fbpx

Christiansfeld gamle skole

Transformation af den gamle drengeskole til almene boliger

Se mere

Christiansfeld gamle skole

Transformation af den gamle drengeskole til almene boliger

Læs projektets egen beskrivelse

Christiansfeld er på UNESCO’s verdensarvsliste og blev grundlagt i 1773 af de såkaldte Herrnhutere, en tysk brødremenighed fra Sachsen. Byen er opkaldt efter Kong Christian den VII, der i 1771 gav tilladelse til, at Brødremenigheden kunne anlægge en menigheds by netop her.

Brødremenigheden var dygtige håndværkere og handelsmænd, og de opbyggede denne smukke og nøje planlagte by efter en meget enkel og stringent byplan. Byens to vigtigste gader er de parallelle og øst-vest vendte Lindegade og Nørregade, og mellem de to gader er Kirkepladsen anlagt som byens centrum. Kirkepladsen er udformet som et kors med brønden/ fontænen i center.

Byens gader og grunde er afsat og opmålt i hamborgske alen svarende til 57,3 cm. Kirkepladsen er omkranset af Salshuset, Korhusene, Søstrehuset, Enkehuset samt præstens og forvalterens boliger. Tilsvarende stringent er resten af byens bygninger placeret omkring de lige gader, pladser og gårde. Besøgende får oftest indtrykket af enkelhed, nøjsomhed, ro og orden. Beplantningen er ligeledes stringent i gader, på pladser, og i de mange haver. Det bringer meget velovervejet naturen ind i byen.

Christiansfeld er i dag et stykke unik byplanlægning, og den gamle bydel viser med sin helhed noget af det ypperligste, der findes inden for Brødremenighedens arkitektur.

Christiansfeld gamle drengeskole blev grundlagt i 1788 og bestod af brødremenighedshusene i Lindegade 9-15. Gymnastiksal og øvrige bygninger i Nørregade 9 er opført i 1960’erne. Brødremenigheden ejede og ledede skolen frem til 1920. Fra 1920 til 1970 var det den private Christiansfeld Realskole og fra 1970 til 2013 fungerede skolen som kommuneskole. I 2015 blev Christiansfeld optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

I 2016 udskrev Domea Lunderskov-Kolding, i dialog med Kolding kommune, en projektkonkurrence med et begrænset antal deltagere i henhold til EU’s udbudsdirektiv efter forudgående prækvalifikation, for at få bud på hvordan den fredede drengeskole kunne transformeres til almene boliger med respekt for kulturarv og bevaringsværdighed.

Blik for brugerne

En vigtig udfordring i transformationen af den gamle skole har været balancegangen mellem at fastholde de kulturhistoriske værdier og samtidigt sikre en fortsat bæredygtig byudvikling med boliger i byen, nu hvor skolen ikke længere var i brug. Det vil sige at udnytte de smukke fredede bygninger og vise hvordan en arkitektonisk og kulturbåret ombygning kunne munde ud i attraktive fysiske rammer i form af gode og moderne almene familieboliger til en bred kreds af boligsøgende. Projektet skulle på én og samme gang arbejde ud fra den harmoniske og enkle byggeskik og samtidig give bud på arkitektoniske fortolkninger, som ville kunne sætte nye spor, være til inspiration og danne grundlag for, hvordan fremtidige lignende byggerier ville kunne håndteres i verdensarvsbyen. Opgaven bestod i at komme med forslag til 2.500 m² almene familieboliger indrettet i en ligeværdig kombination af fredede huse og nybyggeri. Reparation og genopretning af de fredede bygninger er sket med mursten og materialer fra nedrevne bygninger, ligesom mursten herfra ligeledes er anvendt til nye skillevægge i de renoverede bygninger.

