fbpx

Vendsysselvej

Bæredygtig udvikling

Se mere

Vendsysselvej

Bæredygtig udvikling

Læs projektets egen beskrivelse

Tagarbejde med udvendige solceller mod syd med 100 % produktion / selvforsyning af grøn strøm, regnvandsgenbrug af tagvand til fællesvaskeri med 60 % genbrug og vandbesparelse, sparet HOFOR indpumpning af kildepladsvand,100 % afkobling af regnvand til hovedkloak og 100 % økonomisk budgetoverholdelse med lokal social bygherrebeslutning og samarbejdsproces, har gjort boligerne på Vendsysselvej socialt, miljømæssigt og totaløkonomisk bæredygtige i praksis.

Der er tale om et renoveringsprojekt med 1.121.5 kWp solceller der årligt leverer 120.000 kWh. Pr. 1.oktober 2019 efter 5 år er det blevet til 0,6 MW grøn solcellestrøm og 510.000 tons sparet CO2. Produktion svarer til 100 % el-forbrug og er nu helt CO2 neutralt.(fremstilling og transport = ca. 1,5 års co 2 forbrug).
Solcellesystemleverancen består af: 450 stk. x 270 wp udvendige monterede monosolceller på 3 tagflader mod syd 12 x 10 KW indvendige invertere, kabeltræk og nye el-skabe og 99 intelligente trefasede bimålere, med fjernaflæsning fra gaden til årsregnskab samt solcelle overvågningsanlæg

2. Regnvandsanlæg blok 2 med opsamling af regnvand fra 720 m2 tagflade, der genanvendes i fællesvaskeri for 89 boliger. Det opsamles via tagrender ned til 22 m3 regnvandstank i terræn, herfra oppumpes regnvandet til en maximatank og herfra til vaskemaskiner i fællesvaskeriet. Alt EL drives af solcelle energi, så der er tale om dobbelt grøn drift.

3. Der er sket 100 % afkobling af regnvand fra alle 3 blokke ialt 2160 m2 tagflade. Der er monteret 1 x 22 m3 faskine/ overløb fra regnvandstank ifm. skybrud og monteret 2 x 20 m3 faskiner på blok 1 og 3. Tagrender af zink er coatede indvendigt, så zink herfra ikke udskilles til grundvand.

4. Der er besluttet efterisolering med 250 mm papiruld i 3 mazardetager mod gavle og gaden, udskiftning af 121 vinduer til trævinduer med godt kernetræ, termoglas og strøget 3 gange med linoliemaling. Udføres medio april – medio juni 2020
Effekt: Papiruld Varmekoefficient 0,0037 og vinduer Lavenergi – U værdi = 1,1

Der er 89 boliger på 2 og 4 rum. Arbejdet er foretaget fra stilladser mod syd uden fraflytning.

Der er givet byggetilladelser og nedsivningstilladelser fra Københavns Kommune/ Center for miljø og EL – tilladelser fra Energinet – El &
Dong ( nu Ørsted )

Læs og se mere til projektet i vedhæftede bilag.

Blik for brugerne

Der er tale om bæredygtig udvikling i praksis: Miljømæssigt, socialt og totaløkonomisk. Energikrav og el produktion: Målet har været størst mulig lokal selvforsyning med grøn strøm, der kan bidrage til co2 reduktion i København. CO 2 reduktion beregnet til ca. 102 tons/ sparet pr. år. Det store Solcelleanlæg på 121,5 kWp er opdelt i 4 anlæg, hvoraf det ene forsyner fællesvaskeriet. Der er oplagt 450 monokrystalinske solcellepaneler af 270 watt. 150 stk. på hver tagflade underopdelt i 4 flader/ `klaser` der underordner sig bygningen rytme, proportion, skorstene og placeret mellem taghætter til ventilation og aftræk. De 4 anlæg på de 3 blokke er efter underskydning bundet sammen af EL kabler ført vandret under terræn og under kælderlofter og med lodrette kabelføringer i trapperum til 12 invertere. Disse er samlet parvis med 20 kW effekt på loftet på brandvæg på nordsiden og 99 bimålere, heraf er de 10 er fælles bimålere og 89 til boligerne. Bimålerne fjernaflæses fra gaden af bestyrelsen til årsregnskab og opkrævning via KAB. Genbrug af regnvand reducerer behov for årlig indpumpning af ca. 438,5 m3 HOFOR kildepladsvand fra hovedstadsområdet og el/ Co 2 til dette og reducerer presset på HOFOR`s hovedkloak og rensningsanlæg med ca. 1315 m3 årligt herunder kloakaflastning ifm. skybrud. Boligforeningen får ikke vand i kælderen.

