fbpx

ISLEVTOFTEN II

ALMINDELIGE HJEM - UALMINDELIGT SMUKKE RAMMER

Se mere

ISLEVTOFTEN II

ALMINDELIGE HJEM - UALMINDELIGT SMUKKE RAMMER

Læs projektets egen beskrivelse

Almennyttige boliger er en særlig tradition i dansk arkitektur og kulturarv, som vi skal værne om. Bebyggelsernes kvalitet er ofte usædvanlig høj og netop derfor, giver det mening at bruge tid på, at udtænke innovative helhedsløsninger, når vi skal renovere almene boliger, som f.eks. Islevtoften II i Rødovre.

Renoveringen af Islevtoften II tager afsæt i en helhedsplan hvor målet har været at skabe en afdeling, der er attraktiv for en bred skare af beboere, og som råder over funktionelle og indbydende boliger. Bebyggelsen er opført i 1958-1961 og består af 130 rækkehuse og 96 lejligheder med en række oprindelige tidstypiske kvaliteter, som er blevet svækket af tidens tand.

I den store skala ligger bebyggelsen midt imellem Vestvolden og Krogebjerg Parkstrøg, ikke i kontakt, men i gåafstand. Internt ligger etageboligerne som en stokbebyggelse med grønne uderum, der spænder fra Rødovrevejs mere urbane karakter til Kærbyvejs mere stille karakter. Rækkehusene ligger som et filter mellem Kærbyvej og villakvarterene. En klassisk bebyggelsesplan med skalamæssige kvaliteter og et naturligt hierarki.

Byggeskader og forekomst af skimmelsvamp, kombineret med en utidssvarende funktionalitet i boligen har gjort Islevtoften II til et oplagt mål for en gennemgribende og gennemtænkt renovering.

Renoveringen omfatter bl.a. totaludskiftning af terrændæk og dermed hele stueetagen i rækkehusene – med ny åben trappe til 1. sal. Vinduerne i hele bebyggelsen bliver udskiftet og alle beboere får nye moderne badeværelser og køkkener. Indeklimaet bliver væsentligt forbedret ved etablering af mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding samt udskiftning af varme- og øvrige installationer.

Taget på rækkehusene er blevet efterisoleret til nutidig standard, og tagbelægningen er udskiftet til gule teglsten svarende til det oprindelige udtryk.

De ombyggede og fremtidssikrede lejligheder i varierende størrelse vil højne sammenhængskraften til lokalområdet og understøtte en beboersammensætning, der afspejler kvarteret. En stor del af lejlighederne bliver ombygget til tilgængelighedsboliger med elevatoradgang.

Endelig indeholder planen en revitalisering af friarealerne samt en bearbejdning af adgangs- og parkeringsforholdene. Den overordnede idé i friarealplanen er at styrke det sociale liv mellem husene med nye landskabelige elementer som skaber en fælles identitet.

Byggeriet er udført i fagentreprise og er støttet af Landsbyggefonden

Blik for brugerne

Under udarbejdelse af helhedsplanen har der været stor opmærksomhed på den bæredygtige helhedstanke, der kan illustreres som en trekant de med tre aspekter som bør indgå i en samlet helhedsbetragtning af bæredygtig renovering: Økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Løsninger er valgt ud fra en afbalancering af disse tre aspekter. Løsninger er således aldrig valgt ud fra kun et enkelt kriterium, men altid med det mål for øje at bæredygtigheden skal sikres ”på alle baner”. På den måde sikrer man en bredspektret løsning. Idealet er at skabe en helhed som på alle måder er langtidsholdbar, sund og rentabel. Alle boliger er udført med balanceret ventilation med varmegenvinding, der sikrer det mest optimale indeklima. Alle tekniske installationer er udskiftet til komponenter med lavt energiforbrug. Summen af energibesparelsestiltag, herunder isolering af taget og udskiftning af vinduerne, resulterer i en markant energibesparelse.

Inspirerende ressourcetiltag

Et byggeri som Islevtoften II huser en lang række forskellige mennesker: Små familier, store familier, singler, ældre ægtepar, ældre enlige, studerende, folk i arbejde, folk uden arbejde, folk med handicap og folk uden. Forskellige mennesker har brug for forskellige boliger med forskellige muligheder og funktioner. Hertil kommer at boligen skal være anvendelig og fungere godt hele året rundt. Boligen skal være god både når det er koldt og når det er varmt, når solen skinner og når det regner, når det er mørkt og når det er lyst og altså kort sagt i alle de situationer som de skiftende årstider medfører. Målet med omdannelsen af Islevtoften II har derfor været at skabe en afdeling der er attraktiv for en bred skare af beboere og som råder over almindelige almene hjem i ualmindeligt smukke rammer. Islevtoften II er efter ombygningen og renoveringen et fremtidssikret, bæredygtigt byggeri, hvor alle beboere i alle aldre lever i lyse og sunde boliger, med mindre energiforbrug og mere kvalitet. I Islevtoften II er der plads til fællesskab og forskellighed. Dette afspejler sig i at hele området set med lokale øjne er løftet.

Eksempelværdi

Renoveringen er et eksempel på en helhedsplan der ’kommer hele vejen rundt’. Der er opnået en bæredygtig balance mellem store energibesparelser, reducerede vedligeholdelsesomkostninger og forøget boligkvalitet. En bredspektret løsning der tilgodeser både mennesket, miljøet og pengepungen.

Solidt samarbejde

At styre et så stort og komplekst projekt fra start til mål har til tider været en stor opgave. Mange interessenter, både i planlægnings- men også udførelsesfasen, har bidraget positivt til projektets udvikling. I planlægningsfasen har det frem for alt været det gode samarbejde og den gode dialog mellem beboere, byggeudvalget, boligselskabet og rådgiverne/DAB der har båret frugt i form af gode beslutninger. Under udførelsen har den gensidige tillid og respekt mellem de projekterende og de udførende fagentreprenører skabt et forum, hvor der i fællesskab blev arbejdet på at omdanne papir til mursten.

Levende bygningskultur

Ejendommen er renoveret og fremtidssikret med afsæt i bygningernes gode kvaliteter. Dette sikrer attraktive boliger for en varieret brugergruppe, og danner dermed grundlag for en stabil og økonomisk velfungerende boligafdeling, med reducerede omkostninger til energi og vedligeholdelse. Der har under projekteringen været stor fokus på detaljerne i ejendommen, som inden byggestart er blevet afprøvet i et pilotprojekt. Løbende dialog mellem de projekterende og de udførende fagentreprenører har under udførelsesfasen sikret gensidig vidensoverdragelse og dermed styret udførelseskvaliteten sikkert i havn.

Parter bag projektet

Bygherre / Rødovre Almennyttige Boligselskab v/ DAB
Arkitekt / DOMUS arkitekter
Ingeniør / DOMINIA
Landskabsarkitekt / Lassen Landskab

Fagentreprenører:
Byggeplads / Hoffmann A/S
Murer / Murersvendenes Aktieselskab
Tømrer / Skou Gruppen A/S
Beton / Karl A. Hansen Entreprise A/S
Smed / HB Trapper A/S
CTS / Kemp & Lauritzen A/S
VVS / Christoffersen & Knudsen A/S
Ventilation / Brøndum A/S
El / Lindpro A/S
Elevator / KONE
Maler / Viebke & West Malerfirma A/S
Gartner / Malmos A/S
Afløb / Per Aarsleff A/S
Rengøring / Rationel Rengøring

Yderligere information om projektet

http://www.domus.dk/node/197

Sted

Kærbyvej 59
2610 Rødovre

Fotos: DOMUS arkitekter a/s

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2