fbpx

Gistrup Skole

Facaderenovering af Danske typeskoler i Aalborg Kommune

Se mere

Gistrup Skole

Facaderenovering af Danske typeskoler i Aalborg Kommune

Læs projektets egen beskrivelse

I år 2021 blev der konstateret en række skader på facadeelementer på skoler i Aalborg Kommune. Skolerne er opført efter Bach & Egmose Entreprenørselskab` typeskolekoncept, som bygger på et betonelementsystem (B&E). Ifb. med udredning af skaderne har der været tvivl om, hvorvidt facadeelementerne indgik i det bærende byggesystem. ”BUILD” undersøger sagen på vegne af Social- og Boligstyrelsen, og konkludere, at facadeelementerne ikke er bærende, men de anbefaler et øget tilsyn med problemstillingen, da der i værste tilfælde er risiko for, at facadeelementerne kan vælte eller falde ned.

Aalborg Kommune har syv folkeskoler, som er udført efter dette byggeprincip, og for at udbedre problemet, facaderenoveres de syv skoler. Dette svarer til ca. 6.500 m² facade alene i Aalborg Kommune, men på landsplan er der omkring 200 skoler, som har den samme problemstilling.

Gistrup skole er den første skole i Aalborg Kommune, som er blevet renoveret, hvor indledende forundersøgelser-, analyser- og byggeprincipper har dannet presedens for de kommende facaderenoveringer, og arkitekturen tilpasses lokalområdet.

Blik for brugerne

Fornyelsen af de tekniske installationer som tidligere var ført uisoleret, samt optimering af klimaskærmen bidrager positivt til et bedre indeklima- og læringsmiljø på skolen. På østfacaden af skolen viste analyser, at der var brug for at reducere overtemperaturen. Et supplerende tiltag til indeklimaet har derfor været at reducere solvarmen igennem vinduerne ved valg af vinduer samt etablering af tagudhæng Renoveringsprojektet har også arbejdet med udsynskvaliteten som en væsentlig parameter. Da skolen blev opført, var grundprincippet af børnene skulle afskærmes fra den ”støj” der var uden for. Brugerne har haft et konkret ønske om at ændre dette, det har på Gistrup Skole kun har været muligt for de mindste børn at se himlen og ikke landskabet udenfor vinduerne. Ved at sænke brystningshøjden på vinduerne i forbindelse med facaderenoveringen har børnene fået et væsentlig bedre arbejdsmiljø, der passer ind i de undervisningsformer der bruges i dag. Denne visuelle sammenhæng med omgivelserne forbedrer også det oplevede indeklima væsentligt ved en bedre forståelse af tidspunktet for døgnet, årstider og vejrforandringer. Skolen er byens samlingssted. Projekts udformning og valg af farver giver en stor harmoni omkring bygningen. Bygningen er i sin tid bygget billigst muligt, og med forventet levetid på 50 år. Men den nye totalrenovering af facader og tage, har man forlænget bygningens levetid i mange år, samt bygningen nu har fået en harmoni der passer ind i området og den bagvedliggende skov.

Inspirerende ressourcetiltag

For at sikre de gode valg i projektet, har vi haft fokus på tre hovedelementer: Minimering af CO2-udledning samt reducering af energiforbrug og ressourceforbrug på byggepladsen. For at minimere CO2-udledningen blev der stillet krav om brug af genbrugsmursten og til den maksimale CO2-udledning på nye mursten. Dette krav er valgt pba. af LCA- og LCC-analyser, da det rent økonomisk har kunne svare sig, at stille krav til CO2-udledningen på mursten. Det skyldes bl.a. at de økonomiske omkostninger på en mursten ikke har kunne måle sig med CO2-reduktionen, som kravet gav. Som resultat er det lykkedes at spare mere end halvdelen af den oprindelige CO2-udledning sammenlignet med, hvis ikke kravet var medtaget i projektet. Reducering af energiforbruget er sikret ved, at alle berørte konstruktioner er blevet efterisoleret iht. gældende energikrav, samt er der udført en energioptimering af varme- og brugsvandsanlægget. Udover at klimaskærmen er efterisoleret, er de eksisterende vinduer også blevet udskiftet til mere energirigtige. Skolen har fået udskiftet nogle vinduer indenfor de seneste par år, som er arbejdet ind i projektet og derved direkte genbrugt. Med de nævnte tiltag forventer vi, at det samlede energiforbrug på skolen bliver markant reduceret. På byggepladsen har der været et stort fokus på affaldshåndtering af de eksisterende materialer. Forpladerne er bl.a. renset for diverse overfladebehandlinger inden de er kørt til et nedbrydningsanlæg, hvor de knuses og kan genanvendes. Projektet har været tilmeldt den frivillige bæredygtighedsklasse, hvorfor projektet også har fået en materialeliste over de materialer, der er indbygget samt dokumentation på forbruget på Byggepladsen i byggeperioden.

