fbpx

Lærlingenes Hus

Lærlinge kobler fortid og fremtid i bindingsværkshus fra 1887

Se mere

Lærlingenes Hus

Lærlinge kobler fortid og fremtid i bindingsværkshus fra 1887

Læs projektets egen beskrivelse

Lærlinge fra hele landet

Dansk Håndværk står bag projekt Lærlingenes Hus og er ejer huset.
Det gamle bindingsværkshus på Bornholm nær Allinge har gennemgået en omfattende restaurering udført af 26 lærlinge fra forskellige faguddannelser og fra hele landet. Huset er netop døbt Lærlingenes Hus, fordi huset er istandsat af lærlinge. – Et uddannelsesaspekt som giver projektet en dimension af social bæredygtighed og fremmer, at værdifuld indsigt og håndværksfærdigheder bevares og videregives til fremtidens håndværkere.
Ønsket om at gøre noget for det danske håndværk er grundstenen for projektet. Med Lærlingenes Hus ønsker Dansk Håndværk:
• at sætte fokus på kvaliteten ved det danske håndværk.
• at vise udviklingen i det danske håndværk.
• at inspirere og motivere nye generationer til at tage en håndværksmæssig uddannelse.
• at styrke samarbejdet på tværs af fag.
• at løfte håndværksbranchens image og fremme respekten om det danske håndværk.

Blik for brugerne

Projektet har respekteret husets oprindelige arkitektoniske udtryk og områdets bygningskultur. Ved at genbruge originale materialer og genskabe historiske bygningselementer er Lærlingens Hus blevet et vindue til fortiden, som samtidig fungerer som et levende rum i nutiden med flere anvendelsesmuligheder. Hele konceptet omkring Lærlingenes Hus lever videre og udvikles. Huset vil fortsat fungere som formidlingscenter og inspirationshus for virksomheder, lærlinge og relevante faguddannelser og foreninger med fokus på godt håndværk, håndværksværktraditioner, cirkulær økonomi, bæredygtige materialer og styrken og muligheder ved at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Huset anvendes også som inspirationshus for Dansk Håndværks medlemmer. Dansk Håndværk udlejer fra foråret 2024 huset til foreningens medlemsvirksomheder, der tæller knapt 1.000 små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, byggeri og industri.

Inspirerende ressourcetiltag

Bæredygtighed og optimering af ressourceforbrug Projektet er baseret på bæredygtige materialer, genbrug, genanvendelse og reduceret ressourceforbrug og integrerer lokale materialer og traditionelle teknikker med moderne design. Der blev brugt lokalt tømmer, der hvor det oprindelige træværk ikke kunne bevares. Og husets oprindelige mursten blev omhyggeligt afrenset og genanvendt. Det har givet huset karakter og reducerede behovet for nye ressourcer. Huset gamle døre og vinduer blev nænsomt afmonteret og restaureret på værksted for efterfølgende at blive genmonteret. Huset er isoleret med træfiber og udstyret med et effektivt varmestyringssystem, der sikrer optimal udnyttelse af både rum og energiressourcer og mindsker huset langsigtede miljøpåvirkning. Projektet havde samtidig fokus på at reducere ressourceforbruget på byggepladsen gennem effektiv planlægning og anvendelse af moderne byggeteknikker, som minimerer spild og optimerer brugen af materialer og arbejdskraft. De 8 film fra Byggefilm.dk vil i fremtiden blive anvendt til dokumentation af projektets faglige kvalitet og til uddannelsesformål, både i forhold til fremtidige generationer af håndværkere og byggeprofessionelle. Ved at dokumentere og dele denne viden har Chroma Film ApS bidraget til at formidle og bevare værdien af traditionelt håndværk, samt vise dets relevans i moderne byggeri.

