer 396 boliger. Efter renoveringen er de tidligere ens og monotone facader forandrede med nye markante indgangspartier, altaner og en ny variation i farver, materialer og udtryk. Skoleparken er en boligforening med en mangfoldig beboersammensætning, hvor generationer bor sammen, og helhedsplanen understøtter samspillet mellem beboerne og et øget liv imellem husene igennem etableringen af et nyt aktivitetshus samt en forbedring af udearealerne, der bidrager til at skabe liv imellem husene i Skoleparken.

Blik for brugerne

Renoveringen af Skoleparken blev først iværksat som en energirenovering, hvor renovering og efterisolering af facade og gavl samt nye vinduer bidrager til en markant energieffektivisering af den store bebyggelse. Indeklimaet forbedres med nye ventilationsanlæg og større lysindfald i boligerne. Nye vinduer medvirker til at reducere varmeomkostninger og giver et meget mindre energitab gennem vinduer og døre – alt sammen til fordel for både miljø og beboere.

Brugskvalitet

Den omfattende renovering har givet bebyggelsen et helt nyt liv. Opgangene med tilgængelighedsboliger har fået elevator, badeværelserne i to blokke er blevet moderniseret, så de opfylder nutidens standard med blandt andet gulvvarme og ventilationsanlæg. Der er udskiftet køkkener i alle boliger, og hertil kommer forbedring af ventilation og indeklima samt renovering af indgangspartier. De fremskudte altaner øger boligkvadratmeterne, og der har været særligt fokus på at få mere dagslys i lejlighederne. Beboerne har således fået boliger af markant højere kvalitet. Herudover har beboerne fået individuelle tilvalgsmuligheder på en række materialer og løsninger i boligerne i forbindelse med den udvidede entreprise.

Bidrag til omgivelser

I Skoleparken var der særlige udfordringer med klimaskærmen, hvorfor facader og gavle blev renoveret og efterisoleret. Det har samtidig været et ønske at løfte det samlede arkitektoniske udtryk for bebyggelsen, så den fremstår mere attraktiv og indbydende. Det tidligere monotone betonbyggeri har fået flotte murstensfacader med fremskudte altaner og markante indgangspartier. Arkitektonisk medfører de nye fremskudte altaner, at facaden brydes op, så blokkene fremstår levende og indbydende. Altanerne etableres i alle lejligheder, og stuelejligheder får bedre mulighed for at bruge udearealerne - blandt andet i form af forhaver, hvor dele af udearealerne inddrages til stuelejlighederne. Helhedsplanen indeholder også etablering af et nyt aktivitetshus samt en forbedring af udearealerne, og herudover etableres tryghedsskabende tiltag som eksempelvis tryghedsskabende belysning. På Skoleparken holder den nye arkitektur en lige linje til det oprindelige Larsen & Nielsen byggeri, samtidig med at den får et markant æstetisk løft af et nedslidt byggeri.

Eksempelværdi

Skoleparken er et klassisk eksempel på en renovering af alment boligbyggeri: Den er langstrakt, gennemgribende og ikke mindst nødvendig. Renoveringen har således givet et markant funktionelt, æstetisk og energimæssigt løft til den store bebyggelse, som nu står klar til fremtidens lejere. Samtidig er der tale om en proces, der har bygget bro mellem rådgiver, entreprenør, bygherre og slutbrugere efter en svær opstart, og sagen er således et eksempel på, at stærke og respektfulde samarbejder er forudsætningen for at skabe gode projekter. Hvis der er gennemsigtighed i processerne, skaber det tryghed for alle parter.

Solidt samarbejde

Renoveringen af Skoleparken er et eksempel på, at et tæt og tillidsfuldt samarbejde er en nøglesten, når der skal skabes succesfulde projekter. Når en byggeproces varer mere end tre år, som store almene renoveringer ofte kan gøre, er det ikke tilstrækkeligt at etablere et samarbejde i de indledende faser. Den egentlige værditilførsel til projektet sker derimod ved den løbende opretholdelse og styrkelse af samarbejdet, og dette har været et centralt fokuspunkt i Skoleparken. Sagen fik en konfliktpræget begyndelse, men på grund af parternes vedholdende fokus på at skabe et godt samarbejdsklima, har afslutningen været en stor succes. Ikke alene er der leveret et flot resultat af høj kvalitet to måneder før tid, men bygherre valgte også to gange i forløbet at udvide entreprisen med renovering af henholdsvis køkkener og badeværelser, og så omfattende udvidelser er yderst sjældne i renoveringssager af denne art. Dette afspejler et godt samarbejde og et højt kvalitetsniveau i byggeorganisationen. Der har desuden været lagt stor vægt på brugerinddragelsen, og boligselskabet har sat en mand af til at varetage beboerdialogen. Dette har været et vigtigt bidrag i forhold til at skabe klar kommunikation og gode relationer til beboerne.

Økonomi og værdiforøgelse

Sagen blev udvidet undervejs fra at være en energirenovering til også at indebære renovering af badeværelser og køkkener. Denne udvidelse af entreprisen afspejler, at bygherre har oplevet, at renoveringen har skabt øget værdi.

Udførelseskvalitet

Udførelseskvaliteten er særdeles høj i Skoleparken, hvor tømrerfagene er udført i egenproduktion af Adserballe & Knudsen, og på sagen er entreprenør og rådgiver indgået i et tæt parløb om mangeludbedring, som både sparer tid, giver bedre projektøkonomi og øger trivslen i boligforeningen. Ved rådgivergennemgang deltog entreprenøren for at holde snor i omfanget af mangler. Underentreprenørerne og håndværkerne har været trygge ved, at mangelregistreringen var retvisende, og de så værdien i kun at skulle mangeludbedre én gang. Konsekvensen har været, at der ikke har været et stort efterslæb af mangler. To opgange blev udført som referenceprojekt med nye vinduer, ny ventilation, ny facade- og gavlbeklædning og nye altaner. Der var afsat 75 dage til denne første del. Projektet var delt i ni glidende faser. Erfaringerne herfra blev anvendt til at tilrettelægge det videre arbejde i detaljer.

Parter bag projektet

Boligselskabet Nordsjælland, Boligkontoret Danmark, Rambøll A/S, Adserballe & Knudsen A/S,

Yderligere information om projektet

https://www.aogk.dk/projekt/skoleparken/

Sted

Hillerødsholmsalle
3400 Hillerød

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000 m²