fbpx

Håndværk og Design på 23 skoler i Aalborg Kommune

Etablering af værksteder og fagmiljøer

Se mere

Håndværk og Design på 23 skoler i Aalborg Kommune

Etablering af værksteder og fagmiljøer

Læs projektets egen beskrivelse

Værksteder der bobler af kreativitet, innovation og entreprenørskab
Med skolereformen fra 2014 erstatter Håndværk & design, de traditionelle håndværksfag i folkeskolen. Her er tale om en sammenlægning af Håndarbejde og Sløjd, men derimod et helt nyt fag med nye faglige mål, der kræver tværfagligt samarbejde og stiller nye og større krav til de fysiske rammer.

Udarbejdelsen af de nye fysiske rammer til Håndværk og Design på 23 skoler i Aalborg Kommune er baseret på en omfattende visions- og brugerproces omsat og samlet i en designmanual, der sikrer sammenhængskraften og implementeringen af de faglige og rumlige visioner.

Faglokaler for alle
På mange skoler er lokalerne til de kreative fag ofte placeret væk fra de øvrige undervisningslokaler bag en lukket dør, og uden visuel kontakt til den øvrige skole. Samtidig tages de oftest kun i brug ved skemalagt undervisning. Det er ærgerligt, når vi ved at de kreative faglokaler, kan være med til at inspirere og understøtte undervisningen i skolens øvrige fag og samtidig inspirere lærere og pædagoger til nye undervisningsformer. Med projekterne i Aalborg Kommune, har vi derfor haft fokus på, at de kreative læringsmiljøer placeres centralt og har en stærk visuel forbindelse til den øvrige skole.

En ny tid stiller nye krav
Der er bred enighed blandt forskere, undervisere og erhvervsfolk om, at fremtidens jobmarked vil kræve nye og anderledes kompetencer end i det forrige århundrede. Kompetencer der med et samlet begreb betegnes 21. century Learning Skills. Det fordrer en ny måde at at gribe undervisningen an på, hvor der er mere fokus på det producerende fremfor det reproducerende. En didaktisk praksis der udvikler elevernes kreativitet, samarbejdsevne, kritiske tænkning og kommunikation. I det sigte kommer håndværk & design til at spille en central rolle i fremtidens skole.

Værksteder baseret på design-thinkning
I modsætning til de gamle håndarbejde- og sløjdlokaler, hvor høvlebænke og symaskinepladser udgjorde størstedelen af rummet, er de nye håndværk & design-lokaler i Aalborg kommune langt mere differentieret.

Da faget Håndværk og Design skal øge elevernes forståelse for sammenhængen mellem idé, tanke og handling, gennem en håndværksmæssig og sanseæstetisk forarbejdning af materialer, vil undervisningen ofte følge design-tænkningsmodellen. Modellen indeholder overordnet set 5 faser og vi har derfor organiseret lokalerne, så de afspejler og understøtter hver af disse faser. Derved bliver arbejdsprocesserne og den didaktiske praksis tydelig for både lærere og elever og skaber et hensigtsmæssigt flow i undervisningen.

De forskellige arbejdszoner og rumligheder, understøtter forskellige arbejdsprocesser og har derfor forskellige behov i forhold til maskiner, redskaber, inventar og materialebrug. Nogle materialer og redskaber kan sagtens bruges i andre områder end det tilskrevne, mens andre i særdeleshed vil knytte sig til ét specifikt område.

”Håndværk & Design skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer” (…) Gennem praktiske og sansemæssige erfaringer skal eleverne udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi”.

– Formålbeskrivelse for Håndværk og Design / emu

Inspirerende ressourcetiltag

I planlægningen af de fysiske rammer er der taget højde for, hvordan de nye rammer kan være med til at bidrage positivt til skolens ressourcer, muligheder og tilbud som helhed. Ved at organisere sig hensigtsmæssigt så dele af lokalets faciliteter kan indgå som fællesareal for skolerne, tilføres mest mulig værdi til skolerne. Overblik og gennemkig I projekterne er der arbejdet med tydelige ganglinjer og zoneinddelte lokaler, der optimerer brugen og indretningen. Med gennemkig mellem lokalerne skabes der et overblik for elever, lærere og pædagoger, hvilket øger graden af tryghed og sammenhæng og giver fagpersonalet et godt overblik over aktiviteterne i de forskellige områder. Den stærke visuelle forbindelse er ydermere vigtig, da der er skærpet tilsynspligt i dele af værkstederne.

Eksempelværdi

Med den nye designmanual og strategi for de nye fagmiljøer til Håndværk og design, har Aalborg Kommune som en af de første kommuner i Danmark, fået skabt en sammenhængende vision for udviklingen af Håndværk og Design, hvor fagets indholdsbestemmelser og fagmål afspejles direkte ind skolernes fysiske rammer. Etableringen af nye fysiske rammer til faget Håndværk og Design på 29 af Aalborg kommunes Folkeskoler understøtter fagets identitet, organisering og pædagogiske/didaktiske principper. Grundet skolernes individuelle behov og de fysiske muligheder, omfatter opgaverne både nedrivning, om- og nybygning, renovering og nyindretning, og er udført med udgangspunkt i den Udviklings- og Investeringsplan for 54 Aalborgskoler, der tidligere er udarbejdet. Opgaven omfatter også en række andre faglokaler fordelt efter særlige behov på de forskellige skoler. Alle skoler har gennemgået en målrettet brugerproces i samarbejde med rådgiverne og Aalborg kommune egen Bygningsadministration, Aak Bygninger, ligesom der er udarbejdet en samlet Designguide for opgavere. Brugerprocessen er gennemført med udgangspunkt i Designguiden og erfaringerne fra Pilotskolen. Med en tiltagende grad af lokale-sambrug og synergi mellem SFO og skole samt med kravet om en varieret skoledag er det også naturligt at indarbejde Håndværk & Design i flere sammenhænge end de obligatoriske skematimer.

Solidt samarbejde

Samarbejdet har været meget positivt og frugtbart genenm hele forløbet, med plads til alle parters eksperticer og fagligheder.

Levende bygningskultur

Omfatter nedrivning, om- og tilbygning, renovering og nyindretning, brugerinddragelse, integreret design, pædagogisk programmering og disponeringsmuligheder. ENERGIKRAV OG BÆREDYGTIGHED Alle skoler har været i drift under udførelse. Fokus på langtidsholdbare bæredygtige løsninger kendetegnet ved en høj grad af funktionalitet og arkitektonisk kvalitet, indarbejdelse af en lang række energibesparende foranstaltninge, fokus på optimal udnyttelse af dagslys, anvendelse af genbrugsvenlige materialer med mindst mulig miljøbelastninger og vedligeholdelse.

Parter bag projektet

Bygherre: Aalborg Kommune
Arkitekter: Friis & Moltke Architects, NERD Architects
Ingeniør: Moe

Yderligere information om projektet

https://friis-moltke.dk/arkitektur/uddannelse/haandvaerk-design-aalborg-kommune/

Sted

Aalborg Kommune
9000 Aalborg

Realiseret

2018

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2