Eksempelværdi

Reproducerbare metoder - inspiration til mange Ved at kombinere gamle håndværksmetoder med nye, bæredygtige materialer, demonstrerer Lærlingens Hus en model, der kan tilpasses og implementeres i forskellige skalaer og lokationer - fra det ydmyge landsbyhus til de mere komplekse bystrukturer. De anvendte renoveringsmetoder er designet til at være reproducerbar. Teknikker og processer kan anvendes i andre projekter og tjene som inspirationskilde. Forskningsprojekt fremhæver Lærlingenes Hus som godt eksempel Lærlingenes Hus har spillet en central rolle i et forskningsprojekt ledet af Danmarks Tekniske Universitet og Det Kongelige Akademi. Forskningsprojektet (Livscyklusanalyse af transformation af et gammelt hus) undersøgte klimapåvirkningen forbundet med at restaurere gamle bygninger sammenlignet med at rive dem ned og bygge nyt. Dette forskningsprojekt fremhæver Lærlingenes Hus som et eksempel på, hvordan restaurering af ældre bygninger, specielt ved at anvende originale materialer, er langt mere klimavenligt end nedrivning og nybyggeri. Undersøgelsen omfattede en dybdegående livscyklusanalyse (LCA), som evaluerede de forskellige efterisoleringsgrader og istandsættelsesmetoder, der kunne anvendes på gamle bygninger. Ved at undersøge og bevare de oprindelige materialer har husets oprindelige kvaliteter fået nyt liv og er blevet fremhævet. Et konkret eksempel er restaureringen af de gamle døre og vinduer, som blev restaureret og integreret i forhold til arkiv materialer, den bygningsarkæologiske gennemgang husets originale udtryk. Det krævede håndværksmæssige færdigheder og en grundig forståelse for de materialer, der blev arbejdet med.

Solidt samarbejde

Det tværfaglige samarbejde - vejen frem i byggeriet Samarbejdet mellem de forskellige parter i projektet har været kendetegnet ved sparring, vidensdeling og koordinering. Bygherre, rådgivere, entreprenører og håndværkere har arbejdet sammen på en måde, der sikrede et højt kvalitetsniveau og muliggjorde en smidig og effektiv byggeproces. Dette samarbejde inddrog også lokale myndigheder i forbindelse med godkendelse af byggeplaner og overholdelse af bygningsreglementer og fremtidige brugere af bygningen for at sikre, at projektet ville kunne indfri reguleringskrav og brugerbehov. Projektet blev markant beriget af et frugtbart samarbejde med et hold på 24 arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi – Institut for Bygningskunst og Kultur, samt en dedikeret konservatorstuderende. Disse passionerede unge mennesker gennemførte en dybdegående bygningsarkæologisk gennemgang, som ikke blot afslørede husets skjulte fortællinger og strukturer, men også tilførte et friskt perspektiv på renoveringsprocessen. Dette tætte samarbejde fortsatte gennem hele projektet, hvor de studerendes analytiske tilgang og kreative ideer smeltede sammen med håndværkernes færdigheder og erfaring. Denne unikke symbiose mellem teori og praksis resulterede i et projekt, der både respekterede husets historiske værdi og omfavnede nutidens behov og bæredygtighedsstandarder. Lærlingens Hus har vist, hvordan et tværfagligt samarbejde baseret på respekt, åbenhed og effektiv kommunikation kan føre til de gode resultater i byggebranchen. Projektet har resulteret i udviklingen af et samarbejdsværktøj benævnt Kort&Godt-metoden. Metoden har fokus på kortfattede, men intensive arbejdssessioner, hvor deltagere fra forskellige fagområder sammen diskuterer, planlægger og løser problemer. Denne tilgang sikrer, at løsningerne bliver helhedsorienterede og gennemtænkte. Metoden videreformidles aktuelt til erhvervsuddannelserne, virksomheder og byggebranchen. I Dansk Håndværk er vi glade for at kunne stille metode og materiale til rådighed. Faktum er, at tværfagligt samarbejde og gode byggevaner er et af de vigtigste succeskriterier inden for byggeriet. Vi ved også, at gode vaner skal indarbejdes fra start af. Evnen til at samarbejde og de gode vaner er kompetencer, som lærlinge skal have med sig fra uddannelsesforløbet. Det kan Kort&Godt bruges til!

