fbpx

Brunevang

Læs projektets egen beskrivelse

Brunevang er en parkbebyggelse, hvor boligblokke ligger mellem grønne parkrum. Boligblokkene er alle bygget i 1954 og er i to etager med kælder samt delvis udnyttede tagetager. Bebyggelsen består af 16 boligblokke, miljøgård, udhus og garager.

Adserballe & Knudsen bygger på baggrund af et projekt fra Mangor & Nagel og Holmsgaard rådgivende ingeniører 110 nye boliger, der er placeret dels som to nye etager på eksisterende blokke samt i nybygninger, der sammenkæder det eksisterende byggeri. Bebyggelsen øges fra nuværende to etager til i alt fire og fem etager. Boligerne etableres ved tilbygning og sammenbygning af de fire vestligste blokke til en lang sammenhængende bebyggelse bygget sammen i en slangeform.

Den nye boligslange får en ny sammenhængende facade med støjafskærmende effekt mod Motorring 3, som vil være til gavn for både beboere i boligslangen og beboere i området øst for boligslangen. De nye boliger samt kælder opføres i betonelementer og facaderne fremstår i henholdsvis hvid puds, mursten og aluminiumsbeklædte altanpartier. Lejlighederne indrettes med robuste trægulve og hvide køkkener samt hvide vægge. Badeværelser leveres som færdige elementer og monteres i takt med resten af betonelementerne.

Tagkonstruktionen er opbygget som et varmt tag bestående af trapezplader, isolering og tagpap. Den gennemsnitlige størrelse på boligerne i hele området var oprindeligt ca. 69 m². Størrelsen på de nye boliger i boligslangen har en gennemsnitlig størrelse på ca. 90 m². Det samlede etageareal for boligerne bliver ca. 33.500 m². Derudover opføres et fælleshus med et areal på ca. 250 m2 og et nyt maskinhus på 150 m2.

Renoveringen udføres i en kontinuerlig proces med etapevis aflevering. Således kunne de første beboere tage deres nye boliger i brug i 2016, hvor nybygningerne stod klar. Projektet færdiggøres i sommerhalvåret 2017.

Blik for brugerne

Den nye udformning har gjort det muligt at få plads til isolering, som løfter klimaskærmen til nutidens krav, samtidig med at man har opnået en ny, flot arkitektur og udtryk i bygningernes facader. Der er desuden placeret solceller på taget, og boligerne er dermed sikret billig, vedvarende energi.

Brugskvalitet

På flere afgørende områder har renoveringen medført, at beboerne oplever større kvalitet og får mere værdi - både materielt og immaterielt. Store, grønne områder, hvor det er nu er blevet attraktivt at opholde sig, løfter værdien af bebyggelsen samlede anvendelsesmuligheder betragteligt. Det samme gør sig gældende for resultatet af den øgede tilgængelighed: Med elevatorer og større niveaufrihed er hverdagens trafik i bebyggelsen gjort smidigere for alle beboere - ikke blot for de mindre mobile. På individuelt niveau er boligerne blevet større, indeklimaet er blevet bedre - idet man både kan lufte ud og undgå at kvæles i støj, og der er desuden etableret eller udvidet altaner som - på trods af placeringen - giver en kvalitet for de, som efterspørger et mindre uderum. Samlet set er brugerfunktionerne for den enkelte beboer øget, idet mulighederne for at bruge boligen på forskellige måder er forbedret.

Bidrag til omgivelser

Et væsentligt støjdæmpet stort område med grønne rum mellem bygningerne giver beboerne helt nye rammer for at kunne mødes. Uderummet er isoleret set et væsentligt bidrag til projektets sociale og oplevelsesmæssige kvaliteter. Den arkitektoniske kvalitet er - ikke blot for beboerne, men såmænd også de forbipasserende på Motorring 3 - væsentligt forøget. Der er med den nye isolering lagt så stor en frakke på bygningen, at man har fået helt nyt arkitektonisk udtryk med rene, modernistiske linjer.

