fbpx

Nomineret 2022

Ellebo Blok 3

Vinder af Nordic Built Challenge

Se mere

Ellebo Blok 3

Vinder af Nordic Built Challenge

Begrundelse for nominering

Ellebo Blok 3 er på mange måder et meget modigt projekt. KAB har været helt fremme i skoene, da de for 10 år siden valgte at gå ind i en international konkurrence, Nordic Built Challenge, hvor de stod med en engelsk arkitekt og et projekt med bæredygtige ambitioner. Der har været mange benspænd for dem på vejen, men alligevel har de klaret den, og nu står de her i dag.”

”Her er der lavet et projekt, som har skabt enormt meget beboerkvalitet, uden at det koster beboerne noget. Galleriet og vinterhaven betaler man ikke for som lejer, og derfor har beboerne også opnået meget kvalitet for pengene. Det synes jeg, er noget af det, der gør det her projekt interessant.”

(Citater fra Renoverprisens Nomineringsudvalg)

Læs projektets egen beskrivelse

Renoveringsprojektet er resultat af den internationale konkurrence, Nordic Built Challenge, som blev gennemført parallelt i de 5 nordiske lande som en dialogbaseret, 2-trins projektkonkurrence.

Boligbebyggelsen Ellebo er opført i 1963. Bebyggelsen havde tidstypiske skader på flade tage, vinduer, installationer m.m.
I 1992 blev facaderne efterisoleret, men fremstod misfarvede, bevokset med alger og med knækkede plader, desuden var der kraftige kuldebroer med skimmelvækst i lejligheder som følge heraf.

Ballerup Ejendomsselskab og afdelingsbestyrelsen i Ellebo havde desuden ønsker til konkurrenceprogrammet, herunder at forslaget skulle fremtidssikre den sociale bæredygtighed i afdelingen med for flere og større familieboliger dels ved lejlighedssammenlægning og dels ved at tilføje nye boliger. Det betød at der skulle nedlægges 60 små boliger i bebyggelsen, som er blevet tillagt de eksisterende nabolejligheder. Desuden skulle byggeriet energirenoveres og sikres et godt indeklima i boligerne.

Vinder i Danmark blev ”Ellebo Garden Room”, der siden også blev samlet nordisk vinder.

Vinderforslaget tog sit udgangspunkt i de stedlige kvaliteter og med reference til kendte danske boligbyggerier, hvor bygningerne placeres omkring en fælles grønnegård, der danner rammen om fælles aktiviteter. Dette hovedgreb blev understreget af en række tiltag, hvoraf mest markant er tilføjelsen af et galleri på de indvendige facader, som et ekstra udeopholdsrum for boligerne, samt åbning af facaden ud mod omgivelserne og etablering af en vinterhave i direkte forbindelse med dagligstuen. Tilføjelser der hævet den oprindelige boligkvalitet betragteligt og hermed fremtidssikret bebyggelsen.

Undervejs i byggeprocessen viste det sig at fundamenter i bebyggelsen var fejlberegnede, dette betyder at vinderforslaget alene er udført i blok 3 og i reduceres form i blok 4. Blok 1 og 2 er blevet nedrevet. Der er efterfølgende gennemført ny lokalplan for afdelingen, hvor første etape netop er sat igang.

Registreringer suppleret med diverse undersøgelser, viser at der er et stort behov for renovering af bygningerne, dels for at sikre et godt indeklima i lejlighederne, og dels for at fremtidssikre bebyggelsen.

Parterne bag projektet:
Bygherre: Ballerup Ejendomsselskab v/KAB
Arkitekt: Adam Khan Architects
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Rådgiver: Kuben Management
Entreprenør: E&P A/S og Adserballe & Knudsen A/S
Entrepriser: BNS A/S 

Blik for brugerne

Overskrifter i konkurrencen har været at opfylde Nordic Built Charters 10 principper om bæredygtighed: https://www.nordicinnovation.org/programs/charter Evaluering af projektet i forhold til chartrets principper kan ses i "30 sustainable nordic buildings" Best practice examples based on the Charter principles: https://www.nordicinnovation.org/2015/30-sustainable-nordic-buildings. Byggeriet har fået nye facader og de er indtænkt passivhus principper i renoveringen, dvs. krav til tæthed, isolering og ventilation med varmegenvinding er en del af energikonceptet til niveau BR 2015. Der er udført decentrale, mekanisk balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding i boligerne. Anlæg med varmegenvinding er nødvendig for at den ønskede energi-reducering kan opnås. Varmecentral med forsyning af fjernvarme er omlagt til decentrale varmecentraler i hver blok for energi effektivisering. Der er udført solcelleanlæg på tag, el-produktion anvendes på fællesstrøm og rest fordeles til boliger via bimålerordning. Produktion af grøn strøm var i 2020, 43.612 MWh.

