fbpx

FRILUFTSBAD VESTBAD

FRA NEDSLIDT ANLÆG TIL FREDET REKREATIV OASE

Se mere

FRILUFTSBAD VESTBAD

FRA NEDSLIDT ANLÆG TIL FREDET REKREATIV OASE

Læs projektets egen beskrivelse

Friluftsbadet Vestbads smukke arkitektur og landskab er nu lidt mere end 60 år efter dets åbning, ført tilbage til tidligere storhed. Badet og parken har gennemgået en omfattende restaurering samt fornyelse af tekniske anlæg, som har bragt det fra at være et velbevaret men dårligt fungerende og nedslidt anlæg, til igen at fremstå som en rekreative oase for områdets beboere. En udfordrende opgave, da anlægget har kulturhistorisk værdi og kræver tekniske anlæg i en helt anden størrelse end tidligere, for at leve op til moderne krav.

Badet har i sin levetid oplevet stor popularitet og nærmest opnået kultlignende status blandt dets brugere. Efter indstilling af det særlige bygningssyn, opnåede anlægget fredningsstatus i 2017.

Friluftsbadet Vestbad er det rekreative friluftsanlæg Rødovre og Brøndby Kommune lod opføre tilbage i 1957-1958 som en oase placeret mellem Roskildevej og Nørrekær/Nykær, i tilknytning til de på den tid nyopførte højhuse med almene boliger. Arkitekten var daværende stadsarkitekt i Rødovre Kommune Børge T. Lorentzen i samarbejde med datidens måske mest prominente landskabsarkitekt C. Th. Sørensen. Opgaven blev oprindelig udløst af et krav til branddam og benyttelse af overskudjord fra de omfattende byggerier, som dygtigt udtænkt blev til det rekreative anlæg. Vestbad blev i 1958 indviet med stor festivitas og deltagelse af daværende statsminister Jens Otto Krag og Shahen af Iran.

Det fredede friluftsbad består af to udendørs bassiner – et højtliggende 25m bassin med et V-formet springtårn og tilskuerpladser på langsiderne samt et lavereliggende mindre børnebassin med drejbar rutsjebane og opholdsarealer tilknyttet. Anlægget er tilbagetrukket fra ankomstvejen Nykær/Nørrekær, og langs denne ligger den lange smalle træbygning – kioskbygningen – og i det sydøstlige hjørne af anlægget ligger en større spiralformet vandlegeplads med en vandskulptur udformet af C. Th. Sørensens gode kollega J. P. Junggreen Have som springvand i midten. Skulpturen er udformet som en hane. Det hele holdes sammen af det bearbejdede terræn.

For at kunne genskabe dette og bringe friluftsbadet til at leve op til nutidige krav, har der været omfattende undersøgelser for at finde historisk viden, projekteret med udvidelser bygget ind i terrænet, samt arbejdet med producenter for at få udviklet og genskabt særlige elementer.

Blik for brugerne

Det kan umiddelbart være svært at imødekomme tidens høje krav til energibesparelser og bæredygtighed i genskabelse af fredede anlæg, hvor fredningsværdien ofte ligger i det samlede anlæg. Bæredygtighed handler imidlertid også om god arkitektur og brug af materialer der holder og patinerer smukt uden krævende vedligeholdelse. Her har vi et anlæg som i sit udgangspunkt til fulde lever op hertil. For så vidt energikrav, ligger der en væsentlig forbedring i renoveringen af friluftsbadet især i de tekniske anlæg, som ikke må ses, men som lever op til nutidige krav.

Inspirerende ressourcetiltag

Friluftsbadet er et af de vigtigste arkitektoniske og kulturelle elementer i Rødovre og Brøndby Kommune. Børge T. Lorentzen og C. Th. Sørensen bidrog med dette projekt til skabelsen af et unikt fritidsanlæg i det udviklende bylandskab. Ved at rekonstruere friluftsbadet i sit oprindelige udtryk, fremstår det i dag nærmest endnu smukkere og mere funktionelt, og giver mulighed for at genvinde fodfæste som et identitetsskabende samlingssted for borgere og besøgende i de to kommuner. Her er et attraktivt udflugtssted for rekreative aktiviteter og socialt samvær. Badet bidrager endvidere med sin ikoniske og tidstypiske udformning til sine omgivelser med en unik kultur- og arkitekturhistorisk fortælling, der bringer minder om velfærdssamfundets klassiske idealer. Et smukt eksempel på efterkrigstidens modernisme, med samme berettigelse i dag som dengang - at tilbyde fysiske faciliteter, hvor borgerne kan tilbringe deres fritid, nyde vandet, solen og den frie leg under åben himmel.

