fbpx

Herskabsstalden på Dragsholm Slot

Bygningsarv giver bæredygtig lokal produktion og udvikling

Se mere

Herskabsstalden på Dragsholm Slot

Bygningsarv giver bæredygtig lokal produktion og udvikling

Læs projektets egen beskrivelse

Dragsholm Slot lever af at tilbyde oplevelser, hvor gastronomi, natur og århundreders historie er omdrejningspunkter for oplevelsen i og omkring slottets store og arkitektonisk interessante bygningsmasse. Stedets gastronomiske arbejde tager udgangspunkt i den omkringliggende natur og kultur og står solidt i sin lokale, historiske forankring. En forankring, hvor arbejdet med at modernisere landbruget i Nordvestsjælland udgik fra Dragsholm Slot, ligesom slottet i sin tid stod bag Lammefjordens inddæmning.

Dragsholm Slot har qua sin historiske betydning i Odsherred næsten påtaget sig en forpligtelse til evigt at vise en vej – gennem den gastronomiske udvikling slottet har været gennem de seneste år, kan slottet bestemt bidrage til udviklingen af områdets landbrug og fødevareproduktion.

En motivation, som har givet den gamle Herskabsstald midt i slotsanlægget et nyt liv. Alene ånden i den smukke historiske bygning vil aktivere slottets knowhow, brand, virke og store gæstekontakt som inspirator, facilitator og fødselshjælper for den spirende virkelyst omkring forædling af fødevarer, store dele af Sjælland beriges af i disse år.

Herskabsstalden har gennemgået en omfattende og gennemgribende restaurering, renovering og transformation mhp. at viderebringe historien og fremstå som et moderne madhus for alle.

Processen har ikke været helt uden udfordringer såvel bygningsmæssigt som ift. en præcisering af det indholdsmæssige i de overordnede intentioner. Ønskerne var mange og selv om bygningen synes stor, var der begrænset med plads. Det blev tidligt i processen besluttet, at den egentlige herskabsstald med forholdsvis intakte båse og en fra oprindelig tid stillingtagen til alle overflader fremover skulle bevares uopvarmet og med så stort historisk snit som muligt. Farver i rummet er således genskabt på baggrund af farveafdækninger i stalden. Vognporten og stalden for arbejdsheste skulle således udgøre den opvarmede del. Herskabsstalden var særdeles nedslidt og trængte.

Processen var levende og der var mange involverede parter, der hver især har bidraget til det gode resultat – slotsejeren, projektudvikleren, forvalteren, vinkyperen, kokkene, oldfruen, venner af huset og håndværkerne har alle været i dialog med rådgiverne.

Undervejs som overflader og rum afdækkes og gammelt såvel som nyt tilføres opstår løbende overraskelser og muligheder, som førnævnte personer har været gode til at gribe, genfortolke og optimere projektet inden for de givne rammer. Det har været hensigten at restaurere og genskabe bygningens ydre i sin grundform dog med nye transparente porte.

I bearbejdningen og transformeringen af Herskabsstalden er det lykkedes med stor respekt for bygningens arkitektoniske ydre at tilføre en mere spektakulær moderne indretning stadig i bygningens ånd. Det nye moderne gulv, hvor tegltagets gamle tagsten er genbrugt, skåret i slices og indstøbt i betongulvet med efterfølgende slibning til følge, arter sig smukt ind i rammerne. Ligeledes den lidt spektakulære åbning af etagedækket med et stort atelierlys op mod den store tømmer tagkonstruktion. Alle overflader i de opvarmede rum er energioptimerede – isoleret terrændæk og etageadskillelse samt forsatsvinduer og indvendigt isolerede facader, så bygningen lever op til forventede krav til et bæredygtigt bevaringsværdigt hus med en vis alder.

Bygningen er med sine nye funktioner blevet taget godt imod af lokalbefolkningen, turister og besøgende generelt og det tegner til, at fortællingen om bygningen og slottet og vil føre liv og udvikling til området, som vil have betydning langt ud over slottets matrikel, som det historisk har været tilfældet.

I punktform er transformationen lykkedes med at:
• Restaurere den nygotiske herskabsstald fra 1857.
• Etablere en butik til forhandling af lokale, forædlede fødevarer og håndværk.
• Bidrage til udvikling og professionalisering af mindre producenter i forædlingskøkkenet.
• Åbne slottet op for daggæster og turister med butik, reception og café til glæde for parkens, områdets og Geopark Odsherreds gæster.

