fbpx

Living in Light

Bæredygtig renovering af ældre etageboliger

Se mere

Living in Light

Bæredygtig renovering af ældre etageboliger

Læs projektets egen beskrivelse

Living in Light er et vidtgående renoveringskoncept for bevaringsværdige bygninger og boliger med særligt fokus på de udfordringer den type byggeri rummer. Det vil sige det førindustrielle byggeri, der generelt er opført i en håndværksmæssig meget høj kvalitet og i gode materialer, men som ikke opfylder de mange krav, der er til boliger i dag. Ofte er der et dårligt indeklima og dagslysforhold, små boliger med små rum, nedslidte og utilstrækkelige sanitære og tekniske installationer, og en klimaskærm med mange kuldebroer og et højt energiforbrug.
Konceptet retter sig især mod det ældre etagebyggeri i de større byer både her i landet og i udlandet, hvor der er et behov for flere boliger, højere boligkvalitet og minimering af ressourceanvendelse. Konceptet har særligt fokus på det murede byggeri, og målet er at sikre bevaringen af den eksisterende bygningskultur og bykvalitet, samtidigt med at nye arkitektoniske og bygningsmæssige kvaliteter tilføjes. Konceptet er imidlertid helt universelt, og kan også anvendes på det mere industrielle byggeri ligesom det ikke afgrænser sig til storbyerne.
Konceptet bygger på at tilføre nye arealer til eksisterende bygninger og boliger, og i vid udstrækning anvende glas som facademateriale for at tilføre dagslys, give adgang til udearealer og mulighed for begrønning. De nye arealer er ”motoren” i omdannelsen, da de kan medvirke til finansieringen, øge attraktionen for beboerne og sikre klimaskærmforbedringerne. Der er altså tale om et koncept til fortætning, der skaber større og flere boliger i de eksisterende byområder. I dette konkrete tilfælde er det i form af en udvidelse af de eksisterende boliger med en ”Bolighave” og udvidelse af eksisterende tagboliger til store familievenlige boliger i 2 etager. Samtidigt er de oprindelige planer blevet ”spejlvendt” så værelserne ligger med gade og opholdsrummene vender ud mod gården.
”Motoren”- de nye arealer er imidlertid også den store udfordring, da det ændrer bygningernes arkitektur, øger bebyggelsesprocenten, og stiller krav om nabohøring og lokalpolitiske processer, men det er også det det gør konceptet til et udviklingsprojekt, da det udfordrer vores hidtidige traditioner ved renovering og udvikler nye produkter.
I 1980’erne og 1990’erne blev glas i stor udstrækning anvendt i forbindelse med renovering af boliger, men erfaringerne var ikke altid lige gode. Dels opstod ofte problemer med overophedning i sommerhalvåret, ligesom boligerne fik et højere forbrug til varme i vinterhalvåret. I de senere år er der kommet betydeligt bedre glasløsninger med meget høje u-værdier, men i nybyggeriet har man ofte fortsat haft problemer med overophedning. Det er dog problemer der kan løses ved solafskærmning, bygningsdesign og ventilation, men for det eksisterende byggeri, er der behov for at udvikle løsninger, der kan konfigureres til eksisterende bygninger og opfylde de særlige specifikke forhold. Ikke mindst er der behov for løsninger, der tilfredsstiller brugernes behov, og som kan gennemføres til overkommelige priser. Vi kalder det aktive facader.
På den baggrund udvikles konceptet i et bredt samarbejde mellem alle de relevante interessenter i forhold til boliger, hvilket vil sige fra beboerne, ejere og administratorer af boliger, over byggeriet parter (leverandører, udførende og rådgivere) til plan- og bygningsmyndigheder og i et samarbejder med forskningsinstitutioner indenfor byggeri, innovation og samfundsforhold.
Konceptet har i første omgang fokus på boliger, og hvor et bedre indeklima og højere bokvalitet forenes med lavt energiforbrug, mindre miljøbelastning og et bedre ressourceforbrug.
Fem grundelementer indgår i konceptet
1. Fortætning af eksisterende byområder
2. Bevaring af kulturarv og bygningskvalitet
3. Nye arealer finansierer boligforbedringer og energibesparelser
4. Udvikling af en transparent aktiv klimaskærm, der tilfører dagslys og adgang til udearealer
5. Minimering af renoveringsomkostninger gennem præfabrikation og industrialisering
Unikke løsninger der er universelle.
Ejendommen i Valby – version 0.1
Et demonstrationsprojekt gennemført i forbindelse med byfornyelsen af Gl. Jernbanevej 4-6.
