fbpx

Søhusene

En attraktiv og energisparende rækkehusbebyggelse

Se mere

Søhusene

En attraktiv og energisparende rækkehusbebyggelse

Læs projektets egen beskrivelse

Søhusene i Nakskov er i dag en attraktiv og energibesparende rækkehusbebyggelse, som ikke kun har værdi for beboerne, men også for borgerne i Nakskov by. Efter renoveringen har boligområdet kunne tiltrække beboere også fra de mere ressourcestærke segmenter af befolkningen og forskønnelsen af afdelingen både gennem renoveringen af bebyggelser og udearealer har gjort området spændende for både beboere og byens borgere.

Søhusene, tidligere Riddersborgparken, er opført 1976-1982. Afdelingen var inden renoveringen præget af udlejningsproblemer, dårlig økonomi, en udfordret beboersammensætning og et prædikat som nedslidt ghetto med en boligsocial helhedsplan. En boligsocial helhedsplan kunne ikke alene vende udviklingen. Derfor blev det på baggrund af flere undersøgelser, besluttet at omdanne og renovere de 414 boliger til 191 boliger, primært i form af rækkehusbebyggelse.

Gennem fire bygningsmæssige hovedgreb er boligområdet blevet ændret totalt:

  • 13 treetagers boligblokke er blevet omdannet til 104 rækkehuse med loft til kip og smukke, gennemlyste hovedrum.
  • 41 eksisterende rækkehuse er blevet renoveret med nye højisolerende vinduer, nye badeværelser, nyt ventilationsanlæg og nye skiferbeklædte skure/indgangspartier, der skaber en arkitektonisk samhørighed med de nye rækkehuse.
  • To boligblokke er blevet energirenoveret med nye, højisolerende vinduer samt nyt skifertag med indbyggede solceller til fælles el. Endvidere er der opført nye, tilgængelige adgangsveje til alle boliger.
  • Der er gennemført en radikal renovering og omdannelse af udearealerne, som nu fremstår som en attraktiv, varieret haveby, hvor grøfter og regnbede skaber en samlet lokal LAR-løsning, hvor alt tagvand fra de nye rækkehuse nedsives på grunden.

I renoveringen af etageblokkene er der gået drastisk til værks: blokkene er blevet nedrevet til over stuedæk. Ovenpå de eksisterende stuedæk og kældervægge er så opført nye rækkehuse, der præcist følger de oprindelige bærende tværvægges moduler. Nedknust materiale fra nedrivningen er anvendt som opfyld i ca. halvdelen af kældrene, andre er bevaret, som de var. En terrænregulering baseret på samme materiale, har muliggjort introduktionen af spændende splitlevel-boliger i to niveauer.

Blik for brugerne

To eksisterende boligblokke, som står tilbage som det eneste af den tidligere bebyggelse er blevet energirenoveret med nye, højisolerende vinduer samt nyt skifertag med indbyggede solceller til fælles el. De nye rækkehuse, som udgør størstedelen af renoveringen opfylder Energiklasse 2015.

Brugskvalitet

De nye rækkehuse fremstår med smukke, gennemlyste hovedrum bestående af stue og køkken. Et stort markant ovenlys tilfører hovedrummet ekstra dagslys og giver bygningerne karakter. Boligerne er tilgængelige med niveaufri adgang og store badeværelser, der opfylder krav til venderadier, men er hjemlige og venlige. Alle boliger har terrasser mod nord og haver mod syd. Udearealerne udformet som engelske havebyer med LAR-løsning og giver god mulighed for udeophold og samvær med naboerne. Kvaliteten af renoveringen har gjort det til et attraktivt boligområde, som også tiltrækker beboere, som før boede i ejer- eller andelsbolig (25 % af de nuværende beboere, boede før i en ejerbolig eller andelsbolig ifølge egen spørgeskemaundersøgelse).

Bidrag til omgivelser

Det ændrede image har ikke kun en positiv indflydelse på selve boligområdet, men også Nakskov by som helhed, da byen nu ikke længere forbindes med et nedslidt ghettoområde. Samtidig er forskønnelsen af boligområdets udearealer, noget som også byens borgere værdsætter og benytter sig af til gåture i området.

Eksempelværdi

Projektet er et markant eksempel på, hvordan et alment renoveringsprojekt med det rette fokus og en god proces kan forandre ikke kun en boligafdelings bygninger, men også beboersammensætning, afdelingens sociale liv, image, omdømme og økonomi. Der har været afholdt rundvisninger for ansatte samt bestyrelsesmedlemmer fra andre boligselskaber hos Boligkontoret Danmark for at vise Søhusene frem som det gode eksempel. Det smukke resultat og de mange processer omkring renoveringen benyttes også som det gode eksempel for andre arkitekter og boligselskaber forud for renoveringssager.

