fbpx

BØRNEHUSET VINGESUS

BEVARINGSVÆRDIGT OG DGNB-CERTIFICERET BØRNEHUS

Se mere

BØRNEHUSET VINGESUS

BEVARINGSVÆRDIGT OG DGNB-CERTIFICERET BØRNEHUS

Læs projektets egen beskrivelse

Fra flyvestation til flyvefærdigt børnehus – transformation med respekt for bevaringsværdier.

Flyveplads og naturskat
I helhedsplanen for Værløse Flyvestation er den kulturhistoriske og landskabelige egenart grundsten for udviklingen af området til nyt boligkvarter. Helhedsplanen er bygget op omkring stærke fællesskaber og social sammenhængskraft. En del af den gamle Officersskole lever videre som integreret daginstitution med plads til i alt 150 børn.

Respekt for historien
Den tidligere Officersskole ligger som en hjørnesten mellem nye boligkvarterer og et stort grønt træk – Lunden, der strækker sig fra landingsbanen til det højeste punkt ved kontroltårnet. De retningsgivende kvaliteter fra helhedsplanen og den offentlige adgang til Lunden er indarbejdet som en naturlig del af børnehusets udeareal.

Visionen for projektet var, at den nye daginstitution udnytter og forstærker områdets kulturhistoriske og landskabelige fortælling.

Den tidligere officersskole er født med murstensfacade, som det var vigtigt at fastholde, da bygningen er bevaringsværdig. Bevaringsværdige bygninger henhører under renoveringsklasse 2 i bygningsreglementet og der er dermed lempede krav i forhold til energiforbrug. Derfor kunne kravene i bygningsreglementet overholdes ved at isætte nye vinduer og døre med en bedre U-værdi, som er tilpasset de eksisterende vinduesprofiler, og ved at hulmursisolere, efterisolere i tagrummet og mod terræn samt udføre indvendig efterisolering i radiatornicher i facaden.
På den måde er bygningens oprindelige udtryk bevaret således, at bygningens kulturhistoriske værdi stadig kan aflæses.

Samtidig ser børnehuset de kommende generationer af børn i øjenhøjde, hvilket afspejler sig gennem arkitekturen og indretningen. Børnehuset kan bl.a. opdeles i mindre enheder, efter princippet det små i det store, hvilket er med til at skabe nogle trygge rammer for børnene og deres hverdag såvel som for forældrene.

Bygningerne er indvendigt tilført et nyt lag af arkitektur i børnehøjde via farver, legenicher, pædagogisk indretning og kig i børnehøjde til de eventyrlige omgivelser. Hovedhusets to etager sammenkobles af et dobbelthøjt fællesrum, der er husets nye hjerte, med mulighed for anvendelse af lokalområdet efter lukketid. Grupperum indrettes, så de kan bruges af både vuggestuebørn og børnehavebørn. Eksisterende indeliggende gangarealer udnyttes til legezoner.

Grunden skråner ned mod Lunden, – en fælled for lokalområdet, hvor grupper af træer indrammer en dragende udsigt. Det stærke landskabstræk bevares og forstærkes i de nye udearealer. Lundens englandskab trækkes ind i børneinstitutionen, hvor skure og supplerende træ- og buskbeplantning placeres i afstand fra områdets sigtelinjer. Det giver udearealer en god oversigtelighed og inviterer lokalområdet indenfor.

Grundens landskabelige rigdom er udnyttet i en naturpræget og varieret legeplads. Bakker, grønne områder og stier skaber forskellige uderum, der ligger side om side og i samspil inviterer til bevægelse og aktivitet. I udformning uderum er der skabt et naturligt flow i aldersgradueringen. Udfordringsgraden tiltager jo længere væk man kommer fra huset.

Børnehuset i Jonstrup er derfor både et historisk minde og et moderne og inspirerende lege- og læringsmiljø for kommende generationer.