Ejendommen i Valby har været ”pioneren” for udvikling af konceptet, og der er blevet gennemført flere skitseprojekter på ejendommen inden projektet har fundet sin form. Til en start var det udformet som en lysende krystal i to etager på den eksisterende bygning og trak sin transparente overflade ned på gårdsiden. Der er siden blevet arbejdet med et mere anonymt udtryk mod gaden, hvor taget rejser sig en smule mere end nabobygningen, og i sin form er taglignende, men i sit materialevalg fortsat er glas i form af tagvinduer og solceller, og i sit udtryk er sort og glinsende om dagen. Om natten er det oplyst dér, hvor der er lys i boligerne. De nye boligers tilføjelse er fortsat meget synlig fra den sydlige side, hvor den oprindelige bygningskrop står som silhuet i forhold til den nye tilføjelse, lige som overgangen mellem det oprindelige og det nye fremhæves.
Ønsket er at tilpasse sig bybilledet med en arkitektur og stoflighed, der er diskret, men samtidigt er moderne og ærlig i forhold til nutidens materialer. Der er ikke et ønske om at have en påtrængende iøjefaldende, men ønsket er et udtryk der udmærket kan gentages og opføres andre steder i byen. Altså på den ene side anonymt, som den eksisterende facade og på den anden side moderne i arkitektur, proportioner, stoflighed og materialevalg. Unikt, men også universelt – et udtryk der kan gentages og varieres.
Den vestvendte glasfacade og arealtilføjelsen mod vest, er projektet største udviklingselement. I forsøgsansøgningen var skitseret en dobbelt glasfacade som en løsning, der skulle tilfredsstille brugerkrav og de tekniske krav, samt ønsket om lave U-værdier. Der er gennemført en lang række energirammeberegninger, dagslyssimuleringen og indeklimasimuleringen, lige som der er blevet arbejdet med, hvordan facaden kan begrønnes. Der er gennemført brugerundersøgelser for at få et større indblik i deres krav og ønsker i forhold til udformning af facaden og dens funktionalitet.
Udfordringen i forhold til facadens udformning er især overophedning i sommermånederne og brugerkrav/ønsker til facadens funktionalitet. I den forbindelse er den oprindelige dobbelte glasfacade fraveget, som følge af vanskeligheder med at opnå gode u-værdier, problemer med kondens og brandkrav, og et ønske om en mere klar afgrænsning mellem inde og ude i opvarmningssæsonen.
I stedet arbejdes der med en facade med mange lag, der kan begrønnes, afskærmes både indvendigt og udvendigt i forhold til energi, ind- og udstråling og indkig, og som kan tilpasses af den enkelte beboer, og i forhold til facadens orientering i andre situationer og i forhold til den enkelte bygning og de lokale krav og ønsker. Samtidigt kan der opnås en meget god energistyring, der kan tilpasses i forhold til årstidsvariationen. Også her er der tale om en løsning der kan gentages, og om muligt industrialiseres.
Udover Bolighaven og udvidelse af tagboliger, har ejendommen fået gennemført en omfattende bygningsfornyelse. Der er bl.a kommet indeliggende wc/baderum, nyt køkken, istandsættelse af gadefacade, støjdæmpende vinduer mod gade og isolering af fritliggende gavlstykke.
Projektet er støtte af Københavns Kommunes Bygningsfornyelse, Bolig- og Planstyrelsen (daværende Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet) og Grundejernes Investeringsfond.
Derudover har flere virksomheder/institutioner deltaget bl.a. Velux, Dovista, Cenergia, Kuben Managmenet, Build og DTU Byg.

Blik for brugerne

Der er udarbejdet en rapport af BUILD, december 2021 ”Bedre indeklima gennem energirenovering”, som gennemgår projektet. Bedre indeklima gennem energirenovering - Evaluering af tre energirenoveringer og deres effekt på indeklimaet https://build.dk/Pages/Bedre-indeklima-gennem-energirenovering.aspx Se også under den generelle beskrivelse

Eksempelværdi

Projektet er tænkt som koncept til renovering /transformation til fremtidssikring af eksisterende etageboligbyggeri ved at tilføje ekstra m2 og forbedre boligkvaliteten med øget dagslys, bedre adgang til udearealer og forbedret funktionalitet. Se også under den generelle beskrivelse

Parter bag projektet

Bygherre: Flemming Snoer Christensen
Arkitekter og ingeniører
Koncept: Svendborg Architects
Projekterende /udførende: DOMUS arkitekter og Ishøy & Madsen, Rådgivende Ingeniører

Sted

Gammel Jernbanevej 4-6
2500 Valby

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022, 2023, 2024

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2