Inspirerende ressourcetiltag

Byggeriet var meget nedslidte før renovering, så visuelt og især på indeklimaet er der sket store forbedringer. De primære dele af boligerne så som køkkener og badeværelser er fornyet, foruden at der er tilføjet vinterhaverne og galleriet, hvilket er en ekstra kvalitet både funktionelt og dagslysmæssigt. Beboerne fokuserer mest på det, de kan mærke og se, når de vender tilbage. Indeklimaet er blevet forbedret meget, da der er etableret en tæt klimaskærm med god mekanisk ventilation, så alle problemer med skimmelsvamp er overstået og de løbende omkostninger til varme og el vil blive påvirket positivt af renoveringen. Boligsammensætning i bebyggelsen er også ændret, sådan at der nu kommet flere og større boliger, der efterspørges af familier. Der er også etableret tilgængelige boliger ved at tilføje elevatorer. Samlet set fremtidssikre det bebyggelsen ved at gøre den attraktiv for flere beboere og hermed skabe grundlag for mere fællesskab og bedre socialt bæredygtig. Byggeriet har været et boost for transformation i den måde, der arbejders med renoveringsprojekter på i KAB. Nordic Built Charter har været en trædesten til at skabe en måde at arbejde i renoveringsprojekter på, som ethvert projekt i KAB skal gennemgå og anvendes nu i alle projekter.

Eksempelværdi

Ellebo har fungeret som en showcase, hvor som eksempel hvor det har været muligt at invitere andre beboere ud og se, hvad der rent faktisk er muligt. I Ballerup Kommune - hvor Ellebo ligger - ses Ellebo også som et slags eksempel, som andre boligselskaber lokalt kan hente inspiration fra. Renoveringsprojektet af Ellebo repræsentere et vigtigt eksempel på hvordan et eksisterende byggeri kan fremtidssikres, da der findes utroligt meget byggeri af netop denne type - præfabrikeret betonelement byggeri - fra perioden 1960-70, der nu har store renoveringsbehov. Projektets ide om at tilføre attraktive udeopholdsrum til boligerne i forbindelse med facaderenovering kan give inspiration til andre renoveringsprojekter, både i den lille og den store skala. Det har været vigtigt gennem processen at få beboerdemokratiet til at tage ejerskab til løsningerne og på den bæredygtige tankegang, så de bliver gode ambassadører når de udveksler viden i forskellige fora. Nordic Built Challenge har først og fremmest givet beboerne i Ellebo en ny følelse af stolthed og interesse for den fremtidige transformation af deres hjem. Det har også givet Ellebo og KAB international eksponering og skabt positiv interesse for renovering af eksisterende bygninger gennem bæredygtige tiltag og løsninger. At bringe den grønne dagsorden frem er en central ambition for KAB, ikke kun i egne projekter, men også som et eksempel til inspiration.

Solidt samarbejde

Nordic Built Challenge efterspurgte specifikt tværfaglige teams med både arkitekter og ingeniører, hvilket er efterkommet i vinderforslaget. I den efterfølgende rådgiveraftale har arkitekten været totalrådgiver, med ingeniør og landskabsarkitekt som underrådgivere. De indledende undersøgelser og forarbejder, samt konkurrencen Nordic Built Challenge er gennemført i tæt, konstruktiv dialog med Ballerup Ejendomsselskab og det lokale beboerdemokrati, som har leveret bidrag og ønsker til indhold i konkurrenceprogram og argumentation for valg af vinderforslaget, samt deltaget med repræsentanter i bedømmelsesudvalget. Landsbyggefonden har ydet støtte til renovering og støtte til husleje, herunder har fonden fundet den fysiske helhedsplan tilstrækkelig tilbundsgående og beskrivende til, at kunne fastholde afdelingen som en konkurrencedygtig og fremtidssikret bebyggelse i Ballerup kommune. Der har i hele forløbet været et tæt og konstruktivt samarbejde mellem KAB, Ballerup Kommune og Landsbyggefonden omkring finansiering af renoveringsprojektet.

Levende bygningskultur

Med udgangspunkt i et ambitiøst arkitektonisk vinderforslag og et omfattende byggeprogram er her realiseret et radikalt løft og en levetidsforlængelse af et nedslidt boligbyggeri. De renoverede boliger er tilført stor nutidig kvalitet og et godt indeklima, der sammen med de reducerede energiudgifter og den større variation af boligtyper kan tiltrække en bredere beboerskare. Alt dette vil sammen med et stærkt fokus på langtidsholdbare materialer med lavt vedligehold sikre en god driftsøkonomi og være med til at sikre den almene boligafdeling Ellebos økonomi de næste mange år.

Parter bag projektet

Bygherre: Ballerup Ejendomsselskab v/KAB
Totalrådgiver: Adam Khan Architects, London
Ingeniør: Rambøll A/S
Landskab: Kristine Jensens Tegnestue
Bygherrerådgiver: Kuben Management

Yderligere information om projektet

https://www.nordicinnovation.org/2015/30-sustainable-nordic-buildings

Sted

Baltorpvej nr. 51A - 65
2750 Ballerup

Fotos: Laura Stamer

Realiseret

2018

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

5.001-20.000m2