fbpx

Brunevang

Støjrenovering

Se mere

Brunevang

Støjrenovering

Læs projektets egen beskrivelse

Brunevang er en klassisk parkbebyggelse fra 1954 bestående af 16 toetagers boligblokke beliggende i et grønt parkrum. Bebyggelsen var nedslidt, lejlighedsudbuddet utidssvarende og uderummet belastet lydmæssigt af bebyggelsens beliggenhed op ad motorvejen, Motorring 3.

Støjrenovering blev derfor et vigtigt element i helhedsplanen, som omfatter både renovering og nybyggeri.
Hovedideen blev at sammenbygge de fire mest udsatte boligblokke tættest på motorvejen til en boligslange. Boligslangen danner en støjafskærmning mod Motorring 3, som dæmper lydniveauet i de bagvedliggende uderum. Der er opført en ny, femte boligblok, som giver boligslangen en længde på 250 m. Der er ydermere bygget nye boliger oven på de eksisterende, som blev forhøjet fra to til fire og fem etager. Støjen får ingen betydning inde i lejlighederne i boligslangen pga. diverse støjdæmpende foranstaltninger. Der er blandt andet anvendt russervinduer, der gør det muligt at lufte ud, uden at støjen kommer ind i boligerne. Som en del af støjrenoveringen er der anvendt 200-250 mm isolering af facaden og glasinddækkede altaner, som også mindsker støjniveauet i selve boligerne. Den nye forbedrede klimaskærm reducerer både støj og energiforbrug og forener dermed støj- og energirenovering. I energirenoveringen indgår også etablering af ventilation med varmegenvinding og solcelleanlæg, som reducerer energiforbruget.

Renoveringen er gennemført med respekt for den eksisterende arkitektur. Boligslangens hvidpudsede facader og røde murstenspartier er en nyfortolkning af den eksisterende bebyggelses røde murstensfacader med hvidpudsede altaner. Bebyggelsen fremstår i dag som en moderne boligafdeling, hvor nybyggeri og renovering er integreret i en arkitektonisk helhed. Der er i boligslangen bygget 102 nye boliger, så bebyggelsen i dag indeholder 386 boliger. De uudnyttede tagrum er udvalgte steder inddraget i boligarealet for at skabe flere familieegnede boliger. Boligudbuddet er i dag varieret med flere lejlighedstyper og – størrelser med både ældreegnede- og familieboliger.

Friarealerne er renoveret med nye aktivitetspladser, som understøtter det sociale liv mellem husene og tilgodeser den blandede beboersammensætning. Aktivitetspladserne ligger langs en ny hovedsti, som også forbinder bebyggelsen med det rekreative åndehul Kagsmosen.

Blik for brugerne

Bebyggelsen er energirenovereret og der er etableret solcelleanlæg og ventilation med varmegenvinding, så bebyggelsen i dag er energioptimeret.

Brugskvalitet

Kvaliteten og brugsværdien af både lejligheder og friarealer er øget takket være støjrenoveringen og energirenoveringen medvirker til at skabe et bedre indeklima. Renoveringen har givet beboerne tidssvarende boliger og de store altaner har desuden øget lejlighedernes herlighedsværdi.

Bidrag til omgivelser

Boligafdelingen har fået et arkitektonisk løft, som bidrager positivt til området. Et væsentligt støjdæmpet stort område med grønne rum mellem bygningerne giver beboerne helt nye udfoldelsesrammer, ligesom den støjdæmpende effekt også er til gavn for det bagvedliggende villakvarter.

Eksempelværdi

Brunevang forener støj- og energirenovering og er et eksempel på, at boliger beliggende lige op ad en motorvej kan omdannes til attraktive boliger.

Solidt samarbejde

Renoveringen er udført i tæt samarbejde mellem rådgivere, bygherre, myndigheder og entreprenører. Ligesom der i udviklingen af projektet er lagt stor vægt på et tæt beboersamarbejde med nedsættelse af tema fokusgrupper, informationsmøder og inspirationstur.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen af klimaskærmen og etableringen af solcelleanlæg og ventilation med varmegenvinding giver besparelser på varmeregningen og et forbedret indeklima.

Parter bag projektet

PAB afd. 2 v./ FA09, Holmsgaard Rådgivende Ingeniører a/s, Mangor og Nagel A/S, Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S, Adserballe & Knudsen A/S, SB Entreprise A/S

Yderligere information om projektet

www.holmsgaard.com/referencer/pab-afd-2-brunevang

Sted

Brunevang
2610 Rødovre

Realiseret

2016

Indstillingsår

2019

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2