fbpx

HOTEL KONG ARTHUR

Renovering og ombygning af stemningsfuld historisk bygning i indre København

Se mere

HOTEL KONG ARTHUR

Renovering og ombygning af stemningsfuld historisk bygning i indre København

Læs projektets egen beskrivelse

Projektet og dets udfordringer:
Med Hotel Kong Arthur er der tale om en renovering og ombygning af et smukt historisk byggeri i en klassisk Københavner-karré.

Den omfangsrige renovering og udvidelse af det 4-stjernede hotel ved Søerne i København omfatter foruden renovering af hotellets 150 allerede eksisterende værelser, en udvidelse af hotellets kapacitet med yderligere 64 nye værelser, en gennemgribende nyindretning af hotellets morgenmadsrestaurant samt en ny forbindelsesgang, der let gør det muligt for hotellets gæster at komme tørskoet fra bygning til bygning.

Da Hotel Kong Arthur er et velrenommeret hotel, kendt for sin hyggelige og intime stemning, har projektets store udfordring været at bevare og underbygge denne stemning.

Udover at give nye rumlige muligheder stillede tilføjelsen af en hel bygning også nye krav til hotellets overordnede plandesign, hvor det samlede flow på tværs af bygningerne måtte gennemtænkes. Heri lå et stort potentiale i netop at arbejde aktivt med hotellets nye tilføjelse, der gjorde det muligt at sammenkæde bygningerne på tværs af gårdrum samt at åbne stueetagen og skabe nye forbindelser for hotelgæster og for byen generelt.

I den forbindelse var det også nærliggende at gøre Hotel Kong Arthurs meget trappetunge konstruktion mere rummelig og tilgængelig i bogstavelig forstand, således at hverdagen for både ansatte og hotelgæster med gangbesvær, tung oppakning eller barnevogne ville blive lettere.

At ombygningen af Hotel Kong Arthur skete samtidig med, at hotellet var i drift, var en andet udfordring, der har haft stor betydning for selve projekteringen af arbejdet og udformningen af de udbud de rådgivende arkitekter har været med til at lave.

Processen:
Det arkitektoniske arbejde med renoveringen og udbygningen af Hotel Kong Arthur har taget udgangspunkt i hotellets allerede tydelige profil som et sted, hvor gæster, lokalmiljø og personale interagerer og mødes, og hvor der er hjerte bag visionerne. Derfor har ord som sjæl, atmosfære, personlighed, lokalmiljø og autenticitet været gennemgående nøglebegreber igennem hele processen.

Alle parter har desuden bestræbt sig på at kommunikere tydeligt omkring projektets mange overraskelser og pludseligt opståede udfordringer.

Da det har været en forudsætning, at bygherre har skulle kunne drive hotellet under renoveringen og ombygningen, har det været essentielt at holde bygherre tæt informeret om projektet gennem hele processen.

Fordi man har skulle sikre, at hotellets gæster ikke blev forstyrret, hverken mht. lyd eller visuelle forstyrrelser, er der desuden lagt et ekstra lag af planlægning over hele projektet, hvor der helt konkret er planlagt efter, at gæsterne skulle kunne sidde foran pejsen i lobbyen i ro og mag, mens håndværkerne var i gang med at støbe få meter derfra.

Her har en udstrakt og tidlig brug af 3D modellering givet bygherre mulighed for at tage stilling til det, som er vigtigst for en hoteldirektør – nemlig hvordan rummene og ombygningerne kommer til at virke på gæsterne.

Det at bruge 3D modelleringer har medvirket til, at vi allerede tidligt i projektet har kunnet anskueliggøre forskellige løsninger overfor bygherre og dermed givet hende et stærkt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger for hotellet.

Resultatet:
Ved hurtigt at reagere på uforudsete udfordringer er det i fællesskab lykkedes entreprenører, arkitekter, rådgivere og bygherre at præstere et nyrenoveret og udbygget hotelbyggeri, hvor det allerede velrenommerede hotels ånd er bibeholdt.

I en eksisterende bygning i karreen er der med stor respekt for at understøtte hotellets eksisterende stemning etableret en ny tagetage samt 64 nye værelser, der med høje vægpaneler og smukt sildebensparket er inspireret af de klassiske lejligheder i indre København.

For at skabe et bedre flow og gøre mobiliteten på tværs af hotellets forskellige etager og bygninger lettere for både gæster og personale, er der blevet etableret elevatorer, ramper og forbindelsesgang med passager på tværs af niveau.

Hotellets nye, smukke morgenmadsrestaurant er skabt, så den strækker sig gennem hele hotellets stueetage. For at trække den smukke husgårds københavner-stemning ind til restaurantens gæster og skabe et godt lysindfald, er facader her åbnet mod omgivelserne med nye glasdøre. Herfra er der desuden adgang til gårdhave, hvor man også kan nyde sin morgenmad.

Hotelkarreens gårdrum, der nu er semioffentlige byrum, er blevet renoveret, begrønnet og gentænkt. Herfra kan de lokale borgeres hverdagsliv og morgenmylder betragtes af hotellets gæster, inden de selv kaster sig ud i byens liv og puls.

Set i lyset af de mange uforudsete aspekter, man bliver mødt med, når man åbner et så gammelt hus og begynder at pille det fra hinanden, er projektet et godt eksempel på, at man på trods af svære renoveringsforhold, begrænsede handlingsrum og uforudsete problematikker kan komme godt i mål – endda uden at forvolde hotellets gæster under selve renoveringen nogen gener.

