fbpx

Islevvænge: ”De gule rækkehuse”

Arven fra 1950’erne

Se mere

Islevvænge: ”De gule rækkehuse”

Arven fra 1950’erne

Læs projektets egen beskrivelse

Almennyttige boliger er en særlig tradition i dansk arkitektur og kulturarv, som vi skal værne om. Bebyggelsernes kvalitet er ofte usædvanlig høj og netop derfor, giver det mening at bruge tid og omhu på, at udtænke innovative helhedsløsninger, når vi skal renovere og modernisere en bebyggelse som Islevvænge.

Islevvænge er tegnet af Arne Jacobsen for Rødovre almennyttige Boligselskab (RAB) og DAB. Bebyggelsen blev projekteret i 1949 og opført i årene umiddelbart efter. Islevvænge stod færdig opført i 1952, som datidens hidtil største rækkehusbebyggelse.
Bebyggelsen består principielt af 2 hustyper. De 137 lave 1‐plans rækkehuse, opført i gule teglsten med mørke eternittage, (De gule huse) grupperet dels mod vest langs Tårnvej og dels i forskudte rækker op mod en indre grønning, og mod nord og øst afgrænses bebyggelsen af 54, 1½‐plans rækkehuse i røde mursten, rød pudsede gavle og tegltage (De røde huse). I alt 191 rækkehuse og 5 enderækkehuse som anvendes til beboerfaciliteter.
I tæt samarbejde med RAB byggeudvalg, DAB, Rødovre Kommune og Landsbyggefonden er der udviklet en helhedsplan for bebyggelsen som er iværksat i 2020 og forventes færdiggjort i 2026.

Bebyggelsens karakter
Husenes er opført i et formsprog med en knap, enkel udformning i danske byggematerialer som tegl og træ som var de eneste byggematerialer der var til rådighed efter 2. Verdenskrig. Tidens stramme økonomi afspejler sig ligeledes i de forholdsvis små boliger.

Et fællestræk for bebyggelsen, er de høje repeterende skorstene, som også er blevet modificeret med opsætning af regnfang på alle skorstenene.

De gule rækkehuse er karakteristiske ved at der mod haverne en tilbagetrækning i facaden som skaber små private terrasser. Tilbagetrækningen gør at der kan skabes et højloftet køkken/spiserum med masser af dagslys, igennem det smukke vinduesparti med forskudte fyldninger og vinduer. De røde huse er karakteristiske ved at en stor karnap skyder sig frem på havesiden i to etager, med et ensidigt skråt tag. Karnappen er lukket mod naboen men åbner op mod haven og den private terrasse.

Byggeriet er opdelt i 6 etaper. Etaperne 1-5 vedrører de gule huse og etape 6 vedrører de røde huse. Etaperne 1-3 er ibrugtaget svarende til 73 boliger.

Inspirerende ressourcetiltag

Da bebyggelsen er bevaringsværdig i højeste klasse, hvorfor der naturligt er nogle bindinger ift. anvendelse og genanvendelse af nye materialer og farver, samt ændringer og tilbygninger. Renoveringen af husene er udført med størst mulig grad af genanvendelse og ressourcebesparelse. De murede teglfacader med placering af vindues‐ og dørhuller er bevaret og istandsat, ligesom de bærende konstruktioner er bevaret og suppleret så de lever op til de nutidige krav. For at bevare de eksisterende flotte gule teglfacader er nedrevet teglsten genanvendt andet sted. Energi tiltag og indeklima: Alle boliger er udført med balanceret ventilation med varmegenvinding, og nyt varmeanlæg, der sikrer det mest optimale indeklima. Alle tekniske installationer er udskiftet til komponenter med lavt energiforbrug. Summen af energibesparelsestiltag, herunder isolering af tage og gulve og udskiftning af vinduerne, resulterer i en energibesparelse som kommer beboerne til gode. Islevvænge er efter ombygningen og renoveringen et fremtidssikret, bæredygtigt byggeri, hvor alle beboere i alle aldre lever i lyse og sunde boliger, med mindre energiforbrug og mere kvalitet.

Solidt samarbejde

Beboerne er glade for deres nye boliger! Grunden til at man er nået hertil er at samarbejdet har været lykkeligt. Det vil sige alle har været engageret og bidraget positivt til projektets udvikling. I planlægningsfasen har det haft betydning af samarbejdet med byggeudvalget og afdelingens beboere har været udbytterigt og konstruktivt og byggeudvalget er blevet orienteret og taget med på beslutninger løbende. Næsten samtlige huse havde tilbygninger af forskellig art, og variationen var meget stor. Beboerne har måtte afstå sine om‐ og tilbygninger, ifm. gennemførelsen af helhedsplanen, hvilket har medført store udfordringer og krævet en tæt dialog med byggeudvalg og klar orientering til beboerne som kunne skabe en tryghed om at det endelige resultat lever op til deres forventninger. Under udførelsen har samarbejdet med entreprenøren været afgørende for en smidig proces med genhusning af beboerne og gennemførelse af byggeriet. Den gensidige tillid og respekt mellem de projekterende og de udførende har skabt et forum, hvor der i fællesskab blev arbejdet på at omdanne papir til mursten. Der har igennem hele udførelsen været taget hånd om beboernes bekymringer igennem en tæt dialog imellem byggeledelsen og entreprenøren. Udfordringer med dårligt vejr og andre uforudsete forhold er blevet håndteret løbende hvor tidsplanen er justeret og orienteret ud til beboerne.

