fbpx

Peder Lykke Skolen

Lydhør helhedsrenovering af robust 70'er skole

Se mere

Peder Lykke Skolen

Lydhør helhedsrenovering af robust 70'er skole

Læs projektets egen beskrivelse

Peder Lykke skolen, opført i 1974, er en skole, der som udgangspunkt har en ret høj kvalitet, men som skal kunne noget mere og rumme nogle flere. Skolen har derfor har gennemgået en komplet renovering, samtidig med at den er udvidet fra 3 til 4 spor.

Blik for brugerne

Fordi Peder Lykke Skolen er ejet af Københavns Kommune, skal den leve op til meget ambitiøse bæredygtighedskrav, både hvad angår arbejdsmiljø, men også i forhold til klima og miljø. Der er derfor indarbejdet en række bæredygtighedstiltag. Et af de væsentlige bæredygtige projekter i byggesagen har været etableringen af en stor opsamlingstank under skolens forplads, der samler alt vandet fra skolens store tagarealer. Københavns Kommune bruger vandet til vanding, blandt andet i byens parker, så man undgår at bruge drikkevand til det. Udover opsamlingstanken er der etableret solceller på den nye bygning, der rummer madskolen og science-området. Eleverne kan følge med i den bæredygtige energiproduktion på skærme, der viser effekten fra solcellerne – som så kan bruges pædagogisk i fysiktimerne. Genanvendte teglsten fra en sløjfet mur ind til skolen er brugt til alle tegl-reparationer på skolen, med minimal fragt og CO2-udledning til følge.

Inspirerende ressourcetiltag

Skolebygningerne fra 1974 fremstår meget helstøbte og er karakteriserede ved få materialer; først og fremmest mørkrøde teglsten ude og inde samt konstruktioner og vinduer af træ. Denne stærke karakter har været udgangspunktet for renoveringen, hvor nyt inventar og møbler samt ny regulering af lyd i udformning og materialevalg er indpasset de røde tegl og træet. Bygningernes ydre fremtoning er i store træk blevet bibeholdt, men er blevet tilført relativt få og enkle nye indgreb, der har givet skolen et markant ændret udtryk. Mere roligt og meget mere velkommende. Eksisterende ovenlys er blevet udskiftet til nye, i en udformning der er meget nedtonet til forskel fra den tidligere meget markante trekantede udformning. Lysningsstørrelsen på ovenlysene er samtidig blevet større, hvilket giver en væsentlig forøgelse af lysniveau og -kvalitet til rummene. Et sted, hvor skolens udtryk er markant ændret i forhold til tidligere, er facaden på bygningen mod Peder Lykkes vej. Tidligere var den temmelig lukket, bortset fra enkelte 'skydeskår', som kun gav meget lidt dagslys. Det udtryk er nu brudt med store vinduer i to etager, der både giver udkig for eleverne til omgivelserne og masser af dagslys til skolens lokaler, men også indkig fra og kontakt med den omkringliggende verden. Skolen er således i højere grad end før åbnet mod lokalområdet og omverdenen. Bygningen mod Peder Lykkes vej indeholder faglokaler og fritidshjem. Mod vejen er bygningen i to etager, og balkonerne i både faglokaler og fritidshjem, der før havde meget lidt dagslys, kan nu bruges til at opholde sig på. Det gælder både i faglokalerne, hvor der er etableret studiepladser på balkonerne, men også i fritidshjemmet hvor balkonerne bliver brugt til sy-værksted, bygning af Lego og meget andet. Bygningens brede forbindelsesgang er i renoveringen blevet omdannet til et aktivt område for skolens elever med indretning af garderober, opholds- og siddeområder med bænke og nicher, opbevaring og små uformelle arbejdspladser, integreret i nye ‘funktionsvægge’ mod faglokalerne. Vinkelret på bygningen kobler indskoling, mellemtrin og udskoling sig på som tre selvstændige enheder med klasselokaler og et fællesområde i hver bygning. De tre fællesområder fungerer som indendørs torve, med store ovenlys der giver et smukt dagslys og indrettes forskelligt for hvert trin. Områderne indeholder en række store ’supermøbler’, der understøtter differentieret undervisning i f.eks. samlingstrapper, fordybelses-nicher og i små studiehuse med en arbejdsplads, hvor børnene kan arbejde alene eller i mindre grupper. Møblerne er udført i mat lakeret træ, der gør dem rare at sidde på og røre ved. De falder godt i tråd med skolens oprindelige udtryk, hvor der er brugt naturtræ mange steder. Afhængig af om man befinder sig i indskoling, mellemtrin eller udskoling er møblerne dimensioneret efter aldersklasse, ligesom forskellig farvesætning af bl.a. gulve og bløde møbler, giver hvert fællesområde sit eget særpræg. Udearealerne er renoveret, udvidet og opgraderet og møder skolens nye behov med fokus på leg og læring, klimatilpasning og øget tilgængelighed. Ved projektets start havde udearealerne nogle særlige kendetegn, som var unikke for skolen, og det gav god mening at arbejde videre med disse. Udearealerne er inddelt i mindre områder mellem indskoling, mellemtrin og udskoling og er forskellige fra hinanden. Meed en mangfoldighed både hvad angår beplantning og materialer appellerer områderne på forskellig vis til elevernes sanser og nysgerrighed. Blandt andet har udskolingseleverne et område med hængekøjer, hvor de kan holde vuggende pauser og i indskolingen leger børnene i et bakketområde med fyrretræer, der giver læ og skygge. Peder Lykke Skolen har ‘åben skolegård’ og inviterer bydelen til brug af denne og skolens faglokaler, madskole, gymnastiksale osv. Skolen bliver derfor naturligt en levende del af nærmiljøet - også når klokken ringer efter sidste time.