Blik for brugerne

Det at genanvende og renovere kulturarv med høj bevaringsværdi, hvor de immatrielle værdier også dyrkes, er i sig selv en væsentlig bæredygtighedsfaktor, som også ses i Herskabsstalden på bl.a. renovering og restaurering af tagværket, murværkets mange detaljer, støbejernsvinduerne og tilførsel af de nye håndstrøgne tagsten. Det ses også i disponeringen af rum, hvor selve Herskabsstalden er bevaret uopvarmet til en særlig funktion. Tagfladens gamle vingetegl var ikke genanvendelige som tagsten til projektet, men er i stedet som et pilotprojekt skåret op i slices og genanvendt og indstøbt i det nye gulv i receptions-, butiks- og caféafsnittet. Klimaskærmen er energioptimeret i alle opvarmede rum – terrændæk isoleret, ydervægge isoleret indvendig med en let og åndbar porebeton, vinduer forsynet med forsatsruder og etageadskillelser/lofter isolerede. Bygningen er forsynet med nye energibesparende installationer.

Inspirerende ressourcetiltag

Herskabsstaldens genopståen og fine renovering og transformation har givet et enormt æstetisk og funktionelt løft til hele slotsanlægget, som alle gæster til slottet og parken nyder godt af. Herskabsstalden åbnede Skt. Hans dag 2022 og har været særdeles velbesøgt siden. Bygningens nære omgivelser er indrettet til ophold, så det er muligt at sidde i solen og nyde udsigten mod slottet og parken som omdrejningspunkt i hele anlægget. Herskabsstalden er en indbydende og lys bygning, der er transformeret med transparens for øje, så ude og inde mod hovedalléen smelter sammen og skaber et summende liv af gæster. Bygningen rummer gode oplevelser for gæsten. Det arbejdende køkken og food lab er åbent for beskuelse, ligesom bygningens fornemme tagkonstruktion formidles i et stort glasparti i loftet og den gamle herskabsstalds båse er bevaret og tidligere tiders farver er dukket op.

Eksempelværdi

Bygningen er skabt som arnested for udvikling og forædling af lokale fødevareprodukter og er et godt eksempel på, hvordan lokalt samarbejde løfter den samlede fortælling, skaber identitet og ikke mindst virke og arbejdspladser. En bygning ”til overs”, som har stået ubrugt hen værende i forfald, men har været et vigtigt arkitektonisk element i anlægget, har fået et nyt liv. Et liv med nye og moderne tilføjelser i en god dosering, som går smukt i spænd med den oprindelige arkitektur og omfavner de nye funktioner og mange gæster med en særlig ånd, som kun gamle bygninger kan skabe.

Solidt samarbejde

Projektet har været præget af en lyst til at skabe noget særligt – det være sig bygherre med sine folk, rådgivere og de lokale håndværkere – alle har følt noget for stedet, hvilket synes at kunne ses på resultatet. Odsherred Kommune har ligeledes gennem hele projektet været involveret og særdeles positive i forhold til tiltagene. Borgmesteren indviede den nye Herskabsstald.

Levende bygningskultur

Udførelseskvaliteten tager ikke mindst udgangspunkt i forrige punkt – ”Samarbejde” – for uden samarbejde og alles ønske om at skabe noget særligt, var det særdeles fine resultat ikke opnået. Mange fine håndværksmæssige detaljer, arkitektoniske greb og tilpasset inventar - generelt med høj udførelseskvalitet har i et tæt samarbejde alle parter imellem skabt en stærk arkitektonisk helhed. Bevares, kvaliteten ville naturligvis ikke kunne opnås, hvis ikke alle implicerede på hvert sit felt i dialog ydede deres bedste. Gamle dyder omkring tømmerkonstruktioner skulle hives frem. Dialoger omkring udførelse af pilotprojektet i forbindelse med anvendelse af tagstensslices i gulvet – fremgangsmåder, fastgørelser, slibninger m.m. Dialoger bygherrens folk, håndværkere og rådgivere imellem mhp. en forståelse for de arkitektoniske tiltag har bestemt været værdiforøgende for projektet. Den oprindelige bygning var/er karakteriseret af håndværksmæssige detaljer – detaljer, som er restaureret og genskabt - samme niveau er søgt opnået i nye tiltag, som er tilført herskabsstalden. Murværk og tagværk var særdeles medtaget inden renoveringen.

Parter bag projektet

Bygherre: Dragsholm Slot v. Mads Bøttger

Arkitekt: Kent Pedersen Arkitektfirma ApS

Ingeniør: D&N A/S Rådgivende Ingeniørfirma

Sted

Dragsholm Allé
4534 Hørve

Realiseret

2022

Indstillingsår

2023, 2024

Anvendelse

Kultur

Areal

1-500m2