fbpx

Christiania

Bæredygtig renovering, restaurering og udvikling af et levende kulturmiljø.

Se mere

Christiania

Bæredygtig renovering, restaurering og udvikling af et levende kulturmiljø.

Læs projektets egen beskrivelse

Christiania ligger på et 34 hektar stort landområde på den nordlige del af Christianshavn. Området dækker cirka halvdelen af Christianshavns Vold, som er en del af Københavns gamle fæstningsanlæg og har siden 1971 været et alternativt landsbysamfund midt i København.

Fonden Fristaden Christiania blev officielt stiftet på Christianias 40-års fødselsdag d. 26. september 2011 og har til formål at købe/eje og/eller leje eller på anden måde administrere Christianiaområdet, med henblik på at sikre Christianiaområdets fortsatte udvikling og beståen. Fonden kan samtidig medvirke til udbredelse af bæredygtighed og Christianiaområdets værdier og muligheder.

Fonden ejer nu hele den del af Christiania, der ligger uden for de beskyttede volde og lejer bygningerne og arealerne inden for voldene af staten.

Som led i aftalen med Bygningsstyrelsen påtog staten sig rollen som kreditselskab, hvilket har medført, at Christiania har kunnet vedligeholde og udvikle bygningerne. Siden 2015 har Christiania, i fint samspil med alle involverede parter, udført talrige byggeopgaver herunder blandt andet:

Facade- og tagrenovering af Loppen (2016-2019)
Istandsættelse af Hundehuset til beboelseskollektiv (2017-2020)
Tagudskiftning og generel renovering af de to vinkelgårde Autogena og Aircondition på Syddyssen (2016-2018)
Facaderenovering på Den grå Hal (2016-2017)
Tagudskiftning og renovering af boligenheder på Fabriksområdet (2020-2021)

Af mindre renoveringer kan nævnes udskiftning af terrændæk og gulvbelægning på Det Lyserøde Børnehus (2019-2021) samt flere mindre renoveringer af diverse boligenheder.

Siden 2019 har Christiania udført tagrenovering af Fredens Ark herunder etablering af nye boligenheder.

Arkitekturen på Christiania er vokset organisk gennem årene og byder på kreative selvbyggerhuse i alskens former og farver, der trækker tråde til både fortiden og fremtiden og dermed komplementerer de historiske bygninger på området på fineste vis. Et gennemgående træk på hele Christiania er det store fokus på genbrugsmaterialer, som også gennemsyrer alle vedligeholdelses – og udviklingsarbejder på området.

Gennem de mange, både små og store, renoveringsprojekter på Christiania, har det for alle involverede parter været et krav at værne om Christianias historiske fortælling. Vedligeholdelses – og udviklingsarbejdet har taget udgangspunkt i ønsket om at styrke den nyskabende arkitektur og den nysgerrighed og mangfoldighed, som er en del af stedets ånd. Udfordringen i arbejdet på Christiania har været at værne om, og ligeledes udvikle, den særegne arkitektur, der hersker på stedet og hele tiden have for øje, at de forskellige projekter udvikler sig i tråd med den særlige natur og arkitektur, der hersker på stedet.

Processen
De mange restaureringer og renoveringer på Christiania er blevet til i et tæt samarbejde mellem alle involverede parter i projektet og er et forbilledligt eksempel på, hvordan et frugtbart samarbejde med en lang række interessenter kan være medvirkende til at skabe en helt særlig fælles ånd omkring restaureringerne. Arbejdet er vokset indefra og ud og har for hver ny opgave haft en meget høj grad af brugerinddragelse, der har sikret engagement og ejerskab fra de mange involverede parter til gavn for både beboere og de øvrige involverede.

En stor del af vedligeholdelses – og udviklingsarbejdet har bestået af at bevare og integrere på bedste vis – på stedets og beboernes præmisser. Styrken i restaureringerne på Christiania er netop, at forandringerne går så tæt i dialog med historien, at fortid og nutid flettes sammen i en bæredygtig fremtid.

Blik for brugerne

Christiania leverer bæredygtighed på mange parametre og involverer både den sociale bæredygtighed og relationen til lokalmiljøet og ligeledes den fysiske bæredygtighed. Valget af materialer har gennem alle årene været baseret på en bæredygtig tankegang uden at gå på kompromis med kvaliteten. Herunder har materialevalget været afgørende for at bevare Christianias historiske fortælling og kendetegn og har været en vigtig faktor for alle involverede parter. Arbejdet har ofte bestået af levetidsforlængende indgreb på de gamle bygninger, og med udgangspunkt i en årelang erfaring og faglighed har ønsket været, at renoveringerne bygger videre på, og skaber nye, bæredygtige løsninger, der udvider og udfordrer opfattelsen af fremtidens arkitektur.

Inspirerende ressourcetiltag

Christianias historie har været en gennemgående faktor og en vigtig brik i restaureringerne. Ambitionerne har været høje og en åben dialog med alle involverede parter har været medvirkende til, at de mange tiltag gennem årene har kunne bidrage positivt til stedets udvikling, så Christiania også fremadrettet bevarer sin helt egen identitet.

Eksempelværdi

Alle involverede i projekterne har gennem de årelange restaureringer af de mange forskellige bygninger og områder på Christiania taget ansvar for at udvikle områdets og dets mange bygninger til fremtiden og har i fællesskab skabt de muligheder, der bidrager til at bibevare den helt særlige ånd og stemning, som hersker på Christiania.

Solidt samarbejde

Drivkraften i projektet har været det forbilledlige samarbejde på tværs af alle faggrupper og interessenter. Når så mange parter gennem så mange år skal lykkedes med en lang række renoveringer, er et tæt samarbejde en forudsætning for, at projekterne kommer i mål til alles tilfredsstillelse. En vital dialog med brugere, samarbejdspartnere og håndværkere har været med til at sikre en vellykket og bæredygtig udvikling af Christianias arkitektur og kultur.

Levende bygningskultur

Dygtige håndværkere herunder navere og christianitter har sikret en meget høj kvalitet i alle renoveringer på Christiania gennem årene. Den høje kvalitet i arbejdet i kombination med den stærke fællesskabsånd har været med til at sikre bevaringen af stedets særlige ånd og har ligeledes bidraget til udviklingen af det levende kulturmiljø, som hersker på Christiania.

Parter bag projektet

Fonden Christiania
Christianias Sekretariat
Christianias Byggekontor
Christianitterne
Rønnow Arkitekter A/S
Bygningsstyrelsen
Boligministeriet – Bolig- og Planstyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen
Københavns Kommune – Teknik- og Miljøforvaltningen
Rønnow Arkitekter A/S
Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S

Sted

Christiania, Prinsessegade
1422 København K

Fotos: Rønnow Arkitekter

Realiseret

2017

Indstillingsår

2022

Jubilæumskategori

Bolig

Areal

5.001-20.000m2