Inspirerende ressourcetiltag

For Christiansfeld og lokalområdet er det essentielt at have en levende bymidte; og at så smukke gamle huse bliver vakt til live igen og ført tilbage til den oprindelig arkitektur nu med almene boliger i forskellige størrelser, der passer ind i de oprindelige tanker for byen. Gården med det gamle lindetræ, der er i stil med Christiansfelds øvrige gårdrum, danner nu ramme om et mangfoldigt liv for de i alt 29 boliger, der er placeret mod Lindegade og Nørregade. Udvendigt har udførelsen og materialevalget skabt en ro og ensartethed for hele området. De fredede Brødremenighedshuse er blevet bevaret, og renoveringsprojektet består af 15 boliger i de 3 fredede bygninger i Lindegade og er udført med stor respekt for bygningernes oprindelige arkitektur. Transformationen er sket i tæt samarbejde med Kulturstyrelsen, og har haft fokus på de gamle hovedstrukturer i huset og hvordan, man kunne indrette bygningerne efter dette og samtidig skabe en moderne og tidssvarende bolig. En del af denne proces har omfattet at se på muligheder for genanvendelse af blandt andet døre i boligen, restaurering af vinduer, udskiftning af tag og reetablering af kviste. Trapper i boligen er ligeledes produceret efter de oprindelige trappetyper i Christiansfeld og sammen med det oprindelige terrazzogulv i Drengeskolen, er der skabt en smuk indgangssituation. De gamle viktualierum er ligeledes ført tilbage til det oprindelige. Derudover har der været fokus på farver og overflader udvendigt samt dimensioneringen af fx skorstenspiber, så de passer ind i byen i størrelse og placering. Ligesom ventilation og skiltning mod Lindegade har været et fokuspunkt.

Eksempelværdi

Transformationen af den tidligere gamle skole i Christiansfeld til moderne almene boliger er et godt eksempel på, hvordan en bevaringsværdig bygning kan få en ny funktion, når det udføres med ydmyghed, der respekterer bygningens fredningsværdier, og samtidig tilføjer nye rum og bygningsdele med samme tilgang. Transformationen er således et eksempel på, at man med traditionelle og kreative løsninger kan bevare historiske bygningsskatte, og samtidig føre funktionalitet og standard op til nutiden.

Solidt samarbejde

Projektet er kommet til verden igennem et stærkt samarbejde mellem boligorganisationen Domea Lunderskov-Kolding, Domea.dk, Kolding Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Konkurrencen blev oprindeligt vundet af et team bestående af tegnestuen Kent Pedersen Arkitektfirma i samarbejde med tegnestuerne Leth & Gori, Bauen og Breimann og Bruun Landskabsarkitekter. Men blev kort efter afgørelsen videreført, projekteret og realiseret af arkitektfirmaet Luplau & Poulsen Arkitekter, Oluf Jørgensen, Rådgivende Ingeniører og Adsbøll Entreprise.

Levende bygningskultur

Alle ydre overflader restaureret og renoveret med respekt for den oprindelige materialitet og farveholdning. Bygninger der er kommet til gennem tiden er fjernet og skolen er ført tilbage til den oprindelige hovedstruktur. Knopskydninger på det oprindelige byggeri er fjernet og repareret med gamle tegl, der er nøje udvalgt. I forbindelse med nedrivning af bygningerne i Nørregade blev der frasorteret både tagsten og mursten til genanvendelse. Begge dele blev brugt til reparation af de gamle bygninger. Mursten blev ligeledes anvendt til nye skillevægge i de renoverede bygninger.

Parter bag projektet

Bygherre : Domea Lunderskov-Kolding
Udførende arkitekt : Luplau & Poulsen Arkitekter
Ingeniør: Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører
Entreprenør : Adsbøll Entreprise

Yderligere information om projektet

https://www.luplau-poulsen.dk/arkitektur/christiansfeld-gamle-skole.aspx

Sted

Lindegade 9-15
6070 Christiansfeld

Realiseret

2020

Indstillingsår

2022, 2023

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2