fbpx

Bindingsværkshus fra år 1600

Bæredygtige håndværksmetoder redder 400-årigt hus fra alvorlige råd- og svampeangreb

Se mere

Bindingsværkshus fra år 1600

Bæredygtige håndværksmetoder redder 400-årigt hus fra alvorlige råd- og svampeangreb

Læs projektets egen beskrivelse

Et 400 år gammelt fredet byhus, der har været vedligeholdt forkert, og som havde store skavanker i form af råd og svamp i bærende såvel som sekundære bindingsværkskonstruktioner og etagebjælker.
Renoveringsprocessen blev til i et forbilledligt samarbejde mellem, bygherre, rådgivere, kommunale myndigheder, Kulturstyrelse, håndværkere og erhvervsdrivende.
Løsningen blev en gennemgribende renovering af klimaskærm og bærende konstruktioner på tag og fag, der krævede høj teknisk og håndværksmæssig kunnen, hvilket lykkedes til glæde for alle medvirkende, tillige med forbipasserende. Renoveringen har ligeledes været til inspiration for læg- såvel som fagfolk.

Blik for brugerne

Renovering af en bindingsværksejendom kræver betydelig viden om korrekt anvendelse af byggetekniske og bygningsfysiske metoder. I forbindelse med anvendelse af eksempelvis membraner, diffusionsåbne materialer og isoleringsprincipper (for at opnå energibesparelser), kræves særlig viden af rådgivere og håndværkere. I renoveringsprocessen er der anvendt bæredygtige materialer overalt. Da der primært er tale om en renovering af klimaskærmen, er der anvendt egetræ, genanvendte og rensede mursten, genanvendte og supplerede gamle vingetagsten, kalk og kalkmørtel samt trætjære og linolie. Alle produktvalg og metoder, giver et positivt Co2-aftryk, og derfor energi- og bæredygtigheds optimerende. Til efterisolering er der anvendt træfiber isolering, med anvendelse af dampbremse. Gamle håndværksmæssige principper anvendt for at sikre optimalt indeklima og en sund bygningskonstruktion.

Brugskvalitet

Bygningsrenoveringen giver dagligt glæde for brugerne i såvel den underliggende erhvervsforretning - med dens mange kunder i Brillebutikken - såvel som i den overliggende bolig, hvor bygherren har til huse. Renoveringen giver dagligt positivt respons fra kunder, forbipasserende, turister og besøgende.

Bidrag til omgivelser

Renoveringen har løftet den arkitektoniske værdi af bykernen, og inspirerer de mange forbipasserende mennesker i det daglige med sin arkitektur og sine ornamenterede og renoverede 100-400 år gamle egetræsdetaljer. Den nu velbevarede bygningskonstruktion sikrer at byens næstældste bindingsværksejendom forbliver intakt, mange år fremover, og vil være et markant billede i byens gågade miljø.

Eksempelværdi

Renoveringen af denne ejendom har allerede afstedkommet stor interesse såvel i procesforløbet som efterfølgende. Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur afholdt i november 2017 et heldags seminar, hvor renoveringen af ejendommen har været hovedtemaet i efteruddannelsen af en række fagfolk, hvor metoder og problemer er blevet beskrevet og illustreret. Et tilsvarende arrangement, vil på nordisk basis, blive afholdt i Sverige i april 2018 hvori denne ejendom indgår blandt andre nordiske eksempler.

Solidt samarbejde

Projektet har igennem hele sit forløb været begunstiget af et godt samarbejde med henholdsvis Kulturstyrelsen, Helsingør Kommune, bygherre, rådgivere og håndværkere. Samarbejdet er foregået på den måde, at først er de formelle behov og procedurer afklaret med bygherre og arkitekt. Dernæst er der fra lift foretaget supplerede klimaskærms undersøgelser, hvilke resultater er blevet meldt tilbage til Kulturstyrelsen, i form af en handlingsplan for det påtænkte projekt. Herefter er der fra et let facadestillads foretaget miljøafrensning af giftige malings lag på stok og sten, samt udført råd- og svampeanalyser. Fra samme stillads har arkitekt, ingeniør, bindingsværkstømrer, billedskærer og smed efterfølgende sammen foretaget bygningsundersøgelser, og er hver især er kommet med indput til den efterfølgende renoveringsproces. På baggrund af disse indput har arkitekt og ingeniør udarbejdet licitationsmaterialet, der med prisindhentning er sendt til endelig godkendelse i Kulturstyrelsen. Uden en så grundig og vellykket samarbejdsproces, ville det aldrig efterfølgende have været muligt at gennemføre denne komplicerede og krævende renovering på 3,5 måned og til aftalt pris.

Økonomi og værdiforøgelse

Renoveringen har betydet at de fredede værdier, som denne ejendom repræsenterer, er blevet bevaret, så de vil være intakt i en lang årrække fremover. Der har været tale om ret betragtelige omkostninger, der skyldes tidligere tiders forkerte materialevalg og vedligeholdelsesmetoder. Til gengæld har den omfattende renovering af tag og fag betydet, at ejendommens samlede værdi er blevet bevaret, og at nu fremstår fuld intakt, til meget stor glæde for ejer, forretningsdrivende, forbipasserende, by og samfund.

Udførelseskvalitet

Bygningen er en 7-fags bindingsværksejendom i 2 stokværk med knægtbygget hjørnebygning. Knægte er af Helsingør type med volutkonsol, akantus snit og blomsterornamenterede fyldholter, æggestavsgesimser og kors-kølbuede ornamenterede bjælker. At renovere en sådan bygning, der er slemt medtaget af råd og svamp i bundremme, stolper, skråbånd, løsholter, og ovennævnte udsmykningselementer, kræver høje krav til de rådgivnings- og håndværksmæssige færdigheder, for at sikre et optimalt resultat. Der er derfor primært anvendt gamle håndværksprincipper i renoveringen hvor gamle materialevalg og arbejdsmetoder har været bragt i anvendelse. Særligt har der også fra de rådgivende været fokus på stabilitet af bygningen under udførelses processen, hvilket er et kapitel for sig, hvilket kræver optimal samarbejde mellem håndværkere og rådgivere undervejs, for at undgå sætninger af bygningen.

Parter bag projektet

Bygherre: Annelise & Henrik Mohr
Arkitekt MAA: Finn Strabo
Ingeniør: Barion

Sted

Stengade 20
3000 Helsingør

Fotos: Arkitekt MAA Finn Strabo

Realiseret

2017

Indstillingsår

2018

Anvendelse

Øvrige

Areal

1-500m2