Faglig kvalitet

Lærlingenes Hus viser, at traditionelle teknikker kan fungere i en nutidig kontekst, både hvad angår æstetik, funktionalitet og bæredygtighed. Ud over at håndtere eksisterende materialer med stor omhu er nye, bæredygtige materialer taget i brug i restaureringen af det gamle, nedslidte bindingsværkshus. Miljøvenlige materialer og sunde konstruktionsprincipper har forbedret husets energieffektivitet og miljøpåvirkning og ført det gamle hus up to date, ved bl.a. at bruge lokalt tømmer, luftkalksmørtel, træfiber isolering samt at genanvende mursten fra selv huset. Resultaterne fra forskningsprojektet "Livscyklusanalyse af transformation af et gammelt hus" om Lærlingenes Hus dokumenterede netop vigtigheden af at bevare ældre bygninger og anvende bæredygtige restaureringsmetoder, der respekterer de originale materialer og konstruktionsteknikker. Forskningen demonstrerede, at en sådan tilgang reducerer klimaaftrykket betydeligt sammenlignet med at bygge nye konstruktioner. Lærlingenes Hus har dermed bidraget til forskningen inden for bæredygtigt byggeri og restaurering, og projektets resultater kan være med til at vise vejen for en mere miljøbevidst og ansvarlig tilgang til håndtering af ældre byggeri. Se forskningsprojektet "Livscyklusanalyse af transformation af et gammelt hus" her: https://kglakademi.dk/nyheder/restaurering-af-aeldre-bygninger-er-mere-klimavenligt-end-nybyggeri Den faglige kvalitet og den dybdegående proces bag Lærlingenes Hus er dokumenteret og formidlet i otte film, der er blevet til i samarbejde med Chroma Film ApS, kendt for deres arbejde på Byggefilm.dk. Filmene er tilgængelige på www.laerlingeneshus.dk. Filmene fokuserer på de forskellige faser og faggrupper i renoveringsprocessen, fra planlægning til udførelse. Hver film viser et specifikt område eller en faggruppe, såsom tømrere, murere og malere. Gennem interviews, demonstrationsvideoer og detaljerede gennemgange af arbejdsprocesser viser filmene den høje standard i håndværket.

Levende bygningskultur

Centrum for håndværksuddannelse og -formidling Ved at benytte Lærlingens Hus som et centrum for håndværksuddannelse og -formidling er huset blevet et levende mødested, der fremmer læring, kreativitet og samarbejde. Huset tiltrækker folk fra nær og fjern. Projektets integration med det omkringliggende miljø har været en prioritet. Renoveringen har taget højde for kvarterets karakter og identitet og har bidraget til at forstærke og udvikle områdets atmosfære. Lærlingenes Hus har sat sit præg på lokalområdet og har skabt en unik fortælling om området og den kollektive erindring og oplevelse af hele kvarteret. Projektet viser, at renovering ikke blot handler om at forny en struktur, men også om at genoplive en bygnings sjæl og dens betydning for et samfund og dets kulturelle identitet. Lærlingenes Hus afspejler og fremhæver Bright Green Island visionen: Bornholmermål #5, som fokuserer på at koble bæredygtighed og boliger med øens kulturelle identitet og understreger vigtigheden af at bevare husenes identitet og Bornholms særlige bymiljøer, samtidig med at der skabes rum for bæredygtig udvikling. Læs mere om Bornholmermålene her: https://www.brk.dk/nyheder/documents/brightgreenisland_vision2018.pdf

Parter bag projektet

Bygherre: Dansk Håndværk, Udførende arkitekt Sven Erik Hansen, Ingeniør Morten Niemann, Byggeledelse: Helmer Christiansen A/S og Lebæk A/S og en lang række underentreprenører.

Yderligere information om projektet

https://www.laerlingeneshus.dk/

Sted

Brinkevej 10
3770 Allinge Sandkås - Tejn

Fotos: Chroma Film og Dansk Håndværk

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

1-500m2