fbpx

Låsbyhøj

Et moderne sundhedshus med hjemlige rammer i en historisk bygning

Se mere

Låsbyhøj

Et moderne sundhedshus med hjemlige rammer i en historisk bygning

Læs projektets egen beskrivelse

Låsbyhøj i Kolding er en gennemgribende revitalisering af den bevaringsværdige fireetagers firefløjede bygning ved Låsbygade/Nørregade i Kolding. Låsbyhøj – De Gamles Hjem, som det oprindeligt hed – blev opført i 1910 og tilbygget i 1948.

Låsbyhøj ligger som et lille slot højt i udkanten af Koldings bymidte og spiller elegant op til Koldinghus.

Fra 1910 og frem var Låsbyhøj Koldings store plejehjem, men med tiden levede det ikke længere op standarden for plejeboliger. Efter gode erfaringer med Koldings nye sundhedshus blev det visionen, at samle Region Syddanmarks lokalpsykiatri og Kolding Kommunes socialpsykiatri samt en række andre tilbud til udsatte borgere i de historiske rammer på Låsbyhøj.

Men med nye funktioner var der behov for en renovering og ombygning af Låsbyhøj. Bygningens velbyggede rammer og enkle struktur er blevet fastholdt. Ud over en opdatering og omorganisering i det indre og en delvis tilbageførsel af bygningens ydre, er der blevet opført en tilbygning i én etage i bygningens indre gårdrum. Tilbygningen binder Låsbyhøjs afdelinger sammen og skaber et intimt gårdrum, hvor ude og inde smelter sammen. Terrænniveauet i gårdrummet er sænket, så det i dag er i niveau med bygningens indgangsplan.

Bygningens facader er renoverede og tilbageført i respekt for bygningens oprindelige udseende. Der er isat nye vinduer, facaderne er nymalede, tagbeklædningen og inddækningerne af kvistene er blevet fornyet. Hertil kommer en nedrivning af – og facadeudbedring efter en nyere tilbygning mod vest.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark og med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Blik for brugerne

Bygningen har haft forskellige funktioner gennem tiden. Først som "De gamles hjem", siden som rehabiliteringscenter. Bygningens oprindelige plandisponering var en udfordring i forhold til kravet om tilgængelighed og den fleksibilitet, som Kolding Kommune ønsker for et moderne sundhedscenter. Ved at sænke gårdrummet ned i niveau med indgangsplanet og inddrage en del af gårdrummet til fordelings- og opholdsareal er flowet i bygningen optimeret. De bærende konstruktioner samt en stor del af de eksisterende ruminddelinger har dermed kunne bibeholdes. Flowdesignet medvirker til at sikre rammen omkring et moderne og fleksibelt sundhedscenter. I forbindelse med renoveringen er husets tag, kviste samt alle vinduer blevet udskiftet, således bygningen kan holde mange år ud i fremtiden. Det eksisterende ventilationssystem er delvist blevet udskiftet og opgraderet, både af hensyn til komfort og bygningens energiforbrug.

Brugskvalitet

Bygningen har snart været i brug i et år, og der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra Låsbyhøjs brugere. Én af de ting, som går igen, er, at det vurderes positivt, at Låsbyhøj tilbyder én indgang til flere funktioner. Fremfor tidligere, hvor de enkelte funktioner, der understøtter borgere/patienter med psykiske udfordringer og misbrug, var placeret på forskellige lokaliteter. Én indgang betyder, at borgerne får det bedst mulige behandlingsforløb samt bedst mulige overgang mellem tilbuddene. Ved at samle det faglige fællesskab under et tag undgås ukoordinerede parallelindsatser, og antallet af ikke koordinerede akutte indlæggelser reduceres og anbringelser nedbringes. Desuden oplever borgerne, at Låsbyhøj i høj grad fremstår værdig, hjemlig og i mindre grad med institutionspræg. Hjemligheden kommer til udtryk i varierende opholds- og ventezoner, der tilbyder oplevelser i trygge rammer for børn og voksne. Anvendelse af træ i bygningens centralrum og kontakten til den grønne gårdhave tilfører arkitekturen et varmt og venligt udtryk i en menneskelig skala.

Bidrag til omgivelser

Med sit arkitektoniske udtryk og sin placering højt centralt i byen, er bygningen et arkitektonisk pejlemærke med en stærk lokal forankring, som bidrager positivt til omgivelserne. Gentænkning af Låsbyhøj og reetablering af grundens landsskabstræk ved planterydning, har fundet tilbage til Låsbyhøjs oprindelige karakter og identitet. Projektet har reetableret Låsbyhøj i koldingensernes bevidsthed, så dets fortælling igen bidrager til byens historie og selvforståelse som en by med lang historie for godt byggeri.