Eksempelværdi

Anlægget har kulturhistorisk værdi relateret til det samlede anlæg med de udendørs niveauforskudte svømmebassiner, vippetårnet udformet som et V for Vestbad, den spiralformet vandlegeplads med springvand, kioskbygningen og ikke mindst parken med måneformede solgryder og græsbeklædt tribune indbygget i et kuperet kunstigt anlagt terræn. Anlægget fremstår som et velbevaret og fremragende eksempel på et anlæg til fritidsaktiviteter opført i anden halvdel af det 20. århundrede, inspireret af den tids internationale modernismes idé om en vertikal by med store fællesarealer, og vidner om udviklingen af de københavnske forstæder i 1950’erne, som en del af udviklingen i efterkrigstidens velfærdssystem. Opgaven udviklede sig op mod fredningen. Kommunerne gik fra tidligere overvejelser om omdannelse af anlægget, til i 2016 at stå sammen om en genskabelse og fredning. Rekonstruktionen indebar at gennemsøge kommunens og landskabsarkitekternes arkiver, samt indhente viden fra borgere og medier i form af artikler og fotos, for at finde vigtig historisk viden. Den nødvendige opgradering af tekniske installationer i et fredet anlæg, er en udfordring. I dette projekt er det især vandbehandling der har skullet indpasses uden at ændre det arkitektoniske udtryk. Det er løst ved at udnytte niveauspringet og terrænet. Processen og resultatet er et glimrende eksempel på de vigtige overvejelser og undersøgelser, der altid bør gå forud for et projekt med kulturhistorisk værdi.

Solidt samarbejde

For at et projekt af denne karakter skal lykkes, kræves et tæt og godt samarbejde mellem bygherre, dedikerede arkitekter og landskabsarkitekter, specialiserede ingeniører og velvillige myndigheder - hvilket er lykkedes. WOHLERT Arkitekter har som totalrådgiver på projektet for Rødovre Kommune og Brøndby Kommune fra starten af 2016 stået for processen fra udarbejdelse af fondsansøgning til realisering i samarbejde med LYTT Landskabsarkitekter og ingeniører fra NIRAS. J.P. Junggreen Haves søn Torkild Junggreen Have har stået for restaureringen af vandskulpturen og øvrige elementer på vand- og trafiklegepladsen. Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet projektet og derved muliggjort at anlægget kunne genskabes i den form det oprindelige anlæg havde i 1958, hvor det blev indviet. Restaureringen har omfattet bassiner, servicebygninger, vandlegeplads, landskab og opgradering af det tekniske system.

Levende bygningskultur

Kvaliteten i det nye anlæg skulle foruden generelt at være på niveau med det oprindelige anlæg, i mange henseender også være bedre for at leve op til nutidens krav. Vandrensning med brug af klor og salt stiller krav til benyttede materialer. Vandlegepladsen kunne med sin oprindelige opbygning fx ikke klare denne påvirkning og er derfor i det renoverede anlæg udført i insitustøbt beton. Flere leverandører har måttet anstrenge sig for at levere materialer og produkter, der kan leve op til krav om historisk korrekthed. Bassinfliser og terrænfliser er således specialproduceret til opgaven. Krav til sikkerhed har ændret sig en del siden 50’erne og projektet har imødekommet disse krav. Anlæggets arkitektoniske kvaliteter, der i sit udtryk er enkelt og stærkt, gør det robust overfor disse simple ændringer. Gennem samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, er genopretningen og den tekniske opgradering muliggjort inden for fredningens rammer. Det er dermed sikret at renoveringen lever op til vores fælles krav til kulturarven og deri ligger et betydeligt værdiløft.

Parter bag projektet

Bygherre: Rødovre Kommune og Brøndby Kommune
Totalrådgiver og arkitekt: WOHLERT Arkitekter
Rådgiver, landskab: LYTT Landskabsarkitekter
Rådgiver, ingeniørfag: NIRAS

Yderligere information om projektet

http://www.wohlertarkitekter.com/vestbad

Sted

Nykær 26
2605 Brøndby og Rødovre

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021

Anvendelse

Kultur

Areal

5.001-20.000m2