Solidt samarbejde

Renoveringen af Søhusene indeholder mange delelementer og inddragelse af mange interessenter: For at afklare fremtidsudsigterne for boligområdet gennemførte Boligkontoret Danmark venteliste- og beboerundersøgelser samt rekvirerede Statens Byggeforsknings Institut (SBI) til at undersøge efterspørgslen på Vestlolland. Byggeprocessen var karakteriseret af et tæt samarbejde i byggeudvalget med repræsentanter fra boligselskabet, beboerne, driftspersonalet og rådgiverne. Der har været afholdt adskillige workshops, hvor beboere og borgere er blevet inddraget i indretningen af lejlighederne og planlægning af udearealerne. Der har gennem forløbet været et boligsocialt fokus, hvor den boligsociale helhedsplan har bidraget og hjulpet med processen omkring genhusning af beboerne i forbindelse med renoveringen. De boligsociale medarbejdere hjalp drifts- og byggefolk, så der opstod synergi faglighederne imellem, og så kommunikationen med især de udsatte beboere blev lettet. Der har været en omfattende markedsføring af Søhusene for at tiltrække nye beboere og ændre områdets image. Her har også været inddragelse og samarbejde med mange forskellige parter, eksempelvis gennem afholdelse af informationsmøder og åbent hus, vandringer i boligområdet, navnekonkurrence om et nyt navn til boligområdet samt rejsegilde, hvor borgmesteren og børn fra den nærliggende børnehave afslørede det nye navn ’Søhusene’. Desuden er der samarbejdet med flere lokale virksomheder, bl.a. en lokal interiørforretning, som indrettede fremvisningsboligerne, og de lokale ejendomsmæglere, som ved fremvisningerne havde en stand i beboerhuset, hvor de fortalte om mulighederne for at sætte sin ejerbolig til salg. Der har været meget positiv PR omtale af renoveringen samt alle arrangementerne, hvilket har bidraget til den store ændring i afdelingens image.

Økonomi og værdiforøgelse

Søhusene fremstår i dag som et fremtidssikret boligområde, som både er tidssvarende i forhold til bebyggelsernes standard, men også i forhold til de fremtidige boligønsker fra borgerne på Vestlolland jf. resultaterne fra SBIs rapport. Søhusene har fået et helt nyt image og positivt omdømme i lokalområdet. Hvor området tidligere af beboere og borgere blev anset for at være en nedslidt ghetto, anses det nu for at være et attraktivt boligområde med gode boliger og indbydende udearealer. Hvor der før var udlejningsvanskeligheder er alle boliger nu udlejet og med venteliste. Boligkontoret Danmark gennemførte i efteråret 2016 en undersøgelse blandt de nuværende beboere i Søhusene for at undersøge, hvor de kom fra og deres tilfredshed med at bo i Søhusene. 97 % af beboerne er i dag tilfredse med at bo i Søhusene og 88 % vil anbefale venner og familie at flytte til Søhusene. Mange af beboerne giver derudover udtryk for den store betydning, renoveringen har haft for afdelingen. I november 2016 foretog Megafon for Boligkontoret Danmark en telefonundersøgelse med 262 borgere fra Nakskov for at undersøge værdien af renoveringen. Resultaterne viser tydeligt, at boligområdet, som før havde et negativt image som værende en ghetto, nu har fået et helt andet og attraktivt rennomé. 70 % svarer, at deres generelle opfattelse af boligområdet er positiv, kun 4 % svarer negativ. 71 % svarer, at Søhusene er et indbydende sted at bo, 11 % svarer ikke indbydende. 82 % er enige i at renoveringen har ændret deres opfattelse af boligområdet positivt, 3 % er uenige. 70 % er enige i at renoveringen har gjort Søhusene til et efterspurgt sted at bo 6 % er uenige. Der er ingen tvivl om, at omdannelsen og renoveringen af Riddersborgparken til det nuværende Søhusene i den grad har forandret boligområdet på stort set samtlige parametre indenfor både det fysiske, det sociale liv, udlejningen og udearealerne samt image. Det betyder, at afdelingen i dag er et attraktivt sted at bo i Nakskov by. Som kronen på værket havde vi derfor besøg af HKH Dronning Margrethe i 2016:

Udførelseskvalitet

Bygningerne fremstår i en meget høj kvalitet med naturskifer på facader og tag, trælistebeklædte vægge, døre og lofter omkring overdækkede terrasser samt inddækninger og tagrender i zink.

Parter bag projektet

Bygherre: Nakskov Almene Boligselskab v/ Boligkontoret Danmark
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: Alectia A/S

Sted

Søhusene 1
4900 Naksov

Realiseret

2015

Indstillingsår

2017, 2020

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2

Indstillet til Jubilæumsprisen 2017