Eksempelværdi

Renoveringen af Brunevang er først og fremmest et eksempel på, hvordan man kan opnå attraktive boliger på trods af en håbløs placering - i dette tilfælde klods op ad Danmarks mest trafikerede motorvej, Motorring 3. Bag realiseringen af denne præstation ligger et stort teknisk forarbejde, fint forenede arkitektoniske løsninger samt et fremragende samarbejde i udførelsen. Det oprindelige byggeri husede mange mennesker, som - trods et støjværn ved vejen - ikke var tilstrækkeligt beskyttet mod den stigende støj fra den øgede trafik. Under disse forværrede forhold var bygningerne ikke tilstrækkeligt isolerede, hvorfor et indgreb på byggeriets oprindelige arkitektur var nødvendig. Med den nye løsning er der skabt nye arkitektoniske, tekniske funktionaliteter og sket et afgørende greb på bebyggelsen, idet man har fået dannet en støjvold mod motorvejen. Med denne støjvold er opnået væsentlig forbedring på fire afgørende områder: 1) Støjreduktion inde i boligerne og dermed tidssvarende indeklima, 2) Grønne ydre rum imellem bygningerne med mindre støj - som beboerne nu kan være i, 3) Arkitektoniske løsninger som bringer bebyggelsen op til tidssvarende forhold, fx altanerne, som dels bidrager til husets arkitektoniske værdi og dels til støjreduktionsløsningen og 4) Isolering understøttet af tekniske løsninger (fx russervinduer), som reducerer boligernes energiforbrug og forbedrer brugsmulighederne. Projektet har potentiale til at fortælle, hvad renovering som faglig disciplin kan gøre, fordi man med stor vilje har opnået at designe og udføre en kompliceret renoveringsopgave og udvide og genskabe de oprindelige kvaliteter i bebyggelsen. Baggrunden for at tage dette afgørende skridt er begrundet i Landsbyggefondens støttetekniske regler for skadesramt byggeri, som forudsætter, at man renoverer på eksisterende bygninger frem for at rive ned og opføre nye. Ved at udføre en nødvendig men krævende renovering, er det lykkedes at finansiere et vellykket projekt.

Solidt samarbejde

Alle parter på sagen er kommet igennem en lang og kompliceret designfase og byggeproces, hvor samarbejdet har været præget af åben, konstruktiv dialog. Samarbejdet har fungeret fremragende til trods for store udfordringer, som er blevet tacklet professionelt ved at hjælpe hinanden, og ved at parterne har adresseret hinanden med respekt for de enkeltes synspunkter og mål for projektet. Holdet har, trods en byggesag som i kort form kan kaldes vanskelig, formået at løse problemerne sammen.

Økonomi og værdiforøgelse

Der er med den forbedrede klimaskærm og etableringen af solceller opnået væsentlige energibesparelser. I Brunevangs karakter af alment byggeri er markedskræfterne for udbud af boliger i denne sammenhæng ikke i spil. Omkostningerne er derimod reduceret på driften (i forhold til energi samt nye bygningsdele, der kræver mindre vedligeholdelse). Derudover har boligernes samlede pallette af mere lys og plads, nyt køkken og bad, bedre tilgængelighed og bedre indeklima øget beboernes levestandard betragteligt.

Udførelseskvalitet

Den ny, bærende stålkonstruktion - bestående af stålprofiler og nye etagedæk i beton på nyt fundament - har krævet nye bærelinjer. Der har derfor foreligget et ingeniørteknisk kæmpearbejde med at kombinere de eksisterende 2½-plans huse, og i udførelse har løsningerne til udbygning og sammenbygning med ny tung konstruktion i fire etager kunne løses til perfektion. Byggeprocessen har i et fireårigt langt træk været en logistikmæssig vanskelig øvelse, der har krævet en meget høj grad af planlægning. Processen er forløbet i etaper med inddækning af én bygning ad gangen, og taget på oprindelige bygninger er ét ad gangen fjernet for at give plads til den nye opbygning. I denne proces har bygningerne været godt beskyttet mod vejrlig. Arkitektonisk er de nye hvidpudsede facadepartier kombineret med skalmure med fint bearbejdet murværk, som umærkeligt glider sammen med de eksisterende facader og løfter bebyggelsen til et helt nyt niveau.

Parter bag projektet

Bygherre: Andelsboligforeningen PAB v/FA2009
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S
Rådgivende Ingeniør: Holmsgaard A/S
Hovedentreprenør: Adserballe & Knudsen A/S

Yderligere information om projektet

http://aogk.dk/Reference/brunevang/

Sted

Brunevang
2610 Rødovre

Realiseret

2016

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000m2