fbpx

Vinder af Specialprisen 2020

Ungdomsøen Middelgrunds­fortet

Transformation af 120 år gammelt militær fort Middelgrundsfortet, til en udviklingsplatform Ungdomsø for unge mennesker fra hele Danmark og internationalt

Se mere

Ungdomsøen Middelgrunds­fortet

Transformation af 120 år gammelt militær fort Middelgrundsfortet, til en udviklingsplatform Ungdomsø for unge mennesker fra hele Danmark og internationalt

Læs projektets egen beskrivelse

Lidt historie

Middelgrundsfortet blev opført i perioden 1890 – 1893, som et kunstigt søfort der skulle indgå som en central del af Københavns befæstning. Fortet har i mellemperioden været benyttet af Hæren som kanonbatteri ud fra københavn, af søværnet som central søminestilling til styring af mineringen omkring København, og senest af luftværnet som station for det danske raketforsvar Hawk misilerne. Fortet er opført på en kunstig anlagt ø som på opførelsestidspunktet var verdens største kunstige ø på ca. 7 ha. Fortet er opført oprindeligt i 2 niveauer beregnet på en bemanding på 6-800 soldater. Efter forsvaret forlod fortet 1984 levede det en omskiftelig tilværelse, en kortere tid som flygtningecenter men hovedsageligt henlå det i tiltagende forfald. Fortet sælges til restaurantformål i 2002 og drives som sådan i en ca. 10 årig periode. I 2015 sælges det til Middelgrundsfonden efter det atter har henlagt i en periode med forfald.

Fakta om Middelgrundsfortet
Købssum i 2015 var 20 millioner.
Renoveringsomkostning 132 mio.kr.
Opført i 1890-1894 under Christian IX som en del af Københavns befæstning.
Verdens største kunstige/menneskeskabte ø, som ikke er landfast!
Areal 50.000 m² (70.000 m² inkl. bølgebryderanlæg).
16.500 m² underjordisk bygningsmasse fordelt på mere end 200 rum
Omkring 2,5 kilometer gange og tunneler i tre etager.
Vægt ca. 2,5 millioner tons.
Datidens etableringsomkostninger svarer til prisen for den nutidige etablering af Storebæltsbroen.
To fyrtårne.
Tæt på København (20-30 min fra Nyhavn/Metro) og stadig total isoleret.
1,5 kilometer til nærmest kyst, når den nye Nordhavn er færdigbygget.

UNGDOMSØEN ER DIN Ø

Ungdomsøen er en vild aktivitetsplatform og et udviklingscenter for hele Danmarks ungdom – det er en ø, hvor alle landets unge kan arrangere vilde events, deltage i engagerende kurser og møde nye venner.

Du kan selv skabe og gennemføre aktiviteter, og du kan mødes med andre og skabe nye fællesskaber på tværs af ungdomskulturer.
Vær medskaber

Ungdomsøen vil være med til at skabe positive forandringer i hele Danmark ved at støtte dig og andre unge i at skabe aktiviteter, kurser og idéer for unge. Derfor er der plads til at unge selv udtænker og udfører aktiviteter.

Det betyder, at udformningen af øen ikke dikterer en særlig brug eller særlige aktiviteter, men dig mulighed for selv at bestemme, hvordan du vil bruge Ungdomsøen.

Plads til alle

Med Ungdomsøen ønsker vi at skabe plads til at både debattøren, holdspilleren, rollespilleren, atleten, digteren, spejderen, programmøren, danseren, musikeren og alle andre unge kan samles om hver deres unikke aktivitet på øen. Samtidig med at de kan mødes i nye aktiviteter og fællesskaber på tværs.

Det skaber grobund for en ny bevægelse, der sætter unges ressourcer i centrum med reel indflydelse, meningsfyldte fællesskaber og bæredygtig samfundsudvikling i højsædet.

Om renoveringsprojektet

Udviklingen af øen skete i faser.

Forundersøgelsesfase, hvor øenes muligheder blev undersøgt. Dette gennemførtes af en mindre gruppe aktive fra spejderbevægelsen. Øen var tilgroet, under nedbrydning og fyldt med affald fra de mange års varierende drift. På baggrund af denne gruppes arbejde tog man en dialog med fondene A.P.Møller Fonden og Nordeafonden som indvilligede i en faseopdelt plan.

1.) Købsfasen hvor øen blev erhvervet, og Middelgrundsfonden blev etableret som ejer af øen.
2.) Udviklingsfasen. Nordeafonden donerede 3,8 mio.kr. til et forprojekt der skulle afdække de tekniske muligheder, de fredningsmæssige begrænsninger og estimere de kommende renoveringsomkostninger samt finansiere den indledende oprydning og overfladesanering af fortet, en opgave som primært skulle foretages af frivillige kræfter.
3) Renoveringsfasen. Den egentlige projektereing, udbud af renoveringsopgaven, samarbejdsfase mellem entreprenør og bygherre og etableringsfasen.

Da projektet var meget uforudsigeligt grundet begrænset bygningsdokumentation, uendeligt antal bygningsændringer i forsvarets periode, anvendelse af giftige materialer, bygningsindretninger der ikke var i overensstemmelse med krav der stilles i samfundet uden for forsvaret, kombineret med det faktum, at fortet var bygnings- og fortidsmindefredet,. I det lys var det indlysende at der skulle udvikles en særlig samarbejdsmodel mellem Bygherre, rådgivere, myndigheder, og entreprenører., en model der fællesgranskede projektet, tilrettede og prissatte projektet.

Samarbejdsperioden forløb over en 3 måneders periode, en periode hvor entreprenører og underentreprenører havde mulighed for at gennemgå projektet på stedet.

På baggrund af samarbejdsfasen blev projektets omfang tilpasset den givne og faste projektbevilling, og entreprisekontrakten underskrevet.

Entrepriseperioden er trukket 5 måneder over tidsplanen, primært begrundet i de mange projekttilretninger som projektet har gennemgået i takt med at fortets mange særheder er afdækket, og i takt med at det har været muligt at få godkendelser/dispensatoner på plads med Slots og kulturstyrelsen og Københavns kommune.

De mange nødvendige ændringer, og de meget betydelige miljøomkostninger som projektet har haft, har betydet at vi i samarbejde med entreprenøren løbende har måtte tilpasse projektet, men hele tiden med det udgangspunkt at miljøsaneringen skulle gennemføres fuldt, at forsyningssystemet på øen skulle renoveres i hele bygningsmassen, at varmesystemet skulle fornys til et mere bæredygtigt havvands varmevekslersystem, samt at den del af bygningsmassen som økonomien tillod at renovere helt færdigt, skulle have et omfang, så alle planlagte og centrale funktioner kunne virke fra åbningsdagen, og øen ville fremstå som færdig.

Det betød at man kunne renovere hovedgangene, køkkener, overnatningsrummene mod kajgaden, div. aktivitetsrum, møderummene samt toilet og badefaciliteter i bygningen og på de bagvedliggende lejrpladser.

Midelgrundsfortet har med det renoverede, kapacitet til 150 indendørs overnattende, industrikøkkenfacilitet og spiserum til ca. 200 samtidigt spisende, toilet og badefaciliteter som kan servicere op til 800 samtidige gæster på øen, møderum i varierende størrelse fra 25 – 250 personer, foodlab til 40 samtidige kursister, samt diverse aktvitetsrum. Dertil kommer lejr/teltpladsfacilitet til ca. 700 overnattende, samt shelterkapacitet til 60 personer.

Tilbage står ca. 12 værelser og 6 møderum der mangler at blive renoveret, men hvor de grundlæggende faciliteter er etableret. Disse rum vil øge fortets kapacitet, men afventer yderligere finansiering.

Det er med renoveringen lykkedes at få bygningen til igen at fremstå på den ene måde majestætisk og lidt tættere på indbydende at tage i besiddelse, Man får historiens vingesus når man går gennem gangene, afvekslende med at møde og opholdsrum fremstår moderne og med alle nutidens krav til installationer m.v., Øens ydre er renoveret, landskabsformerne fremstår igen synlige og man får klart en fornemmelse af at man er på et militært fort når man besøger øen.

Heldigvis har de besøgende også kvitteret for dette. Der har siden åbningen d. 24 august været mere ned 11.000 besøgende på øen, langt flere end der var planlagt, og bookningerne for 2020 tyder på at successen vil fortsætte.

Projektet har vist,

At det er muligt at gennemføre et stort projekt når viljen er der
At der har været muligt at fastholde engagementet hos de rigtigt mange frivillige der har leveret + 70.000 timer for at realisere ideen
At man kan gennemføre et stort byggeprojekt med fornuftige snitflader mellem frivillige ressourcer og professionelle leverandører.
At entreprenørene og rådgivere har udvist en høj grad af fleksibilitet, til at skabe nye løsninger på de mange pludseligt opståede udfordringer
At de kommunale myndigheder har villet projektet og forvaltningerne har spillet med og ikke imod, trods der ofte har været interessestrid mellem det lovlige og det mulige på øen.
At den direkte og løbende involvering af Slots- og kulturstyrelsen har betydet at de udvist stor forståelse for øens særlige status, og har bidraget positivt, også med løsninger til de opståede problemer.

Blik for brugerne

At drive en 120 år gl. kunstig ø, er ikke det mest bæredygtige der eksisterer, transporten til og fra øen er besværlig, forsyning er besværlig og det er vanskeligt at udnytte det øvrige samfunds stordriftsfordele. Materialevalget har i vid udstrækning været fastlagt, da bygningen er fortidsminde- og bygningsfredet. Vi har arbejdet med bæredygtighed i forhold til: At erstatte den direkte udledning af spildevand til Øresund og skibstransporteret drikkevand, med etablering af et søledning til vand og spildevand At erstatte 3 store dieselgeneratorer til varmeforsyning med et varmeveksleranlæg, baseret på udnyttelse af energien fra havvand. At erstatte olieopvarmning i fritliggende bygninger med varmepumper.

Brugskvalitet

Alle nedhængte rørinstallationer er fjernet og lagt i gulv, rummene er lysnet, og mødelokaler inde i fortet har fået et lyst og venligt udtryk. Vi har fået renoveret den passive ventilation af bygningsmassen Overnatningsrummene er udstyret med eget bade- og toiletfaciliteter og der er etableret repos i alle værelser, så man kan nyde udsigten gennem vinduerne som oprindeligt af hensyn til soldaters sikkerhed var placeret højt.

Bidrag til omgivelser

Ungdomsøen indgår i den samlede aktivitetsportefølje i Københavns Havn, og øen har et tæt samarbejede med de øvrige aktører og interesseorganisationer. Der er tilknyttet en række partnerorganisationer som bruger øenes faciliteter til deres aktiviteter, eksempelvis, Rollespillerne i København, Brædtspillerforeningen, Spejderorganisationerne, musik/performance, Højskolerne i Danmark, Efterskoleforeningen og lokale gymnasier har brugt øen som aktvitetssted. Internationalt har der været afholdt en række ungeevents på øen, hvor særligt Young Europe Is Voting, en organisation etableret op til EU valget hvor 250 unge fra 12 lande kom til øen og drøftede hvad kan vi bruge EU til, hvordan får unge indflydelse og hvordan får vi fokus på de væsentligste udfordringer i samfundet. Seminaret var med deltagelse af ministre, EU kommissærer, nationale og internationale politikere som var i direkte dialog med de unge.

Eksempelværdi

Væsentligste eksempelværdi er, at projektet har demonstreret at det er muligt ved en betydelig indsats at bringe liv tilbage til et fortidsminde. Bygningen henlå til langsom nedbrydning, og tilgroning, men det har vist sig at det er muligt at bringe liv tilbage til det gamle bygningsværk. Bygningen er oprindeligt opført til militær brug, til afskrækkelse og til sikring af sikkerheden i hovedstaden. Middelgrundsfortet / Ungdomsøen er stadig et middel til sikring af freden, men i dag gennem dyrkelse og udvikling af medmenneskelig forståelse nationalt og internationalt. Konkret som projekt, har det vist sig at man gennem en tæt og åben dialog med de myndigheder der er sat til at passe på vores kulturarv, er det lykkedes at bøje interesserne mod hinanden og skabe mulighed for at det stolte bygningsværk stadig kan være ramme om aktivitet og udvikling. Slots og Kulturstyrelsens projektansvarlige medarbejdere og ledelse har besøgt byggeriet flere gange, og er løbende involveret i opståede udfordringer, hvilket har betydet at det har været lettere/hurtigere at nå frem til konkrete afgørelser. I forhold til projektgennemførelsen, kan projektet vise at en samarbejdsmodel er gennemførlig, men det kræver at der opbygges en gensidig tillid mellem parterne.. Vi havde en fast økonomisk ramme, så projekt tilretninger havde ikke som mål blot at billiggøre projektet, men at skabe rum for at bygge så meget af det rigtige som muligt. Som Entreprenøren sagde ved flere lejligheder. "Hvis vi alligevel fastholder projektomsætnigen, så vil vi da hellere bygge noget I kan bruge, end noget der ikke kan bruges" Dialogen med lokale og nationale myndigheder har ligeledes vist at samarbejde fremmer fremdriften ( se mere under samarbejde)

Solidt samarbejde

Projektet her har på mange måder været særligt. Vi har haft en helt særlig projektudfordring i og med at frivillige skulle lave en væsentlig del af opgaven. De frivillige har således stået for: oprydning på øen inden entreprisen kunne komme i gang, håndtering af den tilgroede bevoksning på øen, fjernelse af alle frithængende installationer i gange og rum, afrensning af overflader, bortskaffelse af affald, sanering af aktivitetsrum og lagerrum, bygning ad shelters, samt en række udendørs anlæg, opsætning af værn og hegn o.m.a Dette har skullet foregå samtidig med entreprisens gennemførelse hvilket stiller særlige krav til grænsefladeafklaring, sikkerhedsarbejdet, byggepladslogistik m.v, og her har en hyppig og tæt dialog mellem entreprenør rådgiver være afgørende ligesom bygherrens meget aktive deltagelse har været nødvendig for hele tiden at tage trykket af mulige konflikter. I forhold til myndigheder skal også nævnes, at Københavns kommune meget tidligt i forløbet inviterede til et såkaldt "stjernemøde" hvor alle forvaltningens interessenter deltog, det eksterne beredskab, Københavns Havn og Slots og kulturstyrelsen bygherre og rådgivere. Dette var af helt afgørende betydning, da der blev sat ansigter på de personer der skulle få det til at glide, ligesom der blev afdækket og afklaret grænsefladeproblematikker, kritiske milestones, m.m. Tilsvarende er samarbejdet med Slots og kulturstyrelsen også centralt. Her var den direkte involvering af afgørende betydning for fremdriften, men vi lærte også at vi endnu tidligere skulle have haft en tilbundsgående dialog med styrelsen, så begge parter fra starten vidste hvad det var for et projekt der skulle i gang, hvilken benyttelse der ville komme til at foregå, og hvilke økonomiske rammer der var for projektet. Tilsvarende kunne vi som bygherre tidligere have vidst, hvor de beskyttelsesmæssige kritiske punkter var, hvad der absolut ikke kunne dispenseres fra og hvad der i beskyttelsesmæssig hensigt var vigtigst at tage hensyn til ved tilrettelæggelse af projektforløbet.

Økonomi og værdiforøgelse

Projektet har betydet at der reelt kan skabes en bæredygtig forretningsmodel for en ungdomsø. Bygningen er sikret for fremtiden uanset at der stadig vil være en lang række renoveringsprojekter tilbage på fortet. (De resterende rum, havnen og sikring af molerne)

Parter bag projektet

Bygherre: Middelgrundsfonden. Arsenalvej 10 DK-1436 København K CVR: 36 69 73 34

Donor. Øen blev erhvervet ved en donation fra A.P. Møller fonden og Nordeafonden, og renoveringen blev finansieret gennem en donation fra Nordeafonden.

Rådgivere: Orbicon/WSP, COWI samt Niras - Og en række specialrådgivere
Arkitekt: Bertelsen og Schevring

Hovedentreprenør. Jorton A/S, lille Skensved
Marin entreprenør. Nordic Marine Service Svendborg

Derudover og ikke mindst 2-300 frivillige mennesker der gennem renoveringsperioden har leveret + 70.000 frivillige timer.

Yderligere information om projektet

www.ungdomsoen.dk

Sted

Middelgrundsfortet 1
1433 København K

Fotos: Middelgrundsfonden

Realiseret

2019

Indstillingsår

2020

Anvendelse

Kultur

Areal

5.001-20.000m2