fbpx

SLOTSVÆNGET

Læs projektets egen beskrivelse

KULTURARV: DET MUREDE BYGGERI
En stor del af velfærdssamfundets bygninger har nået en alder, der i princippet gør dem til kulturarv. Energi- og komfortmæssigt er de dog udfordret i forhold til nutidens krav. Slotsvænget i Slagelse har undergået en markant forvandling fra rationelt og økonomisk efterkrigstidsbyggeri til tilgængelige, tidssvarende og energirigtige boliger. I opgraderingen er der set nuanceret på bebyggelsen for at bevare og bygge videre på eksisterende kvaliteter samt bidrage med nye arkitektoniske elementer. Det gør Slotsvænget til en eksemplarisk renovering – både æstetisk og funktionelt.

MATERIALER OG VIRKEMIDLER
Slotsvænget er et godt eksempel på det klassiske murede boligbyggeri. Typisk for 50’er-byggeri er der indgangspartier mod øst og altaner mod vest. Indgangssiden og gavlene er efterisoleret med en ny skalmur på nye fundamenter. Den nye skalmur er ikke en kopi af den eksisterende men fastholder bebyggelsens materialekarakter ved valget af gul tegl med farvespil, trykkede fuger og forbandt. Murfelterne ved opgangene er opmuret i forbandt med kopper, hvoraf en del er fremspringende og danner relief med effektfuld skyggevirkning i facaden.

Den arkitektoniske strategi har været at bevare det oprindelige udtryk ved at genskabe et karakteristisk gult murværk og rødt tegltag på nye spær. Facaderne er efterisoleret og forsynet med ny skalmur med kulbrændte tegl, reliefmurværk og teglbaldakiner. Taget er hævet for at opfylde tidssvarende krav til bygningsisolering. Tagkonstruktion, tagudhæng og de synlige spær i facaden er retableret som vigtige arkitektoniske motiver. Samtidig er der blevet ’ryddet op’ på tagfladerne, der var blevet gennemhullet af et stort antal ovenlysvinduer, ventilationspiber og lignende placeret uden tanke for den arkitektoniske helhed.

Blik for brugerne

Med nye facader, vinduer og tag er bebyggelsen fremtidssikret energimæssigt og bæredygtigt for de næste generationer.

Brugskvalitet

Den øgede komfort i boligerne som følge af energirenoveringen og de nye, større og inddækkede altaner har forøget brugsværdien af boligerne markant.

Bidrag til omgivelser

Den bynære placering gør Slotsvænget til en meget attraktiv bebyggelse. Med de nye ornamenterede facadepartier og de flotte udearealer giver bebyggelsen værdi tilbage til byen.

Eksempelværdi

Slotsvænget er et fint eksempel på en arkitektonisk og funktionel opgradering af det klassiske murede byggeri.

Solidt samarbejde

”Jeg synes, det har været en både lærerig og spændende proces, når man både skulle se på det på en professionel og en personligmåde. Projektet har været taklet med så meget hensyntagen til beboerne som muligt." Gitte Svendsen, afd.best.formand.

Økonomi og værdiforøgelse

Driftsøkonomisk giver den nye klimaskærm en væsentlig forbedring for afdelingen - og den forbedrede boligkvalitet fremtidssikrer bebyggelsen som et attraktivt boligalternativ i mange år fremover.

Udførelseskvalitet

Med ornamenteringen i murværket trækkes der historiske tråde tilbage til en håndværksmæssig faglighed og stolthed, som Slagelse Boligselskab er glade for at kunne vise frem.

Parter bag projektet

Bygherre: Slagelse Boligselskab
Totalrådgiver/arkitekt: KANT arkitekter
Ingeniør: Dominia
Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen Landskab

Yderligere information om projektet

http://www.kant.dk/projekt/slotsvaenget/

Sted

Slotsvænget
Slagelse

Realiseret

2015

Indstillingsår

2016

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2