Eksempelværdi

Peder Lykke Skolen er opført som en åben-plan skole, opført uden døre mellem klasselokaler og fællesarealer. De fine pædagogiske principper fra 70’erne har skolen holdt fast i. Støj har dog været en udfordring i alle årene, så i dørhullerne har vi udført ‘lydsluser’, der reducerer lydtransmission, men som også giver fysisk afstand mellem basislokaler og fællesrum. Samtidig integrerer lydsluserne det øvrige faste inventar i basislokalerne, så der er rumlig og æstetisk orden i tingene. Dette er blot et af eksemplerne på mange af de løsninger, der er anvendt for at optimere eksisterende lokaler, der i udgangspunktet har en god og robust kvalitet.

Solidt samarbejde

Nøhr & Sigsgaard har i samarbejde med Byggeri København og Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemført en omfattende brugerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram samt dispositions- og projektforslag. I dialog med byggeudvalg og fokusgrupper er skolens ønsker og visioner for fremtidig undervisning og pædagogik blevet klarlagt og indarbejdet i projektet. Der har i hele processen været fokus på at skabe et moderne nutidigt læringsmiljø med kreative værksteder og fagmiljøer med tydelig rumkodning. Skolen har været i drift undervejs i byggesagen og lidt over 600 elever, lærere og forældre har haft deres daglige gang på skolen i hele perioden – det har krævet minutiøs planlægning og tæt samarbejde mellem både bygherre, rådgivere og udførende.

Parter bag projektet

Bygherre:
Byggeri København

Arkitekt og totalrådgiver:
Nøhr & Sigsgaard

Ingeniør:
EKJ

Landskabsarkitekt:
GHB Landskabsarkitekter

Yderligere information om projektet

http://www.nsark.dk/projekt/peder-lykke-skolen

Sted

Brydes Allé 25
2300 København

Fotos: Laura Stamer

Realiseret

2019

Indstillingsår

2021, 2022, 2023, 2024

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2