fbpx

AAB af 1938 Horsens Vesterport, Afd. 6

Realisering af fysisk helhedsplan // Boliger til alle

Se mere

AAB af 1938 Horsens Vesterport, Afd. 6

Realisering af fysisk helhedsplan // Boliger til alle

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet omhandler en gennemgribende renovering og modernisering af 210 boliger på Kongensgade for Boligforeningen AAB i Horsens. Boligkarreen med 22 opgange, ligger ved indgangen til Horsens Centrum stødende op til byens rekreative banegårdplads og den grønne mindepark for Vitus Bering. Den almene boligkarré blev opført i perioden 1944 til 1947 og bestod før totalombygning og renovering af 210 mindre familieboliger og 9 erhvervslejemål. Renoveringen er sket som del af en større byfornyelse af området, hvor både nabobebyggelser og banegårdsplads har gennemgået en større renovering.
Fokus har været at opdatere de utidssvarende boligforhold ved at finde frem til de rigtige arkitektoniske, teknologiske og funktionelle muligheder, der ville sikre et bæredygtigt og langsigtet godt boligtilbud for alle mennesker, der samtidig ville bidrage positivt til byfornyelsen og gadebilledet i Horsens.

Blik for brugerne

Bebyggelsen var nedslidt, isoleringsniveauet var utilstrækkeligt med betydelige problemer med indeklimaet, derudover var indretning og det arkitektonisk udtryk generelt utidssvarende. Projektet har ikke haft specifik bæredygtig målsætning, men der er arbejdet ud fra en social bæredygtig tankegang om at renoveringen og fremtidssikringen skulle tilgodese en alsidig beboersammensætning hvor både ældre, yngre og handicappede beboeres behov understøttes. Der har været fokus på at skabe et sikkert og trygt nærmiljø, et rigt byliv og en oplevelsesrig arkitektur med et varieret boligtilbud med kvaliteter, som kendetegner moderne boligbyggeri – et godt indeklima (lyd, lys og luft). De anvendte cirkulære principper på projektet har fokus på robusthed, lang levetid og lav grad af vedligehold.

Inspirerende ressourcetiltag

Respekt for bygningens kontekst og historie har spille en stor rolle i indgrebet med tilførsel af ny skalmur, samt nye vinduer og altaner, idet bebyggelsen ligger ved ankomsten til byen fra banegården og som port til den gamle bykerne, som er karakteriseret ved 1940’erne og 1950’ernes murede rødstenskarreer og bevaringsværdige rekreative friarealer. Med dette i tankerne er vi gået til opgaven med nutidig viden og stor respekt for den oprindelige arkitektur og håndværk. Efter renoveringen fremstår alle boliger som nyistandsatte, moderne og rummelige og det arkitektoniske udtryk opdateret. Materialevalg er i øvrigt taget med tanke på bevarelse af den oprindelige arkitekturs robusthed og minimale grad af vedligeholdelse. Projektet tog sigte på at bidrage til bevarelse af den kulturhistoriske bygningsmasse og havde fokus på at forbedre funktionaliteten, forbedre energiforbruget og indeklimaet (lys, lyd, luft og temperatur) samt bidrage til attraktive og gode boligtilbud for alle (tilgængelighed og differentierede boligstørrelser), uden at gå på kompromis med de arkitektoniske hensyn. Aktuelt er en større gårdsanering under opførelse. Der udføres nedgravet parkeringskælder med ophold på taget samt et nyt fælleshus til undervisning, klubber, caféarrangementer og aktiviteter for børn og voksne. Dertil laves der ny legeplads, sportsfaciliteter og terrasser i tilknytning til fælleshuset.

Eksempelværdi

Hånd-i-hånd med de energibesparende indsatser er der arbejdet med arkitektoniske og tryghedsskabende tiltag, der øger følelsen af komfort i den enkelte bolig. Man er gået nænsom til værks med respekt for bygningens oprindelige arkitektur, men har ønsket at tilføre facaderne nutidige elementer der afspejler den tid vi lever i. Der er etableret nye moderne og lyse indgangspartier med store glaspartier som bidrager med lys og en mere tryg oplevelse af trappeopgangene og en markering af opgangene som designelementer langs de lange facader. Altanerne er erstattet af nye, rummelige og mere stramme facadeelementer som bidrager med designmæssig karakter og kontrast til de massive rødstensfacader. Facaderne i gårdrummet fremstod oprindelig i gule teglsten med mørkegrønne altaner og fremstod dystre og slugte megen indirekte lys til boligerne. Efter en skalmuring ville boligerne blive efterladt med dybere vindueshuller at lade lys strømme ind ad. For at skabe større imødekommenhed og en oplevelse af mere lys i gårdrum og i boliger, blev det et væsentlig designparameter at lade gårdsrummets facader fremstå som hvidpudsede.

Solidt samarbejde

For at styrke og optimere de beboerdemokratiske processer samt understøtte en konstruktiv beboerinddragelse, blev der allerede i opstartsfasen etableret en Infobutik og en Spørge-Café i bebyggelsen, hvor beboerne kunne få information om projektet og processen samt få svar på deres spørgsmål 1:1 med projektets projektleder. Idet renoveringen er opført opgang for opgang over flere år, har det været væsentligt at alle rådgivere og udførende har indgået i god dialog med afdelingens ledelse og beboere, samt har udvist hensyn og forståelse for beboerne samt opretholde driften for de omkringliggende boliger i den lange udførelsesperiode. Derfor blev der afholdt flere beboerrettede workshops faciliteret af totalrådgiverteamet med henblik på dialog og hensyntagen til beboernes ønsker og oplevelser under renoveringen. Genhusningskonsulent på projektet havde desuden personlige samtaler med hver enkelt beboer i forbindelse med genhusning og var i en periode ansat på fuld til for at servicere beboerne og hjælpe dem med at finde den rette midlertidige bolig. Helhedsplanen for afdelingen er udarbejdet i løbende og konstruktiv dialog med Landsbyggefonden.

Levende bygningskultur

De 210 boliger er nu ombygget til samlet 180 mere rummelige og tidssvarende tilgængelighedsboliger med nye køkkener, badeværelser, elevator samt større altaner. Udover sammenlægning og modernisering af boliger, har boligkarreen gennemgået en omfattende energirenovering med nye skalmurede facader, nye vinduer og fornyelse af alle tekniske installationer med formålet om nedsættelse af forbruget og følelsen af komfort i den enkelte bolig. Bygherre: AAB af 1938 Horsens Vesterport Ingeniør: Rambøll Danmark Arkitekt: GINNERUPARKITEKTER

Parter bag projektet

Bygherre: AAB af 1938 Horsens Vesterport
Ingeniør: Rambøll Danmark
Arkitekt: GINNERUPARKITEKTER

Yderligere information om projektet

https://ginneruparkitekter.dk/projekter/vesterport

Sted

Kongensgade 25
8700 Horsens

Fotos: GINNERUPARKITEKTER samt Morten Pape, Horsens Folkeblad (Luftfoto)

Realiseret

2019

Indstillingsår

2021, 2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

5.001-20.000m2