fbpx

Grøndalsvængets Skole

Gennemgribende renovering og opgradering for hele kvarteret

Se mere

Grøndalsvængets Skole

Gennemgribende renovering og opgradering for hele kvarteret

Læs projektets egen beskrivelse

Med forståelse for ændrede pædagogiske rammer og fokus på energioptimering er en nedslidt klassik dansk byskole fra 1929 forvandlet til moderne kvarterskole med plads til differentieret læring og rum til både individ og fællesskab.

Grøndalsvængets Skole er opført i 1929 som en del af den udvidelse, der i 1920-1930 bragede af sted i det, der dengang var Københavns yderområder. Skolen blev opført som en klassik byskole; en vertikal skole med trapperum i hver gavl og lange midtergange med identiske klasseværelser på hver side – en stram struktur, der direkte afspejlede datidens tilgang til undervisning og læring.

Undervisningsform og pædagogisk tilgang til læring har ændret sig radikalt siden 1929, dog uden at de fysiske rammer på den flotte byskole er fulgt med. Derfor udnyttede bygherre, Københavns Kommune, en nødvendig kapacitetsudvidelse til at foretage en gennemgribende renovering og opgradering af skolens faciliteter, så nutidens krav til læringsrum og faciliteter blev opfyldt og skolens funktion som lokalt samlingspunkt styrket.

ÅBNING OG SAMLING
Den oprindelige skolebygning var opdelt i to dele – en drengeskole og en pigeskole med hver deres indgang i hver deres ende af bygningen. To helt afskårne dele, adskilt af skolens gymnastiksale, der som barrierer var placeret midt i bygningen og besværliggjorde passage på langs af skolen. For at samle og forbinde skolen er gymnastiksalene som en del af renoveringsprojektet blevet omdannet til læringscenter med bogudlån, flex-arbejdspladser, møde- og auditoriefunktioner mm. Dermed er en tidligere afgrænsning omdannet til et nyt forbindende punkt, der åbner hele skolen op både på langs og på tværs, og forbedrer infrastrukturen i bygningen markant.
Læringscenteret er indrettet så det kan sektioneres og benyttes af eksterne brugere udenfor skolens åbningstid. Et nyt indgangsparti og en række dobbelthøje åbninger i facaden giver en udadvendte og inviterende karakter, og åbner bygningen op mod det grønne areal og resten af byen. Skolens faciliteter er på den måde åbnet op og gjort til aktiver for lokalområdet.
På samme måde er uderummet, som før fremstod ekskluderende og aflukket, åbnet op og tilrettelagt så alle områder, herunder taghaven på den nye idræts-og musikbygning, fremstår inviterende for områdets beboere og kan bruges af alle udenfor skoletid. Skolens historie og plads som kulturbærende institution i kvarteret gennem 90 år er med projektet bevaret og styrket.

RENOVERING MED RESPEKT
Der har i renoveringen af hovedbygningen på Grøndalsvængets Skole været fokuseret på at bevare oprindelige arkitektoniske kvaliteter og detaljer, samtidig med at bygningen er blevet energioptimeret og opgraderet funktionelt til at rumme en moderne folkeskole med et differentieret undervisningsmiljø og gode personalefaciliteter.

Facaderne er renoveret, vinduerne og taget skiftet, og indvendigt er der foretager en gennemgribende renovering, hvor basislokalerne er udvidet og suppleret med grupperum og fællesområder i varierende størrelser. Resultatet er en skole, hvor undervisningsmiljøet er tilpasset til de enkelte alderstrin, og en skole, der kvalitetsmæssigt overgår de fleste nybyggerier.

Projektets billeder er taget af fotograf Torben Eskerod.

