fbpx

Pilotprojekt A17 – Afd. 5 Toveshøj

Renovering og ombygning af almene etageboliger

Se mere

Pilotprojekt A17 – Afd. 5 Toveshøj

Renovering og ombygning af almene etageboliger

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringen af blok A17 i Toveshøj, Brabrand, er udført som et pilotprojekt og et forstudie, inden igangsætning af den gennemgribende renovering af områdets traditionelle betonblokke og samtlige 624 boliger.

Toveshøj er nabo til Bazar Vest og en del af den større arkitektoniske enhed Gellerupplanen. Som et nyt sammenhængende område i Aarhus blev både Gellerup og Toveshøj bygget i perioden 1968-1972, hvorfor boligblokkene i Toveshøj i høj grad også er identiske med de modernistiske betonblokke i Gellerupparken. Trods de bedste intentioner om gode boliger i grønne områder har arkitekturen og monofunktionaliteten medført, at området har lukket sig om sig selv. Gellerup og Toveshøj er derfor begge omfattet af den store Helhedsplan for Gellerup, hvor visionen er at skabe store forandringer – og en ny fortælling – om bydelen, hvor sammenhængskraften med resten af Aarhus by skal styrkes.

Ambitionen med A17 har været at skabe optimale rammer for de nuværende og fremtidige beboere, og understøtte høj boligkvalitet, varierende og ny beboersammensætning samt sociale relationer på tværs af alder, køn og etnicitet. For at tiltrække nye beboere gennem et bredere udvalg af bo- og ejerformer er de eksisterende boliger blevet ombygget og nogle sammenlagt, hvilket har introduceret en række nye boligtyper; to plans byhuse i parterre med egen indgang, gennemlyste lejligheder, gavlboliger, atelierboliger med hobbyrum samt tilgængelighedsboliger. De nye lejlighedstyper bidrager til variation i både facaden og i boligudbuddet samt en øget diversitet i blokkens beboersammensætning.

Udformningen er baseret på et enkelt og naturligt arkitektonisk hovedgreb, hvor en rationel plandisponering smelter sammen med landskabet og arkitekturen til en samlet helhed. Projektets klare ambition er at skabe sammenhænge og forbindelser i bebyggelsen, der styrker bevægelsen på tværs og sikrer samspillet med den omkringliggende kontekst.

Blik for brugerne

For at skabe øget interaktion mellem bygning, beboere og omgivelserne er blokkens kantzoner aktiveret ved at fjerne de eksisterende gangbroer, hvor overgangen mellem offentlig og privat er bearbejdet i et integreret plintelandskab. Utrygge parkeringsarealer under lejlighederne er samtidig nedlagt og erstattet af et ’bånd’ af byhuse i to plan, hvor boligerne er trukket ned til terræn med mulighed for private udeophold, og der er etableret nye, åbne og inviterende indgangssituationer. Indgangspartierne er i den forbindelse blevet gjort større samt mere synlige og gennemlyste for at øge trygheden, mens oplyste passager på tværs af blokken samtidig binder området bedre sammen og er med til at reducere mørke hjørner og blinde vinkler. I udearealerne er de stringente, lange og lineære veje og stier samt de grønne parkrum opløst og erstattet af mindre pladsdannelser og grønne gårdrum, der styrker de uformelle møder på tværs af beboerne samt indbyder til forskellige typer af ophold og sociale aktiviteter for både de små og store fællesskaber.

Inspirerende ressourcetiltag

For at imødekomme bygherres ønske om et lavt energibehov, behageligt indeklima samt en sund driftsøkonomi blev der fra start lagt en strategi for de tekniske løsninger – herunder hvordan beboerne selv, gennem deres adfærd, kan påvirke deres energi og indeklima samt opnå besparelser ift. brug af lavenergibelysning, styring af ventilationsanlæg samt åbning/lukning af vinduer. Som en del af renoveringen var der særlig fokus på at sænke bygningens energibehov i forhold til de daværende omstændigheder. Blandt andet er bygningens varmetab sænket ved at efterisolere og tætne kuldebroer i konstruktionerne samt udskifte alle vinduer til tolags energivinduer klasse B. For at sikre en god luftkvalitet og begrænse CO2-koncentrationen (udledt af beboerne) er der derudover installeret mekanisk ventilation, der ventilerer med 126 m3 i timen pr. lejlighed. I mellemgangene og opgangenes dobbelthøje rum er der opsat lydisolering for at sikre en mere blød og behagelig akustik, ligesom der er blevet lukket omkring installationsgennemføringerne. Begge tiltag har den effekt, at de reducerer lyden i den enkelte bolig fra enten opgangen eller fra de tilstødende lejligheder. Med fokus på at sikre en vedligeholdelses- og driftsvenlig bygning er installationer blevet centraliseret med nem adgang hertil, hvor anlæggene heller ikke optager plads i lejlighederne.

