fbpx

Materielgården, Middelfart Kommune

Ombygning af materielgård for samling af dagtilbud for handikappede med Vej & Park

Se mere

Materielgården, Middelfart Kommune

Ombygning af materielgård for samling af dagtilbud for handikappede med Vej & Park

Læs projektets egen beskrivelse

Baggrund
I 2018 købte Entreprenørafdelingen (Vej & Park) i Middelfart Kommune ejendommen Langelandsvej 22, Middelfart. Med købet af ejendommen blev der mulighed for at Entreprenørafdelingen kunne få en lejer/sambo ind på materielgården.
Flere institutioner var i spil, men interessen samlede sig hurtigt om Perronen, et dagtilbud for handikappede borgere i Middelfart Kommune.

For at Perronen skulle kunne fungere i de nye omgivelser krævedes dog en større ombygning/renovering af ejendommen.

Beskrivelse
Ejendommen Langelandsvej 22 blev opført i 1970 som materielgård for det daværende Middelfart Kommunale Elværk, og den bestod af en administrations-/kontordel sammenbygget med en stor værkstedshal og dertil et adskilt garageanlæg. Bygningen var opført i et modulært system med betonsøjler og dragere. Facader var muret op i gule sten i løberforbandt og taget var af built-up-typen. Et helt traditionelt 70’er industribyggeri, hvor fokus var på funktionalitet.

På baggrund af nogle workshops og en indledende arealanalyse blev det fastslået, at den eksisterende bygningsramme var tilstrækkelig til at huse både Entreprenørafdelingen og Perronen. Hovedfokus blev derfor lagt på en indvendig renovering samt en ny facade på værkstedshallen.

Det var målet med renoveringen at skabe en optimal ramme omkring et arbejdsfællesskab mellem dagtilbud for udviklingshæmmede og Entreprenørafdelingen i Middelfart Kommune. Bygningen er blevet indrettet så fleksibelt at opgaver, borgere og personaler kan rummes på kryds og tværs af rum og tid. Der er plads til de fysisk krævende opgaver samtidigt med, at sikkerhed og tryghed for både personaler og borgere tilgodeses. Nogle borgere bliver hurtigt trætte og mætte af indtryk og de har mulighed for pauser og ro, og andre skal guides og støttes i samværet og har brug for pædagogernes opsyn. Dette er der skabt plads til samtidig med at Entreprenørafdelingens personale, som primært er administrationen, kan løse deres opgaver effektivt og ordentligt.

En af de store udfordringer var niveauforskelle i bygningen. Reelt var der 3 forskellige niveauer i grundplanet, hvilket blandt andet betød at der ikke var niveaufri adgang til bygningen udefra. Løsningen blev etablering af en ny, særskilt indgang og adgangsvej forbeholdt gruppen med de mest udfordrede borgere og derudover udførelsen af en 200m2 stor, hævet terrasse udført i træ og belægningssten langs den nye facade til værkstedsdelen. Med terrassen blev der niveaufri adgang via ramper og samtidig blev den udført som et lounge-område, hvortil der er adgang direkte fra den store fælles kantine, så man kan sidde udenfor om sommeren og nyde sin frokost.

Den fælles kantine er hjertet i bygningen. Den er placeret midt i den gamle værkstedshal og fungerer som bindeled for de enkelte afdelinger, og hvor resten af huset med renoveringen har fået et mere moderne kontor-/institutionsudtryk, så har man i kantinen bestræbt sig på at bevare noget af den industrielle atmosfære som en hilsen til historien. Der er fuld loftshøjde og betondragerne og installationerne er synlige, ligesom de gule murstensvægge er bevaret. Sammen med de nye bygningsdele giver det rummet et helt særligt rustikt udtryk.

Netop det at ejendommen er blevet indrettet på en sådan måde, at der er sammenhæng mellem de forskelige afdelinger i huset samtidig med at der er taget højde for at Entreprenørafdelingen og Perronen fortsat er to organisatorisk og forvaltningsmæssige adskilte enheder gør projektet unikt.

