fbpx

Moldeparken – Vejle

Renovering af almene boliger - Fysisk Helhedsplan

Se mere

Moldeparken – Vejle

Renovering af almene boliger - Fysisk Helhedsplan

Læs projektets egen beskrivelse

En fysisk- og økonomisk genopretning af boligafdelingen Moldeparken i Vejle.

Boligforeningen ØsterBO startede tilbage i november 2012 processen med en ansøgning hos Landsbyggefonden om midler og samarbejde til en fysisk- og økonomisk helhedsplan for boligafdelingen Moldeparken i Vejle. Afdelingen trængte til en fysisk opretning, men økonomien i afdelingen var ikke tilstrækkelig til at imødekomme en sådan opretning.

Moldeparken er centralt beliggende i bydelen Nørremarken i Vejle Kommune, og er dermed, med sine i alt ca. 700 beboere, en vigtig aktør i opfyldelsen af Bydelsplanens vision om at skabe øget sammenhæng og styrkelse af bydelens identitet.

Mod øst er afdelingen nabo til Finlandsparken, og mod syd grænser afdelingen op til Nørremarksskolen, daginstitutioner, svømmehal og centeret. Mod vest grænser afdelingen op til plejeboliger og til et nyt større parcel- og rækkehuskvarter.

Nørremarken rummer en række grundlæggende kvaliteter, der er med til at skabe bydelens identitet, og er samtidig velforsynet med skoler, daginstitutioner, plejecentre for ældre, bibliotek mm.

Der er en god kollektiv trafikbetjening i Nørremarken, der samtidig ligger tæt på Vejle midtby, og dertil er i kontakt med det åbne landskab nord for bydelen. Fjorden og skovene giver adgang til værdifulde naturoplevelser. Hertil kommer gode vejtrafikforbindelser til og fra Nørremarken.

Nørremarken er præget af en række fysiske barrierer, der opdelte bydelen fysisk og visuelt i mindre enheder, som ikke hænger sammen. De forskellige delområder (bolig-, erhvervs-, center og naturområder) støder op til hinanden uden sammenhæng.

Moldeparken består af en blokbebyggelse bestående af 7 boligblokke i 5 etager med samlet 350 lejligheder, der i dette projekt alle har gennemgået en renovering. Derudover består afdelingen af 30 ældreboliger i 3 etager opført år 1996. Disse 30 boliger har ikke været omfattet af renoveringen

Bygningerne er opført i perioden 1966 – 1976 og er dermed opført i brydningstiden mellem traditionelt opført fuldmuret byggeri og det moderne elementbyggeri. Bebyggelsen fremstod meget homogen og udtrykker det, i op til perioden tidstypiske, nøgterne og solide murede byggeri.

Med gennemførelsen af helhedsplanen er det lykkedes at fastholde Moldeparken som en attraktiv aktør for hele området, og samtidig har afdelingen – via etableringen af 115 tilgængelighedsboliger med elevatoradgang – sikret, at beboere i afdelingen kan blive boende i afdelingen hvis deres fysiske formåen ændrer sig.

Blik for brugerne

Isoleringsmæssigt var den eksisterende bebyggelse ikke særlig god. Såvel hulmur, loftsrum og vinduer var langt fra de nuværende isoleringskrav. Under renoveringen blev der opført ny muret facade, opført ny sokkel, og mellem eksisterende ydermur og ny teglstensfacade er der hulmursisoleret med 125 mm mineraluld. I loftsrummet er der udlagt ny papiruldsisolering i 400 mm tykkelse. Vinduerne er udskiftet til nye med højisolerende termoglas. Tagvandet er blevet separeret fra spildevandet, og ledes nu ud i åbne grøfter i terrænet. Grøfterne løber gennem gårdrummene, hvor der i flere store områder også er sået ”Vild med vilje” områder, med vildblomstbeplantning til glæde for fugle og insekter.

Inspirerende ressourcetiltag

I alle lejligheder er der opsat nye og dybere altaner. I skellet mellem den gamle og nye facademur, er der på alle altanerne opsat nye foldedørs-glasvægge, så altanen kan opdeles i en lukket og en åben del. I 1/3-del af afdelingens 350 boliger er der etableret elevatoradgang, som gør det muligt for beboerne at komme til lejligheden i kørestol. De nye glasfoldevægge giver beboerne mulighed for at anvende altanen langt mere end tidligere, hvor de specielt i det tidlige forår samt i det sene efterår, vil kunne nyde solens varme på den lukkede del af altanen. Af samme årsag vil den gamle ydervæg på altanen være beskyttet mod vejrlig, og varmen fra altanen vil bekvemmeligt kunne lukkes ind i boligen. I alle afdelingens 3 store gårdrum er der blevet etableret samlingshytter med borde og bænke. Samtidig er der opsat store fællesgrill og solsejlområderne er omkranset af større områder tilsået med ”Vild med vilje”-blomster. Adgang til hytteområderne sker via stier og broer over afvandingsgrøfterne

Eksempelværdi

I renoveringssager, hvor der arbejdes i beboede lejligheder, er det vigtigste en god information før under og efter. I denne sag har vi haft en medarbejder udstationeret på pladsen under hele den fysiske udførelse. Medarbejderen havde ”kontor” sammen med byggelederen i en skurvognen på byggepladsen, og havde her 2 faste ugentlige træffetider, hvor beboere kunne henvende sig med problemer i forbindelse med renoveringen. Der var også opsat informationstavler centralt i bebyggelsen, og samtidig omdelt kvartalsvise ”Beboerinfo”, så beboerne havde god mulighed for at være løbende orienteret. Herudover blev der løbende opsat ”Piktogram-informationer” i trappegangene. At ovennævnte er lykkedes blev bekræftet i resultatet fra en beboerundersøgelse gennemført efter byggesagens afslutning.

Solidt samarbejde

Under hele byggesagsforløbet var der stor fokus på orientering og beboerinddragelse. Der blev allerede inden byggesagens start udvalgt et byggeudvalg, som hovedsageligt bestod af afdelingsbestyrelsen. Byggeudvalget blev i forbindelse med projekteringen gjort bekendt med projektets indhold, og løbende kvartalsvis under udførelsen blev der afholdt byggeudvalgsmøder, hvor byggeledelsen orienterede om projektets status, og hvad der skulle ske fremadrettet Med hensyn til implementeringen af udearealerne blev der nedsat en ”Udegruppe” valgt blandt beboerne. Der var i projektet afsat en økonomisk ramme til indkøb af legepladsudstyr m.v., og ”Udegruppen” havde så råderum til disponering indenfor denne ramme. Dette giver et rigtig godt medejerskab, som også rækker helt ind i den efterfølgende drift.

Levende bygningskultur

At inddrage beboerne i indretningen og implementeringen af projektets udearealer giver efterfølgende et godt medejerskab i forhold til brugen af arealerne og faciliteterne. Faciliteterne har vist sig at give en god mulighed for at mødes på tværs af kulturer. Samtidig medvirker en MEGET velfungerende og AKTIV afdelingsbestyrelse til at bibeholde og udvikle beboeraktiviteter såvel internt i afdelingen, som på tværs af hele området. Føromtalte foldedørsløsning på altanerne er medvirkende til stor værdiforøgelse af lejlighederne og brugen af altanerne.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligforeningen ØsterBO, Vejle

Totalrådgiver: Ingeniør´ne, Esbjerg

Sted

Moldeparken 7 - 75
7100 Vejle

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023, 2024

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2