Blik for brugerne

Både renovering og udvidelse er gennemført med fokus på energioptimering og har medført, at en slem energisluger er blevet omdannet, så moderne energistandarder nu opfyldes. Der er blandt andet etableret solcelleanlæg med registrering af energiproduktion og visualisering via webmonitor system. Størstedelen af det utidssvarende, nedslidte og energitunge belysningsanlæg er udskiftet til fordel for et nyt anlæg, dimensioneret med fokus på energireduktion blandt andet gennem optimale udnyttelse af dagslys, gennem bevægelsesdetektering, dagslysregulering og zoneopdeling. Videre er der etableret et behovsstyret ventilationsanlæg med høj genvindingsgrad (min. 80 %.) I forhold til materialer er der tænk på robusthed og minimering af drift- og vedligeholdsbehov, og der er desuden anvendt genbrugstegl og C2C-certificeret kalkmørtel, der reducerer CO2-aftrykket og muliggør fremtidig genanvendelse. Bæredygtige løsninger er således valgt ud fra målet om at mindske miljøpåvirkningen i forbindelse med både byggeproces og fremtidige drift. Endvidere er den sociale bæredygtighed styrket gennem sambrug og udvikling af forbindelsen mellem skole og lokalområde

Brugskvalitet

Efterfølgende evalueringer med skolens brugere og drift viser at brugskvaliteten er øget over forventning, og at omdannelsen af gymnastiksalen, der før opdelte skolen i to, har haft den ønskede samlende effekt.

Bidrag til omgivelser

Bygning og udearealer er åbnet op så skolen også kan benyttes af naboer og kvarterets børn og voksne. Således har lokalmiljøet fået tilført et stærkt samlingspunkt, der har vist sig som et væsentligt tilskud til et boligområde, der er under udvikling og netop har brug for samlingspunkter. Udvidelsen består af to nye bygninger, som er udformet i tæt samspil med den eksisterende skolebygning og lokalområdets egenart – som en moderne genfortolkning af de karakteristiske murede stokbebyggelser, der er dominerende i hele kvarteret. Det skaber et genkendeligt og trygt rum, for eleverne at færdes i og styrker skolens tilpasning og tilknytning til kvarteret.

Eksempelværdi

Projektet er et eksempel på, hvordan en 90 år gammel skole med forældede faciliteter kan omdannes og tilpasses, så nutidens krav til pædagogiske rammer og læringsrum opfyldes. Gennem renovering er bygningens tidstypiske kvaliteter og historiske betydning som kulturbærende institution i lokalområdet bevaret og forstærket, så ikke blot skolen, men hele kvarteret har fået et løft.

Solidt samarbejde

Hele projektet er udført mens skolen har været i fuld drift, hvilket kun har været muligt på baggrund af tæt samarbejde mellem skolens brugere, bygherre, rådgiver og entreprenører. Endvidere har en omfattende brugerproces dannet grundlag for udformning og udvikling af projektet, og sikret at krav og ønsker fra både skolens brugere og bygherre er blevet indarbejdet i projektet.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen har medført betydelig forbedring af skolens indeklima og skabt bedre indlæringsforhold for eleverne. De opdaterede faciliteter skaber bedre arbejdsforhold for personale og lærer og er med til at højne arbejdsglæde hos de ansatte. Derudover er udgifter til drift sænket som følge af energioptimering, der har medført lavere forbrug, og brugen af robuste materiale har sænket udgifterne til løbende vedligehold. Skolens renovering har medført en væsentlig forbedring af de parametre skolen måler sine værdier efter; sammenhold, indlæringspotentiale, inklusion og glæde ved at gå i skole, og projektet har skabt værdi for bygningsejeren i forhold til kvalitet, tid og ressourcer.

Udførelseskvalitet

Den oprindelige bygning er brugt som kvalitetsmålestok for renovering og udvidelse. De murede facader er nænsomt renoveret, historiske detaljer og kvaliteter bevaret, og tilføjelser proportioneret og gjort ud fra nøje hensyntagen til både brug, æstetiske sammenhænge og udvikling af det oprindelige.

Parter bag projektet

Bygherre: Københavns Kommune

Totalrådgiver og arkitekt: JJW Arkitekter

Landskabsarkitekt: Schul Landskab

Ingeniør: Jørgen Nielsen og DEM Esbesen

Entreprenør: JAKON

Yderligere information om projektet

http://www.jjw.dk/?projekt=grondalsvaengets-skole

Sted

Rørsangervej 29
2400 København NV

Realiseret

2018

Indstillingsår

2019, 2020, 2021, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2