Blik for brugerne

Bæredygtighed har været et nøgleord i forbindelse med renoveringen og den er dobbeltsidet. På den ene side er der det konstruktive/byggetekniske, hvor der har været fokus på at (gen-)bruge de eksisterende konstruktioner i det omfang det har været muligt, og simpelthen tilpasse den fremtidige brug efter forholdene. Derudover er der etableret gulvvarme og ventilation med varmegenvinding i den nyindrettede del. Det hele styres centralt ved hjælp af CTS. Der er efterisoleret hvor det har været muligt, og f.eks. er hele taget blev efterisoleret ovenfra. Alt sammen for at begrænse ressourceforbruget og gøre bygningen så grøn som mulig.

På den anden side er der den sociale bæredygtighed, som i dette tilfælde handler om sundhed, trivsel og tryghed samt rummelighed og mangfoldighed. Det er to meget forskellige verdner der mødes, Entreprenørafdelingens praktiske, fysiske og nøje tilrettelagte hverdag og Perronens hverdag som er mere mangfoldig og uforudsigelig. Der er dog plads til begge verdner i huset og på visse områder flyder de ligefrem sammen. Perronen hjælper med løsning af nogle af de opgaver, som Entreprenørafdelingen har svært ved at finde ressourcer til, såsom skiltemaling, renovering af borde-/bænkesæt og lign. Entreprenørafdelingen har tilsvarende nogle af de mest velfungerende borgere i ”praktik” for på den måde at give dem en mulighed for at ”snuse” til det rigtige arbejdsmarked og understøtte en personlig udvikling.

Inspirerende ressourcetiltag

Materielgården ligger i et industriområde på en grund med et areal på 10.549 m2. Den bar tidligere præg af at være en materielgård: Store befæstede arealer, masser af vognly og garager og en noget anonym administrationsbygning. Med renoveringen og indflytningen af Perronen har det været nødvendigt at sætte trafikken på området i system og samtidig opgradere fasciliteterne således at der er flere p-pladser, cykelparkering, terrasse, bede og grønne områder. Det har givet hele området et løft, som gør at det fremstår mere indbydende og levende.

Det er ikke længere kun Entreprenørafdelingens egne medarbejdere der kommer på matriklen, men nu også borgere til Perronen og deres pårørende samt f.eks. gæster til Perronens julemarked eller deres butik hvorfra de sælger egne kreative kreationer. Disse borgere får sammen med Entreprenørafdelingens egne medarbejdere i dag en helt anden positiv oplevelse af at træde ind på materielgården. Selve ombygningen har haft en positiv effekt på både Entreprenørafdelingens personale og personale og borgere fra Perronen. Ombygningen har i høj grad medvirket til at sammenflytningen er foregået aldeles smertefrit. Perronen har følt sig hjemme fra dag ét i de nye omgivelser, og Entreprenørafdelingen har fået stor glæde af det liv der er kommet i ejendommen.

Eksempelværdi

Ombygning af materielgården, Middelfart er et eksempel på, at der kan være store gevinster at hente, hvis man tør tænke udenfor boksen. Projektet synes ved første øjekast måske ikke at være en oplagt kandidat til en renoveringspris, da det ikke er det ydre, æstetiske udtryk der har været i fokus, men mere det sociale liv der foregår inde bag facaden. Med renoveringen er det dog lykkes succesfuldt at bringe to meget forskellige verdner sammen under ét tag, således at de ikke bare kan fungere i fællesskab men også drage nytte af en lang række synergi-effekter som er opstået i processen.

Parter bag projektet

Bygherre: Middelfart Kommune, Teknik & Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart
Bygherrerådgiver: Creo Arkitekter A/S, Østerbro 5, 1., 5000 Odense C
Totalrådgiver (Projekt-/byggeleder, Tilsyn):
Gråbrødre Arkitekter A/S, Østerbro 20, 1., 5000 Odense C
Sagsingeniør: Ingeniør’ne A/S, Sivlandvænget 29, 5260 Odense
Fagentrepriser: Kloak, jord, beton og murer (Din Entreprenør Partner A/S)
Tømrer, snedker og tagpap (A.V. Jeppesen Tømrer- og snedkermestre A/S)
Gulv (Snoghøjs Tæpper og Gulvmontering)
Maler (Malermester Frede Nørgaard ApS)
El, svagstrøm og ABA (Elcon A/S)
VVS og blik (Andresen’s VVS A/S)
Ventilation og CTS (Airteam A/S)

Sted

Langelandsvej 22
5500 Middelfart

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023, 2024

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2