fbpx

Østerport Station – Modernisering

Istandsættelse og modernisering af fredet stationsbygning

Se mere

Østerport Station – Modernisering

Istandsættelse og modernisering af fredet stationsbygning

Læs projektets egen beskrivelse

Østerport station regnes for en af DSB´s smukkeste stationer. Den er i sin tid blevet opført som en midlertidig endestation i 1897 for Kystbanen til Helsingør. Stationsbygningen blev tegnet af DSB´s overarkitekt Heinrich Wenck, der også tegnede de øvrige kystbanestationer samt Københavns nuværende Hovedbanegård.

I september 2019 genåbnede Østerport stationsbygning efter en omfattende modernisering og istandsættelse.

Med udbygning af Metroen med Metro Cityring stationen ved Østerport Station skulle skiftemulighederne være enkle for de rejsende, og det blev besluttet at etablere en ny adgang mod vest i den gamle stationsbygning.

DSB besluttede desuden at gennemføre en modernisering og istandsættelse af den fredede stationsbygning, idet der samtidig skulle ske en delvis tilbageføring til de gamle konstruktioner, som de blev bygget ved opførelsen i 1896-97.

DSB ønskede også, at stationsbygningen skulle leve op til de krav, der i dag stilles til en moderne trafikterminal. Kunderne skal kunne foretage enkle skift mellem de forskellige kollektive transportformer som regionaltog, S-tog, busser og Metroen. Stationsbygningen skulle desuden opfylde de europæiske krav TSI-PRM for tilgængelighed, som stilles til jernbanevirksomheder i EU.

Moderniseringen og istandsættelsen af stationsbygningen, som blev gennemført i perioden 2017-2019, rummer en kompleksitet som sjældent ses. Hele restaureringen er præget af et højt ambitionsniveau og en sjældent høj udførelseskvalitet, der vil danne inspiration for lignende projekter fremadrettet, og som vil komme alle kunder og rejsende til gode – både nu og i fremtiden.

Projektet har byggeteknisk været yderst krævende, idet projektet er gennemført, mens stationen stadig har været i fuld trafikal drift. Det har stillet store krav til kundehensyn, jernbanesikkerheden, projektteamets ”timing” og koordineringen mellem parterne igennem hele processen.

Østerport Station står i dag som et af de mest benyttede trafikknudepunkter i København. I dag er der omkring 35.000 dagligt rejsende på stationen. Med moderniseringen er stationen nu rustet til at håndtere dobbelt så mange rejsende som tidligere, og således er hovedstadens mange rejsende sikret en bedre mobilitet og fremkommelighed i den kollektive trafik.

De omfattende istandsættelse- og moderniseringsarbejder har i hovedtræk bestået af følgende greb:

Udskiftning af bygningens tagbeklædning af naturskifer, hovedistandsættelse af bygningens dækkonstruktion, der grundlæggende består af murede og støbte ”romerdæk”, etablering af nye terrazzogulve og trappeløb med indlagte ledelinjer og forkantsmarkeringer, istandsættelse af stationens murværk, som er udført med bindingsværkstavl i forskellige mønstre, restaurering og maleristandsættelse af tagudhæng og bindingsværk, etablering af nye indgangspartier til metroadgangen og mod butikscenteret med genskabelse af de oprindelige rumhøjder, tilbageføring af sidegallerier ved de store tøndehvælv med genetablering af sprængværker og farvedekorationer, total maleristandsættelse af trækonstruktioner og vægflader efter gamle metoder med linolie- og silikatmaling samt limfarver og baseret på malerarkæologiske gennemgang, indretning af et trafikinformationsområde, modernisering og udbygning af områder til kommercielt salg og lagerfaciliteter samt total udskiftning og driftsmæssig optimering af bygningens tekniske installationer.

Blik for brugerne

Helt unikt for dette restaureringsprojekt er anvendelsen af de oprindelige materialer. Således er al maleristandsættelse af trækonstruktioner og vægflader efter gamle metoder med linolie- og silikatmaling samt limfarver til vægdekorationer. Ved afrensningen er ligeledes anvendt nænsomme gamle metoder med skrabeværktøj og linolie, og således ikke anvendt slibemaskiner og værktøj, der afgiver støv, og desuden kan beskadige de oprindelige materialer på en uhensigtsmæssig måde.

Vinduerne med de oprindelige gamle glas er genanvendt, og ødelagt træ/glas kun skiftet partielt. Desuden er anvendt linoliekit til fugning i stedet for moderne miljøbelastende fugematerialer. Der er også fremstillet forsatsruder, som de oprindelige, til alle vinduer.