Faglig kvalitet

Som sagt er renoveringen af Islevvænge gennemført ud fra ønsket om at bevare arven fra 1950èrne ved at anvende materialer og farver som ligner de originale. Entreprenøren har gennemført renoveringen uden at afvige fra den projekterede dimensionering og geometri, som lever op til den originale formgivning og dimensionering. Dette har været et fokuspunkt igennem hele processen og er sikret igennem et tæt samarbejde imellem rådgivere, entreprenør og bygherre. Der har med andre ord været stor fokus på at højne den faglige kvalitet så man har kunne leve op til datidens æstetiske værdier med brug af nutidige produkter. Det har krævet en stor indsats af alle – og resultatet er blevet vellykket!

Levende bygningskultur

Helhedsplanens overordnede mål er at skabe attraktive og funktionelle familieboliger med afsæt i den originale arkitektur fra 1950'erne. Udover at renovere boligerne indeholder helhedsplanen også ombygning af 55 boliger til tilgængelighedsboliger og omdannelse / sammenlægning, af 27 boliger til 18 større familieboliger, samt selvfølgelig udformning af de nære udearealer i for‐ og baghaverne til husene. Renoveringen indebærer, en udskiftning af tage, vinduer, døre, karnapper og lette facadepartier samt efterisolering af tagene, uden at ændre den ydre geometri og proportionering. Eksisterende terrændæk og gulve blev udskiftet og der blev efterisoleret under gulvene. De eksisterende slaggelag blev bortskaffet som en del af miljøsaneringen. Alle husene får nye overflader, gulve, vægge og lofter og der etableres nye badeværelser og køkkener samt nye vand‐, varme‐, EL‐ og kloak/afløbs ‐installationer og nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding. Altså en gennemgribende renovering hvor byggeskader, nedslidte bygningsdele og miljøfarlige stoffer er udbedret og udskiftet. Bebyggelsen bar inden renoveringen præg af mange individuelle modifikationer på husene i form af forskellige tilbygninger, udestuer, skure mm., som skæmmede og slørede den samlede bebyggelses oprindelige stærke arkitektoniske udtryk. Da bebyggelsen i dag er bevaringsværdig, var helhedsplanens store udfordring, udover at føre husene frem til at møde nutidige krav for byggeteknik og indretning, også i høj grad i respekt for det oprindelige udtryk fra 1950èrne at tilbageføre husenes arkitektur så vidt muligt, samtidig med at bevare husene karakteristika. Den originale ydre geometri og dimensionering blev genskabt med nye moderne materialer og standardprodukter som også kunne indeholdes i helhedsplanens økonomi. Det krævede at de mange modificeringer der var foretaget i årenes løb skulle oprettes / fjernes og husene føres tilbage til det oprindelige udtryk, men ved brug af moderne materialer som lever op til nutidige krav for holdbarhed og vedligeholdelse. I denne proces lå det os meget på sinde at kunne skabe moderne og funktionelle familieboliger med nutidig komfort og indretning. De eksisterende planløsninger er ændret for at give plads til nye badeværelser og køkkener samt implementering af teknik ifm. ventilations‐ og varmeanlæg. Der er indrettet nye opbevaringsskabe og pulterrum i husene og der er formgivet nye mindre skure, indpasset i bebyggelsens ydre arkitektur på nænsom vis. De nye skure medvirker til at der ikke opføres individuelle knopskydninger i fremtiden. Som kompensation for at man fjerner de mange tilbygninger der er skudt op i årenes løb, er det besluttet at beboerne kan vælge at få opført en udestue på havesiden af husene, specielt designet til Islevvænge. De markante høje skorstene føres tilbage til deres oprindelige udtryk og anvendes i fremtiden som afkast fra det moderne mekaniske ventilationssystem med varmegenvinding, med specialudformet afkasthætter på toppen af skorstenene.

Parter bag projektet

Bygherre: Rødovre almennyttigt Boligselskab v. DAB.
Arkitekt: DOMUS arkitekter
Ingeniør: DOMINIA Ingeniører
Landskabsarkitekt: Thing & Brandt
Hovedentreprenør: Ole Jepsen A/S

Sted

Fortvej
2610 Rødovre

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2