Eksempelværdi

Erfaringerne fra pilotprojektet har dannet grundlag for det videre planlægningsarbejde, hvor pilotprojektet demonstrerer nytænkning og erfaring inden for renovering af alment boligbyggeri, herunder energirenovering, tilgængelighedsstrategi, tryghedsrenovering samt en generel opkvalificering af det arkitektoniske udtryk som en del af revitaliseringen af Gellerup-Toveshøj.

Solidt samarbejde

Pilotprojektet er udviklet i tæt samarbejde med Brabrand Boligforening for at skabe et alment boligområde, der både kan udvikle og styrke områdets sociale liv og skabe nye demografiske sammensætninger blandt beboerne. Der har i forbindelse med renoveringen været særlig fokus på, at beboerne følte sig godt informeret, respekteret samt inddraget for både at styrke ejerskabet og øge motivationen om at arbejde sammen mod det fælles mål. I den forbindelse var der fra teamet tilknyttet en beboerkoordinator, der varetog beboernes interesser gennem inddragende aktiviteter og sikrede, at de blev hørt og mødt i øjenhøjde gennem hele processen. For at alle beboerne samtidig følte sig informeret om renoveringens faser var der stort fokus på løbende og detaljeret kommunikation, hvor den brede etnicitet i beboersammensætningen også indbød til forskellige fysiske ’events’ samt visuel formidling for at skabe forståelse af det arbejde, der blev udført i lejlighederne.

Faglig kvalitet

Ind- og udvendige konstruktioner, herunder altaner, er bygget i materialer, der er velegnede til boligbyggeri og slidstærke i forhold til vind og vejr – samt eventuel vandalisme. De inddækkede altaner er et særkende for Toveshøj, men typisk for mange af dens tids montagebyggerier. Selvom den for mange beboere er et stort aktiv, peger forskning dog på, at glasinddækningen er hæmmende for byliv og interaktion. Det har derfor været væsentlig at inddrage beboerne ift. at åbne facaden mere op, hvor det er blevet en kombineret ny altanløsning med punktvise, fremskudte og åbne altaner, der tilfører bygningen et ekstra lag. De fremskudte altanbokse er udført i en perforeret, robust og vedligeholdelsesvenlig metalplade i gyldenbrune nuancer, der changerer med facaden, og som patinerer smukt med tiden. De brunlige nuancer spiller derudover elegant og tidløst sammen med områdets rå beton i et historisk tilbageblik. Altanerne er designet med en høj grad af transparens både på siderne og på værnet. Altanboksene er proportioneret efter det eksisterende betongrid, der hermed understreges med de nye altaner, der spiller sammen med den nye facadeinddækning og byhusbåndets værn og vinduespartier. Derved skabes en sammenhæng i blokken, der stadig bevarer sin tosidet forskellighed, der relaterer til henholdsvis haven og byen.

Levende bygningskultur

Der har været stort fokus på at bearbejde området med respekt for det eksisterende, men samtidig gøre op med bydelens homogene arkitektur og i stedet skabe en ny identitet for området – en ny fortælling for beboerne, der styrker ejerskabet og naboskabet, og som sikrer et trygt nærmiljø. For at bryde facaderytmen og bringe skalaen ned er der etableret store, lyse dobbelthøje indgangspartier i byhusbåndet. Det tidligere lave teknikrum er samtidig lagt sammen med det nu dobbelthøje gennemgangsrum, hvor der er åbnet op til trappeforløbet, så den daglige bevægelse og rytme i opgangen er eksponeret ud mod bygaden – og er med til at skabe liv og øge trygheden. Niveauspringet gennem bygningen afvikles indenfor med ramper og trapper med direkte niveaufri adgang til havesiden, hvilket sikrer et imødekommende ankomstsområde, hvor den tidligere mørke og utrygge tunnel fra havesiden er fjernet og i stedet erstattet med direkte gennemkig til bysiden. For at understøtte den trygge ankomstssituation, såvel inde som ude, oplyses opgangene om aftenen. Opgangene er holdt i lyse, robuste og vedligeholdelsesvenlige materialer. For opretholde den åbne forbindelse på tværs af blokken er der placeret ADK-systemer ved indgangene fra by- og havesi¬den samt ved opgangen. Det muliggør en åben passage i et givent tidsrum f.eks. fra 08 - 18, mens adgangen til trappeopgangen kun er forbeholdt beboerne. Foran indgangene er der plads til ophold i det integrerede plintelandskab, hvorfra man også har visuel kontakt ud til havesiden. Udearealerne er samtidig blevet omdannet til nye grønne områder med små terrasser og vildt beplantede områder, hvor beboerne hver dag kan nyde de varierende naturrum, der udover at tiltrække en rigere flora og fauna på fin vis iscenesætter årstidernes vekslen.

Parter bag projektet

Bygherre: Brabrand Boligforening, afd. 5
Arkitekt: Kjaer & Richter
Entreprenør: MT Højgaard
Projektet er derudover udviklet i samarbejde med Landsbyggefonden.

Sted

Edwin Rahrs Vej 18-26
8220 Brabrand

Realiseret

2020

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Bolig

Areal

5.001-20.000m2