For murværksreparationernes vedkommende er anvendt kalkmørtler, der er mere miljøvenlige i forhold til moderne cementmørtler. Desuden er teglsten afrenset og genanvendt i størst mulig udstrækning. Ligeledes er væggene opbygget og restaureret med oprindelige metoder med spredt forskalling og rør og puds. Det giver også en mindre miljøbelastning end moderne materialer med stål og gips.

I energimæssig henseende er der foretaget efterisolering af vægge, tag og dæk samt intelligent styring og overvågning af alle tekniske installationer, hvilket giver en optimal energieffektivisering.

Der blev desuden udarbejdet en belysningsplan, hvor alle lyskilder er udskiftet til lavenergi belysning for at optimere energiforbruget. Desuden er de gamle lysekroner renoveret og ændret til lavenergi lyskilder.

Brugskvalitet

Østerport stationsbygning er oprindelig opført som en midlertidig bygning til en anden og mindre opgave for den kollektive trafik. Bygningen er beliggende på en bro, hvor den del, som bygningen ligger på, ikke er blevet hovedrenoveret siden opførelsen.

Stationsbygningen skal kunne håndtere andre funktioner i dag, gulvet skal bære en større belastning med tungere inventar samt mange flere kunder end i 1897.

Ved denne istandsættelse af Østerport Station er det formået at indrette den fredede stationsbygning til at kunne opfylde nutidens krav til en moderne trafikterminal. Stationen er et trafikknudepunkt, hvor der i dag er 35.000 dagligt rejsende, som kan nyde synet af den nyistandsatte bygning, som er ført delvist tilbage, som den blev opført. I fremtiden forventes der op mod 45.000 daglige rejsende.

Den fredede stationsbygning er blevet indrettet med en enkel og klar struktur med de faciliteter, som kunderne kender fra flere af landets større stationer. Der er den nødvendige trafikinformation og mulighed for billetkøb. De rejsende har også mulighed for at proviantere til rejsen samt benytte stationen, som en del af Østerbros butikker eller besøg hos den lokale tandlæge.

De europæiske tilgængelighedskrav TSI-PRM for jernbanevirksomheder er blevet indarbejdet i den fredede stationsbygning, så den nu opfylder alle krav til:

- Adgangsveje – minimumsmål

- Gulvbelægninger – skridsikkerheds og niveufri

- Ledelinjer – taktil markering i gulvet for synshandicappede

- Trappeforkantsmarkeringer – gule markeringer på trapperne

- Håndlister – ved trapperne

- Belysning og lysmåling

- Glasmarkeringer på skydedøre

- Henvisningsskilte (til spor) samt taktile skilte til synshandicappede

- Fælles DOT skiltning med øvrig kollektiv transport

- Lydkvalitet fra højttalere

- Billetautomater

- Mødested for bestilte handicapassistancer

- Elevatorer

- Ledelinjer til andre transportmidler - bus og metro

- Brandalarmeringsanlæg med lyd og lysvarsel

Med moderniseringen af Østerport Station er brugerne – både de rejsende og øvrige kunder, som opholder sig på stationen - sikret øget tryghed ved hjælp af en indretning uden mørke gyder og med lysdesign. Desuden er det nye lysdesign med til at understøtte wayfinding på stationen med ens belysning i de centrale ganglinjer. Desuden er lyssætningen med til at fremhæve bygningens historiske arkitektur.

Bidrag til omgivelser

Gennem hele projektet har der været samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen om stationsbygningens indretning og valg af materialer for at sikre at de oprindelige materialer, farver og dekorationer igen blev fremhævet.

En farvearkæologisk gennemgang sikrede, at bygningens oprindelige farver blev genfundet, det gælder både for linolien til træværket, silikat malingen til væggene og limfarver til vægdekorationerne. De grundlæggende farver i bygningen er rød, grøn og hvid. Ydermere er der fundet farver på søjlernes udskæringer i gule og blå farver, som nu kan ses af alle efter at de mindre sidearkader igen er blevet fritlagt.

De dobbelthøje sidearkader ved de store tøndehvælv i forhallen er åbnet op, så det igen er muligt at beskue de flotte træ- og malerdekorationer.

Bindingsværksbygningen, hvis konstruktion grundlæggende er udført i fyrretræs-tømmer har fået udskiftet flere stålsøjler, indført ved tidligere ombygninger, med nye træsøjler. Disse er genskabt i de samme kraftige dimensioner og med den samme profilering og udsmykning, som de oprindelige træsøjler. Ydermere er sprængværker genskabt, som tidligere har været med til at sikre stabiliteten i konstruktionen.