Brugskvalitet

Solcelle og regnvandsanlægget har betydet at beboerne er stolte af at bidrage til Københavns Co2 reduktion og selv bidrage til bedre miljø og klimaforhold og at man følger vejrliget. Uanset om solen skinner eller det regner, sparer man penge. Solcelleanlæggets produktion kan dagligt følges på et overvågningsanlæg på computer eller smartphone. Regnvandet fra taget er blødt vand uden kalk, som gør tøjet blødere mod huden og reducerer grundvandsforbrug og behov for indpumpning vand af drikkevandskvalitet fra hovedstadsområdet og el/ co 2 forbrug til dette for HOFOR.

Bidrag til omgivelser

Den arkitektonisk fine bebyggelse, opdelt i 3 ensartede kulbrændte gulstensblokke, havde med tiden fået lagt et tag med Brass Zenith betontagsten, som var billigere end vingetegl og understrøget med tjære, som bandt det sammen. Det havde restlevetid på ca 40 år. Dette blev derfor dækket udvendigt af højeffektive Solar World refleksfri 270 wp mono solcellepaneler mod syd, oplagt i 3 sals højde. Sorte solcellepaneler matcher de gule sten, flader oplagt som fulgte den arkitektoniske rytme. Regnvandsanlægget og afkobling til hovedkloak ligger under terræn og er ikke synligt udefra. Der er lagt ny belægning som binder de 3 blokke sammen med de private haver og fællesanlæg. De sociale forhold er været håndteret ift. Generalforsamling, bestyrelsesmøder, i rollen som grundejer, bygherre og bruger i daglig drift og en organisation med tilbud, aftaler og møder med totalrådgiver og total-/hovedentreprenør.

Eksempelværdi

Projektet på Vendsysselvej er et bæredygtigt modelprojekt til efterfølgelse, idet det udmønter Brundtlandrapportens og FN`s Rio erklæring Miljømæssigt, Socialt og Totaløkonomisk. Projektet har været udført i 3 etaper og 3 faglige discipliner og en 4. etape og faglig disciplin realiseres i 2. kvartal -20 Solenergi, Regnvandsgenbrug og Klimaforebyggelse/ skybrudshåndtering ift. øget nedbørsmængde samt varmebesparelse via papiruldisolering og nye vinduer. 3 Etaper: 1. Solcelleprojekt på blok 1, 2 og 3 Pilotprojekt udmønter Helios strategi fra Landsbyggefondens Innovationspulje 2. Regnvandsanlæg til fællesvaskeri på blok 2, opsamlet tagvand fra begge tagflader af boligblokken og er drevet af solcellestrøm samt afkobling af regnvandsledning til HOFORs hovedkloak og ny belægning på gårdside. 3. Afkobling af regnvand fra taget på blok 1 + 3 til HOFOR ́s hovedkloak, Lokal Afledning af Regnvand/ nedsivning via 2 faskiner og ny belægning mod gårdsiden. Anlægget er forberedt for evt. senere udnyttelse af tagvand til toiletskyl på blok 1 + 3.De 121 nye vinduer vil have en levetid på ca. 100 – 150 år, med 25 års garanti mod råd og svamp- hvor hidtidige udskiftede holdt ca. 25 år med 10 årige garantiperiode.

