fbpx

AKB Bellahøj

Bevaring og fremtidssikring af et arkitektonisk ikon

Se mere

AKB Bellahøj

Bevaring og fremtidssikring af et arkitektonisk ikon

Læs projektets egen beskrivelse

AKBs ikoniske Bellahøjhuse i Bellahøj Nord står nu færdige efter en gennemgribende renovering, der i et samlet greb både fremtidssikrer boligerne og beskytter den bevaringsværdige arkitektur. Med færdiggørelsen af AKBs Bellahøjhuse er det første punktum sat i en over 10 år lang proces, der har haft til formål at renovere Bellahøjs smukke, men aldrende boliger og genrejse bebyggelsen som et attraktivt boligområde med en stærk identitet. Renoveringen af Bellahøj har haft stor bevågenhed i både fagkredse og offentligheden og er blevet til et i et komplekst mangeårigt samarbejde. Projektet har formået at skabe balance mellem de mange interessenters forskellige behov: Øget boligkomfort, lavere energiregninger, en langsigtet fremtidssikring af boligafdelingen og ikke mindst bevaring af den unikke og kulturhistorisk væsentlige arkitektur. Alt sammen under hensyntagen til at bevare en rimelig husleje for beboerne.

Den samlede renovering af AKB Bellahøj, hvoraf 3 højhuse blev ibrugtaget i 2023, omfatter 6 af de i alt 28 Bellahøjhuse. Renoveringsprojektet består af en total udskiftning af den nedslidte og dårligt isolerede betonflisefacade, nye vinduer samt udskiftning af glasfacaden i trapperummet. Indvendigt renoveres både køkkener og badeværelser. Og der skiftes installationer og etableres mekanisk ventilation.

Blik for brugerne

AKB Bellahøj er en almen boligafdeling med et velfungerende beboerdemokrati og en engageret afdelingsbestyrelse. Beboerne er løbende blevet orienteret om udviklingen af renoveringsprojektet og har ved et ekstraordinært afdelingsmøde stemt ja til gennemførelsen. Rådgiverholdet har tilrettelagt og gennemført beboerinddragelse for i samarbejde med beboerne at designe løsninger til de nye køkkener og badeværelser. Processen forløb som en serie af workshops hvor rådgivere møde efter møde nærmede sig mere og mere konkrete løsninger for indretning, bestykning, belysning, el-udtag og skabsindretning. Inddragelsen har sikret, at beboerne har fået reel indflydelse på deres kommende renoverede boliger og har samtidig givet beboerne viden om og stolthed over de arkitektoniske kvaliteter som bebyggelsen rummer. Samtidig har renoveringen forbedret boligkomforten med nye køkkener og badeværelser og skabt et sundt indeklima med øget isolering og ventilation.

Inspirerende ressourcetiltag

De oprindelige facader på AKB Bellahøj havde et meget højt varmetab. Der var tale om en sandwichkonstruktion i beton, hvor det isolerende lag udelukkende bestod af Leca. Det betød, at beboerne oplevede kulde- og indeklimagener og høje energiregninger. Bygningernes energibehov er blevet kraftigt reduceret idet hele facaden er blevet pakket ind i et isoleringslag med lav lambda-værdi. De nye termovinduer er endvidere monteret i isolerende montagekasser, som udgør den nye energivenlige vinduesfals. Isoleringsløsningen er skjult bag de nye facadefliser. Samlet set er er der tale om en ny højisolerende, tæt og kuldebrosminimeret facade, der bringer de gamle bygningernes energiforbrug ned på nutidens standarder. Endvidere var AKB Bellahøj tidligere ventileret med naturligt aftræk, hvor den varme boligluft ventileredes direkte til det fri. Denne løsning er i dag erstattet af et balanceret mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, der sikrer, at boligens varme genbruges til forvarmning af ny frisk luft i boligerne.

Eksempelværdi

Renoveringen af AKB Bellahøj eksemplificerer hvordan bevaringsværdigt modernistisk betonbyggeri kan renoveres uden at arkitektoniske værdier går tabt. Samtidig er der opnået væsentlige byggetekniske, energimæssige, indeklimamæssige og boligkvalitetsmæssige forbedringer, der gør bebyggelsen klar til de næste 70 år. AKB Bellahøj inspirerer os til at være omhyggelige og grundige i udpegningen af bærende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, og til at lade disse være fundamentet for renoveringsdesignet. Samtidig viser AKB Bellahøj, at det godt kan lade sig gøre at bevare og genskabe stort set alle de originale arkitektoniske kvaliteter uden at gå på kompromis med nutidens krav til energi, indeklima og komfort. På den måde udgør AKB Bellahøj også et interessant kontrapunkt til de renoveringer, der iklæder betonbyggeriet helt nye ’overfrakker’ i fremmede materialer.