Blik for brugerne

I renoveringsprojektet indgår efterisolering af gårdfacade, ny velisoleret tagetage, isolering af kældervægge, samt forbedret dagslysforhold for værelser i gårdrum vha. større vinduespartier. Et nyt grønt gårdrum med træer, buske og opholdsmuligheder bidrager desuden til en grønnere by.

Det nytænkte og renoverede hotelområdet helliger gående, segways og cykler. Hotellets parkeringsgård ligger uden for gårdhaveområdet mellem hotellerne og biler holdes således uden for det meste af karréen.

Hotel Kong Arthur er desuden en del af Arthur Hotels, som er den første hotelkæde i verden med CO2-neutral-stemplet. Det betyder, at hotellerne både opkøber og destruerer CO2-kvoter for at neutralisere udledning fra el, varme, transport og forbrug.

Inspirerende ressourcetiltag

Visionen for renoveringen og udvidelsen af Hotel Kong Arthur har været at fastholde og understøtte den gode stemning og atmosfære, der allerede var i bebyggelsen. Med stor respekt for hotellets eksisterende stemning har renoveringen af hotellet i den forbindelse bidraget til et helt nyt indretningskoncept, hvor det oprindeligt sanselige udtryk er bibeholdt, men er blevet strømlinet for at skabe et mere ensartet og gennemgående udtryk for hele hotellet. På den ene af hotellets bygninger, der ikke allerede havde kvist, har man løftet taget ca. 1 meter for at få en frihøjde på 2.5 og lavet en mansardtagløsning for at kunne udnytte tagetagen maksimalt. Ombygningen af tagetagen giver foruden en bedre udnyttelse af etagen et mere ensartet udtryk for den samlede bebyggelse.

Når det kommer til hverdagens logistik og transport er Hotel Kong Arthurs sammensatte historie og opbygning både dets charme og dets ulempe. Problemet med de mange trapper og niveauforskelle er her løst ved at etablere ny forbindelsesgang med niveaufrie forbindelser på tværs af stueetages bygninger.

Med de nye fysiske forbindelser følger også nye visuelle forbindelser. Et gennemgående greb er her de gennemlyste rum med gårde på flere sider. Hotelgæsterne kan opleve tre forskellige gårdrum fra receptionen og i morgenmadsrestauranten, hvor der bliver kig til de forskellige gårdrum. Disse kig, som er blevet indrammet af smukke vinduespartier, giver en hel særlig oplevelse af at være midt i det både historiske og pulserende København.

Det nytænkte og renoverede hotelområdet helliger gående, segways, cykler og gode opholdsmuligheder mens den yderligere begrønning ag området bidrager til en samlet grønnere by. Renoveringen og gentænkningen af hotellets gårdhaver har desuden gjort området semioffentligt og bidraget med en smutvej i byen.

Eksempelværdi

Renoveringen af Hotel Kong Arthur er et godt eksempel på, at en renovering med skærpede arbejdsforhold, begrænsede handlingsrum og uforudsete problematikker kan blive gennemført imens den renoveringsunderlagte bygning stadig fungerer optimalt for dens brugere.

For selv om der har været op imod 90 håndværkere i gang på en gang kun adskilt fra hotellets gæster af en støvvæg, oplevede hotellet under renoveringsprocessen ingen klager og fik endda bedre karakterer på Tripadviser Desuden er projektet et godt eksempel på, at man med god kommunikation kan have et frugtbart samarbejde bygherrer og samarbejdspartnere imellem på trods af de mange udfordringer og overraskelser, man sædvanligvis bliver mødt med, når man beskæftiger sig med et så gammelt hus.

Solidt samarbejde

Alle parter har bestræbt sig på at kommunikere tydeligt omkring projektets mange overraskelser og pludseligt opståede udfordringer. Ved hurtigt at tage problemerne op, fik entreprenører, arkitekter, rådgivere og bygherre i fællesskab opbygget et løsningsorienteret samarbejde. Dette har været en vigtig forudsætning for, at bygherre kunne holdes tæt informeret om projektet, hvilket har været essentielt, da bygherre i dette tilfælde har skulle drive hotel imens, renoverings- og byggeprojektet stod på.

Særligt har Hotel Kong Arthurs driftsansvarliges evner og store overblik været essentielt for at balancen mellem at være byggeplads og velrenommeret hotel har kunne holdes.

Set i lyset af de mange uforudsete aspekter, man bliver mødt med, når man åbner et så gammelt hus og begynder at pille det fra hinanden, er projektet et godt eksempel på, at man kan have et frugtbart samarbejde bygherrer og samarbejdspartnere imellem på trods af svære renoveringsforhold, begrænsede handlingsrum og uforudsete problematikker.

Levende bygningskultur

Renoveringen og udbygningen af Hotel Kong Arthur er udført med blik for detaljen og bevaring af stedets historiske ånd. Med stor respekt for stedets eksisterende stemning har renoveringen af hotellet bidraget til et helt nyt indretningskoncept, hvor hotellets særkende er er bibeholdt, mens det samlede æstetiske udtryk er strømlinet for at skabe en mere ensartet og gennemgående fortælling for hele hotellet. Alle de nye gulve er i egetræsparket, mens rummene har fået høje vægpaneler inspireret af de klassiske lejligheder i det omgivende indre København. Samtidig sikrer den nye forbindelsesgang, at hotellets gæster let kan komme tørskoet fra bygning til bygning.

Parter bag projektet

Bygherre: KBM Ejendomme
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S
Indretningsarkitekt: Marianne Fryland
Landskab: Mangor & Nagel A/S, PLAN+LANDSKAB
Ingeniør: Norconsult & Force Technology
Hovedentreprenør: Einar Kornerup A/S

Sted

Nørre Søgade 11
1370 København

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000 m²