Et væsentligt hovedgreb er genskabelse af de oprindelige loftshøjder, idet de gamle ”lag på lag” nedhængte gipslofter helt er fjernet, så der igen er frit op til undersiden af 1. salen. Det falder godt i tråd med nutidens trends om rummelighed og lys.

Endelig er gulvet ført tilbage til det oprindelige materiale i terrazzo i en lys farve i gangpassagerne og en mørkere farve i sideborder og butiks- og caféområder. Der er omhyggeligt nedstøbt ledelinjer til gavn for synshandicappede. Terrazzoen er desuden udlagt i felter med dilatationsfuger og revneanvisere af metal, så gulvet kan optage temperatursvinger og rystelser fra togtrafikken i bygningen. Det er nødvendigt, da dækket udgør en bro, der spænder hen over de mange togspor.

Med nye cafeer er Østerport Station blevet et nyt mødested i bydelen, hvor både Østerbro’s beboere og brugere af stationen har fået adgang til butikker og cafeer, hvor de kan proviantere på deres rejse eller gøre ophold.

I området omkring stationen har der ikke hidtil været adgang til nærliggende cafeer. Med etableringen af cafeer på stationen, er der skabt et nyt mødested i byen, hvor folk ikke bare befinder sig på deres videre vej gennem byen, men hvor bydelens beboere samt turister kan mødes og opholde sig og tilføre liv til stationen og værdi til området som helhed.

Der er desuden centralt i den øst-vest-gående tværpassage etableret et tilbagetrukket informations- og mødeområde, hvor man i ro og mag kan orientere sig, købe billetter, og mødes ved det afmærkede ”Træfpunkt”. Her findes tillige en hjertestarter, der er nemt tilgængelig døgnet rundt.

Eksempelværdi

Moderniseringen og istandsættelsen af Østerport Station er et enestående eksempel på, hvordan en fredet eller bevaringsværdig bygning kan restaureres og tilbageføres til sit oprindelige udtryk samtidig med, at den optimeres til at imødekomme nutidens krav til en moderne og effektivt trafikterminal.

Der har fra projektets begyndelse desuden været stillet krav om anvendelse af faguddannede håndværkere med erfaring i restaurering. I projektet var det også et krav at alle fagområder havde lærlinge ansat på pladsen. Flere af disse lærlinge både tømrer, blikkenslagere, murere og malere har været glade for at få mulighed for at lære og være med til udføre de gamle håndværksmetoder i en bygning, som de senere stolt kan vise frem.

Ved anvendelsen af de gamle metoder i samspil med moderne indretninger kan projektet tjene som et ”skoleeksempel” på, hvordan det er muligt at kombinere bygningsbevarelse med moderne funktionalitet.

Solidt samarbejde

DSB har fra start været meget bevidste om, at samarbejdet med rådgiver, entreprenør, myndigheder, naboprojekter og ikke mindst DSBs kunder skulle være i fokus. Tidsplanen skulle holde i forhold til Metro Cityringens åbning samt troværdigheden over for kunderne.

Samarbejdet mellem rådgiver, entreprenør og bygherre har været meget tæt, da alle har haft byggepladskontor på samme lokalitet, samt haft deres daglige gang på byggepladsen. Det har betydet, at koordineringen og dialogen mellem både bygherre, rådgiver og projektets eksterne rådgivere samt entreprenørerne har været optimal igennem hele processen. Alle har desuden sørget for at sætte kvalificerede ekspertiser på de enkelte funktioner.

Ved at bygherre har været tilstede på byggepladsen hele tiden, har der kunne tages hurtige beslutninger og undgås misforståelser om opfattelser og retninger for istandsættelsen.

Hoved- og underentreprenør har udtrykt stor tilfredshed med projektgennemgangene af delopgaverne, der var godt forberedt af rådgiver. Entreprenørerne har været gode til at stille opklarende spørgsmål og komme med løsningsforslag før en opgaveudførelse.

Der blev desuden oparbejdet en tillid til, at rådgiverens fagleder sammen med entreprenøren og håndværkeren i samarbejde kunne udarbejde forslag til detaljer, som blev fremlagt for bygherren i dagligdagen til hurtig og præcis beslutning.

Istandsættelsen rummede mere end 10 forskellige faglige ekspertiser, der har været i aktion i forskellige faser fra design- til konstruktionsfasen. Alle har bidraget til at finde de rigtige løsninger til denne specielle bygning og dens ganske unikke placering og til at imødekomme kundens behov på det rigtige tidspunkt.

