fbpx

Rolighedsvej 23

Totalrenovering af fredet undervisningsbygning på Frederiksberg

Se mere

Rolighedsvej 23

Totalrenovering af fredet undervisningsbygning på Frederiksberg

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

5.001-20.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

De sidste to år har Dissing+Weitling i et optimeret projektforløb gennemført en større kapacitetsudvidelse og stået for en etapevis renovering, ombygning og nyindretning af den fredede undervisningsbygning på Rolighedsvej 23.

Den store gule, italiensk inspirerede murstensbygning er opført tilbage i 1857-59 efter tegninger af arkitekt H.C. Stilling, og har levet et langt liv først som Københavns Sygehjem for langvarigt syge borgere og embedsmænd, som fik ophold og undgik fattigforsorgen – en slags forløber for plejehjemmene – og siden brugt af Københavns Universitet. Bygningen ejes i dag af Bygningsstyrelsen.

Eksempelværdi

Med fokus på at skabe et bæredygtigt og optimeret læringsmiljø er projektet udviklet med afsæt i bygningens bærende arkitektoniske værdier i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen. Koncept for ombygning, indretning og den tekniske renovering er således skabt med afsæt i en solid forståelse for bevaringsværdierne, herunder spor fra husets tidligere virke, de plangeometriske og konstruktive forudsætninger samt rumlige og materialemæssige kvaliteter. Nye rum indordner sig på respektfuld vis bygningens grundprincipper og åbner op for multibrugerfunktioner i sammenhæng med bygningens hovedfærdselsårer - så wayfinding bliver naturlig og intuitiv.

De udvendige arbejder er afsluttet i 2021 og nyindretning løber frem til 2022. Hele renoveringen sker netop, mens bygningen er i brug, og Dissing+Weitling varetager derfor som byggeleder den logistiske styring. Arbejdet er tilrettelagt i tæt dialog med brugere og håndværkere, så styringen af byggearbejderne og opretholdelsen af arbejdspladsen for Københavns Universitet fungerer optimalt under istandsættelsen.

Dissing+Weitling hjælper for eksempel brugerne, imens renoverings- og ombygningsprojekt pågår, med inventarvalg, ny specialbelysning og udvikling af ophængningssystemer, så bygningens rum kan fungere fleksibelt og lejlighedsvis bruges til formidling og gennemgange af forsknings-og undervisningsresultater.

Under renoveringen bliver der også taget højde for tilgængelighed med blandt andet nye adgangsramper og handicaptoiletter, som bliver tilpasset bygningen udtryk med henblik på at skabe inkluderede og tilgængelige undervisningsfaciliteter.

Samarbejde

Alle detaljer og materialer er nøje overvejet og valgt i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen: Der er lavet en farvearkæologisk undersøgelse af malingslag på vinduer, døre og facadepartier ved indgangene, som har identificeret farverne og kronologien i lagene på de ældste, udvendige bygningsdele. På den måde er valget af den oprindelige brune farve sket i samarbejde med Slots og Kulturstyrelsen og farveændringen er en væsentlig styrkelse af bygningens fredningsværdi.

Løsninger for installationsinddækninger og fastinventar er ligeledes videreudviklet i tæt samarbejde med håndværkere og leverandører for at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med husets natur og der er opnået en oplevelsesmæssig helhedsløsning.

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse

Institutterne for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) og Idræt og Ernæring (NEXS) er blevet lagt sammen som led i Københavns Universitetets udviklingsplaner, hvilket har krævet en effektiv udnyttelse af arealer samt en ny tidssvarende og fleksibel indretning, der giver plads til 120 nye medarbejdere og studerende i husets i alt 3.600 kvadratmeter. I tillæg til kapacitetsudvidelsen har Dissing+Weitling i samarbejde med Københavns Universitet og Slots- og Kulturstyrelsen nænsomt renoveret er den unikke arkitektur. Opgaven har krævet specialviden om fredet bygningsmasse og logistisk styring af opretholdelsen af en arbejdsplads for Københavns Universitet, imens istandsættelsen stod på.

En interessent- og behovsanalyse blandt de nuværende og fremtidige brugere i de indledende faser er udmøntet i et katalog, der viser hvordan de fremtidige undervisnings- og administrative faciliteter kan optimeres inden for rammerne af den eksisterende bygningsgeometri, samtidigt med at lærings- og forskningsmiljøet skaber gode rammer for både selvstudier og fleksible undervisnings- og arbejdsformer på tværs af institutterne. Kataloget peger på løsninger og værdiforøgelse, herunder antal arbejdspladser og udnyttelse af rum, og udgør dermed et vigtigt redskab både for den organisatoriske forventningsafstemning og for overordnede beslutninger om projektets omfang, kvalitet, tid og økonomi.

Bygningen er grundigt udbedret både udvendigt og indvendigt. Oprindeligt blev tagetagen brugt som tørreloft og til opbevaring, men senere er den inddraget til undervisning og har fået tagvinduer og rytterlys, så dagslyset kan trænge ind.

Facadens vinduer er renoveret med stolte snedkertraditioner, og bygningens fredningsværdi. er styrket med malerbehandling i den oprindelige brune farve, som er identificeret med udgangspunkt i den farvekronologi, der har fundet på de ældste udvendige bygningsdele.

Der er lagt 1.600 kvadratmeter nyt naturskifertag med forudgående efterisolering, og tagvinduer og rytterlys er udskiftet med udgangspunkt i en godkendt Mock Up, hvor såvel Slots- og Kulturstyrelsens æstetiske krav, som brugernes funktionelle behov er indarbejdet i løsning og detalje så nutidens krav til energioptimering og komfort er opfyldt i undervisningslokalerne.

Yderligere information om projektet

https://dissingweitling.com/dk/nyheder/renovering-af-6-500-kvm-fredet-bygning-p%C3%A5-frederiksberg

Sted

Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg