fbpx

Søndermarken

Renovering af karakteristiske højhuse med stor bevaringsværdi

Se mere

Søndermarken

Renovering af karakteristiske højhuse med stor bevaringsværdi

Læs projektets egen beskrivelse

Boligbebyggelsen ’Søndermarken’ hører til blandt den danske velfærdsstats første ikonbyggerier. Husene er opført 1951-1954 – samtidig med og efter samme model som Bellahøjhusene; som fem, dobbelte højhuse på hver 15 etager samt penthouse. Bebyggelsen fremstår som et fint eksempel på tidens anvendelse af beton som byggemateriale. Facadernes vandrette og lodrette betonbånd videreformidler husets dimensioner og rumopdeling helt ud i facaden.

Projektet omfatter en gennemgribende renovering og skimmelsanering af 17.000m² facade, 3.500 vinduer samt renovering af brugsvandssystem med følgearbejder i køkkener og badeværelser og etablering af mekanisk ventilation. Dertil er der udført renovering af elinstallationer og af alle udearealerne, der er blevet gendesignet.

Ud fra et byggeteknisk rationale er der arbejdet med at skabe en effektiv energirenovering og samtidig fastholde det eksisterende bygningsudtryk – dog i en ny og tidssvarende fortolkning.

Det er første gang i Danmark, at der arbejdes med renovering af en facade som denne – i en højde som denne. Grundet dette og grundet bebyggelsens høje kulturværdi, er der i et tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og kommunale myndigheder, blevet udviklet et helt nyt facadesystem, der sikrer en effektiv udvendig efterisolering, samtidig med at det oprindelige arkitektoniske udtryk bevares. Den karakteristiske betonfacade er således blevet erstattet af nye fiberbetonfliser specieldesignet og fremstillet til projektet. Ud over dette er alle vinduer blevet udskiftet, så byggeriet har fået en helt ny klimaskærm.

Projektet omfatter også en kompliceret opgradering af ventilationssystemet med etablering af mekanisk ventilation. De særlige bygningsværdier umuliggjorde den mest oplagte løsning med større aggregater på tagene, hvorfor løsning med decentrale aggregater i opgangene blev valgt for at tilgodese både eksisterende arkitektoniske værdier og driftsmæssige forhold.

Nye grønne fællesarealer
Bebyggelsen er omgivet af et grønt og frodigt udemiljø med parkkarakter – med fritvoksende hække, smukke træer og buske og store sammenhængende græsflader. Landskabsprojektet har bevaret den store åbenhed og respekterer således det oprindelige helhedsgreb, samtidigt med at beboernes ønsker om ny beplantning omkring bygningerne og nye arealer til ophold og leg er imødekommet.

Med nye overdækninger til cykler og kildesortering samt nye lysinstallationer i terrænet er funktionaliteten og kvaliteten / trygheden højnet med minimale indgreb, der er tro mod den oprindelige plan og højhusenes enkle og majestætiske karakter.

Blik for brugerne

Søndermarken er en almen boligbebyggelse og beboerne har hele vejen gennem projektet været tæt involveret i processen og projektet. Fra udviklingen af helhedsplanen og tilpasninger af denne, over udviklingen og konkretiseringen af projektet med valg af ventilationsløsninger mm., og frem til gennemførelsen. Undervejs i processen er der bl.a. blevet lavet en mock-up af facadesystemet for tydeligt at illustrerer de æstetiske virkninger af energirenoveringen i form af dybere lysninger mm. og på denne måde forbereder beboerne på de ændrede forhold og give dem et solidt grundlag at komme med input ud fra. Der er også gennemført spørgeskemaundersøgelser vedrørende udeområderne, som har dannet grundlag for gennemførelsen af landskabsplanen.

Inspirerende ressourcetiltag

Den omfattende facaderenovering sikrer en effektiv udvendig efterisolering, samtidig med at det oprindelige arkitektoniske udtryk bevares. Ud fra et byggeteknisk rationale er der arbejdet med at skabe en effektiv energirenovering og samtidig fastholde det eksisterende bygningsudtryk - dog i en ny og tidssvarende fortolkning. Grundet skimmelvækst og som følge af den markant forbedrede isolering af husene er der derudover gennemført en omfattende renovering og udvidelse af ventilationssystemet med etablering af mekanisk ventilation. De særlige bygningsværdier umuliggjorde den mest oplagte løsning med større aggregater på tagene, hvorfor andre muligheder blev undersøgt, herunder både centrale aggregater i kælderniveau, decentrale aggregater i de enkelte lejligheder og decentrale aggregater i opgangene. Valget faldt på den sidste løsning, der tilgodeser både eksisterende arkitektoniske værdier og driftsmæssige forhold, så et godt indeklima sikres.

Eksempelværdi

Renoveringen af Søndermarken er godt eksempel på, hvordan det er muligt at udføre en effektiv energirenovering af en karakteristisk beton-højhusbebyggelse fra 50’erne uden at gå på kompromis med de eksisterende arkitektoniske værdier.

Solidt samarbejde

Projektet er udført i et tæt samarbejde mellem bygherre Frederiksberg Forenede Boligselskaber ved KAB, Landsbyggefonden, rådgiverteamet, de udførende, de kommunale myndigheder hos Frederiksberg Kommune og ikke mindst beboerne i bebyggelsen. Gennem de mere end ti år, som projektet har stået på, er der opstået flere uforudsete udfordringer, som gennem tæt dialog og samarbejde mellem projektets parter er blevet løst, så den færdigrenoverede bebyggelse i dag fremstår lige så smuk som det oprindelige, men nu opfylder alle moderne krav til en boligbebyggelse.

Faglig kvalitet

Der er til projektet udviklet et særligt facadesystem af fiberbetonfliser, som kan genskabe den oprindelige facadearkitektur og -materialitet. Systemet skal optage markante skævheder, som de allerførste blokke opført efter det jomfruelige Bellahøj-byggesystem bød på (tophjørne der hang 17cm ud over bundhjørne!). Bellahøjhusene bliver renoveret med varianter af Søndermarken-systemet, idet man naturlig nok bruger bedste viden ved renoveringsprojekter.

Levende bygningskultur

Boligbebyggelsen ’Søndermarken’ hører til blandt den danske velfærdsstats første ikonbyggerier, og projektet udmærker sig ved at gøre en dyd ud af at bevare det oprindelige bygningsudtryk, så et ikonisk og tidstypisk byggeri fra 50ernes fortsat er egent til beboelse samtidig med at vigtig dansk bygningskultur bevares til eftertiden.

Parter bag projektet

Bygherre: Frederiksberg Forenede Boligselskaber ved KAB, Landsbyggefonden

Totalrådgiver: JJW Arkitekter

Landskab: JJW Arkitekter

Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S (nu Artelia)

Storentreprenør Landskab og anlæg: Malmos Landskaber

Storentreprenør Facader og Installationer: Enemærke & Petersen

Yderligere information om projektet

https://www.jjw.dk/projekt/sondermarken/

Sted

Borgmester Fischers Vej og Magnoliavej
2000 Frederiksberg

Fotos: JJW Arkitekter / Simon Damholt Løwenstein

Realiseret

2022

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

Over 20.000 m²