Blik for brugerne

Den bevaringsværdige, tidligere officersskole på flyvestation Værløse er blevet tranformeret til et bæredygtigt børnehus.

Det nye byggeri er ved at blive certificeret til DGNB Sølv. Bæredygtigheden kan bl.a. aflæses gennem genanvendte materialer, herunder mursten og teglsten fra en senere tilbygning til huset, man har måttet rive ned. Disse materialer er blevet brugt til opmuring inden- og udendørs. På den måde er bygningens oprindelige æstetiske udtryk bevaret samtidig med, at der er sparet ressourcer og skabt et bæredygtigt byggeri.

Som en del af renoveringen og ombygningen er der etableret helt nye installationer: Nye energieffektive ventilationsanlæg er placeret i bygningen med henblik på at undgå pladskrævende føringsveje for store ventilationskanaler i den eksisterende bygning. Varmeforsyningen er ændret fra fjernvarme til gas, og der er etableret CTS-anlæg for behovsstyring og dermed energieffektiv styring af indeklimaet. Endelig er der er benyttet moderne og energieffektive LED-armaturer til belysning.

Der er udført miljøsanering ved den eksisterende bygning og lokalisering af forurenet jord, der er fjernet i en halv meters dybde og erstattes med ren jord. Udearealerne er bearbejdet til til have, legeplads og ophold i naturmæssige rammer, og der er etableret sikre adgangsveje og stier rundt i terrænet. Endelig er der anlagt parkeringsarealer og cykelankomstarealer, der giver smidige og sikre ankomst- og udkørselsforhold.

Inspirerende ressourcetiltag

Hovedhusets to etager er sammenkoblet af et dobbelthøjt fællesrum, husets hjerte, som lokalområdet har mulighed for at anvende efter lukketid.

Samtidig forholder er børnehusets udearealer tro mod Flyvestationens karakter af landskaber, som er tættere på vild natur end en plisseret parcelhushave.

Eksempelværdi

Projektet har grebet stedets ånd og med enkle greb omdannet bygningen til et inspirerende og funktionelt dagtilbud med respekt for den bevaringsværdige bygning. Den ny daginstitution lever op til Furesø Kommunes klima- og miljømål og vil opnå DGNB-Sølv, der dokumenterer, at der er tænkt i bæredygtighed både ved at genanvende mursten og andre materialer og ved at være ombygget med drifts- og vedligeholdelsesvenlige materialer.

Solidt samarbejde

RUBOW arkitekter har som specialister i leg og lærings-byggeri været arkitekter, WSP har bidraget med alle ingeniørydelser og bæredygtighedsledelse, mens Center for Bygningsbevaring være med til at udpege og sikre de bevaringsværdige træk ved byggeriet. Endelig har JORTON udført projektet i totalentreprise.

Det har været et godt tværfagligt samarbejde, hvor der har været fokus på, at holdet har gjort brug af de kompetencer, som de enkelte er eksperter inden for.

Levende bygningskultur

Projektet er udført med naturlige, traditionelle materialer som mursten og træbeklædning. Materialevalg er sket i overenstemmelse med bygningens karakter, og der er anvendt mursten fra eksisterende byggeri, der skulle nedtages til at etablere nye vindueshuller. Det betyder at historien kan aflæses i facaden, som vil fortsætte med at patinere smukt.

Parter bag projektet

Bygherre:
Furesø Kommune

Kontaktperson:
Anita Alling-Dam
Mail: aad1@furesoe.dk
Tel.: 72 16 44 39

Samarbejdspartnere:
Entreprenør: JORTON
Arkitekt: RUBOW

Yderligere information om projektet

https://www.furesoe.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2019/maj/boern-flytter-ind-i-officersskolen/

Sted

Børnehuset
3500 Værløse

Realiseret

2020

Indstillingsår

2021, 2022, 2023

Anvendelse

Institution

Areal

501-5.000m2