Eksempelværdi

Gistrup Skole er et tydeligt og godt eksempel på, hvordan der ud fra et grundigt forarbejde, kan opbygges enkelte principper ift. byggesystem, materialevalg og byggetakt, som efterfølgende kan overføres og skaleres til andre skoler, uanset størrelse. Aalborg Kommune udbreder i skrivende stund byggeprincippet til de resterende skoler i kommunen opført efter B&E` typeskolekoncept, med tilretninger, så selve arkitekturen også passer til det gældende område. Forarbejdet bidrager til at højne renoveringsprocessens miljømæssige og økonomiske perspektiv ud fra indledende LCA- og LCC-analyser. Der er ud fra analyserne lavet totaløkonomiske beregninger. Der ligger til grund for materialevalget. Her er der bl.a. skabt en synergi i at anvende genbrugsmursten og fastsætte krav til de resterende mursten for at reducere udledningen af det samlede CO2-niveau.

Solidt samarbejde

Idet projektet omfatter en skole ”i drift”, har et tæt samarbejde mellem Projektgruppen og Brugerne været et stort fokusområde i den tidlige planlægningsfase. Det har ikke været en mulighed at genhuse brugerne og derfor har byggeperioden været etapeopdelt, med mulighed for omrokering af brugere internt på skolens arealer. Disse byggeetaper er nøje koordineret med brugerne, og det har samlet set sikret en velfungerende og sikker drift af skolen under renoveringen. Dette har netop kunnet lade sig gøre med en løbende koordinering mellem Brugere, Byggeleder og Entreprenørerne. Dette er lykkedes og været en succes for projektet, og det solide samarbejde har også betydet en kortere byggeperiode end forventet.

Faglig kvalitet

Renoveringen er designet efter et byggeprincip, der statisk kan ”stå alene”, og dermed i en vis grad er søgt uafhængig af eksisterende konstruktioner , det er bygget op i langtidsholdbare og robuste materialer, der imødekommer bygningens brugere og deres behov og med lave vedligeholdelsesomkostninger. En af kvaliteterne ved den nye facade er det arkitektoniske udtryk, der er kommet ved at anvende forskellige opmuringsteknikker, og er udført med en høj håndværksmæssig kvalitet.

Levende bygningskultur

Med den udførte renovering af de nye facader og tag, bringes skolen up-to-date både hvad angår udtryk og funktionalitet. Facaden transformeres fuldstændigt. Fra slidte hvide betonelementer til en ny skalmur bestående af et miks af nye energivenlige mursten og genbrugsmursten i forskellige nuancer og opmuringsteknikker. I facaden er der brugt murede felter af genbrugssten, hvilket giver et flot ”nyt vs. gammelt” spil i facaden, når de omkranses af de øvrige lyse/gule mursten. Taget er skiftet og tilpasset med nye udhæng, der sikrer, en god konstruktiv beskyttelse af facaden, samt et godt ophold for bruger i tilfælde af dårligt vejr. Vinduerne har fået en sprosseinddeling, som spiller sammen med det øvrige moderne facadeudtryk. Skolen opnår med renoveringen et totalt transformeret udtryk, og på en måde, der spiller godt ind i dets omgivelser samt funktionelle behov, der giver plads til fri leg og derved får skolen et samlet værdiløft. Projektet er et eksempel på, hvordan der i en renoveringsproces både kan optimeres og bevares og samtidig indtænkes både brugernes behov og ønsker, samt en respekt for brug af ressourcer med omtanke for klimaet.

Parter bag projektet

Bygherre: Aalborg Kommune
Totalrådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører
Underrådgiver: N+P Arkitektur.
Bygningsentreprise: Kjærsgaard og Simonsen
El-entreprisen: Mariendal
VVS-entreprisen: Uggerly Installation

Sted

Hadsundvej 406
9260 Aalborg

Realiseret

2023

Indstillingsår

2024

Anvendelse

Institution

Areal

5.001-20.000m2