Eksempelværdi

I ældre kommunale og regionale bygninger er der ofte et stort renoveringspotentiale. Typisk er den oprindelige standard ikke længere tidssvarende, og der er derfor et behov for en fornyelses- eller foryngelsesproces. Det drejer sig blandt andet om mere moderne planløsninger, bedre indeklima, lavere energiforbrug og bedre lysindfald. I tilfældet Låsbyhøj, hvor Regionens lokalpsykiatri og Kolding Kommunes socialpsykiatri og en række andre tilbud til udsatte borgere samles under ét tag, har der været behov for at gentænke den eksisterende bygning i forhold til planløsning, tilgængelighed og lysindfald. Mod omgivelserne er bygningens facader nænsomt renoveret, indvendigt er bygningen moderniseret, og i gårdrummet er der tilføjet en nye moderne og sanselige tilbygning, som åbner op for en fleksibel udnyttelse af bygningens arealer. I dag fremstår Låsbyhøj som et imødekommende, fleksibelt og nutidigt bygningsværk, der opfylder dagens og morgendagens standard samtidig med, at historien på stedet fastholdes.

Solidt samarbejde

Projektet er udført med Kolding Kommune og Region Syddanmark som bygherre. Visionen for det faglige fællesskab er, at skabe synergi mellem tilbuddene i lokalpsykiatri, socialpsykiatri, misbrugsbehandling, samt integrere Børnefamiliehuset og frivillige/patientorganisationer. Via øget internt kendskab til de 6 funktioners kerneydelser og tættere samarbejde på tværs af de regionale og kommunale indsatser, skal der skabes nye samarbejdsformer, der især skal gavne borgere, der er dobbeltbelastet af for eksempel psykiske vanskeligheder og misbrug. Formanden for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen udtaler: - Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Kolding Kommune. Vi har ping-ponget frem og tilbage med idéer til hinanden, der har skabt en grobund for, at vi kunne udvikle og tænke mere kreativt. Processen fra idefase til færdigt byggeri har fra bygherre, brugere, byggeriets parter og de lokale myndigheder været præget af klar kommunikation og inddragelse af relevante interessenter på de rette tidspunkter. Det har betydet, at både borgere, personale og bygherre føler et ejerskab til det nye Låsbyhøj. I forløbet har der været rettet et særligt fokus på den nyeste viden om samspillet mellem sundhed, arkitektur, miljø og ligeværdig tilgængelighed for alle. I den forbindelse har Kolding Kommune inddraget indretningskonsulent og arkitekt i et længere forløb med overskriften "Selvværd og Sammenhæng". Her har bygherre og rådgivere sammen med kommende brugere af sundhedshuset italesat og diskuteret, hvordan den fysiske adgang til bygningen og venteområderne opleves af borgerne. Det har udmøntet sig i en mere ”hjemlig” indretning som befordre en positiv indvirkning på krop, psyke og trivsel for de borgere, som kommer i huset.

Udførelseskvalitet

Bygningens centralrum og gårdhaven er adskilt af en svungen let glasfacade, som nærmest ophæver overgangen mellem inde og ude. Centralrummets listebeklædte loft, der følger husets oprindelige geometri, fortsætter ud under udhænget og understøtter oplevelsen af, at inde og ude smelter sammen. Generelt er der arbejdet med enkle og rene linjer i naturlige materialer, så der arkitektonisk bygges videre på bygningens oprindelige enkle facadeudtryk. Før ombygningen var bygningens gårdrum hævet over indgangsplanet, hvilket fik etagen til at fremstå i et mørkt kælderpræg med kun ringe tilgang af dagslys. For at omdanne etagen til en fuldt funktionsdygtig stueetage er gårdrummet blevet gravet ud og bragt i niveau med indgangsetagen. Dermed har etagen fået tilført et godt dagslys, og der er skabt kontakt til gårdrummet, som er indrettet som en frodig gårdhave, der forstærker oplevelsen af ’slottet’ Låsbyhøj.

Parter bag projektet

Bygherrer: Kolding Kommune og Region Syddanmark
Rådgivere: GPP Arkitekter A/S, NIRAS A/S og Landskabsarkitekt MAA Birgitte Henningsen
Totalentreprenør: KG Hansen & Sønner A/S

Yderligere information om projektet

http://www.gpp.dk/projekter/l%C3%A5sbyh%C3%B8j-sundhedscenter

Sted

Nørregade 1
6000 Kolding

Fotos: gpp arkitekter, Kolding Stadsarkiv og Kolding Kommune

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021, 2022, 2023

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

501-5.000m2