Solidt samarbejde

Renoveringsprojektet er blevet til gennem et langvarigt, omfattende og komplekst samarbejde mellem mange forskellige aktører: Beboere, boligselskaber, kommunen, Landsbyggefonden, Slots- og kulturstyrelsen, arkitekter, ingeniører, producenter og entreprenør. De mange aktører har haft forskellige interesser, som har været en udfordring af løse på én gang. Bekymringer om husleje, om risikoen ved den nedslidte facade, om faren for at miste arkitektoniske kvaliteter, og om boligkvaliteten ville stå mål med prisen. Alle har de haft betydning for de valgte løsninger og rådgivers projekteringsleder har stået for at samle alle trådene og sikre sig, at kvalitet, krav og økonomi har kunnet mødes. Den nye facade illustrerer kompleksiteten i samarbejdet. Projektets første rådgivere udarbejdede en grundig arkitektonisk værdisætning af bebyggelsen og udviklede på baggrund heraf de første mockups på facadefliser. Totalrådgiver overtog og videreudviklede denne løsning sammen med producenten og i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og Københavns Kommune. Over adskillige iterationer blev farve, ophængningsteknik, tilslag, kornstørrelser, variationsgrad mv. justeret og endelig blev en fuld facadeprøve i lejlighedsstørrelse udført og godkendt. Sluttelig er entreprenøren behændigt lykkedes med at fuldføre løsningen på samtlige blokke.

Faglig kvalitet

Renoveringen af AKB Bellahøj er udført med særlig højt fokus på detaljen. De nye facader ligner én-til-én de oprindelige facader, men er udført på en radikalt anderledes måde. Oprindeligt bestod ydervæggene af en bærende bagvæg i beton og en udvendig beklædning i præfabrikerede betonflise. Beklædning og bagvæg var sammenstøbte med et midterlag af Leca. Renoveringen har nedrevet de nedslidte fliser og den dårligt isolerende Leca-fyldning og samtidig afrettet den ujævne bagvæg. Herpå er monteret et nyt kraftigt og tæt isoleringslag, hvorpå et fleksibelt skinnesystem er fastgjort, som igen bærer de nye specialdesignede facadefliser, som i overflade og tekstur genskaber den oprindelige betonkvalitet. De karakteristiske skrå altaner er bevaret og overfladebehandlet, mens de gamle altanskabe er genskabt med den oprindelige, smalle, lodrette listeprofilering. Indvendigt er badeværelserne renoveret med nye terrazzogulve med den oprindelige blanding af marmorskærver og køkkenerne er udført med de forkromede bøjlegreb, som er typiske for periodens byggeri.

Levende bygningskultur

Bellahøj revitaliseres gennem den samlede transformation af bebyggelsen, som både omfatter boligrenovering og en nænsom istandsættelse og forbedring af det fredede parkanlæg, der omkranser bygningerne. AKBs seks Bellahøjhuse er tegnet af Svenn Eske Kristensen og fremstår med bebyggelsens mest raffinerede arkitektoniske udtryk. Arkitekturen udtrykker på fineste vis de nye boligidealer og den nye byggeteknik, som banede vejen for det moderne boligbyggeri. At bevare og genskabe facadernes oprindelige kvaliteter har været renoveringens vigtigste mål sammen med målet om, at beboernes dagligdag i boligen skulle forbedres. I dag fremstår bygningerne med smukke genskabte betonflisefacader og nye vinduer med slanke karm- og rammeprofiler som de originale. Men inden under fliserne er nu tilføjet et tæt og kraftigt isoleringslag, der øger varmekomforten og forbedrer indeklimaet i boligerne. De gamle badeværelser er ligeledes renoveret – sanitet og overflader er nye, men det er fortsat terrazzogulve og 15x15-fliser, der giver badeværelserne den oprindelige funktionalistiske karakter. På den måde genoplives AKB Bellahøj i en fin balance mellem bevaringsværdier og arkitektur på den ene side og fornyelse og boligkomfort på den anden. Ved sømløst at indarbejde nutidens boligidealer genfortæller renoveringen historien om Bellahøj som en moderne og fremsynet boligbebyggelse. De mange bevaringsværdier er fastholdt og styrket samtidig med at boligerne nu fremstår tidssvarende og attraktive for beboerne.

Parter bag projektet

Bygherre: Boligselskabet AKB, København
Byggeforretningsførelse: KAB
Arkitekt: Arkitema
Ingeniør: Niras
Hovedentreprenør: Enemærke & Petersen

Yderligere information om projektet

https://www.arkitema.com/dk/projekt/bellah%C3%B8jhusene

Sted

Ved Bellahøj Nord 7
2700 Brønshøj, København

Fotos: Fotos er taget af Laura Stamer. De er beskåret til Renoverprisens format 4:3. Hvis de skal anvendes eksternt vil vi gerne have at fotografens oprindelige beskæring anvendes. Kan fremsendes.

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2