Bemandingen hos entreprenøren har været meget stabil, og hos rådgiver har der været nogle gode overleveringer ved ferier eller udskiftninger til nye teammedarbejdere, da der i projektet var stillet krav om en primær og sekundær fagleder for alle fag igennem hele projektet.

Alle parter har haft fokus på og været gode til at ”tænke tanker tidligt” før en detailopgave skulle påbegyndes. Det gælder både fagligt og for at sikre arbejdsmiljøet samt jernbanesikkerheden.

Moderniseringen og istandsættelsen af stationsbygningen rummede en kompleksitet, som sjældent ses. Projektet har byggeteknisk været yderst krævende, idet projektet er gennemført, mens stationen stadig har været i fuld trafikal drift. Det har stillet store krav til kundehensyn, jernbanesikkerhed ved både planlægning og udførelse, projektteamets timing og koordinering mellem parterne igennem hele projektet.

Desuden skal der peges på et tæt samarbejde med bygningsmyndighederne, hvor navnlig Slots- og Kulturstyrelsen har haft en afgørende indflydelse på de valgte løsninger.

For at lette arbejdet i kommunikationen mellem parterne, er der i udstrakt grad anvendt mock-ups med prøveopsætninger og prøveudførelser på stedet. Ved således at illustrere forskellige alternativer i målestok 1:1 og drøfte disse, mens man kan ”se og røre” ved løsningerne, Det har vist sig langt nemmere og mere inspirerende, at deltage i denne proces, for alle parter. Og det har ført til de rigtige løsninger, som samtidig også er bygbare.

Økonomi og værdiforøgelse

Som ejer af en fredet stationsbygning har DSB vist sit ansvar ved at renovere den fredede stationsbygning, så den originale arkitektur igen fremstår til stor glæde for alle kunder, som dermed vil få en ekstra oplevelse med på rejsen.

Moderniseringen af Østerport Station giver øget værdi for DSB, da stationen nu er fremtidssikret til at modtage og håndtere dobbelt så mange rejsende som før istandsættelsen.

Bygningen er blevet disponeret til kommercielle lejemål, der kommer kunderne til glæde og bidrager til bygningens økonomiske drift.

Ved udskiftning af installationerne til mere energivenlige typer samt installation af lavenergi belysning bidrager det samlet set til en god driftsøkonomi for bygningen.

Udførelseskvalitet

Hele renoveringen af Østerport stationsbygning er udført med stor respekt for de gamle håndværksmetoder, der blev udført i hele bygningen. Der er gjort et stort arbejde for at få den gamle flotte arkitektur frem.

Både inder- og ydervægge er opbygget med spredt forskalling, rør og puds, så flere tømrere og murere har skulle lære eller genopfriske de gamle arbejdsmetoder.

Alle vinduer, både forsats- og ydervinduer, er monteret med enkeltlags glas, der er linoliekittet. Desuden har alle vinduerne fået nye håndlavede sålbænke i zink.

Opretningen af taget er udført med respekt for bygningens oprindelige geometri. Taget er udført med naturskifer og karnapperne er beklædt med zink på taget og på sideflunkerne. Desuden er alle tagrender og nedløbsrør udført i zink og håndlavet på værksted.

Gulvet i terrazzo er også udført af specialister, der mestrer det gamle håndværk og har blandt andet indstøbt gule trappeforkantsmarkeringer til gavn for synshandicappede.

For at kunne udføre broforstærkningen har det krævet stor faglighed inden for jernbanesikkerhed, da togdriften har skullet opretholdes under hele istandsættelsen. Det har krævet stor planlægning af arbejderne, der er udført med mere end 300 natlige sporspærringer, hvor hver og én har skullet være færdig, så togdriften kunne optages normalt igen om morgenen. Arbejderne er udført uden, at der har været påvirkninger af togdriften.

Alle disse gamle håndværksmetoder er blevet indarbejdet samtidig med at nutidens bygningsmæssige krav til stabilitet, brandsikkerhed, belysning, varme og fremtidigt arbejdsmiljø har skulle opfyldes.

Parter bag projektet

DSB Ejendomme - Bygherre
Sweco Danmark A/S - Totalrådgiver
Aarsleff Rail A/S - Hovedentreprenør
Arkitekt: KHR Architecture

Sted

Oslo Plads 8
2100 København Ø

Fotos: Hvis billederne af Østerport Station ønskes anvendt i pressesammenhæng, så skal tilladelse gives af: DSB Kommunikation Morten Tjerrild Telefon 24 68 18 19 Mail mtj@dsb.dk

Realiseret

2018

Indstillingsår

2020, 2021

Anvendelse

Øvrige

Areal

501-5.000m2