fbpx

Hillerød Station

Renovering af bevaringsværdig stationsbygning

Se mere

Hillerød Station

Renovering af bevaringsværdig stationsbygning

Læs projektets egen beskrivelse

BESKRIVELSE OG HISTORIE
Hillerød Station blev indviet i 1864 som endestation for Nordbanen. Stationsbygningen er som flere af Nordbanens øvrige stationsbygninger tegnet af Vilhelm Wolf i en robust teglstensarkitektur, som her er tilføjet en del historicistisk ornamentik pga. stationens status som en større endestation. Senere er stationen blevet et større trafikknudepunkt med to tilknyttede lokalbaneperroner, og en busholdeplads nord for stationen. Gangbroen over sporene forbinder de mange uddannelsesinstitutioner øst for banen med stationen og Hillerød bymidte.
Det er en relativt stor stationsbygning opført i 2 ½ etage med facader i røde teglsten og tagdækning af skifer. Syd og nord for hovedbygningen ligger de originale toilet- og godsbygninger, som er små bygninger i samme arkitektur som hovedbygningen.
Over årene er der tilføjet adskillige bygninger, konstruktioner og perronanlæg til det ret store stationsområde. I 1930’erne blev stationsbygningen ombygget meget omfattende i stueetagen, hvor forhallen blev ændret til et gennemgangsrum med mere åbne facader, og et par skæmmende tilbygninger blev tilføjet på sporsiden.

FREDNING OG BEVARINGSVÆRDI
Stationen er fra en periode i Hillerøds historie, hvorfra der i dag kun eksisterer få bygninger.
Den oprindelige stationsbygning fra 1864 er vurderet som bevaringsværdig i kategori 3 (høj bevaringsværdi). Hovedbygningen fremstår som en markant og bevaringsværdig bygning af stor kulturhistorisk betydning for Hillerød by. Ud over bygningens store værdi, som den centrale og identitetsdannende bygning i stationsområdet, er bygningens bevaringsværdi knyttet til det originale og velbevarede ydre med murværket der har høje materialekvaliteter og ornamental styrke. Endvidere er den velbevarede 1. sal med original ruminddeling og profilerede indfatning, paneler, og stuk af høj bevaringsværdi.
De to små servicebygninger – hhv. nord og syd for stationen – er bevaringsværdige i kategori 4 (middel bevaringsværdi).

BEVARINGSSTRATEGI
Ved projektets start var bygningen generelt i mindre god stand som følge af mange år uden væsentlig anvendelse af bygningen og deraf manglende vedligehold. Klimaskærm, interiør og installationer trængte til omfattende istandsættelse.
Projektets bevaringsstrategi er generelt at fremhæve og retablere den originale 1860´er-arkitektur på bygningsfacaderne; herunder at den oprindelige tagudsmykning retableres, da det vurderes, at de vil kunne tilføre bygningen den originale lethed og elegance.
Hvor det har været umuligt at retablere større partier af de oprindelige forhold – østfacaden på sporside – er der blevet tilføjet helt nye facadeelementer i kvalitet som den oprindelige bygning.
De nye indgangspartier og baldakin er udført i overensstemmelse med forhallens arkitektur, fordi forhallen – uanset at den er tilkommet senere – er en integreret del af bygningens ændrede planlayout med gennemgangsrum i stueetagen.

LØSNING
Projektet har muliggjort en fremtidig sammenkobling af de to lokalbanespor ved nedrivningerne af stationsbygningens sidebygninger samt forberedt den eksisterende bevaringsværdige stationsbygning til udlejningsformål, hvilket vil tjene til en revitalisering af stationsområdet.
Sidebygningerne samt det lille ”mellemtag” på sporsiden er nedrevet, facaderne er retableret med nyt ornamentmurværk mod sporsiden, og den oprindelige tagudsmykning er retableret for at tilføre bygningen den originale lethed og elegance.
Forhallen fremstår igen som et lyst og imødekommende rum, med materialer i en kvalitet tilsvarende de oprindelige overflader i bygningen.
Interiørerne i de velbevarede dele af bygningen (1.sal og trapperum) er istandsat så nænsomt som muligt, herunder at moderne installationer enten er ført udenom brugsrum (ventilation), eller ført i diskrete snedkerinddækninger (EL).
Efter ombygningen fremstår den samlede stationsbygning igen med et karakterfuldt udtryk, hvor de originale elementer er bevaret, og de nye elementer er tilpasset så de udtrykker respekt for helheden og den originale bevaringsværdige arkitektur fra 1864.

Bidrag til omgivelser

Ombygningen har bidraget væsentligt til revitalisering af hele området omkring Hillerød Station.

Eksempelværdi

Ombygningen er et eksempel på realisering af en kompleks bevaringsstrategi, hvor bygningsdele fra flere forskellige perioder inddrages i vurderingen.

Udførelseskvalitet

Ombygningen er generelt udført med et højt niveau på både materialer og udførelse for at matche kvaliteten i det eksisterende byggeri.

Parter bag projektet

Bygherre : DSB Ejendomme
Entreprenør : Børge Nielsen A/S
Ingeniør : MOE Vordingborg
Arkitekt : Gottlieb Paludan Architects

Yderligere information om projektet

https://www.gottliebpaludan.com/

Sted

Søndre Jernbanevej 32
3400 Hillerød

Fotos: Lars Rolfsted Mortensen, Gottlieb Paludan Architects

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020, 2021

Anvendelse

Erhverv

Areal

501-5.000m2