fbpx

Friluftsskolen helhedsrenoveret

Gottlobs Fredede funktionalistiske hovedværk stråler igen

Se mere

Friluftsskolen helhedsrenoveret

Gottlobs Fredede funktionalistiske hovedværk stråler igen

Se flere af projektets billeder

Realiseret

2021

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Institutioner

Areal

501-5.000m2

Læs projektets egen beskrivelse

Friluftskolen er en del af Skolen ved Sundet, opført i 1938 af Kaj Gottlob med fokus på lys, sundhed, nærhed til naturen og frisk luft, opført kort efter sidste århundredes pandemi – og fredet i 1990. Det er den første og eneste af sin art, der er bygget i Danmark – nemlig en heldagsskole for svage børn, hvor eleverne modtog hjælpeundervisning, tre måltider i løbet af dagen samt sygepleje- og lægebehandling.

På Friluftskolen var sundhed, hygiejne, lys og luft omdrejningspunktet. Således var der indrettet en ”sundhedsfløj” med spisesal, håndvaskerum for hhv. piger og drenge samt et aflukket område med lysbade, lægeværelse og sygeplejerske. Håndvask skulle være sygdomsforebyggende, men også give børnene hygiejniske vaner og moral. Friluftskolen var udstyret med hele 144 håndvaske, en håndvask pr. barn, så børnene kunne stå og vaske sig på samme tid. Dette gjorde et stærkt indtryk på samtiden, da mange familier stadig knapt havde rindende vand.

Klasseværelserne var placeret mod syd med store vinduespartier, hvor hele sider kunne åbnes med direkte adgang og plads til udendørs undervisning i haven. På 1. sal, over undervisningsfløjen, var der indrettet en liggehal med store glaspartier, hvor både loft og vinduer kunne åbnes, så børnene fik mest muligt lys og frisk luft under deres middagshvil.

Skolen er både arkitektonisk og pædagogisk et mesterværk indenfor funktionel skolearkitektur, og vi har i helhedsrenoveringen arbejdet med at genskabe denne balance, ved en vekslen mellem restaurering, revitalisering og transformation, så de meget nedslidte bygninger igen fremstår fuld af lys, farver og luft. Helhedsrenoveringen er udført indenfor 6 indsatsområder: renovering, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed.

I dag fungerer Friluftskolen som heldagsskole for elever med motoriske handicap og deraf følgende indlæringsvanskeligheder, men den fungerer på en anden måde. Den oprindelige struktur er gennem tiderne blevet ændret i takt med, at nye funktioner og behov er kommet til og andre er forsvundet.

Arkitekten har besøgt Friluftsskolen og interviewet sagsarkitekten på projektet

 

Energikrav og bæredygtighed

Der er arbejdet med klimahensyn og bæredygtighed på flere planer ved renoveringen af Friluftsskolen. Ved en grundig analyse af værdisætningen af de bærende fredningsværdier i samspil med programmeringen til moderne læringsformer, er der foretaget en nøje omrokering af skolens funktioner. Denne omrokering har reduceret behovet for nybyggeri og mindsket behovet for omfattende ombygninger, så projektet blev økonomisk bæredygtigt - og samtidigt givet det fredede byggeri en fornyet styrke for eftertiden, for ad den vej at genskabe balancen mellem fredningsmæssige kvaliteter og en bæredygtig nutidig funktionalitet. Overordnet har fokus været på at opnå social bæredygtighed ved at skabe et undervisningsmiljø, hvor alle føler sig velkomne. En tilgængelig skole, der sikrer at både elever, behandlere og lærere kan deltage på lige fod i et miljø der gør det nemt at samarbejde. Miljømæssigt stod dele af den smukke bygning ubenyttet hen ved byggesagens start, da de var for forurenede til at anvende. Nu er asbestholdige bygningsdele fjernet så bla. liggehallen kan anvendes igen – nu som skærmet motorikrum for de handicappede børn. Byggematerialer er opgraderet, hvor det giver værdi. Undervisning i basislokalerne, der før foregik bag nedrullede mørklægningsgardiner, foregår nu på lysstærke interaktive tavler, muliggjort af solfilm der tager kraften ud af sollyset på de meget store sydvendte glaspartier. Indeklimaet er forbedret væsentlig med ny automatiseret naturlig ventilation, der sammen med en mere fleksibel opvarmningsform giver en bedre udnyttelse af energien. Da bygningen er fredet, har det krævet en nænsom istandsættelse som i sagens natur har minimeret materialeforbruget og deraf bidraget til bæredygtigheden ved primært at omhandle arbejdstimer.

Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne

Der er i moderniseringen af den fredede skole lagt vægt på at skabe nye muligheder ved at genskabe og istandsætte oprindelige rumstrukturer, bygningsdele, overflader, materialer og farver. Nyere løsninger bevares eller ombygges, hvor de ikke lader sig genskabe meningsfuldt, og hvor de giver mening i forhold til de nye funktioner til nutidig pædagogik, behandling og læring. Den oprindelige ide om ude- og inderum samt sikring af lys og frisk luft, er bevaret og styrket som en væsentlig fredningsværdi og forudsætning for en velfungerende, moderne og tidssvarende skole til handicappede børn. I sydfløjen kan de seks ottekantede klasseværelser (kuberne) igen åbnes via tre partier i glaskarnapperne med direkte udgang til haven, så eleverne mere eller mindre kan undervises i det fri. De renoverede klasselokaler har fået nye møbler og digitale tavler, der lever op til nutidens elektroniske standarder. Dagslyset fra glasfacaden, kan holdes ude, med markiser og lyse gardiner. Brugen af materialer, inventar og flows sikrer at alle eleverne kan deltage i aktiviteter på lige fod. Der er mulighed for at undervise eleverne hver for sig samt i små og i større grupper. I moderniseringen og den rumlige bearbejdning af skolen er der arbejdet med dobbeltanvendelse af faciliteter, hvor det skaber værdi for de faglige, pædagogiske eller praktiske behov. Den smukke liggehal er omdannet til et uopvarmet bevægelsesrum hvor Friluftskolens børn kan lege og bevæge sig, beskyttet mod nedbør og blæst. Visionen er at skabe en både nærværende og tryg skole for børn, forældre og ansatte hvor ’det nære i det store’ opleves af alle. Skolen, den fredede have og den mauriske vandkunst i skolegården er desuden et yndet udflugtsmål for mange københavnere. Havens afgrænsning og svungne bede er genskabt efter Gottlobs oprindelige tegninger. Plænen er tilpasset den daglige brug som tilgængeligt udendørs træværksted, og fungerer samtidigt i sin form og med de underliggende faskiner til opsamling af områdets regnvand i tilfælde af skybrud.

Eksempelværdi

Inden helhedsrenoveringen havde skolen levet et langt liv og flere stede delvist ombygget og omstruktureret, så den fremstod meget nedslidt og umoderne. En aktindsigt hos Slots og Kulturstyrelsen viste, at der siden skolens fredning var forsøgt med en række transformationer af hele eller dele af skolen, der alle var blevet afvist. Derfor valgte rådgivergruppen i samarbejde med bygherre en indfaldsvinkel der byggede på en grundig værdisætning af skolens fredningsværdier. Denne værdisætning omhandlede stort set alt lige fra skolens landskabsplaner, funktionsfordeling, plansøgninger over tekniske anlæg og ned i de enkelte bygningsmæssige detaljeringer. Denne værdisætning hjalp med at klarlægge, hvilke løsninger, der kunne underbygge skolens værdier, og blev rettesnor for den videre disponering af projektet såvel som grundlag for myndighedsprojektet. Værdisætningen har været anvendt til at sikre at alle materiale- og kvalitetsvalg styrkede den oprindelige bygnings kvaliteter. Bygningen har så at sige været med til at diktere byggeprogrammet.

Samarbejde

Renoveringen er løst i tæt samarbejde mellem brugere, bygherre og rådgivere fra ideoplæg til udførelse. Særligt har det tætte samarbejde med brugerne fra start medvirket til at arkitekterne kunne skabe de helt rigtige løsninger for målgruppen og inden for fredningsrammerne. Det gode samarbejde mellem bygherre, brugere, rådgivere er forsat ud i udførelsen sammen med entreprenørerne. Under renoveringen af den fredede skole er der lagt et stort arbejde i at studere bygningens oprindelige kvaliteter. Særligt omkring arbejdet med farvesætningen, har samarbejdet mellem restaureringsarkitekt, konservator, farvekonsulent, fabrikant, og den udførende maler været direkte og resulteret i, at farverne i dag står med de samme egenskaber og kvaliteter som oprindeligt - tilpasset moderne brug. Netop dette samarbejde blev præmieret med Farveprisen i 2021.

Læs om Farveprisen her: https://malermestre.dk/presse-og-nyheder/farveprisen/

Udførelseskvalitet og værdiforøgelse

Bygningen, som den henstod ved projektets start, havde lidt under en gennemgribende brandsikring af især nordfløjen, hvilket havde betydet at de oprindelige sydvendte glaspartier var erstattet af gipsvægge uden vinduer. Gennem omhyggelige forhandlinger med Slots- og Kulturstyrelsen og Bygningsmyndigheden, lykkedes det at etablere nye brandglaspartier i tråd med de oprindelige vinduers fine profilering. Dermed kunne man bevare sikkerheden og genskabe de lyse behagelige lokaler til stor daglig glæde for personale og elever.

Yderligere information om projektet

http://www.nsark.dk/projekt/friluftsskolen-helhedsrenovering

Sted

Samosvej 52
2300 København S