Økonomi og værdiforøgelse

Hvad enten solen skinner eller det regner, sparer man penge på Vendsysselvej EL: år 2015: Forbrug 130.000 kWh. Afregningspris 1.77 kr. pr. kWh. 90 % lokal energiproduktion. Dong indkøbspris 2.29 kr. pr. kWh EL: år 2016: Forbrug 120.720 kWh. Afregningspris 1.64 kr. pr. kWh. 100 % egen energiproduktion Dong indkøbspris 2.36 kr. pr. kWh El: år 2017: Forbrug 120.543 kWh. Afregningspris 1.72 kr. pr. kWh. 96 % egen energiproduktion Dong indkøbspris 2.23 kr. pr. kWh. Beregnet af KAB. Målerleje sparet årligt 605 kr. incl. moms x 99 stk. Bimålere. Indkøb og montage af bimålere medførte mindre huslejestigning. Energinet betaler 60 øre pr. kWh iht. nettomålerordning, retur til nettet. Vandforbrug i 2015 og 2016: Genbrugt regnvand fra taget på blok 2: ca. 877 m3 HOFOR vand: ca.60 % besparelse. Der har været ca. 6 måneders tørkeperioder ud af 24 måneder, hvor man måtte bruge vand af drikkevandskvalitet.HOFOR vand pris 36 kr pr. m3. Pris er nu 38,46 kr / m3 i 2019. Der er sparet 1⁄2 spildevandsbidrag på 18 kr. pr. m3 via HOFOR måler. Hver beboer fik en måneds husleje tilbage i foråret 2015 pga. El og Vandbesparelser og haft løbende besparelser på el og vand til tøjvask Bygherre har forestået finansiering og garanti. HOFOR har ydet kloakrefusionsmidler, svarende til 2.160 m2 tag/ afkoblet tagflade.

Udførelseskvalitet

Arbejdet er udført i høj håndværksmæssig, ingeniørteknisk og arkitektonisk kvalitet, tilpasset de faktiske forhold. Totalentreprisekontrakter og rammetidsplaner er overholdt. Det samlede tidsforbrug for udvikling, tilbud, accept og udførsel har været 3 år på anlægsarbejder og hidtidig driftperiode på 5 år. Myndighedsbehandlingen har taget hovedparten af tiden. Solcelleanlægget blev udviklet, myndighedsbehandlet hos Energinet, Kbh. Kommune og Dong og realiseret parallelt med at Folketingets solcellelovgivning fra dec. 2012 afventede EU`s notificering af loven; det tog ca. 2 år. Yderligere info hos Jakob Schoelmark -Formand for Boligforeningen Vendsysselhus Arkitekt&Byggeøkonom Martin Dietz. Direktør Solar Lightning Consultants ApS&Solar Lightning Entreprise ApS.

Parter bag projektet

Bygherre og grundejer: Boligforeningen Vendsysselhus
Bestyrelsens Bygherre: Jakob Scholmark
Administrator: KAB. Hjemtagelse af lån og garantistillelse mm.
Arkitekt og Totalrådgiver: Solar Lightning Consultants ved Arkitekt & Byggeøkonom, projektleder Martin Dietz
Ingeniør: Okholm ApS
Totalentreprenør: Solar Lightning Entreprise ApS
Fagentreprenører: Farum El - Installation ApS, Green Energy ApS, RA Entreprise ApS, Tvilling ApS - VVS, CMC Maskinstation A/S. Herudover stillads- og kranfirma oa.
Leverandører: Solar Opti ApS: Solcellepaneler, skinner, kabling, invertere og overvågningsanlæg. Kamstrup A/S, El Bi- målere. Nyrup Plast A/S. Regnvandsanlæg og faskiner

Myndigheder: Solcelleanlæg.
Byggetilladelse indhentet hos Københavns Kommune, samt tilladelser hos Energinet og Dong. Regnvandsanlæg og afkobling til Hovedkloak.
Nedsivningstilladelse og byggetilladelse indhentet hos Københavns Kommune og HOFOR A/S.

Yderligere information om projektet

http://vendsysselhus.dk/

Sted

Vendsysselvej 3-37
2720 Vanløse

Realiseret

2015

Indstillingsår

2018, 2019, 2020

Anvendelse

Bolig

Areal

501-5.000m2